Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömningsinstrument KASAM SCL-90. KASAM Känsla Av Sammanhang.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömningsinstrument KASAM SCL-90. KASAM Känsla Av Sammanhang."— Presentationens avskrift:

1 Bedömningsinstrument KASAM SCL-90

2 KASAM Känsla Av Sammanhang

3 KASAM Känsla Av Sammanhang Självskattningsformulär utifrån ett salutogent synsätt utvecklat av Aaron Antonovsky i ”Hälsans mysterium” Identifierar ”motkrafter” som människor använder för att bemästra svårigheter livet ställer dem inför Känslan av sammanhang – det tillstånd där individen upplever sin värld som i huvudsak överblickbar och begriplig, hanterbar och möjlig att påverka, samt meningsfull dvs. att individen finner utlopp för sin energi och sitt engagemang Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet är de tre delkomponenterna i testet. Antonovsky menar att dessa "friskfaktorer" gör att människor klarar belastning och påfrestning bättre. De blir mentalt robusta.

4 Delkomponenter Begriplighet De stimuli som kommer från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga Innebär att man upplever världen som begriplig och strukturerad, inte som kaotisk och oförklarlig Hanterbarhet De resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga. Står för att man anser sig förfoga över resurser för att klara påfrestningar som kan ge stress i livet Meningsfullhet Dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. Att man har en känsla av delaktighet i världen och att det lönar sig att engagera sig.

5 Vad mäter metoden? Förmåga att anpassa sig till nya situationer, position och rörelse mot det friska Förhållningssätt (snarare än personlighet) Totalresultat Normal=142 -152 samt delkomponenter (Normal=<4) Under 90 – gå vidare/konsultation

6 KASAM Formuläret Testet består av 29 frågor rörande olika livsområden Svaret ges enligt en 7 gradigskala utifrån vad som stämmer med sin egen känsla Totalpoängen varierar mellan 29 – 203 Enligt svensk standardisering är normalvärde 142-152 Standardavvikelsen är 127 – 167 utan att det anses som avvikande

7 KASAM 138 Efter 6 veckors program 29203 142152 Totalpoäng (127) (167) 118 Innan HAP 144 Uppföljning efter 6 veckor

8 Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 17 4LågHög Medel per område innan HAP, efter 6 veckor och vid uppföljning 3,71 4,32 4,26 4,32 5,10 4,44 5,22 5,40

9 Profiler/dynamiska samband TypBegrip lighet Hanter barhet Menings- fullhet Predik- tion 1Hög Stabil 2LågHög vanlig 3HögLågHögPress uppåt 4Låg HögPress uppåt 5Hög LågPress nedåt 6HögLåg Press nedåt 7LågHögLågvanlig 8Låg Stabil Profil 2+7 ”klassisk haschrökare” Profil 2 press uppåt Profil 7 press nedåt Tänkbara strategier 1 ? 2 kognitiv 3 inventera och starta/utöka resurser (arbete, fritid, nätverk) 4 blandning av 2+3 5 motiverande 6 blandning av 5+3 7 kognitiv+motiverande 8 ?

10 SCL - 90 Symtoms Check List – 90

11 2014-09-07 11 SCL-90 90 frågor Fem svarsalternativ 0 – 4 samt 5=obesvarad Symtom senaste veckan Rättning med datorprogram Mäter nio variabler

12 Symtoms Check List – 90 (SCL-90) Självskattningsformulär, 90 frågor som mäter nio olika symtomområden: –Somatisering (kroppsliga symtom) –Obsessiv-kompulsivitet (tvångstankar, tvångshandlingar) –Interpersonell sensitivitet (överobservant på andras beteende) –Depression (upplevelse av nedstämdhet) –Ångest (Upplevelse av starkt obehag eller panik) –Fientlighet (känslor av aggressivitet mot andra) –Fobisk ångest (undvikande av bestämda obehagliga situationer) –Paranoiskt tänkande (känslor av att vara förföljd och hotad utifrån) –Psykoticism (splittrat eller förvirrat tänkande) Individen rangordnar, för var och en av frågorna hur stora, fysiska eller psykiska besvär man upplever sig ha haft senaste veckan

13 13 De tre globala subskalorna som mäter över- ordnade aspekter av generella besvär. Globalt svårighetsindex (GSI) Nivån av generellt psykiska besvär (Genomsnittssvaret oavsett subskala) Positivt Symtomstörningsindex (PSDI) Djupet av de upplevda problemen (Genomsnittet på ”ej-0-svar”) Totala antalet positiva symtom (PST) Antalet bejakade symtom. (Antalet ”ej-0-svar”).

14 Tolkning SCL-90 Mats Fridell har en rättnings cd där de räknar fram de linjära T-värden för att kompensera för ålder och kön Cd:n rättar även Kasam Cd:n kan kan beställas via mats.fridell@psychology.lu.se mats.fridell@psychology.lu.se


Ladda ner ppt "Bedömningsinstrument KASAM SCL-90. KASAM Känsla Av Sammanhang."

Liknande presentationer


Google-annonser