Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Årsstämma 28 januari 2009 Mikael Solberg, VD och koncernchef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Årsstämma 28 januari 2009 Mikael Solberg, VD och koncernchef."— Presentationens avskrift:

1 1 Årsstämma 28 januari 2009 Mikael Solberg, VD och koncernchef

2 2 RNB RETAIL AND BRANDS idag Polarn O. Pyret (egna / franchise) Butikskoncept (egna / franchise) RNB RETAIL AND BRANDS JC Brothers och SistersSverige (egna/franchise) Utomlands (MF) Varuhus NK, Steen & Ström, Illum

3 3 Tre bra verksamheter och en i turnaround JC-160 Mkr i påverkan 2007/2008 Rörelseresultat -69,0 Mkr 2007/2008 Brothers/SistersBästa lönsamheten någonsin. Rörelseresultat 48,9 Mkr Varuhus Rörelseresultat -22,9 Mkr NK Stockholm, NK Göteborg, Kosta Outlet Steen & Ström och Illum -34,2 Mkr löpande resultat -35,3 Mkr nedskrivning Polarn O. PyretBästa lönsamheten någonsin. Rörelseresultat 70,2 Mkr (56,1)

4 4 Butikskoncept Nyckeltal, Mkr07/08 06/07 Omsättning1 881,6 2 111,1 Andel av RNB, %54,9 60,9 Rörelseresultat-20,1 143,5 Antal butiker304 297 Kommentarer JC har påverkat resultatet negativt med ca 160 Mkr J-Store integreras i JC Nytt sortiment och konceptuttryck utvecklat - första butikerna har konverterats JC bäst på service! Positiv utveckling för Brothers och Sisters – Manlig depå lanserat på Brothers

5 5 Vändningen av JC är påbörjad – flera stora initiativ lanserade Nytt sortiment –Mer kundanpassat sortiment till högre modegrad och lägre pris Ny prisstrategi –Anpassning till rådande marknadsläge – generellt lägre startpriser Integration av J-Store (ca 55 Mkr 2008/2009 + ca 50 Mkr 2009/2010) –J-Store avvecklas och 10 renodlade J-Store butiker läggs ner –JC utökar sitt sortiment med mindre storlekar för att fånga unga åldersgruppen 10-13 Nytt butikskoncept –Nytt butikskoncept har tagits fram och har framgångsrikt rullats ut i sju butiker – i genomsnitt har dessa butiker ökat sin omsättning med 25% mer än övriga JC

6 6 Butikskoncept - det nya JC Nya kompletta konceptetLättare version av ombyggnad

7 7 Butikskoncept Butikskoncept - JC Datum för ombyggnad Typ av ombyggnad Kommentarer 15/4 Skärholmen Lätt versionCentret ombyggt 25/9 Kamppi Komplett ombyggnad Enbart JC ombyggt 23/10 Nacka Komplett ombyggnad Centret ombyggt 27/11 Överby Lätt versionCentret ombyggt 30/10 Haugesund Lätt versionEnbart JC ombyggt 24/11 Stavanger Lätt versionEnbart JC ombyggt 18/9 Trelleborg Lätt versionEnbart JC ombyggt Tillväxt mot resterande JC +40% +24% +21% +32% +20% +35% +25% +0%

8 8 Varuhus Nyckeltal, Mkr07/0806/07 Omsättning1 159,1973,9 Andel av RNB, %33,828,1 Rörelseresultat-22,942,8 Antal butiker8076 Kommentarer Svag utveckling på Illum och sportavdelningen på Steen & Ström – avveckling för att frigöra resurser och minska riskexponering Inriktning på lönsamhet och utveckling av befintliga butiker

9 9 Polarn O. Pyret Nyckeltal, Mkr07/0806/07 Omsättning396,2388,4 Andel av RNB, %11,611,2 Rörelseresultat70,256,1 Antal butiker9183 Kommentarer Stark utveckling - högsta rörelsemarginalen någonsin 10 länder idag – Estland per sista oktober 2008 10 nya butiker utomlands under hösten 2008 E-handel lanseras i USA i februari och i Sverige under mars PO.P-randen ekologisk

10 10 Viktiga händelser 2007/2008 –Ompositionering av JC och tydligare koncept – Lea Rytz Goldman ny VD –Framgångsrik lansering av Brothers Depå –Polarn O. Pyret tecknade master franchiseavtal gällande USA –Polarn O. Pyrets populära ränder ekologiska –Beslut om att minska exponeringen på Illum och Steen & Ström –Företrädesrättsemission slutfördes framgångsrikt under september och tillförde RNB cirka 330 Mkr efter emissionskostnader –Kostnadsbesparingsprogram på 110 mkr i effekt 2008/2009 och ytterligare ca 50 mkr för 2009/2010 initierat –Kapitalbindningsprogram på 145 mkr initierat

11 11 Finansiell utveckling 2007/2008 –Nettoomsättningen minskade 1,2 procent till 3 426,2 Mkr (3 468,3) Omsättningen i jämförbara butiker minskade 2,3 procent –EBIT 1,8 Mkr (342,2) –Kassaflödet från den löpande verksamheten 4,8 Mkr (233,1) –Nyemission tillförde 330 Mkr efter kostnader –Åtgärdsprogram genomförs för att sänka årliga kostnader med 110 Mkr och kapitalbindningen med 145 Mkr

12 12 Resultaträkning 2007/2008 Resultaträkning, Mkr 2007/08 2006/07 Omsättning3 439,73 475,5 Rörelseresultat 1,8 342,2 Finansiella kostnader-53,5-36,4 Resultat efter finansiella poster-51,7305,8 Resultat för perioden-63,2255,8 Vinst per aktie, kr-1,114,49

13 13 Balansräkning 2007/2008 Balansräkning Koncernen,Mkr2008-08-312007-08-31 Immateriella tillgångar1 966,81 870,4 Materiella tillgångar215,2237,8 Finansiella tillgångar3,23,9 Uppskjutna skattefordringar8,212,1 Varulager672,0549,8 Övriga omsättningstillgångar462,7319,0 Summa tillgångar3 328,22 993,0 Eget kapital hänförligt moderbolagets aktieägare1 404,11 554,0 Eget kapital hänförligt minoritetsägare-11,1 Långfristiga skulder717,4758,7 Kortfristiga skulder1 206,7669,2 Summa eget kapital och skulder3 328,22 993,0

14 14 Resultaträkning, MkrQ1 08/09Q1 07/0812M 07/08 Omsättning783,5923,73 426,2 Rörelseresultat40,281,51,8 Finansiella kostnader18,011,766,3 Resultat efter finansiella poster22,770,3-51,8 Resultat för perioden16,654,8-63,2 Vinst per aktie, kr0,150,95-1,11 Resultatr ä kning kvartal 1 08/09

15 15 Nyckeltal per kvartal 1 2008/2009 Nyckeltal2008-11-302007-11-30 Bruttovinstmarginal (%)52,048,2 Rörelsemarginal (%)5,18,8 Vinstmarginal (%)2,15,8 Eget kapital (Mkr)1 747,81 620,8 Soliditet (%)53,153,0 Genomsnittligt antal anställda1 5511 451 Antal butiker489463

16 16 Position och agenda 2008/2009 Vi har… –Ompositionerat JC - positiva signaler från konverterade butiker –Stark utveckling inom Brothers, Sisters och PO.P med goda förutsättningar för fortsatt tillväxt –Initierat ett åtgärdsprogram för sänkta kostnader och minskad kapitalbindning Vi ska… –Bromsa –Konsolidera –Lägga grunden för lönsamhet

17 17 Årsstämma 28 januari 2009 Tack!

18 18 Valberedning Fyra största ägarna utser var sin representant Därutöver kan styrelsens ordförande ingå

19 19 Valberedning Skall bereda och till årsstämman lämna förslag till: -val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse -styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete -val av och arvode till revisor och revisorssuppleant -beslut om principer för utseende av valberedningen, samt ordförande vid årsstämma

20 20 Riktlinjer ersättningar bolagsledningen Ersättningskommitté Fast lön Rörlig lön Pension Övriga ersättningar

21 21 Rörlig lön Baserad på resultat och individuella kvalitativa mål Maximalt 40 procent av den fasta lönen

22 22 Pension VD 35 procent av aktuell årslön Övriga enligt ITP-planen eller motsvarande Pensionsålder 65 år

23 23 Uppsägningstider För VD sex månader på den anställdes begäran och tolv månader på bolagets begäran För övriga tre till sex månader på den anställdes begäran och sex till tolv månader på bolagets begäran

24 24 Maximal rörlig ersättning Om samtliga bonusgrundande mål är uppfyllda utgår maximalt följande: –Totalt 3 600 000 kronor –Till VD 500 000 kronor Om inga mål uppfylls utgår ingen rörlig ersättning

25 25 Årsstämma 29 januari 2009 Tack!


Ladda ner ppt "1 Årsstämma 28 januari 2009 Mikael Solberg, VD och koncernchef."

Liknande presentationer


Google-annonser