Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömål 4 Giftfri miljö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömål 4 Giftfri miljö"— Presentationens avskrift:

1 Miljömål 4 Giftfri miljö
Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

2

3

4 Organiska miljögifter sprids till djur och människor
Organiska miljögifter kan anrikas i näringskedjorna. Hittills har fiskar, fåglar och havslevande däggdjur drabbats hårdast. Alla djur och människor har idag organiska miljögifter lagrade i sin kroppsvävnad. Många organiska miljögifter, som DDT, PCB och tusen andra mer eller mindre kända produkter, är långlivade. De kan anrikas i näringskedjan och återfinns därför ofta i högre halter hos rovdjuren i näringspyramidens topp. Effekterna har hittills varit mest påtagliga för fiskar, fåglar och havslevande däggdjur. Fiskar i vatten med höga koncentrationer av organiska miljögifter har blivit miss-bildade. På senare tid har organiska miljögifters hormonstörande effekter uppmärksammats. Flamskyddsmedel, PCB, ftalater (mjukgörare i plast), dioxiner kan ge sådana effekter. Även människor har större eller mindre mängder organiska miljögifter lagrade i sin vävnad. Barn får i sig dem redan som foster och senare med modersmjölken. Effekter på människans hälsa är nedsatt immunförsvar, cancer, fosterskador samt utvecklingsstörningar hos barn. Utsläppen av organiska miljögifter kommer från en mängd olika källor: kemikalier, förbränning av avfall, blekning av pappersmassa och andra industriutsläpp. Tidigare kom utsläppen i regel från ett fåtal stora punktkällor, nu kommer alltmer av utsläppen från ett otal små ”diffusa” källor.

5

6 Förtvätt Avfettning Bilschampo Bilglans Rubbing compound Bilvax Bilpolish Finishskydd Lackkonservering Vinylfräsch Mögelstopp Vinylrengörare Vinylfärg Vinylskydd Kupéglans Wonderbaum Klädseltvätt Textillim Låsolja Packningslösare Startgas Fettborttagningsspray Bromsvätska Fettspray Motortvätt Färg med ojämn yta Konserveringsolja Värmebeständig färg Vattenpumpsmörjn Smörjfett Kylarrengöring Cylindertätning Kylarcement Motorskydd Kylarvätska Vibrationsskydd Kylarrostskydd Antikärvmedel Avisningsmedel Glasmetallim Fönsterputs Antidroppmedel Supersiktmedel Spolarvätska Flouresent färg Metalicfinish Skyddslack Insekts- borttagare Rostolja Rostomvandlare Rostätare Roststopp Metallglans Grundfärg Bättringsfärg Tätningspasta Karrosserispraylim Karrosserikitt Glasfiberspackel Stålplast Epoxilim Monteringspasta Lagningspasta Ljuddämparbandage Silikongummi Silikonspray Hårt rostskydd Rostskyddsprimer Hålrumsvätska/spray Rostskyddsfärg Rostskyddsmassa Stenskottskydd Vaxunderredsskydd Fälgrengöring Tryckluftsbroms- frysskydd Antibromsgnissel- medel Bromsrengöring Mattsvartskydd Gummiförnyare Skruvlåsning List & däckglans Fälgfärg Däckfärg

7 + motor-, smörj- och hydrauloljor
450 olika produkter Avfettningsmedel Schampo Övrig rengöring: vinylrengöring fälgrengöring klädseltvätt Medel mot rost Kylarvätska Vax, polish, rubbing Lack- och färgförbättrare Lagnings- och tätningsmedel Bilkemikalier och miljön Bilvårdsmedel innehåller ofta kemikalier som kan spridas i naturen via t.ex. biltvätt utanför en miljöanpassad biltvättanläggning eller då du tvättar bilen på gatan. Tensider ansamlas kring fiskarnas gälar och hämmar andningen. Miljöfarliga tensider är dessutom fettlösliga och svåra att bryta ner. Miljöanpassade schampon innehåller tensider som lättare och snabbare bryts ner i reningsverk och i naturen Avfettningsmedel kan innehålla aromatiska lösningsmedel som är giftiga och skadliga både för oss människor och vattenlivet. De flesta avfettningsmedel och alla bilschampon innehåller dessutom tensider som är giftiga för exempelvis fiskar. Miljöanpassade hydraulvätskor Under 1980-talet började man prova alternativa hydrauloljor inom skogsbruket. Orsaken var omfattande hälsoproblem med de traditionella mineraloljebaserade smörjmedlen. Det var hudproblem med eksem, oljeakne och oljepormaskar - det var luftvägsirritationer och illaluktande oljor. Även miljöproblem uppmärksammades. Mineralolja kan ge smak/lukt till grundvatten i mycket låga koncentrationer dvs. ända ner till 1 miljondel (ppm). Efter motorolja är hydraulolja den största enskilda smörjoljeprodukt som hanteras i Sverige. Total årsförbrukning ligger kring drygt m3. I hydrauloljor finns en rad egenskapsförbättrande tillsatser. Det är antioxidationsmedel, antinötningsmedel, korrosionsskydd, viskositetsförbättrare, flytpunktsnedsättare och antiskumningsmedel. I traditionella hydrauloljor har många av de använda tillsatserna varit riskabla för hälsa och miljö. Det har varit tillsatser som är allergiframkallande, hudirriterande, cancerframkallande eller skadliga för olika organismer i miljön. + motor-, smörj- och hydrauloljor

8 Årsförbrukning

9 Ftalater = mjukgörare i plast PBDE = Flamskyddsmedel

10 Tvättar du bilen hemma, på gatan eller på garageuppfarten?
Det smutsiga vattnet hamnar i Mälaren, där ditt dricksvatten kommer ifrån Vattnet som rinner av din bil innehåller: Tvättkemikalier Oljerester Asfalt Varje år rinner cirka 2000 ton olja drygt 5 ton tungmetaller 5 000 ton rengöringskemikalier ner i de svenska vattendragen, som en direkt följd av att bilar tvättas nära dagvattenbrunnar.

11 Utsläpp till avloppsvatten från biltvättar
Ämne Personbil Större fordon Per år i Sverige bly, krom, nickel 10 mg/bil 30 mg/bil 4 ton kadmium 0,25 mg/bil 0,75 mg/bil 100 kg zink 50 mg/bil 150 mg/bil 25 ton kolväten 5 g/bil 15 g/bil 4000 ton oljor BOD/COD > 0,3

12

13 Förorenad mark i Västerås

14

15 Gamla bensinstationer
Gamla nedlagda Gamla bensinstationer

16 Vägsalt innehåller minst 98 % ren natriumklorid, NaCl
Vägsalt innehåller minst 98 % ren natriumklorid, NaCl. De resterande två procenten är till största delen fukt och gips, CaSO4. I saltet finns också mindre än en hundradels procent av natriumferrocyanid (Na4Fe(CN)6 x 3H2O). Det är tillsatt för att saltet inte ska klumpa ihop. Vägsaltet innehåller ingen dieselolja och inga påvisbara mängder tungmetaller. Salt smälter snö och is ner till minus 12oC Saltet gör alltså att vägen kan vara fri från snö och is även när det är minusgrader. Modden innehåller: 40 procent grus och sand 7 procent gummirester 2 procent salt. Resten är fukt. Den svarta modd som bildas på saltade vägar till nästan hälften består av asfalt- partiklar som rivs upp av dubbdäck. I länder där dubbdäck är förbjudna är modden vit. Barrträd är mer känsliga för salt än lövträd. CMA (kalciummagnesiumacetat) är det enda medel som bekämpar halka lika effektivt som salt. CMA ger inte rost på bilar i lika hög grad som salt. Men det är gånger så dyrt som salt.

17 Gift / Miljögift Icke dödligt Dödligt Långtidsverkande – kroniskt Akut
Giftigt Miljöfarlig Icke dödligt Långtidsverkande – kroniskt Små mängder Svårnedbrytbart Fettlösligt Stannar kvar lång tid i miljön Global spridning – orsakar skador på längre sikt, längre från källor Dödligt Akut Små mängder Reaktivt Vattenlösligt Försvinner snabbt när utsläpp minskar Lokal spridning – orsakar omedelbara skador nära utsläppen

18 Klassificering, märkning och förpackning (CLP)
Nya regler införs stegvis Senast den 1 december 2010 måste företagen ha gått över till den nya klassificerings­ förordningen när det gäller ämnen och senast den 1 juni 2015 för blandningar.

19 16-punkters säkerhetsdatablad
Namn på produkten och företaget Farliga egenskaper Sammansättning / ämnenas klassificering Första hjälpen Åtgärder vid brand Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp Hantering och lagring Begränsning av exponering/ personliga skyddsåtgärder Fysikaliska och kemiska egenskaper Stabilitet och reaktivitet Toxikologisk information Ekotoxikologisk information Avfallshantering Transportinformation Gällande bestämmelser Övrig information

20 Bilrelaterad miljömärkning
Svanen.nu Bilkemikalier, däck, fordonstvättar, resor, halkbekämpning, rengöringsmedel, m.m. EU-blomman Målarfärg, bomull, skor, hotell, m.m. Bramiljoval.se Bilvårdsprodukter, Elektricitet, Transporter, m.m.

21 Miljökvalitetsmålen 1 Begränsad klimatpåverkan 2 Frisk luft
3 Bara naturlig försurning 4 Giftfri miljö 5 Skyddande ozonskikt 6 Säker strålmiljö 7 Ingen övergödning 8 Levande sjöar och vattendrag 9 Grundvatten av god kvalitet 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 11 Myllrande våtmarker 12 Levande skogar 13 Ett rikt odlingslandskap 14 Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv

22


Ladda ner ppt "Miljömål 4 Giftfri miljö"

Liknande presentationer


Google-annonser