Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Operation dagsverke 2013 Jag är här för att vår skola har valt att engagera sig i Operation dagsverke och jag kommer att pratat om det här: UNICEF Om UNICEF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Operation dagsverke 2013 Jag är här för att vår skola har valt att engagera sig i Operation dagsverke och jag kommer att pratat om det här: UNICEF Om UNICEF."— Presentationens avskrift:

1 Operation dagsverke 2013 Jag är här för att vår skola har valt att engagera sig i Operation dagsverke och jag kommer att pratat om det här: UNICEF Om UNICEF Barnkonventionen Millenniemålen OPERATION DAGSVERKE Bakgrund Projektet 2013 Vad kan ni göra? AVSLUTA/UTVÄRDERA

2 UNICEF United Nations International Children (Emergency) Fund
FNs barnfond, bildades 1946 Finns i nästan alla länder Barnkonventionen som grund Uppgift att påverka och samla in pengar för barns bästa Unikt med samarbete på alla nivåer i samhället för att skapa långsiktiga förändringar Berätta kortfattat, men läs in dig så du känner dig trygg UNICEF, FN:s barnfond När FN bildade UNICEF år 1946 , skulle vara en kortvarig insats för att hjälpa krigsdrabbade barn efter andra världskriget. Kallades ursprungligen the United Nations International Children's Emergency Fund. 1953 bestämdes det att UNICEF skulle fortsätta sitt arbete för världens alla barn och bli en permanent del av FN. VÄRLDENS LEDANDE BARNRÄTTSORGANISATION - UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation och arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. UNICEF har en unik roll som FN-organ. Vi samarbetar alltid med regeringarna i de länder vi arbetar och sitter med vid förhandlingsborden vilket betyder att vi kan påverka världens beslutsfattare. Med barnkonventionen som grund kämpar vi i över 190 länder och territorier för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Vår uppgift är att bilda opinion, påverka politiker och samla in pengar för att kunna skapa en bättre värld för barnen. - Genom åren har vi räddat mer än 25 miljoner barns liv. FINANSIERAS MED FRIVILLIGA BIDRAG - Eftersom UNICEF är ett fristående FN-organ, får vi inte några pengar från FN:s budget. UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag från regeringar, företag, organisationer och privatpersoner. GÖR INSATSER FÖR ALLA BARN UNICEF kämpar för alla barn världen över. I regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar gör vi vårt yttersta för att varenda unge ska få sina rättigheter tillgodosedda. - UNICEF utgår alltid från barnen i sitt arbete. Som ett politiskt och religiöst obundet FN-organ har vi en unik möjlighet att samarbeta, påverka, och att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. - Vi arbetar på alla nivåer och samarbetar med regeringar, myndigheter, lokala organisationer samt med familjer och barnen själva. Vi förhandlar med beslutsfattare för att få dem att prioritera barnen. - Barn drabbas ofta hårt av vuxnas handlande, samtidigt som de själva saknar makt att påverka situationen. Därför går UNICEF in med hjälp oavsett hur landet styrs. Till och med i diktaturer som Burma och Nordkorea har vi mandat att vara på plats och hjälpa barnen. PÅ VILKET SÄTT ÄR UNICEF ANNORLUNDA? För att kunna skapa varaktiga förändringar i barns liv måste man arbeta långsiktigt på alla nivåer i samhället. Vi samarbetar med alla – med barnet, familjen, lokala hjälporganisationer, myndigheter och regeringar. Det är det här arbetet som skiljer UNICEF från många andra organisationer som arbetar med att hjälpa barn. Bara genom att arbeta på alla nivåer i ett samhälle samtidigt, från det enskilda barnet ända upp på regeringsnivå, är det möjligt att skapa långsiktiga och bestående förändringar för barn i ett land. Eftersom vi är ett starkt oberoende FN-organ har UNICEF en unik möjlighet att påverka makthavare över hela världen. Vi sitter med vid förhandlingsborden och för en dialog kring lagändringar, handlingsplaner och omprioriteringar i staters budgetar för att länderna ska kunna leva upp till barnkonventionen. Samtidigt hjälper vi till med det mest grundläggande under barnens uppväxt – hela vägen från mammas mage och ut i vuxenlivet. Som till exempel bra hälsovård, rent vatten, utbildning och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. - Om vi verkligen ska kunna skapa varaktiga förändringar i barns liv, måste vi jobba långsiktigt, inte bara med några barn i en by eller i ett land, utan med alla barn över hela världen – och ända upp på regeringsnivå. Det gör UNICEF. Operation Dagsverke

3 Operation dagsverke Operation Dagsverke startade 1961.
Grundtanken är att elever i Sverige ställer upp för andra elever genom att samla in pengar. Pengarna går till skol- och utbildningsprojekt i andra länder. Eleverna kan samla in pengar på stan, arrangera en musikfestival, arbeta på ett företag m.m. Operation Dagsverke är en internationell insamlings- och informationskampanj som har anordnats sedan 1960-talet Grundtanken är att elever i Sverige ställer upp för andra elever. Operation Dagsverke 2013 har sin insamlingsdag under vecka 20 (i maj) och innan dess har de flesta skolor arbetat med frågor om mänskliga rättigheter i världen i olika former. Nytt för år 2013 är att Operation Dagsverke samordnas av UNICEF Sverige. Det innebär att UNICEF kommer att stötta alla skolor och elever som vill vara med i kampanjen och bidra med kunskap om situationen för barn i världen när det gäller rätten till utbildning. Tidigare arrangerades kampanjen av Sveriges Elevkårer som valde att ge ansvaret för kampanjen till UNICEF eftersom de ansåg att UNICEF är den organisation som har mest omfattande verksamhet för barn och ungas rätt till utbildning i världen och bäst kan få kampanjen att växa de närmsta åren. Operation Dagsverke

4 VIKTEN AV UTBILDNING FN:s lag om barnets rättigheter ger bland annat rätt till: Bostad, mat och rent vatten Hälsa och utveckling Att uttrycka sin åsikt Trygghet Att inte diskrimineras och utsättas för våld Artikel 28: Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis. Åtta stycken millenniemål antogs av FN år 2000 och ska vara uppnådda 2015. Alla millenniemål berör barn. T ex att alla ska gå i grundskola och att alla ska ha tillgång till rent vatten. Berätta kortfattat, men läs in dig så du känner dig trygg Att få gå i skola är en mänsklig rättighet och det nämns i både barnkonventionen och i millenniemålen. I världen är det fortfarande 61 miljoner barn som inte går i skolan och det är viktigt att förändra det. För möjligheten att få gå i skola påverkar så många saker och är en väg ur fattigdom och utsatthet. Vad är barnkonventionen? FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, är ett rättsligt bindande, internationellt instrument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Enligt barnkonventionen räknas alla upp till 18 års ålder som barn och omfattas därför av barnkonventionen. Konventionen fastslår att barn inte är föräldrars eller andra vuxnas ägodelar utan individer med egna rättigheter och ett människovärde, men också att barn har speciella behov av skydd och stöd. Barnkonventionen är grunden för UNICEFs arbete. Den innehåller 54 artiklar/rättigheter En av rättigheterna, artikel 28, i barnkonventionen är att få gå i skolan och det ska vara gratis. Millenniemålen är världens löfte till de fattiga Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga. Det innebär att fler människor ska kunna göra det som är självklart för oss i Sverige; att äta sig mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent vatten. De åtta målen är: 1. Utrota fattigdom och svält 2. Utbildning för alla 3. Uppnå jämställdhet 4. Minska barnadödligheten 5. Förbättra mödrahälsan 6. Stoppa spridningen av hiv/aids 7. Säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling 8. Bilda ett globalt partnerskap för utveckling Alla millenniemålen berör barn. För att komma till rätta med de stora globala problemen måste vi tillgodose barnens behov och rättigheter och involvera barn och unga i arbetet. Flera utav millenniemålen går in i varandra, till exempel så kan tillgången till rent vatten och toaletter påverka möjligheten för en del att kunna gå i skola. Mål 2 är i alla fall det millenniemål som rör rätten till utbildning: Alla barn, både pojkar och flickor, ska gå i grundskola år 2015. Utbildning för alla barn är ett mycket viktigt mål för UNICEF. Utbildning är en viktig nyckel för att kunna utrota fattigdom. Vi arbetar bland annat med att ge barn den omvårdnad som krävs under förskoleåren för att barnen ska vara redo för skolan, ser till att de får en grundläggande utbildning av god kvalitet med särskild fokus på att få flickor till skolan och vi arbetar också för att alla skolor ska ha rent vatten och hygieniska toaletter. Operation Dagsverke

5 Nepal 1/3 av Sveriges yta 30 miljoner invånare
55% av befolkningen lever i extrem fattigdom Flera olika geografiska områden 100 kaster och etniska grupper- många olika språk Över en miljon barn går inte i skola, beroende på t.ex. - för långt till skolan - måste jobba - förstår inte språket Fråga gärna eleverna vad de känner till om Nepal, kanske: - Mount Everest  - Dalai Lama - Ett rikt djurliv med tigrar, noshörningar, elefanter, bufflar, krokodiler med mera I Nepal bor 30 miljoner människor på en tredjedel av Sveriges yta. Landet har flera olika geografiska områden, från slättland på havsnivå till världens högsta berg- Mt Everest på 8848 m över havet. De mest avlägsna befolkade bergsområdena kan bara nås till fots. Nepal ligger på plats 157 av 187 på FNs index för mänsklig utveckling. 55 % av befolkningen är extremt fattig, det vill säga lever på mindre än en 1,25 USD per dag. Det finns stora skillnader i välstånd i landet. De fattigaste är befolkningen i de avlägsna bergsområdena, de av låg kast (även kallade daliter) och muslimska minoritetsgrupper. Nepal var fram till och med 2006 officiellt en hinduisk stat, den enda i världen. Nu är det en sekulär (icke-religiös) nation. De flesta nepaleser räknar sig som hinduer, men buddism är vanligast bland tibeto-nepaleserna och några är muslimer och kristna. Det finns 100 olika kaster och etniska grupper samt många olika språk. Ungefär hälften av barnen i Nepal är undernärda, det är vanligt med våld mot barn och barn måste arbeta i tidig ålder. Men 95% av barnen börjar i grundskolan, nästan lika många flickor som pojkar. Ändå är det över en miljon barn som inte får i grundskolan alls och ungefär hälften av alla elever som börjat skolan hoppar av under det första åren. Några anledningar till att barn inte kan gå i skola är: - De måste arbeta hemma eller utanför hemmet - De gifts bort tidigt - Skolan ligger för långt bort från hemmet - Familjen har inte råd med skoluniform och skolmaterial - Undervisningen bedrivs på ett språk som barnet inte kan Operation Dagsverke

6 FILM OM Årets INSAMLING
De insamlade pengarna från Operation Dagsverke 2013 kommer att gå till att stödja UNICEF Nepals arbete med utbildning. Sätt på filmen länk på bilden Få fler barn till skolan - Arbeta mot diskriminering av t.ex. daliter (människor tillhörande de lägsta kasten), muslimer och barn med funktionshinder. - Genomföra informationskampanjer om vikten av utbildning i de områden där många barn inte går i skolan. Detta görs bland annat av unga så kallade youth champions som går från by till by och pratar med familjer. - Hjälpa regeringen att samla statistik kring vilka barn det är som inte går i skolan så att de bättre kan planera behovet av nya skolor och lärare. Förbättra kvalitén på undervisningen och skapa en mer barnvänlig skola - Införa bättre undervisningsmetoder och mer pedagogiska läromedel - Stärka utbildningen av lärare så att de blir fler - Skapa en mer hälsosam och trygg skolmiljö med rent vatten och separata pojk- och flicktoaletter - Öka elevernas inflytande i skolan genom att starta så kallade child clubs, ett slags elevråd. Erbjuda alternativa undervisningsformer - Driva informella skolor för de barn som måste arbeta. Undervisningen sker 2-3 timmar om dagen- före eller efter arbetsdagen. Den bedrivs även i mindre klasser. Målet är att barnen som går här ska börja i en vanlig skolklass under lågstadiet. - I de fattigaste områdena där de flesta barn måste arbeta, erbjuds flickor en kurs på 10 månader. Här lär de sig läsa, skriva och räkna och olika praktiska saker som hälsa och hygien. Operation Dagsverke

7 ASHA 16 år Började som hemhjälp när hon var 9 år
UNICEFs Urban Out of school program Framtidsdröm ”Att bli självständig. Jag vill först börja arbeta som lärare och sen gifta mig med en man som stödjer mig i detta” Besökte Stockholm i april för att berätta om deras liv. 13 år kunde hon börja i en vanlig skola, i femte klass Operation Dagsverke

8 HAMESA 16 år Hamesa var 12 år när hon giftes bort
UNICEFs program Girls’ access to education (GATE) Framtidsdröm: ”Min dotter kommer helt säkert att gå i skolan. Hon ska inte heller behöva gifta sig förrän hon blir vuxen.” GATE: Här erbjuds flickor mellan 10 och 18 år en 10 månader lång utbildning. Operation Dagsverke

9 Vad kan ni göra? Idéer från tidigare år Nya idéer
sjunga och spela på gator fixa en loppis sälja fika arrangera en filmvisning jobba en dag på ett företag klippa gräs passa barn Nya idéer Kontaktperson på skolan   Din skola har bestämt en dag när insamlingen ska ske. Under den här dagen hjälps alla åt att samla in pengar genom att jobba. Vad du väljer att göra är upp till dig. Du kan inta stan och sälja kaffe och kanelbullar, skramla bössa eller uppträda. Övning: Exempelvis Bikupa, sitt 2 och 2 och prata om vad ni kan tänkas göra Operation Dagsverke

10 Tack för idag Fler frågor: Kontakta oss på… Eller besök:
unicef.se/operationdagsverke Stort tack och lycka till! Operation Dagsverke

11 LYCKA TILL! Pepp! 


Ladda ner ppt "Operation dagsverke 2013 Jag är här för att vår skola har valt att engagera sig i Operation dagsverke och jag kommer att pratat om det här: UNICEF Om UNICEF."

Liknande presentationer


Google-annonser