Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömål 4 Giftfri miljö Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömål 4 Giftfri miljö Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller."— Presentationens avskrift:

1 Miljömål 4 Giftfri miljö Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

2

3

4

5

6 Mattsvartskydd Gummiförnyare Skruvlåsning PackningslösareStartgas FettborttagningssprayBromsvätska FettsprayMotortvätt Färg med ojämn ytaKonserveringsolja Värmebeständig färgVattenpumpsmörjn SmörjfettKylarrengöring CylindertätningKylarcement MotorskyddKylarvätska VibrationsskyddKylarrostskydd AntikärvmedelAvisningsmedel Insekts- borttagare Hårt rostskydd Rostskyddsprimer Hålrumsvätska/spray Rostskyddsfärg Rostskyddsmassa Stenskottskydd Vaxunderredsskydd Silikongummi Silikonspray Rostolja Rostomvandlare Rostätare Roststopp Metallglans Glasmetallim Fönsterputs Antidroppmedel Supersiktmedel Spolarvätska Vinylfräsch Mögelstopp Vinylrengörare Vinylfärg Vinylskydd Kupéglans Wonderbaum Klädseltvätt Textillim Låsolja Förtvätt Avfettning Bilschampo Bilglans Rubbing compound Bilvax Bilpolish Finishskydd Lackkonservering Grundfärg Bättringsfärg Tätningspasta Karrosserispraylim Karrosserikitt Glasfiberspackel Stålplast Epoxilim Flouresent färg Metalicfinish Skyddslack List & däckglans Fälgfärg Däckfärg Fälgrengöring Tryckluftsbroms- frysskydd Antibromsgnissel- medel Bromsrengöring Monteringspasta Lagningspasta Ljuddämparbandage

7 450 olika produkter  Avfettningsmedel  Schampo  Övrig rengöring: –vinylrengöring –fälgrengöring –klädseltvätt  Medel mot rost  Kylarvätska  Vax, polish, rubbing  Lack- och färgförbättrare  Lagnings- och tätningsmedel + motor-, smörj- och hydrauloljor

8 Årsförbrukning

9 Ftalater = mjukgörare i plast PBDE = Flamskyddsmedel

10 Vattnet som rinner av din bil innehåller: -Tvättkemikalier -Oljerester -Asfalt Varje år rinner cirka 2000 ton olja drygt 5 ton tungmetaller 5 000 ton rengöringskemikalier ner i de svenska vattendragen, som en direkt följd av att bilar tvättas nära dagvattenbrunnar. Tvättar du bilen hemma, på gatan eller på garageuppfarten? Det smutsiga vattnet hamnar i Mälaren, där ditt dricksvatten kommer ifrån

11 Utsläpp till avloppsvatten från biltvättar ÄmnePersonbil Större fordon Per år i Sverige bly, krom, nickel 10 mg/bil30 mg/bil4 ton kadmium0,25 mg/bil0,75 mg/bil100 kg zink50 mg/bil150 mg/bil25 ton kolväten5 g/bil15 g/bil4000 ton oljor BOD/COD> 0,3

12

13 Förorenad mark i Västerås

14

15 Gamla bensinstationer Gamla nedlagda

16  Vägsalt innehåller minst 98 % ren natriumklorid, NaCl. De resterande två procenten är till största delen fukt och gips, CaSO 4. I saltet finns också mindre än en hundradels procent av natriumferrocyanid (Na 4 Fe(CN)6 x 3H 2 O). Det är tillsatt för att saltet inte ska klumpa ihop.  Vägsaltet innehåller ingen dieselolja och inga påvisbara mängder tungmetaller.  Salt smälter snö och is ner till minus 12 o C Saltet gör alltså att vägen kan vara fri från snö och is även när det är minusgrader. Modden innehåller: 40procent grus och sand 7 procent gummirester 2procent salt. Resten är fukt.  Den svarta modd som bildas på saltade vägar till nästan hälften består av asfalt- partiklar som rivs upp av dubbdäck. I länder där dubbdäck är förbjudna är modden vit.  Barrträd är mer känsliga för salt än lövträd.  CMA (kalciummagnesiumacetat) är det enda medel som bekämpar halka lika effektivt som salt. CMA ger inte rost på bilar i lika hög grad som salt. Men det är 15-20 gånger så dyrt som salt.

17 Gift / Miljögift Dödligt Akut Små mängder Reaktivt Vattenlösligt Försvinner snabbt när utsläpp minskar Lokal spridning – orsakar omedelbara skador nära utsläppen Icke dödligt Långtidsverkande – kroniskt Små mängder Svårnedbrytbart Fettlösligt Stannar kvar lång tid i miljön Global spridning – orsakar skador på längre sikt, längre från källor T+ Giftigt N Miljöfarlig

18 Klassificering, märkning och förpackning (CLP) Nya regler införs stegvis Senast den 1 december 2010 måste företagen ha gått över till den nya klassificerings­ förordningen när det gäller ämnen och senast den 1 juni 2015 för blandningar.

19 1.Namn på produkten och företaget 2.Farliga egenskaper 3.Sammansättning / ämnenas klassificering 4.Första hjälpen 5.Åtgärder vid brand 6.Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp 7.Hantering och lagring 8.Begränsning av exponering/ personliga skyddsåtgärder 9.Fysikaliska och kemiska egenskaper 10.Stabilitet och reaktivitet 11.Toxikologisk information 12.Ekotoxikologisk information 13.Avfallshantering 14.Transportinformation 15.Gällande bestämmelser 16.Övrig information 16-punkters säkerhetsdatablad

20 Bilrelaterad miljömärkning Svanen.nu Svanen.nu Bilkemikalier, däck, fordonstvättar, resor, halkbekämpning, rengöringsmedel, m.m. EU-blommanEU-blommanMålarfärg, bomull, skor, hotell, m.m. Bramiljoval.seBramiljoval.seBilvårdsprodukter, Elektricitet, Transporter, m.m.

21 1Begränsad klimatpåverkan 2Frisk luft 3Bara naturlig försurning 4Giftfri miljö 5Skyddande ozonskikt 6Säker strålmiljö 7Ingen övergödning 8Levande sjöar och vattendrag 9Grundvatten av god kvalitet 10Hav i balans samt levande kust och skärgård 11Myllrande våtmarker 12Levande skogar 13Ett rikt odlingslandskap 14Storslagen fjällmiljö 15God bebyggd miljö 16Ett rikt växt- och djurliv Miljökvalitetsmålen

22


Ladda ner ppt "Miljömål 4 Giftfri miljö Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller."

Liknande presentationer


Google-annonser