Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GRÄNSLANDET Syfte Vidareutveckla samarbetet mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samt att samordna program/metoder gällande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GRÄNSLANDET Syfte Vidareutveckla samarbetet mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samt att samordna program/metoder gällande."— Presentationens avskrift:

1 GRÄNSLANDET Syfte Vidareutveckla samarbetet mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samt att samordna program/metoder gällande barn och ungdomar som riskerar en sämre psykosocial utveckling. (1) Allt i syfte för att skapa bättre psykosociala förutsättningar för fler barn och ungdomar.

2 Att resurser och kompetens som finns i
GRÄNSLANDET Mål Att resurser och kompetens som finns i mellan social myndighetsutövning och skolans utbildnings åtagande samordnas så de blir tillgängliga för barn och ungdomar i åk. 6-9 i Östhammars kommun. GRÄNSLANDET

3 Målgrupp GRÄNSLANDET Barn och ungdomar som riskerar en sämre psykosocial utveckling avses barn/ungdomar som inte får sina behov tillgodosedda inom familjen. Det är barn och ungdomar som utsätts för fysisk eller psykisk försummelse. Definitionen omfattar också barn och ungdomar med en socialt nedbrytande beteende, såsom missbruk, kriminalitet eller annan självdestruktivt beteende. Även barn och ungdomar som utsätts för mobbning, hot, våld och andra övergrepp från jämnåriga ingår i definitionen. Likaså barn och ungdomar som har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj och omgivning samt elever där stora svårigheter i skolsituationen har uppstått.

4 Barn- och utb. Elevhälsan RoM GRÄNSLANDET Socialförvaltning
Kultur och Fritidsförvaltningen BUP VITS KOMET Polisen Gemensam BANK SUF Snorkel FFT FFS Beardslees fam. Intervention COPE tonår ADDIS/Drogtester Nätverksledare Enskilda samtal Familjearbete Sommaraktiviteter ART Medling Skolmedling Skolkprevention Mobbingteam Kompisgrupp Gruppverksamheter Förebyggande arbete ex. ANT Samtal mm. KontaktpersonX2 Kontaktfamilj Familjehem Institution Ungdomsboende Rådgivning Pedagogik Fältverksamhet Barn- och utb. Elevhälsan RoM Socialförvaltning

5 Genomförande Övergripande
GRÄNSLANDET Genomförande Övergripande Allt arbete skall vila på en systemteoretisk och salutogen grund där man tar tillvara allas resurser och alltid strävar efter positiva möten med barnets/ungdomens och dennes föräldrar med barnets behov i centrum. KASAM begreppet kommer att vara ett centralt begrepp i genomförandeplanen. Projektet kommer ha en inriktning på selektiv och indikerad nivå med förhoppning att detta även skall påverka den universella nivån.

6 KASAM - känsla av sammanhang
GRÄNSLANDET KASAM KASAM - känsla av sammanhang Antonovsky utvecklade ett sätt att mäta känslan av sammanhang (KASAM) och menade att ju högre KASAM en person har desto större chans att personen håller sig frisk. Tre komponenter skapar en känsla av sammanhang, KASAM, enligt Antonovsky: Begriplighet som innebär att det som händer i livet går att förklara och förstå. Ordet innefattar begreppen: förutsägbarhet, information, struktur och regelbundenhet. Hanterbarhet som betyder att man inte är ett offer för omständigheterna utan själv har redskapen för att påverka dem. Ordet innefattar begrepp som: resurser, tillgångar, rimlig belastning och påverkansmöjligheter. Meningsfullhet innebär att man är delaktig i de processer som skapar vardagen och livet. Ordet innefattar begrepp som: delaktighet, motivation, engagemang, mening, hopp, gemenskap och tillhörighet.

7 GRÄNSLANDET Att göra Vara behjälplig av samrådning då många parallella insatser är pågående runt ett barn/ungdom. Vara behjälplig när ett skolkpreventions program skall implementeras i kommunens högstadieskolor. Vara med och samordna ett ART-team i kommunen. Vara delaktig i arbetet att implementera skolmedling på kommunens högstadieskolor. Handleda elevcoacher. Samordna utbildning i risk och skyddsfaktorer samt utbildning i att leda svåra möten. Vara med och skapa ett enkelt forum där man kan få information om kommunens insatser när det gäller barn och ungdomar. Informationen skall vara tillgänglig på nätet samt skriftligt i en broschyr. Vara ansvarig att utvärdering sker.

8 Samordning när parallella insatser pågår runt ett barn/ungdom
Syfte: Att när ett barn/ungdom som är i behov av stöd och hjälp ska hjälpen samordnas så att barnet/ungdomen får maximalt hjälp utifrån de resurser som finns till buds. Detta skall ske i nära samarbete med barnet/ungdomen och föräldrar. Möjlighet ska ges om behov uppstår att samråda med samordnare för att hitta lämplig sätt/metod för att överbrygga ev. hinder. Möjligheten skall vara uttalad och uppdrag skall kunna komma från alla inblandade parter, föräldrar, ungdomen, skolan eller Socialtjänsten. GRÄNSLANDET

9 ART Aggression Replacement Training
GRÄNSLANDET ART Aggression Replacement Training Syfte: Att ge ungdomar möjlighet/strategier att hantera sin impulsivitet på ett konstruktivt sätt så dem inte gör sig själv eller andra illa. Samt att kunna erbjuda moralträning för att bättre kunna fungera i gruppsituationer. inerpersonell fördighetsträning, ilskekontroll och moralträning Sammansättning: Skola, Soc, Rom och Polisen Utbildning för samtliga i ART teamet, undersökning av lämplig utbildning pågår.

10 GRÄNSLANDET Skolmedling Syfte: att hantera konflikter då dem uppstår på ett konstruktivt sätt. Elevcoacher och kuratorer utbildar utvalda elever i metodiken samt att de själva medlar i mer komplicerade tvister. Utbildning för bl.a elevcoacher, kuratorer i reparativ rättvisa/medling.

11 GRÄNSLANDET Skolkprevention Syfte: Att tidigt upptäcka frånvaro, analysera och därefter ge ungdomen adekvat hjälp utifrån sina behov. Ansvariga: Elevhälsoteamet, alla i teamet har olika funktioner utifrån behovet och kompetens. Arbetet sker i samarbete med förälder, elev och mentor.

12 Barn Ungdom Skola Socialtjänst
BUSS Barn Ungdom Skola Socialtjänst - alla får plats Stefan Enekvist


Ladda ner ppt "GRÄNSLANDET Syfte Vidareutveckla samarbetet mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samt att samordna program/metoder gällande."

Liknande presentationer


Google-annonser