Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategiska stråk och centrala noder för långväga gods

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategiska stråk och centrala noder för långväga gods"— Presentationens avskrift:

1 Strategiska stråk och centrala noder för långväga gods
Utpekat huvudvägnät (HVN-1) Utpekat strategiskt järnvägsnät Centrala hamnar Centrala flygplatser för flygfrakt Centrala kombiterminaler H Stråk och noder har identifierats i samverkan med näringslivet och andra aktörer En nod definieras som ett geografiskt område med stor produktions och/eller konsumtionsvolym, kopplat till noderna finns terminaler, hamnar och flygplatser. Stråken grundas på faktiska godsflöden Tydliggör den internationella kopplingen via anslutningar till gränser och noder Bedöms vara av allra största betydelse för näringslivets långväga godstransporter Men; Godsvolymerna från Norge, Finland, Polen och Baltikum kan komma att öka. Nätet kan därmed komma att utökas (Haparandabanan, Markarydsbanan, Blekinge kustbana och Ystadbanan respektive hela eller delar av E10, E12, E22 och E45 Både företagsekonomiska och samhällsekonomiska motiv (Stordriftsfördelar - koncentrerade insatser ger mer valuta för pengarna, bättre vägar ger smidigare och billigare transporter för transportköparna) Åtgärder i stråken och i anslutning till hamnar och terminaler har övervägts och prioriterats i åtgärdsplaneringen. 1

2 Huvudvägnät för långväga gods (HVN-1)
E4 (finska gränsen till Helsingborg) E6 (norska gränsen till Trelleborg) E18 (Kapellskär till norska gränsen) E20 (Stockholm till Göteborg) Rv40 (Jönköping till Göteborg) Rv56 Gävle - Västerås, E18/E20 Västerås - Hallsberg, Rv50/Rv32 Hallsberg – Mölby (avlastande stråk förbi Stockholm) Anslutningar centrala hamnar och termin Önskvärda funktioner Jämn framkomlighetsstandard Koppling till centrala noder Hög drift och underhållsstandard Hög grad av service utmed nätet Låg sårbarhet HVN-1 utgör en första ansats Baserat på faktiska godsflöden (flöde >5 miljoner nettoton per år) undantaget är en passage förbi Stockholm (och tätt mot gränser) Drygt 40% av trafikarbetet på statliga vägar med tung lastbil går på HVN-1

3 Godsstråk på järnväg Önskvärda funktioner
God kapacitet och hög tillgänglighet Goda kopplingar till centrala noder Hög nivå på kvalitet och tillförlitlighet Hög effektivitet Nätet pekades ut 2002 Knyter samman banor med merparten av godset i ett nät kopplat till noder, hamnar och terminaler Ska koncentrera flödena och öka effektiviteten (längre, bredare och tyngre) Kapacitet o tillgänglighet; både för enskilda tåg som för antal tåg som kan trafikera sträckan Goda nodkopplingar; Ökad möjlighet och tillgänglighet till Sammodala lösningar Kvalitet och tillförlitlighet; drift och underhåll skall förebygga störningar i trafiken Effektivitet; Nät anpassat för tåg som är långa (750 m), tunga (25 ton per axel) ochbreda (lastprofil C)

4 Göteborg Gullbergsvass + Göteborgs hamn
Nod Centrala kombiterminaler Göteborg Gullbergsvass + Göteborgs hamn Örebro Hallsberg alt Mosås, särskild utredning Jönköping Nässjö + ev Torsvik alt Vaggeryd, särskild utredning Luleå Luleå Malmö Malmö Stockholm Årsta + Rosersberg Umeå Umeå Älmhult Älmhult Trelleborg Trelleborg hamn Gävle Gävle Sundsvall Sundsvall Utgångspunkter; godsomsättning, antal varuägare i upptagningsområdet, utvecklingsmöjligheter, väg o järnvägsanslutningar, terminalinfrastruktur, eldrift i anslutningarna o i terminal, Säkerhets och miljöstandard, Lokalisering, anknytning till godsstråk, … Noder; Göteborg, Örebro, Jönköping, Luleå, Malmö, Stockholm, Umeå, Älmhult, Trelleborg, Gävle, Sundsvall Komiterminaler; Gtb+Gtb h, utreds, Nässjö+ytterl utreds, Luleå, Malmö, Årsta+Rosersb, Umeå, Älmhult, Trelleb. H, Gävle, Sundsvall Jönköping ytterligare; Torsvik eller Vaggeryd?

5 Centrala flygplatser för gods:
Centrala hamnar: Göteborg, Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Karlshamn i samarbete med Karlskrona, Norrköping, Kapellskär, Gävle, Sundsvall och Luleå Centrala flygplatser för gods: Arlanda, Landvetter, Malmö Airport och Örebro flygplats Centrala hamnar: Kriterier; Omsättning (godsomsättning , samlastning o intermodala transporter) Infrastruktur (standard på anslutande väg o järnväg) Miljö, säkerhet och skyddskriteriet (miljö, skydd och säkerhetsarbete) Utvecklingspotential Samarbetskriteriet Ytterligare hamnar kan vara intressanta. Men viktigt att beakta utbyggnadsmöjligheterna i infrastrukturen på land; saknas nej, finns ja. Mälarhamnarna kan nämnas (avlasta väg o järnväg), som ur ett miljöperspektiv skulle kunna vara bra. 5


Ladda ner ppt "Strategiska stråk och centrala noder för långväga gods"

Liknande presentationer


Google-annonser