Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny AnderssonMats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny AnderssonMats."— Presentationens avskrift:

1 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny AnderssonMats Elzén jenny.andersson@novus.sejenny.andersson@novus.se mats.elzen@novus.semats.elzen@novus.se +46 720 700 410+46 720 400 329

2 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Unionen genomför årligen ett antal opinionsundersökningar i syfte att synas och påverka debatten i media och bland allmänheten, men även internt gentemot förbundets medlemmar. Det finns även intresse att kunna synas och påverka politiker lokalt. I denna mätning har fokus legat på vobbning och vabbning. Genomförande Undersökningen har genomförts med webbintervjuer genom Novus Sverigepanel. Totalt genomfördes 2005 intervjuer med tjänstemän i privat sektor med barn upp till 16 år. Undersökningen har genomförts under perioden 27 januari – 6 februari 2014 med en deltagarfrekvens på 54%.

3 3

4 4 Sammanfattning (1/3) HEMMA MED SJUKT BARN Hela 3 av 4 tjänstemän anger de försöker turas om med sin partner att vara hemma när barnet är sjukt. Män tenderar dock vara hemma i något lägre utsträckning än kvinnor. Likaså är chefer hemma i lägre grad än icke-chefer. Det som i huvudsak styr vem som är hemma är arbetsbelastning, i synnerhet för kvinnor. Knappt var femte anger ekonomiska skäl, dock i högre utsträckning män, chefer och höginkomsttagare. En dryg tredjedel styrs av möjligheten att jobba hemifrån, framförallt boende i storstäder och chefer. DISTANS Totalt sett anger nästan 9 av 10 tjänstemän att de har möjlighet att jobba på distans. Män, chefer och boende i storstäder kan i högre utsträckning jobba på distans. FÖRÄLDRAVÄNLIG ATTITYD Tre fjärdedelar av tjänstemännen upplever att det finns en föräldravänlig attityd på deras arbetsplats. Chefer och boende i Sydsverige upplever detta i något lägre utsträckning.

5 5 Sammanfattning (2/3) VOBBA Drygt 3 av 5 tjänstemän vobbar. Män, chefer, högutbildade, höginkomsttagare, storstadsbor – i synnerhet stockholmare - vobbar i något högre utsträckning. En majoritet vobbar för att hinna med sina arbetsuppgifter. 2 av 3 vobbar för att de inte har någon att lämna över sitt jobb till. Närmare hälften vobbar för att underslätta för sina kollegor. 1 av 3 vobbar för att inte få den lägre ersättningen från Försäkringskassan. Kvinnor upplever i högre utsträckning vobbning som ett krav från arbetsgivaren. Män vobbar i högre utsträckning för att inte få den lägre ersättningen från Försäkringskassan. Chefer vobbar i högre utsträckning av flera skäl, bland annat känner de inte att de har någon att lämna över sitt arbete till. Stockholmare vobbar något oftare för att deras kollegor vobbar. Av de som vobbar skulle drygt var tredje helst vilja slippa vobba vilket är något färre än 2013. Kvinnor vill i högre grad slippa vobba. En tredjedel känner sig också otillräckliga gentemot sitt barn, i högre utsträckning kvinnor och yngre. Av de som inte vobbar skulle en dryg fjärdedel vilja ha möjlighet att vobba, i synnerhet yngre.

6 6 Sammanfattning (3/3) VABBA Nära 4 av 5 är tillgängliga för jobbet när de vabbar - män, chefer och höginkomsttagare något oftare än andra. Knappt 7 av 10 tjänstemän känner att de har stöd från sin chef när de vabbar. Det är en sänkning gentemot föregående år då 8 av 10 kände att de hade stöd. Bara 6 av 10 chefer känner att de har stöd från sin respektive chef. Knappt en tredjedel av tjänstemännen känner att de kan koppla ifrån arbetet när de vabbar. Stockholmare kan koppla ifrån arbetet under vabbning i lägre utsträckning än andra. Drygt 4 av 10 känner att de är stressade av att få ihop privatliv och arbetsliv när de är hemma och vabbar. Lika många känner att de måste arbeta under vabbning för att slippa hög arbetsbelastning efteråt. En knapp tredjedel får dåligt samvete för att de inte kan vara på jobbet när de vabbar. Kvinnor och chefer är mer stressade av att få ihop privatliv och arbetsliv, känner i högre grad att måste arbeta för att slippa hög belastning efter vabbning och har mer dåligt samvete gentemot jobbet när de vabbar.

7 7

8 8 Fråga: Turas du och din partner om att vara hemma när barnet är sjukt? Signifikanta skillnader:  Kvinnliga tjänstemän (15%) svarar i högre grad än manliga (6%) att det oftast är de som är hemma.  Chefer (20%) svarar i högre grad än icke-chefer (8%) att det oftast är deras partner som är hemma Bas: Gift/Sambo n=1894 3 av 4 gifta/sambos anger att de och deras partner försöker turas om att vara hemma när barnet är sjukt MänKvinnor

9 9 Fråga: Vad är i huvudsak avgörande för vem av er som är hemma när barnet är sjukt? Flera svar möjliga. Bas: Gift/Sambo som är hemma med sjukt barn n= 1813 6 av 10 anger att det är arbetsbelastningen som avgör vem som är hemma Signifikanta skillnader: Arbetsbelastning (60%) 36-40 år (65%) Hushållsinkomst 800’+ (65%) Kvinnor (64%) 46+ år (54%) Hushållsinkomst -600’ (47%) Möjlighet att jobba hemifrån (38%) Hushållsinkomst 800’+ (48%) Storstäder (44%) Chef (43%) Högskola/Universitet (43%) 41-45 år (42%) Grundskola/gymnasium (31%) -35 år år (29%) Mindre orter (28%) Hushållsinkomst -600’ (26%) Ekonomiska skäl (17%) Hushållsinkomst -600’ (24%) Män (21%) Chef (21%) Kvinnor (12%)

10 Nästan 9 av 10 har möjlighet att utföra sitt arbete på distans 10 Fråga: Har du möjlighet att utföra ditt arbete på distans? Bas: Samtliga n=2005 86% Signifikanta skillnader: Män (90%) kan i högre utsträckning än kvinnor (81%) arbeta på distans Chefer (93%) kan i högre utsträckning än icke-chefer (83%) utföra sitt arbete på distans Boende i storstäder (88%) kan i högre utsträckning än boende i mindre orter (81%) utföra sitt arbete på distans

11 11 3 av 4 upplever att det finns en föräldravänlig attityd på deras arbetsplats Bas: Samtliga n=2005 76% Fråga: I vilken utsträckning instämmer du i följande..? På min arbetsplats finns det en föräldravänlig attityd Signifikanta skillnader: Chefer (73%) upplever i lägre utsträckning än icke-chefer (78%) att det finns en föräldravänlig attityd på deras arbetsplats Boende i Sydsverige (68%) upplever i lägre utsträckning än Stockholmare (79%) att det finns en föräldravänlig attityd på deras arbetsplats

12 12

13 Drygt 6 av 10 tjänstemän vobbar 13 Fråga: Allt fler jobbar samtidigt som de är hemma med sjukt barn, vilket har föranlett ett nytt uttryck: vobba. Med vobba menar vi att man jobbar hemifrån med bibehållen lön samtidigt som man är hemma med sjukt barn. Hur ofta brukar du vobba? Signifikanta skillnader: Män, chefer, högutbildade, höginkomsttagare, storstadsbor – i synnerhet stockholmare - vobbar i något högre utsträckning. 63% (74%) Bas: Samtliga n=2005 OBS! Fråga omformulerad från 2013 så ej direkt jämförbar 2013: Allt fler jobbar medan de vabbar, vilket har föranlett ett nytt uttryck: vobba. Händer det att du vobbar, det vill säga jobbar under den tiden du vabbar?

14 1 av 3 vobbar för att inte få den lägre ersättningen från försäkringskassan 14 Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag vobbar för att… Bas: De som vobbar n=1258 Andel 5+4 20142013 71% 67% 47% 40% 33% 25% 22% 15% 12% - 64% 51% 42% (26%)* 22% 23% 14% - *) delvis omformulerad från 2013 Signifikanta skillnader: Kvinnor upplever i högre utsträckning det som ett krav från arbetsgivaren (14%) Män vill i högre utsträckning inte få den lägre ersättningen från Försäkringskassan (37%) Chefer vobbar i högre utsträckning av flera skäl, bland annat känner de inte att de har ngn att lämna över sitt arbete till (76%) Stockholmare vobbar i högre utsträckning för att deras kollegor vobbar (20%)

15 Drygt var tredje skulle helst slippa vobba 15 Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden? Bas: De som vobbar n=1258 Andel 5+4 20142013 35% 34% 16% 41% - Signifikanta skillnader: Kvinnor skulle i högre utsträckning slippa vobba (40%), känner sig otillräckliga mot sitt barn (42%) och ser att barnet visar ogillande (20%) när de vobbar Yngre -35 år känner sig i högre utsträckning otillräckliga mot sitt barn (45%) och ser att barnet visar ogillande (22%) när de vobbar

16 16 Fråga: Skulle du vilja ha möjligheten att vobba? Bas: Vobbar inte n=747 En dryg fjärdedel av de som inte vobbar skulle vilja ha möjlighet att vobba Signifikanta skillnader: Yngre -35år (34%) skulle i högre utsträckning vilja ha möjlighet att vobba Boende i mindre orter (20%) vill i lägre utsträckning ha möjlighet att vobba

17 17

18 Nära 4 av 5 är tillgängliga för jobbet samtidigt som de vabbar 18 Fråga: Hur ofta är du tillgänglig för jobbet samtidigt som du är hemma för vård av sjukt barn, med tillfällig föräldrapenning? Bas: Samtliga n=2005 Signifikanta skillnader: Män, chefer och höginkomsttagare är något oftare tillgängliga för jobbet samtidigt som de vabbar 78%

19 3 av 10 känner att de kan koppla ifrån arbetet när de vabbar 19 Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden? Bas: De som vabbar n= 1568 Andel 5+4 20142013 68% 31% 80% - Signifikanta skillnader: Chefer känner i lägre utsträckning att de har stöd från sin chef (61%) och att de kan koppla ifrån jobbet (22%) när de vabbar Boende i Stockholm känner i lägre utsträckning att de koppla ifrån jobbet (25%) när de vabbar

20 Drygt 4 av 10 är stressade av att få ihop privatliv och arbetsliv när de är hemma och vabbar 20 Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden? Bas: De som vabbar n= 1568 Andel 5+4 20142013 44% 42% 31% - 34% Signifikanta skillnader: Kvinnor känner sig i högre utsträckning stressade (51%), att de måste arbeta (47%) och får dåligt samvete (41%) när de vabbar Chefer känner sig i högre utsträckning stressade (48%), att de måste arbeta (55%) och får dåligt samvete (35%) när de vabbar

21 Jenny Andersson Tel: 0720 700 410 jenny.andersson@novus.se Frågor? Välkommen att kontakta oss på Novus!

22 22

23 23 Själva genomförandet Ett urval ur panelen dras. Dessa får en inbjudan till undersökningen via mail. Undersökningen beskrivs kort för att öka svarsfrekvensen. I mailet finns en länk som man klickar på och kommer då direkt till formuläret. Målgruppen svarar på frågorna och skickar iväg svaret. När undersökningen är slutförd databearbetar Novus svaren. Novus webbpanel Novus webbpanel består av drygt 35 000 panellister. Panelen rekryteras bl.a. via telefonintervjuer och är riksrepresentativ avseende ålder, kön och region i åldersspannet 18-79 år. Eventuella skevheter i panelstruktur avhjälps genom att ett riksrepresentativt urval dras från panelen. Vi vårdar vår panel väl genom så kallad Panelmanagement. Det innebär bl.a. att vi ser till att man inte kan delta i för många undersökningar under en kort period, inte heller i flera liknande undersökningar. Vi har också ett system för belöningar till panelen. Kort om genomförandet

24 Kort om Novus Novus är ett oberoende och politiskt obundet undersökningsföretag som startade 2006. Novus Group består idag bl a av. - Novus Opinion - Novus Marknad - Novus Loyalty Novus är ett fullserviceföretag inom undersökningsbranschen Novus är noterat på Aktietorget sedan juni 2007 Novus har sitt kontor på Saltmätargatan i Stockholm. Idag arbetar 23 personer på Novus Dagens näringsliv kräver snabba beslut och omedelbar tillgång till korrekt beslutsunderlag, gärna till en rimlig kostnad – detta tillhandahåller Novus Novus kombinerar modern teknik som webb och sms med erfaren analys- och undersökningskompetens och möter därmed marknadens krav på ett sätt få andra undersökningsföretag gör


Ladda ner ppt "RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny AnderssonMats."

Liknande presentationer


Google-annonser