Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Operation dagsverke 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Operation dagsverke 2014."— Presentationens avskrift:

1 Operation dagsverke 2014

2 Upplägg Vad är UNICEF? Barns rätt till utbildning Operation Dagsverke
Vart går pengarna från OD-kampanjen 2014? Film Vad ska vi göra? Vår skola har valt att engagera sig i Operation dagsverke och jag kommer att pratat om det här: UNICEF Om UNICEF Barnkonventionen Millenniemålen OPERATION DAGSVERKE Bakgrund Projektet 2014 Se filmen Vad ska vi göra? Operation Dagsverke

3 UNICEF United Nations International Children’s (Emergency) Fund
FN:s barnfond, bildades 1946 Finns i nästan alla länder Barnkonventionen som grund Berätta kortfattat, men läs in dig så du känner dig trygg UNICEF, FN:s barnfond När FN bildade UNICEF år 1946 , skulle vara en kortvarig insats för att hjälpa krigsdrabbade barn efter andra världskriget. Kallades ursprungligen the United Nations International Children's Emergency Fund. 1953 bestämdes det att UNICEF skulle fortsätta sitt arbete för världens alla barn och bli en permanent del av FN. VÄRLDENS LEDANDE BARNRÄTTSORGANISATION - UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation och arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. UNICEF har en unik roll som FN-organ. Vi samarbetar alltid med regeringarna i de länder vi arbetar och sitter med vid förhandlingsborden vilket betyder att vi kan påverka världens beslutsfattare. Med barnkonventionen som grund kämpar vi i över 190 länder och territorier för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Vår uppgift är att bilda opinion, påverka politiker och samla in pengar för att kunna skapa en bättre värld för barnen. - Genom åren har vi räddat mer än 25 miljoner barns liv. FINANSIERAS MED FRIVILLIGA BIDRAG - Eftersom UNICEF är ett fristående FN-organ, får vi inte några pengar från FN:s budget. UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag från regeringar, företag, organisationer och privatpersoner. GÖR INSATSER FÖR ALLA BARN UNICEF kämpar för alla barn världen över. I regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar gör vi vårt yttersta för att varenda unge ska få sina rättigheter tillgodosedda. - UNICEF utgår alltid från barnen i sitt arbete. Som ett politiskt och religiöst obundet FN-organ har vi en unik möjlighet att samarbeta, påverka, och att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. - Vi arbetar på alla nivåer och samarbetar med regeringar, myndigheter, lokala organisationer samt med familjer och barnen själva. Vi förhandlar med beslutsfattare för att få dem att prioritera barnen. - Barn drabbas ofta hårt av vuxnas handlande, samtidigt som de själva saknar makt att påverka situationen. Därför går UNICEF in med hjälp oavsett hur landet styrs. Till och med i diktaturer som Burma och Nordkorea har vi mandat att vara på plats och hjälpa barnen. PÅ VILKET SÄTT ÄR UNICEF ANNORLUNDA? För att kunna skapa varaktiga förändringar i barns liv måste man arbeta långsiktigt på alla nivåer i samhället. Vi samarbetar med alla – med barnet, familjen, lokala hjälporganisationer, myndigheter och regeringar. Det är det här arbetet som skiljer UNICEF från många andra organisationer som arbetar med att hjälpa barn. Bara genom att arbeta på alla nivåer i ett samhälle samtidigt, från det enskilda barnet ända upp på regeringsnivå, är det möjligt att skapa långsiktiga och bestående förändringar för barn i ett land. Eftersom vi är ett starkt oberoende FN-organ har UNICEF en unik möjlighet att påverka makthavare över hela världen. Vi sitter med vid förhandlingsborden och för en dialog kring lagändringar, handlingsplaner och omprioriteringar i staters budgetar för att länderna ska kunna leva upp till barnkonventionen. Samtidigt hjälper vi till med det mest grundläggande under barnens uppväxt – hela vägen från mammas mage och ut i vuxenlivet. Som till exempel bra hälsovård, rent vatten, utbildning och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. - Om vi verkligen ska kunna skapa varaktiga förändringar i barns liv, måste vi jobba långsiktigt, inte bara med några barn i en by eller i ett land, utan med alla barn över hela världen – och ända upp på regeringsnivå. Det gör UNICEF. Operation Dagsverke

4 VIKTEN AV UTBILDNING FN:s lag om barnets rättigheter ger bland annat rätt till: Bostad, mat och rent vatten Hälsa och utveckling Att uttrycka sin åsikt Trygghet Att inte diskrimineras och utsättas för våld Artikel 28: Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis. Åtta stycken millenniemål antogs av FN år 2000 och ska vara uppnådda 2015. Alla millenniemål berör barn. T ex att alla ska gå i grundskola och att alla ska ha tillgång till rent vatten. Berätta kortfattat, men läs in dig så du känner dig trygg Att få gå i skola är en mänsklig rättighet och det nämns i både barnkonventionen och i millenniemålen. I världen är det fortfarande 67 miljoner barn som inte går i skolan och det är viktigt att förändra det. För möjligheten att få gå i skola påverkar så många saker och är en väg ur fattigdom och utsatthet. Vad är barnkonventionen? FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, är ett rättsligt bindande, internationellt instrument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Enligt barnkonventionen räknas alla upp till 18 års ålder som barn och omfattas därför av barnkonventionen. Konventionen fastslår att barn inte är föräldrars eller andra vuxnas ägodelar utan individer med egna rättigheter och ett människovärde, men också att barn har speciella behov av skydd och stöd. Barnkonventionen är grunden för UNICEFs arbete. Den innehåller 54 artiklar/rättigheter En av rättigheterna, artikel 28, i barnkonventionen är att få gå i skolan och det ska vara gratis. Millenniemålen är världens löfte till de fattiga Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga. Det innebär att fler människor ska kunna göra det som är självklart för oss i Sverige; att äta sig mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent vatten. De åtta målen är: 1. Utrota fattigdom och svält 2. Utbildning för alla 3. Uppnå jämställdhet 4. Minska barnadödligheten 5. Förbättra mödrahälsan 6. Stoppa spridningen av hiv/aids 7. Säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling 8. Bilda ett globalt partnerskap för utveckling Alla millenniemålen berör barn. För att komma till rätta med de stora globala problemen måste vi tillgodose barnens behov och rättigheter och involvera barn och unga i arbetet. Flera utav millenniemålen går in i varandra, till exempel så kan tillgången till rent vatten och toaletter påverka möjligheten för en del att kunna gå i skola. Mål 2 är i alla fall det millenniemål som rör rätten till utbildning: Alla barn, både pojkar och flickor, ska gå i grundskola år 2015. Utbildning för alla barn är ett mycket viktigt mål för UNICEF. Utbildning är en viktig nyckel för att kunna utrota fattigdom. Vi arbetar bland annat med att ge barn den omvårdnad som krävs under förskoleåren för att barnen ska vara redo för skolan, ser till att de får en grundläggande utbildning av god kvalitet med särskild fokus på att få flickor till skolan och vi arbetar också för att alla skolor ska ha rent vatten och hygieniska toaletter. Operation Dagsverke

5 Operation dagsverke Operation Dagsverke startade 1961.
Grundtanken är att elever i Sverige ställer upp för andra elever genom att samla in pengar. Pengarna går till skol- och utbildningsprojekt i andra länder. Eleverna kan samla in pengar på stan, arrangera en musikfestival, arbeta på ett företag m.m. Operation Dagsverke är en internationell insamlings- och informationskampanj som har anordnats sedan 1960-talet Grundtanken är att elever i Sverige ställer upp för andra elever. Operation Dagsverke 2014 har sin insamlingsdag under vecka 21 (i maj) och innan dess har de flesta skolor arbetat med frågor om mänskliga rättigheter i världen i olika former. Operation Dagsverke

6 Moçambique Sverige x2 Lång kust, landskap med savann, skogsklädda bergstrakter Huvudstaden heter Maputo Portugisiska + många lokala språk Sedan slutet av inbördeskrigen 1992 har Mocambiques ekonomi växt sig starkare och fortsätter att växa. Men landet är fortfarande en av världen 20 fattigaste och ungefär hälften av befolkningen på 25 miljoner lever i fattigdom. Halva befolkningen består av barn och nästan häften av barnen i landet är undernärda. 1992 – slut på 16 års inbördeskrig 48 % av barnen lever i fattigdom 20 miljoner – hälften barn 44 % av barnen undernärda

7 Vart går pengarna i år? -Barnvänliga skolor
Utbildning Vatten och sanitet Hälsa Utsatta barn Sprida kunskap Insamlingen från OD-kampanjen 2014 går till UNICEFs utbildningsprogram i Mocambique. Det heter “barnvänliga skolor” och består av följande delar: Bra undervisning Utbilda fler lärare Bättre undervisningsmetoder och material Vatten och toaletter Rent vatten i skolan Separata toaletter för flickor och pojkar Hälsa Besök hos skolsköterska för vaccinering och undersökning Idrottsundervisning och skolgårdar med lekutrustning Stöd till utsatta barn Leta upp de barn som inte går i skolan Ekonomiska bidrag och hembesök Sprida information om utbildning Radioprogram av barn och för barn om skola Bussturnéer med teater, musik och filmer

8 Utbildning Bra undervisning Utbilda fler lärare
Bättre undervisningsmetoder och material och skolbänkar

9 Vatten och sanitet Vatten och toaletter Rent vatten i skolan
Separata toaletter för flickor och pojkar

10 Hälsa Hälsa Besök hos skolsköterska för vaccinering och undersökning
Lek på rasterna Idrottsundervisning på schemat

11 Utsatta barn Stöd till utsatta barn
Leta upp de barn som inte går i skolan Ekonomiska bidrag och hembesök Stöd med skoluniform och skolmaterial Psykosocialt stöd till barn som utsatts för övergrepp Motverka våld mot barn

12 Sprida kunskap Sprida information om utbildning
Radioprogram av barn och för barn om skola Bussturnéer med teater, musik och filmer Som en länk mellan skolan och lokalsamhället Information om t.ex. betydelsen av utbildning, hygien, jämställdhet och skydda sig mot hiv Interaktiva lokala radioprogram, program av barn för barn, teater, musik och mobila multimediaenheter

13 Samarbete Myndigheter Utbildningsministeriet Distriktsnivå
Gemensamt uppföljningsarbete UNICEF har även ett nära samarbete med myndigheter Nationell nivå – utbildningsministeriet kring läroplan och budget till utbildning Distriktsnivå – utbildningsansvarig och ansvariga för hälsa, vatten osv. Gemensamt uppföljningsarbete

14 film

15 Vad Vi ska göra xxx Vad ska vi göra för att få in så mycket pengar som möjligt? Operation Dagsverke

16 Lycka till! Pepp! 


Ladda ner ppt "Operation dagsverke 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser