Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mikael Solberg, VD och koncernchef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mikael Solberg, VD och koncernchef"— Presentationens avskrift:

1 Mikael Solberg, VD och koncernchef
Årsstämma 28 januari 2009 Mikael Solberg, VD och koncernchef

2 RNB RETAIL AND BRANDS idag
Butikskoncept (egna / franchise) Varuhus Polarn O. Pyret (egna / franchise) JC Brothers och Sisters NK, Steen & Ström, Illum Sverige (egna/franchise) Utomlands (MF)

3 Tre bra verksamheter och en i turnaround
JC Mkr i påverkan 2007/2008 Rörelseresultat -69,0 Mkr 2007/2008 Brothers/Sisters Bästa lönsamheten någonsin Rörelseresultat 48,9 Mkr Varuhus Rörelseresultat -22,9 Mkr NK Stockholm, NK Göteborg, Kosta Outlet Steen & Ström och Illum -34,2 Mkr löpande resultat -35,3 Mkr nedskrivning Polarn O. Pyret Bästa lönsamheten någonsin Rörelseresultat 70,2 Mkr (56,1)

4 Butikskoncept Nyckeltal, Mkr 07/08 06/07 Kommentarer
Omsättning 1 881, ,1 Andel av RNB, % 54, ,9 Rörelseresultat -20, ,5 Antal butiker Kommentarer JC har påverkat resultatet negativt med ca 160 Mkr J-Store integreras i JC Nytt sortiment och konceptuttryck utvecklat - första butikerna har konverterats JC bäst på service! Positiv utveckling för Brothers och Sisters – Manlig depå lanserat på Brothers

5 Vändningen av JC är påbörjad – flera stora initiativ lanserade
Nytt sortiment Mer kundanpassat sortiment till högre modegrad och lägre pris Ny prisstrategi Anpassning till rådande marknadsläge – generellt lägre startpriser Integration av J-Store (ca 55 Mkr 2008/ ca 50 Mkr 2009/2010) J-Store avvecklas och 10 renodlade J-Store butiker läggs ner JC utökar sitt sortiment med mindre storlekar för att fånga unga åldersgruppen 10-13 Nytt butikskoncept Nytt butikskoncept har tagits fram och har framgångsrikt rullats ut i sju butiker – i genomsnitt har dessa butiker ökat sin omsättning med 25% mer än övriga JC

6 Butikskoncept - det nya JC
Nya kompletta konceptet Lättare version av ombyggnad

7 Butikskoncept Butikskoncept - JC Tillväxt mot resterande JC
Typ av ombyggnad Datum för ombyggnad Kommentarer Skärholmen +40% Lätt version 15/4 Centret ombyggt Trelleborg +0% Lätt version 18/9 Enbart JC ombyggt Kamppi Komplett ombyggnad +24% 25/9 Enbart JC ombyggt Nacka Komplett ombyggnad +21% 23/10 Centret ombyggt Haugesund +20% Lätt version 30/10 Enbart JC ombyggt Stavanger +35% Lätt version 24/11 Enbart JC ombyggt Överby +32% Lätt version 27/11 Centret ombyggt +25%

8 Varuhus Nyckeltal, Mkr 07/08 06/07 Omsättning 1 159,1 973,9 Andel av RNB, % 33,8 28,1 Rörelseresultat -22,9 42,8 Antal butiker 80 76 Kommentarer Svag utveckling på Illum och sportavdelningen på Steen & Ström – avveckling för att frigöra resurser och minska riskexponering Inriktning på lönsamhet och utveckling av befintliga butiker

9 Polarn O. Pyret Nyckeltal, Mkr 07/08 06/07 Kommentarer
Omsättning 396,2 388,4 Andel av RNB, % 11,6 11,2 Rörelseresultat 70,2 56,1 Antal butiker 91 83 Kommentarer Stark utveckling - högsta rörelsemarginalen någonsin 10 länder idag – Estland per sista oktober 2008 10 nya butiker utomlands under hösten 2008 E-handel lanseras i USA i februari och i Sverige under mars PO.P-randen ekologisk

10 Viktiga händelser 2007/2008 Ompositionering av JC och tydligare koncept – Lea Rytz Goldman ny VD Framgångsrik lansering av Brothers Depå Polarn O. Pyret tecknade master franchiseavtal gällande USA Polarn O. Pyrets populära ränder ekologiska Beslut om att minska exponeringen på Illum och Steen & Ström Företrädesrättsemission slutfördes framgångsrikt under september och tillförde RNB cirka 330 Mkr efter emissionskostnader Kostnadsbesparingsprogram på 110 mkr i effekt 2008/2009 och ytterligare ca 50 mkr för 2009/2010 initierat Kapitalbindningsprogram på 145 mkr initierat

11 Finansiell utveckling 2007/2008
Nettoomsättningen minskade 1,2 procent till 3 426,2 Mkr (3 468,3) Omsättningen i jämförbara butiker minskade 2,3 procent EBIT 1,8 Mkr (342,2) Kassaflödet från den löpande verksamheten 4,8 Mkr (233,1) Nyemission tillförde 330 Mkr efter kostnader Åtgärdsprogram genomförs för att sänka årliga kostnader med 110 Mkr och kapitalbindningen med 145 Mkr

12 Resultaträkning 2007/2008 Resultatr ä kning , Mkr 2007/08 2006/07 Oms
ttning 3 439,7 3 475,5 R ö relseresultat 1,8 342,2 Finansiella kostnader -53,5 -36,4 Resultat efter finansiella poster -51,7 305,8 Resultat f r perioden -63,2 255,8 Vinst per aktie, kr -1,11 4,49

13 Balansräkning 2007/2008 Balansr ä kning Koncernen, Mkr 2008 - 08 31
Immateriella tillg å ngar 1 966,8 1 870,4 Materiella tillg 215,2 237,8 Finansiella tillg 3,2 3,9 Uppskjutna skattefordringar 8,2 12,1 Varulager 672,0 549,8 Ö vriga oms ttningstillg 462,7 319,0 Summa tillg 3 328,2 2 993,0 Eget kapital h nf ö rligt moderbolagets aktie gare 1 404,1 1 554,0 rligt minoritets 11,1 L ngfristiga skulder 717,4 758,7 Kortfristiga skulder 1 206,7 669,2 Summa eget kapital och skulder

14 Resultaträkning kvartal 1 08/09
Resultaträkning, Mkr Q1 08/09 Q1 07/08 12M 07/08 Omsättning 783,5 923, ,2 Rörelseresultat 40,2 81,5 1,8 Finansiella kostnader 18,0 11,7 66,3 Resultat efter finansiella poster 22,7 70,3 -51,8 Resultat för perioden 16,6 54,8 -63,2 Vinst per aktie, kr 0,15 0,95 -1,11

15 Nyckeltal per kvartal 1 2008/2009
Bruttovinstmarginal (%) 52,0 48,2 Rörelsemarginal (%) 5,1 8,8 Vinstmarginal (%) 2,1 5,8 Eget kapital (Mkr) 1 747, ,8 Soliditet (%) 53,1 53,0 Genomsnittligt antal anställda Antal butiker

16 Position och agenda 2008/2009 Vi har…
Ompositionerat JC - positiva signaler från konverterade butiker Stark utveckling inom Brothers, Sisters och PO.P med goda förutsättningar för fortsatt tillväxt Initierat ett åtgärdsprogram för sänkta kostnader och minskad kapitalbindning Vi ska… Bromsa Konsolidera Lägga grunden för lönsamhet

17 Årsstämma 28 januari 2009 Tack!

18 Valberedning Fyra största ägarna utser var sin representant
Därutöver kan styrelsens ordförande ingå

19 Valberedning Skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:
val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete val av och arvode till revisor och revisorssuppleant beslut om principer för utseende av valberedningen, samt ordförande vid årsstämma

20 Riktlinjer ersättningar bolagsledningen
Ersättningskommitté Fast lön Rörlig lön Pension Övriga ersättningar

21 Rörlig lön Baserad på resultat och individuella kvalitativa mål
Maximalt 40 procent av den fasta lönen

22 Pension VD 35 procent av aktuell årslön
Övriga enligt ITP-planen eller motsvarande Pensionsålder 65 år

23 Uppsägningstider För VD sex månader på den anställdes begäran och tolv månader på bolagets begäran För övriga tre till sex månader på den anställdes begäran och sex till tolv månader på bolagets begäran

24 Maximal rörlig ersättning
Om samtliga bonusgrundande mål är uppfyllda utgår maximalt följande: Totalt kronor Till VD kronor Om inga mål uppfylls utgår ingen rörlig ersättning

25 Årsstämma 29 januari 2009 Tack!


Ladda ner ppt "Mikael Solberg, VD och koncernchef"

Liknande presentationer


Google-annonser