Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft – slutbetänkande från Ansvarskommittén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft – slutbetänkande från Ansvarskommittén."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft – slutbetänkande från Ansvarskommittén

2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 2 Vad är problemet – nu och framöver? Demografin –Minskande andel i arbetskraften –Ökande behov av välfärdstjänster Teknisk och ekonomisk utveckling –Större möjligheter att bota/lindra allt fler sjukdomar –Högre efterfrågan på välfärdstjänster Allt mer sammansatta behov/önskemål från medborgarna Skillnader finns i kommunernas/landstingens välfärdsproduktion Initiativen från nationell nivå är för många, för sektorsorienterade och för okoordinerade Ansvaret för att skapa goda tillväxtbetingelser är splittrat – staten har övergivit länen för länge sedan

3 Den demografiska utmaningen i det kommunala uppdraget

4 Förändring av antalet personer i olika åldrar

5 Kommunal styckkostnad, 2003

6 Genomsnittlig kostnad per person inom äldreomsorgen ÅlderKvinnorMän 65-7410 70010 200 75-7936 70027 900 80-8481 40056 000 85-89165 400115 700 90+304 200228 000 Källa: Kommunförbundet

7 Boendeformer enligt IBF (institutet för bostads- och urbanforskning) Exbo Gambo Kombo Mambo Vedbo Delsbo Fågelbo Förbo Gråbo Krylbo Närbo Sambo Svärbo Särbo Turbo Gravbo

8 Kostnader per capita - sista levnadsåret

9 Är skattetaket nått?

10 Det långsiktiga behovet av kommunalskatt Källa: Svenska Kommunförbundets långtidsutredning Kommunala framtider (år 2002)

11 Statens styrningsproblematik Riksdagen: Lagar Den politiska arenan Förordningar Föreskrifter Tillsyn Verksamheten

12 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 12 Staten Stort behov av att ”återsamla staten” Tvärsektoriellt beslutsfattande Ny modell för samordning av staten Utvecklat samspel RK – länsstyrelserna – sektorsmyndigheterna Regeringskansliet bör ses över Offentlig tillsyn som princip ett statligt ansvar –sektorsmyndigheternas tillsyn samlokaliseras –länsstyrelserna övertar flertalet av kommunernas tillsynsuppgifter

13 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 13 Staten och den kommunala sektorn Ansvaret för välfärdstjänsterna delas av staten och den kommunala sektorn Statens styrning inriktas på normering Ta vara på kunskapsstyrning – bättre nationell informationsförsörjning Relationen brister i tillit och dialog Lägg fast en ordning för samråd mellan staten och kommunsektorn

14 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 14 Primärkommunerna Nuvarande kommunindelning behålls tills vidare Underlätta kommunsamverkan Länsstyrelserna ska följa utvecklingen i kommunerna Särskilda bidrag för kommuner som vill gå samman Utjämningssystemet bör ses över Kommuner ska redovisa sin samverkan Fokusering på välfärdstjänsterna och grundläggande samhällsplanering Tillsyn (enligt EG-förordningar, lagar, andra föreskrifter) blir i princip ett statligt ansvar

15 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 15 Hälso- och sjukvården Decentraliserat hälso- och sjukvårdssystem främjar utvecklingskraft och effektivitet Huvudmännen behöver viss storlek för att klara kunskapsbildning och –spridning samt långsiktigt utvecklingsarbete Landstingen ersätts av väsentligt färre och mer jämnstora regionkommuner ” med ansvar för regional utveckling och för hälso- och sjukvård” Ett regionsjukhus per regionkommun (alt. institutionaliserat samarbete) Statlig styrning renodlas mot normering – förstärkt kunskapsstyrning bl.a. via regionala kunskapscentra

16 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 16 Hälso- och sjukvården (forts) Samlad patientlagstiftning Rätt att välja annan fast läkare än allmänspecialist Socialstyrelsen samordnar SBU, LMV Bedömningar och resonemang –Tillsynen bör flyttas från Socialstyrelsen och samordnas med tillsyn över socialtjänsten –Företagshälsovårdens roll bör utvecklas –Om inte nya lagen får effekt bör kommuner få anställa läkare –Ev. bör man överväga sammanslagning av FK/AMS –Ev. bör regionerna ta över ansvaret för missbrukarvården –Hälsofrämjande arbetet bör öka och vara evidensbaserat

17 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 17 Regional utveckling Två delar i det regionala utvecklingsarbetet –Utvecklingsuppdraget (prioriteringar, avvägningar, processledning) - regionkommun –Myndighetsuppdraget (statlig samordning, tillsyn, uppföljning och kunskapsbildning) - länsstyrelse Regionkommunerna övertar landstingens övriga åtaganden På sikt ev. fler uppgifter Dialog och samverkan med primärkommunerna avgörande Lag om regionalt utvecklingsarbete

18 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 18 Lag om regionalt utvecklingsarbete Regionkommunen skall leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet i länet –Regionalt utvecklingsprogram (inkl geografiska regionintressen och regiontrafikplan) –EU:s strukturfonder (”bindande yttranden”) –Regionalt utvecklingsanslag (ersätter länsanslaget) –Regionala tillväxtprogram –Lokal och regional kollektivtrafik –Regionalt anpassa och konkretisera nationella miljömål –Regionalt folkhälsoarbete, naturvård, kulturmiljövård –Besluta om statsbidrag till regionala kulturinstitutioner –Bedriva regionalt jämställdhetsarbete

19 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 19 Relationen regionkommun – primärkommun Primärkommunen har en egen och viktig roll i det regionala utvecklingsarbetet –Kommunalt planmonopol –Lokala näringslivskontakter –Kommunal attraktivitet (skolor, barnomsorg, service, kultur och fritid mm) Regionkommunen –är inte i konstitutionell eller i någon annan mening överordnad primärkommunerna –kan inte fatta beslut som är juridiskt bindande för primärkommunerna Regionintressena ska utgå från den kommunala översiktsplaneringen Det är genom samråd och dialog som regionintressena ska hävdas

20 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 20 Sammanfattande problemanalys Sektoriseringen måste balanseras med tvärsektoriellt perspektiv Den regionala samhällsnivån är oöverskådlig och splittrad En ny regional samhällsorganisation med tydligare roller och uppgiftsfördelning behövs En förutsättning för reformerna är en ny, gemensam läns- och regionindelning med väsentligt färre enheter än idag

21 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 21 Särskilt yttrande från SKL:s sakkunniga Miljötillsynen tillhör de tillsynsområden som inte kan komma ifråga att flytta till länsstyrelserna. Det föreslagna samrådet mellan staten och kommunsektorn bör lagstadgas.

22 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 22 Indelningskriterierna

23 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 23 Kriterier för regionindelning Gemensam läns- och regionkommunindelning (giltig även för statliga myndigheter) 1-2 miljoner invånare (ej under 500.000) Ett regionsjukhus/region (alt institutionaliserat samarbete) Ett universitet/region med betydande fasta forskningsresurser LA-regionerna utgör byggstenar Människor ska kunna känna anknytning Slutsats: 6-9 län/regionkommuner

24 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 24 Möjliga regioner (baserat på AK:s resonemang) Norra Sverige: 1–2 regioner Mellansverige: 2–3 regioner Södra Sverige: 3–4 regioner Summa: 6-9 regioner

25 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 25 Slutsats 6-9 län/regionkommuner i Sverige –1-2 län/regionkommuner i norra Sverige –2-3 län/regionkommuner i mellansverige –3-4 län/regionkommuner i södra Sverige

26 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 26 Den fortsatta processen

27 1/1-07 1/1-11 1/1-09 1/1-10 1/1-08 1/7-10 Budget Val Budgetföruts. Reg.beslut omregioner ochindelnings-delegerade Riksd.beslut omny länsindelning Prel. Ek. reglering Betänkande Just. skatteutjämningRemissPrel. just. skatteutjämning Regeringen lägger inriktningsprop. med uppdrag att formera sig i regionkommuner Organisationsutredning Prop. ny länsind Indelningsprocessen Oklart hur detta ska gå till ( processledare?) Regionkommun kan träda ikraft Prel. ök om nylänsindelning 1/7-08 Tidsplan i anledning av Ansvarskommitténs betänkande Förhandlingar om Huvudmannaskap Skattesatser Personalfrågor Fastigheter Bolagsfrågor Kräver medverkan av alla kommuner och alla landsting Indelningsdelegerade arb. Organisation Ekonomi Personal Ev. folkomröst- ningar (EU-valet)

28 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 28 Indelningsprocessen Tre särskilda utredare/process- ledare/förhandlingspersoner Kartan överenskommen vår/sommar 2008 Genomförande till 2010 (undantagsvis 2014)


Ladda ner ppt "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft – slutbetänkande från Ansvarskommittén."

Liknande presentationer


Google-annonser