Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Partitur som per definition är en grundstruktur avsedd att tolkas, improviseras eller fullbordas av någon annan än upphovsmannen. Det förutsätter bokstavligen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Partitur som per definition är en grundstruktur avsedd att tolkas, improviseras eller fullbordas av någon annan än upphovsmannen. Det förutsätter bokstavligen."— Presentationens avskrift:

1 Partitur som per definition är en grundstruktur avsedd att tolkas, improviseras eller fullbordas av någon annan än upphovsmannen. Det förutsätter bokstavligen medskapande. Lundqvist & Ericssons modell för behandling av cannabisberoende är ett

2 Sören Kierkegaard Samlade verk, Band 18, Synpunkter på min författar verksamhet, andra avsnittet, kapitel 1 A. §2. Gylendal 1964. Om jag vill lyckas med att föra människor mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.

3 Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra, för att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår.

4 Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra, för att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår.

5 Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom.

6 All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är en vilja att härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.

7 Behandlingsprogrammet är baserat på följande antaganden (1): Att cannabisrökare: Tenderar att tänka konkret.  Har svårigheter att dra korrekta slutsatser (exekutiv funktion) om sitt eget beteende i förhållande till förväntningar.  Har svårigheter med att ha ett adekvat fokus i uppmärksamheten.

8 Behandlingsprogrammet är baserat på följande antaganden (2): Har försämrad temporal integration, dvs försämrad arbetsminnesfunktion och en etablering av ett drogrelaterat episodiskt minne. Utvecklar en avskärmning i förhållande till sin känsla av att leva i ett sammanhang och därmed en strävan mot hälsa och adekvat orientering till livet. Att cannabisrökare:

9 Har en försämrad förmåga till inre kontroll och därmed att skärma av och att strukturera sin inre och yttre värld. Tenderar till hålla kvar vid en strategi och har svårighet att ändra strategin när situationen förändras. Behandlingsprogrammet är baserat på följande antaganden (3): Att cannabisrökare:

10 Behandlingsmodellen tar hänsyn till (4): Innebär en teknik som kompenserar för den kvalitativa försämringen av de kognitiva funktionerna. Cannabinoidernas påverkan på människan. Eliminationsprocessen och abstinens- perioden.

11 THC 100 % 50 % Veckor 123456 Steg 1 Medicinskt fokus Steg 1 Medicinskt fokus Steg 2 Psykologiskt fokus Steg 2 Psykologiskt fokus Steg 3 Socialt fokus Steg 3 Socialt fokus ångest Programmets olika faser

12 Identifiering och bearbetning av ångest- och flyktreaktioner som cannabismissbruket har förorsakat. Att träna upp den bristande tankeförmågan så att den kompenserar den dåligt utvecklade inlärningsförmågan. Att för klienten avslöja dennes cannabismönster Fas 1 innebär

13 Fas 2 innebär Att klienten måste kunna se skillnaden mellan vad han är nu och vad han skulle kunna vara, för att hitta en motivation till att fortsätta det mödosamma arbetet med att hitta sig själv.

14 Att klienten måste bli negativ till det han är nu, dvs han måste förstå att det sätt han nu fungerar på är otillfreds- ställande, och att det är haschet som förorsakar det. Att klienten måste få positiva föreställningar om framtiden.

15 Fas 3 innebär Att hjälpa klienten med att förstå beståndsdelarna i en utvecklingsprocess. Att utreda varför klienten missbrukar. Att belysa hur det är att byta identitet, från missbrukare till "medelsvensson".

16 Behandlarens arbetsredskap Språket: Abstrakta formuleringar omvandlas till bilder och bildliknelser Abstrakta formuleringar omvandlas till bilder och bildliknelser Repetition: Att vid varje session upprepa de specifika ämnena för steget Repetition: Att vid varje session upprepa de specifika ämnena för steget Prognostisering: Att förutsäga vad som kommer att hända under avtändningen Att förutsäga vad som kommer att hända under avtändningen

17 Varje diskussion bör innehålla att klienten ska lägga märke till det som sker jämföra med tidigare erfarenheter tänka efter och fundera på det som diskuteras

18 Varje session Hur är det/hur mår du? Hänt något speciellt? Tagit några droger? Abstinenssymtom? Har du sovit gott? Repetera föregående session.

19 Vad händer då? Att sluta röka hasch Under det akuta ruset har klienten ofta funderat på att sluta röka hasch Klienten har i perioder kunnat göra längre uppehåll Efter X antal misslyckanden inser han att han inte klarar sluta av egen vilja och söker hjälp

20 Beslutsprocess Analys av det nu- varande tillståndet Analys av det nu- varande tillståndet Nuvarande tillstånd + eller - + eller - Positiv Negativ Analys av vad som bör göras Analys av vad som bör göras Status Quo bibehålles Status Quo bibehålles Föreligger det en positiv föreställning ? Föreligger det en positiv föreställning ? Slut Nej Ja

21 Resignation Passivitet Motivation till beteende förändring Motivation till beteende förändring Motivation till beteende förändring Slut Föreställningar om behandling Föreställningar om behandling Positiv bild av behandlingen Positiv bild av behandlingen Nej Ja Resignation eller letande efter alternativ Resignation eller letande efter alternativ Motivation finns Slut

22 Kostnadsanalys Vinsten av behandlingen är större än kostnaderna Vinsten av behandlingen är större än kostnaderna Behandlingsmotivation Nej Ja Avstår från behandling trots behov Avstår från behandling trots behov Motivation för behandling Motivation för behandling

23 Introduktion 1 + 2 Kort beskrivning av terapeuten och Rådgivningsbyrån. Sekretess och frivillig kontakt Klienten presenterar sin syn på vad han/hon behöver hjälp med. Behandlingens innehåll och struktur. Hur vi förhåller oss till återfall och uteblivet besök Diskussion om tider och andra praktiska faktorer. När man är överens om att börja - Skriva kontrakt Varför tester? Hur når vi varandra (telefonnummer och när?) Guiden med hem som hemuppgift

24 Motivationssessioner Fånga individen i sitt missbruk Hur det skulle kunna vara att vara drogfri Funderingar om man i ett drogfritt tillstånd kan hitta det som drogen förser en med Att överge tryggheten Nödvändigheten i att återfå kognitiv kapacitet

25 Teman under Fas 1 Hur påverkar haschet klienten jämfört med andra haschrökare som han känner ? Hur använder klienten haschet (missbruksmönster) ? Hur upplever klienten begreppet tid ? Hur beskriver klienten sitt haschsug ? Hur beskriver klienten sin omgivning ? Hur har det varit vid tidigare "avtändnings-tillfällen" ? Vad är anledningen till att han vill sluta just nu ? Vilka negativa effekter ser klienten i haschrökandet ? Vilka positiva ? Diskutera klientens avtändningssymtom. Diskutera klientens syn på hur konflikter uppkommer runt honom.

26 Session 1 Session 3 Session 2 Varför är du här? Missbrukshistoria Förstagångs samtal Behandlingens innehåll och struktur. Guiden med hem för fyllas i tills nästa gång. Uppföljning av första sessionen Genomgång av svaren i guiden, de 7 kognitiva funktionerna, Cannabismönstret, Kasam, BDI, Abstinenssymtom Teman för steg 1, Hemläxa Uppföljning av den första veckan Återfallsprevention, Att sluta röka hasch Abstinenssymtom, Frågeformulär som speglar graden av haschberoende Upprepning av teman för steg 1 Vecka 1 Gör en manualpärm för varje samtal

27 Varje dag Hur är det/hur mår du? Hänt något speciellt? Tagit några droger? Abstinenssymtom? Har du sovit gott? Repetera föregående dag.

28 Session 4 Session 5 Session 6 Vad hände i helgen? Vilka droger har du använt i ditt liv? DOK Teman steg 1 Hemläxa Förberedelser inför steg 2. Teman steg 1 Irritation? Drömmar? Känslor? Vad händer i helgen? Hemläxa, vilka negativa konsekvenser har missbruket haft? Har omgivningen märkt en förändring? Vecka 2

29 Teman under Fas 2 Hur upplever klienten hemsituationen ? Kan klienten se någon förändring i sitt sätt att fungera ? Hur vill klienten att hans liv ska se ut ? Vilka känslor gör så att klienten mår bra ? Vilka känslor gör så att klienten mår dåligt ? Diskutera aktuella känslor. Kan klienten beskriva hur "dimman lättar" ? Diskutera flykt beteende. Hur upplever klienten ensamheten och isoleringen jämfört med den s k gemenskapen han hade tidigare ?

30 Vecka 3 Session 7 Session 8 Teman steg 2 Relationen med föräldrar osv. Korttidsminnet? Känslor Hur ser dina dagar ut? Hemläxa - känslor Beskriv hur dimman lättar. Ska vi informera din omgivning? Kan du kontrollera dina tankar? Helgen.

31 Vecka 4 Session 9 Session 10 Vad hände på väg till vårt möte? Omgivningens reaktioner? Känslor? Ensamhet - Solidaritet Medvetenhet Värderingar Teman De sista 3 veckorna

32 Teman under Fas 3 Tycker klienten att han hör hemma i detta samhälle (rotlöshet)? -II- -II- fungerar i det dagliga livet utan det försvar haschet ger? Hur handskas klienten med den ökande känsligheten? Kan klienten titta på TV med behållning? -II- läsa en bok med behållning? Be klienten jämföra de föreställningar om ett s k normalt liv som han hade under haschperioden med hur han ser på det nu? Hur ser klienten nu på hur han har levt sitt liv? Fråga klienten vad han tror är anledningen till att han började miss- bruka?

33 Vecka 5 Session 11 Session 12 Samhället Kamrater Teman för steg 3 Känslor Tankekontroll Har du ändrat dig? Vad gör dig glad? Hemläxa - Framtid?

34 Vecka 6 Session 13 Session 14 Förbättring på de sju kognitiva funktionerna. Kasam, BDI, SCL-90 osv Fortsättning? Rotlöshet Marginalkonflikt Teman steg 3 Extra sessioner Titta på testerna Reflektera över hur har behandlingen varit Resttillstånd

35 Sju marginalsymtom Dubbel identitet. Ambivalens i attityden gentemot det gamla och det nya livet. Överdriven självmedvetenhet. Översocialt beteende. Ökad sårbarhet. Isolering. Tendenser att sluta sig till människor som befinner sig i en likartad situation.


Ladda ner ppt "Partitur som per definition är en grundstruktur avsedd att tolkas, improviseras eller fullbordas av någon annan än upphovsmannen. Det förutsätter bokstavligen."

Liknande presentationer


Google-annonser