Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tvärkulturell kommunikation Introduktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tvärkulturell kommunikation Introduktion"— Presentationens avskrift:

1 Tvärkulturell kommunikation Introduktion
Nataliya Berbyuk, Jens Allwood VT06

2 Plan varför intressant?
kommunikation och tvärkulturell / interkulturell kommunikation kultur historik kommunikationsmönster

3 Varför intressant? Mer och mer kontakter över kulturgräns nu och närmaste 100 åren Många konsekvenser: Kommunikativa (vardagsliv) Psykosociala (segregation, integration) Ekonomiska (arbetskraft, ..) Medicinska (sjukvård, åldringsvård,…) Politiska (nationalism, …)

4 Hur kan vi på bästa sätt samverka över kulturella gränser?
Att uppnå SYNERGI OCH STYRKA Snarare än GRÄNSER; FRUKTAN; MISSFÖRSTÅND & KONFLIKT

5 Mänsklig kommunikation
 Interaktion  Turtagande  Återkoppling  Sekvenser (t.ex. hälsningar)  Tilltal  Varierande grader av medvetenhet och avsiktlighet  Samarbete, flexibilitet och konflikt  Innehåll  Sakligt  Känslo mässigt  Identitet  Komm. Reglering  osv Uttryck Kropps kommunikation Ljud (fonem, prosodi) Ordförråd Grammatik Skrift, osv.

6 Vad är tvärkulturell kommunikation?
Kommunikation mellan människor med olika kulturell bakgrund (nationell, etnisk)

7 Tvärkulturell / interkulturell kommunikation
Inlärningsmål Allmän beredskap Specific beredskap Insikt Flexibilitet färdighet

8 Interkulturell kommunikation
Historik ”Gammal” och ”ung” drygt 2000 år sedan Ej före begreppet ”interkulturell” eller ” tvärkulturell” kommunikation Flerkulturell Interkulturell Tvärkulturell Transkulturell Interetnisk ”Interracial”

9 Termer… ”Intercultural” and ”intracultural”
Intercultural: minst 2 individer med olika kulturell bakgrund Intracultural: samma kultur ”Interethnic” and ”interracial” ”Cross-cultural” is typically used to refer to the study of a particular idea or concept within many cultures… to compare one culture to another ”International” … interactions among people from different nations

10

11 Lite historik I USA (kanske Buddha ca 500 år f Kr använde sig av interkulturell kommunikation, när han predikade på prakrit, folkets språk, i stället för på sanskrit som eliten talade” (Sitaram 1978) Under senaste 40 år Hur? talet- upprör från minoritetsgrupper gentemot den vita majoritetskulturen Kuba en USA-utbildad jurist Fidel Castro East West Center (Honolulu, Hawaii) början av 60 talet

12 Forts. lite historik 1959 ”The Silent Language” av Hall, E
den första läroboken+första kurser SIETAR Society for Intercultural Education Training and Research (OH) I Sverige: Först - språkkunskapsproblem Utv.- efter 1980: ”Swedes, as others see them”(Phillips-Martinsson 1981) Projekt” Antropologisk lingvistik”, Vad är svensk kultur, flerkulturell kompetens vid GU

13 När är något tvärkulturell kommunikation?
2 personer från olika kulturer deltar i kommunikation som är interkulturell: Oavsett om de är medvetna om att de har olika kulturella bakgrund Enbart om de är medvetna om att de har olika kulturella bakgrund Enbart om olikheten (den kulturella) påverkar deras kommunikation Enbart om de medvetet låter olikheten påverka sin kommunikation Enbart om de själva klassificerar interaktionen som interkulturell kommunikation

14 Vad är kultur? Att använda ” kultur” att förklara människors beteende:
Ceremonier, klädsvanor, mattraditioner Det är DERAS kultur ”okultiverad” , ”saknar kultur” ”primitiva” vs. ”civiliserade kulturer”

15 T. ex. Sati

16 Vad är kultur? Många och inga definitioner. Man kan svara på många olika olika sätt: skillnader mellan primitiva (”jordbrukskulturer”) och civiliserade (“högteknologiska”) (1950s, Benedict) “objektiv” (alla materiella uttryck i kulturen, t ex alla produkter som tillverkas eller skapas) vs. “subjektiv” (¨all we have in our heads¨) Triandis (1972) ”ytkultur” (surface culture)-non-verbal aspects) och ”djupkultur” (deep culture) i.e. (våra värderingar, attityder, uppfattningar

17 Forts. Vad är kultur? att definiera kultur?
Olika ”kulturelement”: e.g. patterns of dress, patterns of social interaction, etc. (Triandis 1983) Allwood (1985) presentation av Tankemönster Beteendemönster Artefaktmönster Spår i naturen Taylor, E.B. ”that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom…”

18 Forts. att definiera kultur?
” social heredity of a group of people”: ej medfödd utan inlärd ”perceptual” eller ” subjective” : ” culture is a shared set of ideas and practices that exist in peoples’ minds as a form of mental software” (Triandis) Interpretative/performance nature of culture: How do we express culture in interaction?

19 Kultur enl. Allwood Mönster (likheter) mellan människor som inte är naturgivna Kultur i vidbemärkelse (teknologi, ekonomi, agrikultur) Kultur i snävare bemärkelse (beteende och tankar) Kombinationer (hälssovård, utbildning)

20 Kulturell variation Män Kvinnor Barn Vuxna Äldre Social klass Yrke
Ideologi (religion) Etnisk härkomst Nationell tillhörighet Verksamhet, osv.

21 Kulturell variation: “stå nära i samtal”

22 Hur skall vi se på kulturskillnader?
Rasism Kulturell determinism Kontext-sensitiva vägledande stereotyper Statistiska tendenser ------> 1, 2- ingen flerkulturell kompetens, TKK omöjlig eller m svår ------> 3,4 - flerkulturell kompetens, TKK möjlig

23 Hur stora är kulturskillnader?
Universalism- mycket obetydliga Människor är i grunden lika Karakteriserade av rationalitet, agentskap och etik Påståenden om kulturella skillnader är oftast ett stt att dölja något annat (dumhet, intressekonflikter, personlighetsskillnader)

24 Hur stora är kulturskillnader?
Kulturdeterminism (biologisk, social) Mycket viktiga Människor är i grunden olika Rationalitet, agentskap & etik är relativ kultur

25 Hur stora är kulturskillnader?
Kulturinfluens Spelar en viss roll Människor uppvisar både likheter och olikheter pga kulturell bakgrund, men vi behöver veta mer om villkoren för detta

26 Patterns (”Mönster”) ” Shared beliefs, values and norms that are stable over time and that lead to roughly similar behaviors across similar situations are known as cultural patterns” (L & K, s. 85) Made up of people’s beliefs, values, and norms, they provide the way of thinking about the world and orienting oneself to it (ibid) Conscious/unconscious Three components: belief (tro), value (värdering), norm (norm)

27 Beliefs ”An idea that people assume to be true about the world” (a set of learned interpretations that form the basis for cultural members to decide what is and what is not logical and correct) Central vs. peripheral E.g. ”muti”

28 “ a broad tendency to prefer certain states of affairs over others”
Values “What a culture regards as good or bad, right or wrong, fair or unfair, just or unjust, beautiful or ugly, clean or dirty, valuable or worthless, appropriate or inappropriate, and kind or cruel. V. are desired characteristics or goals of a culture, and they do not necessarily describe the actual behaviors and characteristics” “ a broad tendency to prefer certain states of affairs over others” Valence & intensity e.g. money

29 Expectations of appropriate behaviors…
Norms Expectations of appropriate behaviors… The outward manifestations of beliefs and values are norms, which are socially shared expectations of appropriate behaviors. importance and intensity, changeable e.g. manners (good/bad), social routines

30


Ladda ner ppt "Tvärkulturell kommunikation Introduktion"

Liknande presentationer


Google-annonser