Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Partitur Lundqvist & Ericssons modell för behandling av

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Partitur Lundqvist & Ericssons modell för behandling av"— Presentationens avskrift:

1 Partitur Lundqvist & Ericssons modell för behandling av
cannabisberoende är ett Partitur som per definition är en grundstruktur avsedd att tolkas, improviseras eller fullbordas av någon annan än upphovsmannen. Det förutsätter bokstavligen medskapande.

2 Sören Kierkegaard Samlade verk, Band 18, Synpunkter på min författar verksamhet, andra avsnittet, kapitel 1 A. §2. Gylendal 1964. Om jag vill lyckas med att föra människor mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.

3 Den som inte kan det lurar sig
själv när hon tror att hon kan hjälpa andra, för att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår.

4 Den som inte kan det lurar sig
själv när hon tror att hon kan hjälpa andra, för att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår.

5 Om jag inte kan det så hjälper det
inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom.

6 All äkta hjälpsamhet börjar med
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är en vilja att härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.

7 Behandlingsprogrammet är baserat på följande antaganden (1):
Att cannabisrökare: Tenderar att tänka konkret. Har svårigheter att dra korrekta slutsatser (exekutiv funktion) om sitt eget beteende i förhållande till förväntningar. Har svårigheter med att ha ett adekvat fokus i uppmärksamheten.

8 Behandlingsprogrammet är baserat på följande antaganden (2):
Att cannabisrökare: Har försämrad temporal integration, dvs försämrad arbetsminnesfunktion och en etablering av ett drogrelaterat episodiskt minne. Utvecklar en avskärmning i förhållande till sin känsla av att leva i ett sammanhang och därmed en strävan mot hälsa och adekvat orientering till livet.

9 Behandlingsprogrammet är baserat på följande antaganden (3):
Att cannabisrökare: Har en försämrad förmåga till inre kontroll och därmed att skärma av och att strukturera sin inre och yttre värld. Tenderar till hålla kvar vid en strategi och har svårighet att ändra strategin när situationen förändras.

10 Behandlingsmodellen tar hänsyn till (4):
Cannabinoidernas påverkan på människan. Eliminationsprocessen och abstinens- perioden. Innebär en teknik som kompenserar för den kvalitativa försämringen av de kognitiva funktionerna.

11 Programmets olika faser
THC 100 % 50 % Steg 3 Socialt fokus Steg 2 Psykologiskt fokus ångest Steg 1 Medicinskt fokus Veckor 1 2 3 4 5 6

12 Fas 1 innebär Identifiering och bearbetning av ångest- och flyktreaktioner som cannabismissbruket har förorsakat. Att träna upp den bristande tankeförmågan så att den kompenserar den dåligt utvecklade inlärningsförmågan. Att för klienten avslöja dennes cannabismönster

13 Fas 2 innebär Att klienten måste kunna se skillnaden mellan vad han är nu och vad han skulle kunna vara, för att hitta en motivation till att fortsätta det mödosamma arbetet med att hitta sig själv.

14 Att klienten måste bli negativ till det
han är nu, dvs han måste förstå att det sätt han nu fungerar på är otillfreds- ställande, och att det är haschet som förorsakar det. Att klienten måste få positiva föreställningar om framtiden.

15 Fas 3 innebär Att hjälpa klienten med att förstå beståndsdelarna i en
utvecklingsprocess. Att utreda varför klienten missbrukar. Att belysa hur det är att byta identitet, från missbrukare till "medelsvensson".

16 Behandlarens arbetsredskap
Abstrakta formuleringar omvandlas till bilder och bildliknelser Språket: Att förutsäga vad som kommer att hända under avtändningen Prognostisering: Repetition: Att vid varje session upprepa de specifika ämnena för steget

17 Varje diskussion bör innehålla att klienten ska
lägga märke till det som sker jämföra med tidigare erfarenheter tänka efter och fundera på det som diskuteras

18 Varje session Hur är det/hur mår du? Hänt något speciellt?
Tagit några droger? Abstinenssymtom? Har du sovit gott? Repetera föregående session.

19 Att sluta röka hasch Vad händer då?
Under det akuta ruset har klienten ofta funderat på att sluta röka hasch Klienten har i perioder kunnat göra längre uppehåll Efter X antal misslyckanden inser han att han inte klarar sluta av egen vilja och söker hjälp Vad händer då?

20 Beslutsprocess Nuvarande tillstånd + eller - Analys av det nu-
varande tillståndet Negativ Positiv Analys av vad som bör göras Föreligger det en positiv föreställning ? Status Quo bibehålles Nej Ja Slut

21 Motivation till Resignation Motivation till beteende förändring beteende förändring Passivitet Slut Föreställningar om behandling Positiv bild av behandlingen Nej Ja Resignation eller letande efter alternativ Motivation finns Slut

22 Vinsten av behandlingen är
större än kostnaderna Kostnadsanalys Ja Behandlingsmotivation Nej Avstår från behandling trots behov Motivation för behandling

23 Introduktion 1 + 2 Kort beskrivning av terapeuten och Rådgivningsbyrån. Sekretess och frivillig kontakt Klienten presenterar sin syn på vad han/hon behöver hjälp med. Behandlingens innehåll och struktur. Hur vi förhåller oss till återfall och uteblivet besök Diskussion om tider och andra praktiska faktorer. När man är överens om att börja - Skriva kontrakt Varför tester? Hur når vi varandra (telefonnummer och när?) Guiden med hem som hemuppgift

24 Motivationssessioner
Fånga individen i sitt missbruk Hur det skulle kunna vara att vara drogfri Funderingar om man i ett drogfritt tillstånd kan hitta det som drogen förser en med Att överge tryggheten Nödvändigheten i att återfå kognitiv kapacitet

25 Teman under Fas 1 Hur påverkar haschet klienten jämfört med andra haschrökare som han känner ? Hur använder klienten haschet (missbruksmönster) ? Hur upplever klienten begreppet tid ? Hur beskriver klienten sitt haschsug ? Hur beskriver klienten sin omgivning ? Hur har det varit vid tidigare "avtändnings-tillfällen" ? Vad är anledningen till att han vill sluta just nu ? Vilka negativa effekter ser klienten i haschrökandet ? Vilka positiva ? Diskutera klientens avtändningssymtom. Diskutera klientens syn på hur konflikter uppkommer runt honom.

26 Vecka 1 Gör en manualpärm för varje samtal
Varför är du här? Missbrukshistoria Förstagångs samtal Behandlingens innehåll och struktur. Guiden med hem för fyllas i tills nästa gång. Session 1 Uppföljning av första sessionen Genomgång av svaren i guiden, de 7 kognitiva funktionerna, Cannabismönstret, Kasam, BDI, Abstinenssymtom Teman för steg 1, Hemläxa Session 2 Uppföljning av den första veckan Återfallsprevention, Att sluta röka hasch Abstinenssymtom, Frågeformulär som speglar graden av haschberoende Upprepning av teman för steg 1 Session 3

27 Varje dag Hur är det/hur mår du? Hänt något speciellt?
Tagit några droger? Abstinenssymtom? Har du sovit gott? Repetera föregående dag.

28 Vecka 2 Vad hände i helgen? Vilka droger har du använt i ditt liv? DOK
Teman steg 1 Hemläxa Session 4 Förberedelser inför steg 2. Teman steg 1 Irritation? Drömmar? Session 5 Känslor? Vad händer i helgen? Hemläxa, vilka negativa konsekvenser har missbruket haft? Har omgivningen märkt en förändring? Session 6

29 Teman under Fas 2 Hur upplever klienten hemsituationen ?
Kan klienten se någon förändring i sitt sätt att fungera ? Hur vill klienten att hans liv ska se ut ? Vilka känslor gör så att klienten mår bra ? Vilka känslor gör så att klienten mår dåligt ? Diskutera aktuella känslor. Kan klienten beskriva hur "dimman lättar" ? Diskutera flykt beteende. Hur upplever klienten ensamheten och isoleringen jämfört med den s k gemenskapen han hade tidigare ?

30 Vecka 3 Teman steg 2 Relationen med föräldrar osv. Korttidsminnet?
Känslor Hur ser dina dagar ut? Hemläxa - känslor Session 7 Session 8 Beskriv hur dimman lättar. Ska vi informera din omgivning? Kan du kontrollera dina tankar? Helgen.

31 Vecka 4 Vad hände på väg till vårt möte? Omgivningens reaktioner?
Känslor? Ensamhet - Solidaritet Session 9 Medvetenhet Värderingar Teman De sista 3 veckorna Session 10

32 Teman under Fas 3 Tycker klienten att han hör hemma i detta samhälle (rotlöshet)? -II II fungerar i det dagliga livet utan det försvar haschet ger? Hur handskas klienten med den ökande känsligheten? Kan klienten titta på TV med behållning? -II läsa en bok med behållning? Be klienten jämföra de föreställningar om ett s k normalt liv som han hade under haschperioden med hur han ser på det nu? Hur ser klienten nu på hur han har levt sitt liv? Fråga klienten vad han tror är anledningen till att han började miss- bruka?

33 Vecka 5 Samhället Kamrater Session 11 Teman för steg 3 Känslor
Tankekontroll Har du ändrat dig? Vad gör dig glad? Hemläxa - Framtid? Session 12

34 Vecka 6 Rotlöshet Session 13 Marginalkonflikt Teman steg 3
Förbättring på de sju kognitiva funktionerna. Kasam, BDI, SCL-90 osv Fortsättning? Session 14 Extra sessioner Titta på testerna Reflektera över hur har behandlingen varit Resttillstånd

35 Sju marginalsymtom Dubbel identitet.
Ambivalens i attityden gentemot det gamla och det nya livet. Överdriven självmedvetenhet. Översocialt beteende. Ökad sårbarhet. Isolering. Tendenser att sluta sig till människor som befinner sig i en likartad situation.


Ladda ner ppt "Partitur Lundqvist & Ericssons modell för behandling av"

Liknande presentationer


Google-annonser