Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Texttyper. Krönika Skriver om något som man har reagerat på, kan vara något man är arg över. Kro ̈ nikan har till uppgift a ̈ r att vara underha ̊ llande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Texttyper. Krönika Skriver om något som man har reagerat på, kan vara något man är arg över. Kro ̈ nikan har till uppgift a ̈ r att vara underha ̊ llande."— Presentationens avskrift:

1 Texttyper

2 Krönika Skriver om något som man har reagerat på, kan vara något man är arg över. Kro ̈ nikan har till uppgift a ̈ r att vara underha ̊ llande. Den ska ma ̊ la upp en bild, läsaren ska känna igen sig. Frihet när det gäller språket.

3 Reportage Ett reportage a ̈ r en artikelliknande text Lite la ̈ ngre och inneha ̊ ller person- och miljo ̈ beskrivningar som har samma uppbyggnad som en artikel med rubrik, ingress och bro ̈ dtext. Det som skiljer a ̈ r att reportage a ̈ r mer personligt skrivna med ett litet ledigare spra ̊ k a ̈ n en artikel, likasa ̊ a ̈ r texten mer levande. Inneha ̊ llet bygger mycket pa ̊ de sinnesintryck som skribenten tagit del av under beso ̈ ket pa ̊ intervjuplatsen – hur det luktar, ka ̈ nns och ser ut. Reportagets uppgift a ̈ r att ba ̊ de informera med fakta men ocksa ̊ beskriva och ma ̊ la upp bilder genom spra ̊ ket. Bilder och olika illustrationer finns na ̈ stan alltid med fo ̈ r att fo ̈ rtydliga inneha ̊ llet.

4 Artiklar Artiklar a ̈ r den vanligaste formen av text i en dagstidning. O ̈ verst sta ̊ r en fa ̊ ngande rubrik. Följs av en ingress som a ̈ r en kort sammanfattning av det viktigaste av artikeln som helhet. Ingressens uppgift a ̈ r att go ̈ ra la ̈ saren nyfiken pa ̊ att la ̈ sa resten av artikeln. Efter ingressen kommer sja ̈ lva inneha ̊ llet det som kallas fo ̈ r bro ̈ dtexten. I den lo ̈ pande texten la ̈ ggs fakta, slutsatser och konsekvenser fram. Bro ̈ dtexten a ̈ r i sin tur uppdelar med hja ̈ lp av underrubriker som ska underla ̈ tta fo ̈ r la ̈ saren. Sist i artikeln skrivs fo ̈ rfattarens/journalistens namn.

5 Insändare Insa ̈ ndare a ̈ r en kort argumenterande text. Da ̈ r man som privatperson kan uttrycka sina egna a ̊ sikter. Ett ämne med lokal anknytning. Vill o ̈ vertyga la ̈ saren om att man har ra ̈ tt. Bo ̈ rjar insa ̈ ndaren med att presentera a ̈ mnet man har a ̊ sikter kring. Skribenten ska motivera varfo ̈ r man tycker sa ̊ genom att ge argument fo ̈ r sina tankar. Det a ̈ r effektivt att va ̈ dja till ka ̈ nslor i insa ̈ ndaren – eftersom det a ̈ r ka ̈ nslor som pa ̊ verkar va ̊ ra beslut. Ha ̊ ll dig till fakta och go ̈ r dig inte lustig o ̈ ver andras tankar och a ̊ sikter. Ge konstruktiva fo ̈ rslag pa ̊ hur det som a ̈ r fel ska lo ̈ sas ista ̈ llet. Ofta avslutar man insa ̈ ndare med att uppmana till na ̊ gonting som blir som en sammanfattning av vad man vill med sin insa ̈ ndare. Insa ̈ ndare skrivs under med en signatur, d.v.s. man beho ̈ ver inte skriva sitt riktiga namn – man kan vara anonym.

6 Debattartikel En debattartikel handlar, likt en insändare, om att skriva egna åsikter samt att motivera dessa med argument. En debattartikel är betydligt längre än en insändare och skrivs oftast av en författare, politiker eller en expert inom något område. I en debattartikel ska man försöka sätta sig in i hur motståndaren tänker för att ha möjlighet att kunna förstöra/bryta ner dennes motargument. Din uppgift i debatten är att få dina motståndare att ändra sina åsikter och tycka som du. Ta därför upp både det som är bra och dåligt med motståndarens åsikter och lägg sedan på ett smidigt och väl genomtänkt sätt fram dina ståndpunkter. Att skriva en debattartikel kallas också för att skriva en argumenterande text.

7 Referat Ett referat är en sammanfattning av en text, film eller teaterpjäs. Det ska klart och tydligt framgå vad man refererar och handlingens förlopp måste återberättas korrekt –man får alltså inte ändra på något. I ett referat måste alltid källan vara angiven; titel, författare och år. Man skriver en kort presentation av innehållet, det viktigaste. OBS! Skribenten måste vara neutral och objektiv – d.v.s. du får inte blanda in egna tankar och åsikter.

8 Novell Novell är en relativt kort berättelse där handlingen börjar direkt, ungefär som att hoppa på ett tåg i farten. Läsaren får reda på novellens bakgrund genom tillbakablickar. Novellen är uppbyggd av endast en eller ett fåtal personer som rör sig på en eller ett fåtal platser. Miljön och personernas yttre egenskaper beskrivs kortfattat. Novellen behandlar ett ämne eller en konflikt som sedan utvecklar sig. Novellen utspelar sig under en kort tid och tillbakablickar berättar bakgrunden. I nnehållet är koncentrerat så att det inte blir några sidospår. Novellen skrivs i tredje person, dvs. hon eller han. Det är vanligt med inre monologer, d.v.s. läsaren får följa huvudpersonens tankar. Slutet ska vara oväntat eller tankeväckande (en poäng) och knyter an till novellens början.

9 Novellkurvan 1. Inledning – presentation av miljö, huvudperson och problemet som novellen behandlar dyker upp här. 2.Upptrappning – konflikten stegras, problemet verkar omöjligt att lösa, hur ska det slut? 3. Vändpunkt – huvudpersonen kommer till insikt, problemet kan lösas eller någon har en aha-upplevelse. 4. Avslutning – katastrofen är ett faktum, kärleksparet får varandra eller mördaren grips. Poängen/sensmoralen framgår.


Ladda ner ppt "Texttyper. Krönika Skriver om något som man har reagerat på, kan vara något man är arg över. Kro ̈ nikan har till uppgift a ̈ r att vara underha ̊ llande."

Liknande presentationer


Google-annonser