Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tvärkulturell kommunikation Introduktion Nataliya Berbyuk, Jens Allwood VT06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tvärkulturell kommunikation Introduktion Nataliya Berbyuk, Jens Allwood VT06."— Presentationens avskrift:

1 Tvärkulturell kommunikation Introduktion Nataliya Berbyuk, Jens Allwood VT06

2 2 Plan varför intressant? varför intressant? kommunikation och tvärkulturell / interkulturell kommunikation kommunikation och tvärkulturell / interkulturell kommunikation kultur kultur historik historik kommunikationsmönster kommunikationsmönster

3 Varför intressant? Mer och mer kontakter över kulturgräns nu och närmaste 100 åren Mer och mer kontakter över kulturgräns nu och närmaste 100 åren Många konsekvenser: Många konsekvenser: Kommunikativa (vardagsliv) Kommunikativa (vardagsliv) Psykosociala (segregation, integration) Psykosociala (segregation, integration) Ekonomiska (arbetskraft,..) Ekonomiska (arbetskraft,..) Medicinska (sjukvård, åldringsvård,…) Medicinska (sjukvård, åldringsvård,…) Politiska (nationalism, …) Politiska (nationalism, …)

4 Hur kan vi på bästa sätt samverka över kulturella gränser? Att uppnå Att uppnå SYNERGI OCH STYRKA SYNERGI OCH STYRKA Snarare än Snarare än GRÄNSER; FRUKTAN; MISSFÖRSTÅND & KONFLIKT GRÄNSER; FRUKTAN; MISSFÖRSTÅND & KONFLIKT

5 Mänsklig kommunikation Uttryck Uttryck Kropps Kropps kommunikation kommunikation Ljud (fonem, prosodi) Ljud (fonem, prosodi) Ordförråd Ordförråd Grammatik Grammatik Skrift, osv. Skrift, osv. Interaktion Interaktion Turtagande Turtagande Återkoppling Sekvenser ( t.ex. hälsningar ) Tilltal Tilltal Varierande grader av medvetenhet och avsiktlighet Varierande grader av medvetenhet och avsiktlighet Samarbete, flexibilitet och konflikt Samarbete, flexibilitet och konflikt Innehåll Innehåll Sakligt Sakligt Känslo Känslomässigt Identitet Identitet Komm. Reglering Komm. Reglering osv osv

6 Vad är tvärkulturell kommunikation? Kommunikation mellan människor med olika kulturell bakgrund (nationell, etnisk) Kommunikation mellan människor med olika kulturell bakgrund (nationell, etnisk)

7 Tvärkulturell / interkulturell kommunikation Inlärningsmål Inlärningsmål Allmän beredskap Allmän beredskap Specific beredskap Specific beredskap Insikt Insikt Flexibilitet Flexibilitet färdighet färdighet

8 Interkulturell kommunikation Historik Historik ”Gammal” och ”ung” ”Gammal” och ”ung” drygt 2000 år sedan drygt 2000 år sedan Ej före 1960- begreppet ”interkulturell” eller ” tvärkulturell” kommunikation Ej före 1960- begreppet ”interkulturell” eller ” tvärkulturell” kommunikation Flerkulturell Flerkulturell Interkulturell Interkulturell Tvärkulturell Tvärkulturell Transkulturell Transkulturell Interetnisk Interetnisk ”Interracial” ”Interracial”

9 Termer… ”Intercultural” and ”intracultural” ”Intercultural” and ”intracultural” Intercultural: minst 2 individer med olika kulturell bakgrund Intercultural: minst 2 individer med olika kulturell bakgrund Intracultural: samma kultur Intracultural: samma kultur ”Interethnic” and ”interracial” ”Interethnic” and ”interracial” ”Cross-cultural” is typically used to refer to the study of a particular idea or concept within many cultures… to compare one culture to another ”Cross-cultural” is typically used to refer to the study of a particular idea or concept within many cultures… to compare one culture to another ”International” … interactions among people from different nations ”International” … interactions among people from different nations

10

11 Lite historik I USA ( kanske Buddha ca 500 år f Kr använde sig av interkulturell kommunikation, när han predikade på prakrit, folkets språk, i stället för på sanskrit som eliten talade” (Sitaram 1978 ) I USA ( kanske Buddha ca 500 år f Kr använde sig av interkulturell kommunikation, när han predikade på prakrit, folkets språk, i stället för på sanskrit som eliten talade” (Sitaram 1978 ) Under senaste 40 år Under senaste 40 år Hur? 60-70- talet- upprör från minoritetsgrupper gentemot den vita majoritetskulturen Hur? 60-70- talet- upprör från minoritetsgrupper gentemot den vita majoritetskulturen Kuba 1959- en USA-utbildad jurist Fidel Castro Kuba 1959- en USA-utbildad jurist Fidel Castro East West Center (Honolulu, Hawaii) början av 60 talet http://www.eastwestcenter.org/ East West Center (Honolulu, Hawaii) början av 60 talet http://www.eastwestcenter.org/http://www.eastwestcenter.org

12 Forts. lite historik 1959 ”The Silent Language” av Hall, E 1959 ”The Silent Language” av Hall, E 1972 - den första läroboken+första kurser 1972 - den första läroboken+första kurser SIETAR Society for Intercultural Education Training and Research (OH) SIETAR Society for Intercultural Education Training and Research (OH) I Sverige: I Sverige: Först - språkkunskapsproblem Först - språkkunskapsproblem Utv.- efter 1980: ”Swedes, as others see them”(Phillips-Martinsson 1981) Utv.- efter 1980: ”Swedes, as others see them”(Phillips-Martinsson 1981) Projekt” Antropologisk lingvistik”, Vad är svensk kultur, flerkulturell kompetens vid GU Projekt” Antropologisk lingvistik”, Vad är svensk kultur, flerkulturell kompetens vid GU

13 När är något tvärkulturell kommunikation? 2 personer från olika kulturer deltar i kommunikation som är interkulturell: 2 personer från olika kulturer deltar i kommunikation som är interkulturell: 1. Oavsett om de är medvetna om att de har olika kulturella bakgrund 2. Enbart om de är medvetna om att de har olika kulturella bakgrund 3. Enbart om olikheten (den kulturella) påverkar deras kommunikation 4. Enbart om de medvetet låter olikheten påverka sin kommunikation 5. Enbart om de själva klassificerar interaktionen som interkulturell kommunikation

14 Vad är kultur? Att använda ” kultur” att förklara människors beteende: Att använda ” kultur” att förklara människors beteende: Ceremonier, klädsvanor, mattraditioner Ceremonier, klädsvanor, mattraditioner Det är DERAS kultur Det är DERAS kultur ”okultiverad”, ”saknar kultur” ”okultiverad”, ”saknar kultur” ”primitiva” vs. ”civiliserade kulturer” ”primitiva” vs. ”civiliserade kulturer”

15 T. ex. Sati

16 Vad är kultur? Många och inga definitioner. Man kan svara på många olika olika sätt: Många och inga definitioner. Man kan svara på många olika olika sätt: skillnader mellan primitiva (”jordbrukskulturer”) och civiliserade (“högteknologiska”) (1950s, Benedict) skillnader mellan primitiva (”jordbrukskulturer”) och civiliserade (“högteknologiska”) (1950s, Benedict) “objektiv” (alla materiella uttryck i kulturen, t ex alla produkter som tillverkas eller skapas) vs. “subjektiv” (¨all we have in our heads¨) Triandis (1972) ”ytkultur” (surface culture)-non-verbal aspects) och ”djupkultur” (deep culture) i.e. (våra värderingar, attityder, uppfattningar ”ytkultur” (surface culture)-non-verbal aspects) och ”djupkultur” (deep culture) i.e. (våra värderingar, attityder, uppfattningar

17 Forts. Vad är kultur? att definiera kultur? Olika ”kulturelement”: Olika ”kulturelement”: e.g. patterns of dress, patterns of social interaction, etc. (Triandis 1983) e.g. patterns of dress, patterns of social interaction, etc. (Triandis 1983) Allwood (1985) presentation av Allwood (1985) presentation av Tankemönster Beteendemönster Artefaktmönster Spår i naturen Taylor, E.B. ”that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom…”

18 Forts. att definiera kultur? ” social heredity of a group of people”: ej medfödd utan inlärd ” social heredity of a group of people”: ej medfödd utan inlärd ”perceptual” eller ” subjective” : ” culture is a shared set of ideas and practices that exist in peoples’ minds as a form of mental software” (Triandis) ”perceptual” eller ” subjective” : ” culture is a shared set of ideas and practices that exist in peoples’ minds as a form of mental software” (Triandis) Interpretative/performance nature of culture: How do we express culture in interaction? Interpretative/performance nature of culture: How do we express culture in interaction?

19 Kultur enl. Allwood Mönster (likheter) mellan människor som inte är naturgivna Mönster (likheter) mellan människor som inte är naturgivna Kultur i vidbemärkelse (teknologi, ekonomi, agrikultur) Kultur i vidbemärkelse (teknologi, ekonomi, agrikultur) Kultur i snävare bemärkelse (beteende och tankar) Kultur i snävare bemärkelse (beteende och tankar) Kombinationer (hälssovård, utbildning) Kombinationer (hälssovård, utbildning)

20 Kulturell variation Män Män Kvinnor Kvinnor Barn Barn Vuxna Vuxna Äldre Äldre Social klass Social klass Yrke Yrke Ideologi (religion) Ideologi (religion) Etnisk härkomst Etnisk härkomst Nationell tillhörighet Nationell tillhörighet Verksamhet, osv. Verksamhet, osv.

21 Kulturell variation: “stå nära i samtal”

22 Hur skall vi se på kulturskillnader? 1. Rasism 2. Kulturell determinism 3. Kontext-sensitiva vägledande stereotyper 4. Statistiska tendenser ------> 1, 2- ingen flerkulturell kompetens, TKK omöjlig eller m svår ------> 1, 2- ingen flerkulturell kompetens, TKK omöjlig eller m svår ------> 3,4 - flerkulturell kompetens, TKK möjlig ------> 3,4 - flerkulturell kompetens, TKK möjlig

23 Hur stora är kulturskillnader? Universalism- mycket obetydliga Universalism- mycket obetydliga Människor är i grunden lika Människor är i grunden lika Karakteriserade av rationalitet, agentskap och etik Karakteriserade av rationalitet, agentskap och etik Påståenden om kulturella skillnader är oftast ett stt att dölja något annat (dumhet, intressekonflikter, personlighetsskillnader) Påståenden om kulturella skillnader är oftast ett stt att dölja något annat (dumhet, intressekonflikter, personlighetsskillnader)

24 Hur stora är kulturskillnader? Kulturdeterminism (biologisk, social) Kulturdeterminism (biologisk, social) Mycket viktiga Mycket viktiga Människor är i grunden olika Människor är i grunden olika Rationalitet, agentskap & etik är relativ kultur Rationalitet, agentskap & etik är relativ kultur

25 Hur stora är kulturskillnader? Kulturinfluens Kulturinfluens Spelar en viss roll Spelar en viss roll Människor uppvisar både likheter och olikheter pga kulturell bakgrund, men vi behöver veta mer om villkoren för detta Människor uppvisar både likheter och olikheter pga kulturell bakgrund, men vi behöver veta mer om villkoren för detta

26 Patterns (”Mönster”) Patterns (”Mönster”) ” Shared beliefs, values and norms that are stable over time and that lead to roughly similar behaviors across similar situations are known as cultural patterns” (L & K, s. 85) ” Shared beliefs, values and norms that are stable over time and that lead to roughly similar behaviors across similar situations are known as cultural patterns” (L & K, s. 85) Made up of people’s beliefs, values, and norms, they provide the way of thinking about the world and orienting oneself to it (ibid) Made up of people’s beliefs, values, and norms, they provide the way of thinking about the world and orienting oneself to it (ibid) Conscious/unconscious Conscious/unconscious Three components: belief (tro), value (värdering), norm (norm) Three components: belief (tro), value (värdering), norm (norm)

27 Beliefs Beliefs ”An idea that people assume to be true about the world” (a set of learned interpretations that form the basis for cultural members to decide what is and what is not logical and correct) ”An idea that people assume to be true about the world” (a set of learned interpretations that form the basis for cultural members to decide what is and what is not logical and correct) Central vs. peripheral Central vs. peripheral E.g. ”muti” E.g. ”muti”

28 Values Values “What a culture regards as good or bad, right or wrong, fair or unfair, just or unjust, beautiful or ugly, clean or dirty, valuable or worthless, appropriate or inappropriate, and kind or cruel. V. are desired characteristics or goals of a culture, and they do not necessarily describe the actual behaviors and characteristics” “What a culture regards as good or bad, right or wrong, fair or unfair, just or unjust, beautiful or ugly, clean or dirty, valuable or worthless, appropriate or inappropriate, and kind or cruel. V. are desired characteristics or goals of a culture, and they do not necessarily describe the actual behaviors and characteristics” “ a broad tendency to prefer certain states of affairs over others” “ a broad tendency to prefer certain states of affairs over others” Valence & intensity Valence & intensity e.g. money e.g. money

29 Norms Norms Expectations of appropriate behaviors… Expectations of appropriate behaviors… The outward manifestations of beliefs and values are norms, which are socially shared expectations of appropriate behaviors. The outward manifestations of beliefs and values are norms, which are socially shared expectations of appropriate behaviors. importance and intensity, changeable importance and intensity, changeable e.g. manners (good/bad), social routines e.g. manners (good/bad), social routines

30 30


Ladda ner ppt "Tvärkulturell kommunikation Introduktion Nataliya Berbyuk, Jens Allwood VT06."

Liknande presentationer


Google-annonser