Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömningsinstrument

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömningsinstrument"— Presentationens avskrift:

1 Bedömningsinstrument
KASAM SCL-90

2 KASAM Känsla Av Sammanhang

3 KASAM Känsla Av Sammanhang
Självskattningsformulär utifrån ett salutogent synsätt utvecklat av Aaron Antonovsky i ”Hälsans mysterium” Identifierar ”motkrafter” som människor använder för att bemästra svårigheter livet ställer dem inför Känslan av sammanhang – det tillstånd där individen upplever sin värld som i huvudsak överblickbar och begriplig, hanterbar och möjlig att påverka, samt meningsfull dvs. att individen finner utlopp för sin energi och sitt engagemang Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet är de tre delkomponenterna i testet. Antonovsky menar att dessa "friskfaktorer" gör att människor klarar belastning och påfrestning bättre. De blir mentalt robusta.

4 Delkomponenter Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet
De stimuli som kommer från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga Innebär att man upplever världen som begriplig och strukturerad, inte som kaotisk och oförklarlig Hanterbarhet De resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga. Står för att man anser sig förfoga över resurser för att klara påfrestningar som kan ge stress i livet Meningsfullhet Dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. Att man har en känsla av delaktighet i världen och att det lönar sig att engagera sig.

5 Vad mäter metoden? Förmåga att anpassa sig till nya situationer, position och rörelse mot det friska Förhållningssätt (snarare än personlighet) Totalresultat Normal= samt delkomponenter (Normal=<4) Under 90 – gå vidare/konsultation

6 KASAM Formuläret Testet består av 29 frågor rörande olika livsområden
Svaret ges enligt en 7 gradigskala utifrån vad som stämmer med sin egen känsla Totalpoängen varierar mellan 29 – 203 Enligt svensk standardisering är normalvärde Standardavvikelsen är 127 – 167 utan att det anses som avvikande

7 KASAM 29 203 142 152 (127) (167) 118 Innan HAP 138 Efter 6 veckors
Totalpoäng (127) (167) 118 Innan HAP 138 Efter 6 veckors program 144 Uppföljning efter 6 veckor

8 Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 1 7 4 Låg Hög 3,71 4,32 4,26 4,32 4,44 5,10 5,22 5,10 5,40 Medel per område innan HAP, efter 6 veckor och vid uppföljning

9 Profiler/dynamiska samband
Typ Begrip lighet Hanterbarhet Menings-fullhet Predik-tion 1 Hög Stabil 2 Låg vanlig 3 Press uppåt 4 5 Press nedåt 6 7 8 Profil 2+7 ”klassisk haschrökare” Profil 2 press uppåt Profil 7 press nedåt Tänkbara strategier 1 ? 2 kognitiv 3 inventera och starta/utöka resurser (arbete, fritid, nätverk) 4 blandning av 2+3 5 motiverande 6 blandning av 5+3 7 kognitiv+motiverande 8 ?

10 SCL - 90 Symtoms Check List – 90

11 SCL-90 90 frågor Fem svarsalternativ 0 – 4 samt 5=obesvarad
Symtom senaste veckan Rättning med datorprogram Mäter nio variabler 11

12 Symtoms Check List – 90 (SCL-90)
Självskattningsformulär, 90 frågor som mäter nio olika symtomområden: Somatisering (kroppsliga symtom) Obsessiv-kompulsivitet (tvångstankar, tvångshandlingar) Interpersonell sensitivitet (överobservant på andras beteende) Depression (upplevelse av nedstämdhet) Ångest (Upplevelse av starkt obehag eller panik) Fientlighet (känslor av aggressivitet mot andra) Fobisk ångest (undvikande av bestämda obehagliga situationer) Paranoiskt tänkande (känslor av att vara förföljd och hotad utifrån) Psykoticism (splittrat eller förvirrat tänkande) Individen rangordnar, för var och en av frågorna hur stora, fysiska eller psykiska besvär man upplever sig ha haft senaste veckan

13 De tre globala subskalorna som mäter över- ordnade aspekter av generella besvär. Globalt svårighetsindex (GSI) Nivån av generellt psykiska besvär (Genomsnittssvaret oavsett subskala) Positivt Symtomstörningsindex (PSDI) Djupet av de upplevda problemen (Genomsnittet på ”ej-0-svar”) Totala antalet positiva symtom (PST) Antalet bejakade symtom. (Antalet ”ej-0-svar”). 13

14 Tolkning SCL-90 Mats Fridell har en rättnings cd där de räknar fram de linjära T-värden för att kompensera för ålder och kön Cd:n rättar även Kasam Cd:n kan kan beställas via


Ladda ner ppt "Bedömningsinstrument"

Liknande presentationer


Google-annonser