Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya Programmet 2010-12-03. Sammanfattning Syfte: Omforma/omstöpa AE-programmet – Möjligheter Valbarhet inom ramen för programmet Än bättre profilering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya Programmet 2010-12-03. Sammanfattning Syfte: Omforma/omstöpa AE-programmet – Möjligheter Valbarhet inom ramen för programmet Än bättre profilering."— Presentationens avskrift:

1 Nya Programmet 2010-12-03

2 Sammanfattning Syfte: Omforma/omstöpa AE-programmet – Möjligheter Valbarhet inom ramen för programmet Än bättre profilering Öka programmets attraktivitet Fördjupade kunskaper i juridik, ex. arbetsmiljölagstiftning Ingenjörspår? Tillse att samtliga kurser har en tydligt bygg-/fastighetfokus Skapa tydligare röda trådar i programmet Tydligare miljö-/hållbarhetskopplingar både tekniska och beteende/socioekonomiska aspekter Undvika alltför stort overlap mellan kurser – Risker AE-programmet är nu “inarbetat” i näringslivet Ingenjörspår riskerar att tunna ut programmets profil Ändrade behörighetskrav? Kollisioner med DCPM

3 Analys av nuvarande program Nyligen genomförd alumniundersökning visade att: – En stor majoritet är anställda och jobbar inom bygg-/fastighetsbranschen – Studenterna är överlag nöjda med utbildningen Näringslivsperspektiv – Arbetsgivare i stor mycket nöjda med AE-studenterna när kommer ut i arbetslivet Teknologie kandidatexamen: – Innebär avsaknad av ingenjörsexamen ett problem för studenterna? Näringslivsrepresentanter såväl som tidigare AE-studenter menar att detta inte är något problem – Redan nu föreligger en möjlighet att komplettera med kurser för en BI-examen Studentunderlag: – I nuläget har ca. 30% av studenterna samhällsvetenskaplig gymnasiebakgrund. Kan säkerligen öka. Kurser: – En översyn bör göras. Vad saknas? Var finns bygg/fastighetfokus i kurserna? Redundanta kurser? Ordningen av kurser? Avsaknad av introduktionskurs? Valbarhet? Behörighet: – Kartläggning över behörighet till mastersprogram på och utanför Chalmers.

4 Konceptförslag Programsyfte Programmål Programidé Programplan

5 Programsyfte Utbildningen syftar till att till att ge teknologie kandidaten (högskoleingenjören) breda kunskaper inom byggteknik, arkitektur och management i syfte att kunna arbeta inom det byggtekniska området såväl som inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Utbildningen syfta vidare till att lägga grunden till ett gott affärsmannaskap, dvs. en förmåga att se utvecklingsmöjligheteroch skapa värde. Det finns vidare en uttalat efterfrågan på bredakunskaper inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Utbildningen antas locka bredare studentgrupper, både med avseende på studiebakgrund och kön, än de mer traditionellt tekniska utbildningarna. I en tid då hållbarhetsfrågorna blir allt mer aktuella så erbjuder utbildningen ett vidare perspektiv på dessa då den vid sidan av det tekniska aspekterna även sätter ett stort fokus på sociala, etiska och beteendevetenskapliga aspekter på dessa frågor Utbildningen ska också möjligöra en specialisering mot en av flera möjliga inriktningar

6 Programmål Kunskap – Matematik /Statistik – Ha goda kunskaper inom grundläggande.. Byggnadskonstruktion Samhällsplanering Miljöteknik Arkitektur – Ha goda kunskaper inom ekonomi och management Affärs- och projektutveckling Förvaltningsprocessen (möjlighet till specialisering i åk3) Ekonomistyrning Marknadsföring Juridik (möjlighet till specialisering i åk3) Bedömningar, beslutsfattande, förhandling – Ha goda kunskaper om hållbarhetsfrågor Tekniska aspekter Socioekonomiska aspekter Beteendevetenskapliga (Miljöpsykologiska) aspekter

7 Programmål Färdigheter – Utveckla och förvalta fastigheter – Utforma affärsplaner – Planera, genomföra och analysera datainsamlingar (t.ex. marknadsundersökningar) – Grundläggande färdigheter i att planera och leda bygg- och fastighetsprojekt – Breda kunskaper om relevanta juridiska aspekter – Identifiera och analysera hållbarhetsfrågor ur ett multidisciplinärt perspektiv – Kommunicera resultat och kunskap till likväl branschfolk som till andra intressenter – Förmåga att leda och arbeta inom team

8 Programmål Värderingsförmåga och förhållningssätt – Ett kritiskt och problemlösningsorienterat förhållningssätt – En förmåga till etiska hänsynstaganden vid beslutsfattande – En förmåga till att se utvecklingsmöjligheter – En förmåga till perspektivtagande

9 Programidé Övergripande principer – Mål Ett integrerat synsätt där samhällsvetenskapliga kunskaper kombineras med tekniska kunskaper med ett fokus på bygg- och fastighetsrelaterad verksamhet – År 1-2 Tydlig blockindelning av kurserna Projekt som länkar samman kurser med en tydlig progression (CDIO) – Valbarhet År 3 Möjlighet till val/specialisering under år 3 – Inriktning mot förvaltningsprocessen » Förvaltning/Facilities management – Juridik » Arbetsmiljölagstiftning (borde vara av intresse för fler än AE) – Produktion? » Ev i samarbete med BI-programmet Ingenjörsspår?

10 Programidé Övergripande principer – Genomtänkt integration mellan språk/kommunikationskurser och övriga kurser – Hållbar utveckling Tydlig integration av hållbarhetsperspektiv (etik, samhälle, miljö) i samtliga kurser – Näringslivskoppling Tydliga näringslivskopplingar / gästlärare – Forskningsnära Tydlig och stark koppling mellan Construction management forskningen som bedrivs vid Chalmers och programmet. – Pedagogik Integration mellan matematik med övriga kurser En balans mellan projekt och läskurser

11 Programplan Åk1 – Introduktionskurs där programmets innehåll sätts i ett sammanhang. Hur hänger olika kurser ihop? – Byggteknik / Byggnadsplanering /Ekonomi /Matematik/kommunikation / inomhusmiljö inkl beteendevetenskapliga aspekter/ ledarskap och samarbete Åk2 – Byggteknik/ Miljö /Miljöpsykologi / Beslutsfattande/ CAD /fastighetsutveckling /Samhällsplanering /språk- och kommunikation /Managmentinriktade kurser inkl affärsjuridik Åk3 – Obligatoriska kurser: ? – Specialisering/valbara kurser arbetsmiljölagstiftning Förvaltning / FM Produktion

12 Diskussion och Konsekvensanalys Viktigt att samordna mellan AE och DCPM – Kartlägga intresset för masterstudier hos AE-studenter – Overlap? – Öka attraktiviteten – Platsgaranti? Vilka kurser ska vara obligatoriska respektive valbara under åk3 Hur kan vi besätta eventuella valbara fördjupningskurser, t.ex. arbetsmiljölagstiftning Pga av pensionsavgångar krävs en rad nya kursansvariga


Ladda ner ppt "Nya Programmet 2010-12-03. Sammanfattning Syfte: Omforma/omstöpa AE-programmet – Möjligheter Valbarhet inom ramen för programmet Än bättre profilering."

Liknande presentationer


Google-annonser