Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Disposition vid chefsmötet den 29 oktober 2007 14.00-14.30Verksamhetens utveckling Strategiarbete Starka områden – utvecklingsområden 14.30-14.45Studenttillströmning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Disposition vid chefsmötet den 29 oktober 2007 14.00-14.30Verksamhetens utveckling Strategiarbete Starka områden – utvecklingsområden 14.30-14.45Studenttillströmning."— Presentationens avskrift:

1 Disposition vid chefsmötet den 29 oktober Verksamhetens utveckling Strategiarbete Starka områden – utvecklingsområden Studenttillströmning Budgetproposition Regelsamlingen Högskoleverkets tillsynsbesök Kaffe + bensträckare Organisationsfrågor Delegationsordning Utbildningskommunikation Kvalitetsfrågor Frågor, diskussion

2 Studenttillströmning hösten 2007 ”Vi ökar och minskar antalet studenter på samma gång och klarar oss förhållandevis bra – bättre än flertalet andra universitet!”

3 I tid inkomna förstahandsansökningar per plats till program höstterminer

4 Antal nybörjare vid UmU kalenderår

5 Andelen campusstudenter av nybörjare

6 Antal registrerade studenter inom grundutbildningen vid UmU kalenderår

7

8

9

10 Budgetproposition 2008

11 Budgetprocess med U-dep. Budgetunderlag (februari) Årsredovisning (februari) Budgetdialog (februari-mars) Den ekonomiska vårpropositionen (april) Budgetpropositionen (sep/okt) Regleringsbrev (december)

12 Prioriterade områden 1.Förbättrad kvalitet 2.Självständigare lärosäten 3.Utökade forskningsresurser 4.UoH som attraktiva arbetsplatser

13 Kvalitetssatsning inom grundutbildningen Kvalitetsreform inom grundnivå och avancerad nivå 240 mnkr hela riket – 11,9 mnkr UmU Utbyggnad av läkarutbildningen 11 mnkr hela riket – 2,5 mnkr UmU Men: samtidigt besparing på grundutbildnings- anslaget 200 mnkr från 2008 – proportionellt fördelat

14 Utökade forskningsresurser 200 mnkr utöver de 300 mnkr som anvisades i forskningspolitiska propositionen Ytterligare 400 mnkr år 2009 UmU får 43,6 mnkr – varav 18 mnkr är ”nya” De nya pengarna fördelas ”väsentligen på grundval av kvalitetskriterier” tkr med automatik per lärosäte - SLU får 12 mnkr för bl.a. djurskyddsforskning. - Återstår ca 280 mnkr, varav 90 % fördelas i proportion till - VR-fördelningen de senaste tre åren ( ) - Eftersom bl.a. konstnärliga områden inte får några anslag från VR så fördelades inte allt enligt VR-fördelningen. - 4,10% fördelas i proportion till antal helårsstudenter år 2006

15 Utökade forskningsresurser Utökningen läggs i huvudsak på anslagsposten ”Övriga forskningsmedel” Högskolemomsen avskaffas (frigör ca 350 mnkr) En utredning tillsätts för att möjliggöra utökad avdragsrätt för privata donationer

16 Självständigare lärosäten En utredare ska tillsättas för att utarbeta förslag om hur den statliga styrningen av UoH ska minskas

17 Integration En mer rättssäker ordning för erkännande av hälso- och sjukvårdsutbildningar ska utvecklas Ett antal UoH får i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad hälso- och sjukvårdsutbildning från länder utanför EU/EES-området

18 Samverkan mellan lärosäten Nödvändigt med ökad koncentration genom profilering och samverkan Skall dock bygga på frivillighet! Regeringen beredd att ekonomiskt stödja ”frivilliga och framgångsrika samarbeten eller sammanslagningar”

19 Studie- och yrkesvägledning UoH ska förbättra sin information och sin vägledning om utbildningsvägar och arbetsmarknad (ÅR08) Uppdrag till HsV att tillsammans med UoH utveckla uppföljningen av studenternas etablering på arbetsmarknaden

20 Internationalisering Genom beslut om ändring i förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning har regeringen gjort möjligt för UoH att hyra ut bostäder i andra hand till studenter inom utbytesprogram och gästforskare

21 Forskningspolitik Rådens verksamhet omnämns i positiva ordalag Inget tyder på snar omläggning av rådsorganisationen eller principerna för fördelning av anslag I BP09 ska det anges hur 1-procentsmålet ska uppnås

22 Övrigt Ingen förbättring av studiemedlen i sikte Det mesta inom det studiesociala området hänskjuts till en kommande utredning NSHU (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning) läggs ner 1 januari 2009 Nätuniversitetet blir kvar men flyttas över till ”annan myndighet”

23 Anslag till råden (tkr) VR FAS FORMAS VINNOVA

24 Tilldelat takbelopp 2006 samt utfall LärosäteTilldelat 2006 (tkr) Utfall 2006 (tkr) Utfall (%) UmU LtU MiUN

25 Anslag grundutbildning (tkr) Lärosäte UmU LtU MiUN

26 Anslag forskning/forskarutbildning (tkr) Lärosäte UmU LtU MiUN

27


Ladda ner ppt "Disposition vid chefsmötet den 29 oktober 2007 14.00-14.30Verksamhetens utveckling Strategiarbete Starka områden – utvecklingsområden 14.30-14.45Studenttillströmning."

Liknande presentationer


Google-annonser