Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 L U N D S U N I V E R S I T E T Fastighetsutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 L U N D S U N I V E R S I T E T Fastighetsutveckling."— Presentationens avskrift:

1 1 L U N D S U N I V E R S I T E T Fastighetsutveckling

2 2 L U N D S U N I V E R S I T E T Fastighetsutveckling Exploateringsprocessen Idé – markägare Förarbete – markägare Planprocess – kommun Bygglov – byggherre Projektering – byggherre/entreprenör Byggnation – entreprenör Färdig byggnad Planprocessen – Idé – Förstudie – Startskede – Programskede – Planskede – Utställningsskede – Antagande – Besvärsskede – Laga kraft

3 3 L U N D S U N I V E R S I T E T Centrala aktörer Exploatören / Byggherren Kommunen Övriga intressenter Närboende Närliggande verksamheter Intressegrupper Samhället i övrigt M fl.

4 4 L U N D S U N I V E R S I T E T Olika typer av exploateringsprocess

5 5 L U N D S U N I V E R S I T E T Planprocessen

6 6 L U N D S U N I V E R S I T E T Kommun – Byggherre Samarbetsform Tidsåtgång PBL – (Plan- och bygglagen) Planmonopol Kostnadsfördelning

7 7 L U N D S U N I V E R S I T E T Kommunens roll Exploateringsprocessen är en viktig nyckel för samhällsutvecklingen Kommunen har planmonopol Kommunens strategi och handläggning påverkar exploatörerna Kommunens agerande påverkar exploatörernas ekonomi Kommunens agerande påverkar ett stort antal intressenter Många intressenter som skall samordnas

8 8 L U N D S U N I V E R S I T E T Exploatörens roll Exploatörernas och andra intressenters medverkan krävs för en framgångsrik plan- och exploateringsprocess Exploatörernas och andra intressenter påverkar möjligheten till en framgångsrik plan- och exploateringsprocess Exploateringsprocessen skapar ”värden” Kunskap krävs om värdetillväxten för att kunna leda och styra processen Kunskap krävs för att samordna olika intressentbehov

9 9 L U N D S U N I V E R S I T E T Exploatörers upplevda negativa effekter av exploateringsprocessen Osäkerhet om utfall av olika prövningar och när de är klara Tar för lång tid Mycket överklagande Detaljstyrning Missgynnande av mindre byggherrar Projekt kommer ej igång Ont om detaljplanelagd mark

10 10 L U N D S U N I V E R S I T E T Resultat från tidigare studier Intressenthantering är en komplex process Intressentpåverkan är dynamiskt och förändras över projektets livscykel Konflikter och kontroverser beror till stor del på: – Missförstånd och bristande kommunikation – Underskattning av intressenter behov och krav Både goda och dåliga nyheter måste kommuniceras till intressenterna Stark koppling mellan upplevd nytta och acceptans

11 11 L U N D S U N I V E R S I T E T Exploaterings- projektet Projektledning Samhällets krav Intressenternas behov Exploatörens förankringsprocess

12 12 L U N D S U N I V E R S I T E T Förankringsprocessen: En projektledningsuppgift Intressentanalys – Kommunikationshantering – Beaktande av intressenters behov och synpunkter Bra beslutsunderlag – Konsekvensbeskrivningar – Alternativanalyser Osäkerhetsbedömning – Styrkor och Svagheter – Möjligheter och Hot

13 13 L U N D S U N I V E R S I T E T Förankringsproblem Den formella exploateringsprocessen hanterar inte olika intressenters behov tillfredställande En analys av intressentbehov bör ses som en väsentlig del i beslutsprocessen för ett exploateringsprojekt – Konflikter beror ofta på hur intressenternas upplever situationen – Ett erkännande av intressenternas behov är väsentligt – Förhandlingsutrymmet måste tydligt definieras – Ett besluts konsekvenser med avseende på externa intressenter bör analyseras – Det finns ett behov för förståelse av den komplexitet som finns rörande intressentbehov

14 14 L U N D S U N I V E R S I T E T Lomma Hamn Föredetta industriområde 3000 nya bostäder Småstadskänsla Förstudier Planprocessen Ett överklagande Gemensamma mål

15 15 L U N D S U N I V E R S I T E T Lomma Hamn

16 16 L U N D S U N I V E R S I T E T Norra Älvstranden Föredetta varvsområde Bostäder, universitet, utveckling Gatuliv, grön ytor Ävstrandsbolaget Konsortsium

17 17 L U N D S U N I V E R S I T E T Norra Älvstranden

18 18 L U N D S U N I V E R S I T E T Södra Hamnen i Helsingborg Nuvarande industriområde 1 miljon kvadratmeter stort område Färdigt år 2035 Järnvägstunnel/förberedelse överfart till Helsingör 10 000 nya bostäder Kontor Högskolan Projektgrupp

19 19 L U N D S U N I V E R S I T E T New chapter

20 20 L U N D S U N I V E R S I T E T Södra Hamnen

21 21 L U N D S U N I V E R S I T E T Framgångsfaktorer Gemensamma mål Rätt personer till projektet Nyttja varje steg i planprocessen Informationsspridning Våga nyttja expertiskunskap Marknadsanalyser

22 22 L U N D S U N I V E R S I T E T Byggledning Värde? Vad är värdet av en mer effektiv exploateringsprocess utifrån perspektivet av samhällsutveckling och tillväxt? Vilka är de värdeskapande faktorerna i dagens exploateringsprocess Hur kan en ökad grad av effektivitet uppnås utan att göra avkall dessa värden? Vilka incitament finns för en exploatör att investera i mark och att bygga på denna mark? Hur definierar olika intressenter ”värde”

23 23 L U N D S U N I V E R S I T E T Vad är ”värde”? Värde är subjektivt Olika intressenter kommer att definiera värde olika Bedömning av relationen mellan ekonomiska och subjektiva parametrar Vad som är värdeskapande tolkas olika i olika sammanhang

24 24 L U N D S U N I V E R S I T E T Värde i exploateringsprocesser En effektivare exploateringsprocess bör kunna: – Hantera värden från olika intressenter – Avväga olika intressenters värden – Definiera de underliggande antagandena för olika intressenters värdegrund – Definiera vilka alternativ som värdeskapande med avseende på olika intressenters värdegrund

25 25 L U N D S U N I V E R S I T E T Vad krävs? Ansvarstagande från exploatören avseende: – Intressentanalys – Förankringsprocess Bättre kommunikation mellan kommun och exploatör – Ökad tydlighet Erkännande och hantering av olika intressentkrav


Ladda ner ppt "1 L U N D S U N I V E R S I T E T Fastighetsutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser