Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetssäkring klamydiasmittspårning 2012 Smittskydd Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetssäkring klamydiasmittspårning 2012 Smittskydd Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetssäkring klamydiasmittspårning 2012 Smittskydd Västra Götaland

2 Generell titel Bakgrund Det åligger Smittskyddsläkaren att följa upp och mäta kvalitet på smittspårning inom det egna ansvarsområdet vilket menas landsting eller region. (6 kap. i smittskyddslagen 2004:168) Under 2011 utfördes en pilotstudie för kvalitetssäkring av smittspårningsarbetet i Västra Götaland. Urvalet gjordes på enheter inom Göteborgsområdet, men flera frågor och därmed också svar var tvetydiga och bortfallet blev stort, vilket sammantaget gjorde resultatet av pilotstudien svårbedömt.

3 Generell titel Redovisning av urvalet för kvalitetsundersökningen september 2012 Under hösten 2012 gjordes en ny kvalitetsundersökning med alla under september månad klinisk anmälda fall i hela Västra Götaland som grund. Totalt anmälda klamydiafall under månaden var 636. Varje enhet behövde enbart fylla i uppgifter om smittspårning på maximalt fem fall och därför kunde 237 övertaliga fall uteslutas. Dessutom fick sex fall tas bort av andra orsaker. Totalt skickades 393 frågeformulär ut per post i slutet av november. Figur 1.

4 Generell titel Figur 1

5 Generell titel Svarsfrekvens Av 393 utskickade frågeformulär besvarades 381 (97 %). I fyra fall berodde uteblivet svar på att man inte kunnat fullfölja smittspårningen lokalt och anmälan till smittskyddsläkaren gjordes först senare. I åtta fall saknades rutiner för smittspårning eller smittspårningshandlingar av olika anledningar. I några fall var anledning personalbyte på smittspårartjänsten. Orsak till uteblivet var i några fall sen remiss till respektive STI- klinik. Figur 2.

6 Generell titel Figur 2

7 Generell titel Fråga 2: Typ av mottagning som ansvarar för smittspårning ? Ungdomsmottagningarna är de som anmäler flest klamydiafall i Sminet. De har också fått flest frågeformulär att fylla i. Figur 3.

8 Generell titel Fråga 4: När avslutades smittspårningen på indexpatienten? Median- och medelsmittspårningstid faller inom 31-60 dagarsintervallet. Tidsspannet mellan det att provtagning skett till smittspårningen är avslutad visade stor spridning. I frågeformuläret har de svarande fyllt i när smittspårningen avslutades och uppgifter om provtagningsdatum är hämtade från Sminet. I de flesta fall är smittspårningen avslutad inom 60 dagar efter provtagning. De två staplarna längst till höger visar 35 fall där datum för avslut saknas och fyra fall där felaktigt värde för datum angivits. Figur 4.

9 Generell titel Figur 4

10 Generell titel Fråga 5: Hur långt tillbaka har smittspårning gjorts? Frågan hur långt tillbaka smittspårning gjorts har kunnat tolkas olika. Tidigare har rekommenderats minst 6 månader men nu rekommenderas att gå minst 12 månader bakåt i tiden för att efterfråga sexuella kontakter. När kortare tid än 6 månader angivits beror det ofta på att den enda möjliga kontakten skett mellan 1-5 månader tillbaka i tiden alternativt så fanns då ett negativt klamydiaprov. Frågan har justerats i kommande undersökning. Figur 5.

11 Generell titel Figur 5

12 Generell titel Fråga 6: Hur många partners ingår i smittspårningen kring indexpatienten (skyddat/oskyddat sex)? Medianen är 3 partners och medel 2,4. Första stapeln med 0 partners avser några av fallen där index fått sin smitta utomlands eller där indexpatienten inget minns. Frågan kan också tolkas som en fråga om ytterligare partners utöver index finns, och om inte så har man svarat 0. Dessa uppgifter är hämtade ur kommentarsfält och via telefonkontakt. Frågan justeras inför nästa mätning eftersom vi inte vill ha svaret 0. Figur 6.

13 Generell titel Figur 6

14 Generell titel Frågar och svar fråga 6 A-D Fråga 6 A-D: Fråga A: Hur många av dessa har provtagits på egna mottagningen eller via bekräftelse? Fråga B: Hur många av dessa har inte gått att identifiera och som därför har fått avlutats på egna enheten? Fråga C: Hur många av dessa har överlämnats till Smittskyddsläkaren? Fråga D: Hur många av dessa vistas utomlands (ej smittspårningsbara)? Svar fråga 6 A-D: A: Totalt har 606 partners provtagits på de egna enheterna eller via bekräftelse. B: Totalt har 117 partners inte gått att identifiera och direkt fått avskrivas på de egna enheterna. C: Totalt har smittspårningar för 52 partners lämnats över till Smittskydd Västra Götaland D: Totalt har 68 partners vistats utomlands och har inte varit smittspårningsbara. Figur 7.

15 Generell titel Figur 7

16 Generell titel Fråga 7: Ingår också partners med skyddat sex i smittspårningen? Endast i 61 % av fallen har även partners vid skyddat sex smittspårats. Även där det förekommit skyddat sex bör partnern smittspåras eftersom säkert skyddat sex kan vara svårt att bedöma utan mycket noggrann anamnes. Vi förordar att alla partners smittspåras. Figur 8.

17 Generell titel Figur 8

18 Generell titel Fråga 8: Vilken personalkategori har i praktiken utfört smittspårningen? Eftersom det är ungdomsmottagningarna som anmäler flest fall av klamydia är det en majoritet barnmorskor (bm) som utfört smittspårning. På ungdomsmottagningar smittspårar även sjuksköterskor (ssk)och kuratorer. I tio fall har läkare utfört smittspårning, i fem fall undersköterskor (usk, varav en har andrologutbildning) och i ett fall biomedicinsk analytiker (BMA). Uppgift saknas i 10 fall. Figur 9.

19 Generell titel Figur 9

20 Generell titel Fråga 9: Har den som smittspårar genomgått Smittskydd Västra Götalands smittspårarutbildning? I de flesta fall har den som smittspårar genomgått utbildningen (81%). Alla som arbetar med smittspårning bör ha utbildning för detta. Smittskydd Västra Götaland erbjuder kostnadsfri grundutbildning minst två gånger per år och fortsättningskurs i smittspårning med jurist en gång per år. Nytt för i år är även en repetitionskurs för personal som gått utbildningen tidigare men som vill uppdatera sig. Se länk till utbildning på vår hemsida: http://www.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Halso--och- sjukvardsavdelningen/Strategisk- utvecklingsenhet/Smittskyddsenheten/Utbildningar1/ http://www.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Halso--och- sjukvardsavdelningen/Strategisk- utvecklingsenhet/Smittskyddsenheten/Utbildningar1/

21 Generell titel Figur 10

22 Generell titel Vi som arbetat med kvalitetssäkringen Peter Nolskog Anna Lindqvist, Bitr. smittskyddsläkare Epidemilog/sjuksköterska Camilla GladMarianne Hilding SmittskyddsassistentSmittskyddsassistent


Ladda ner ppt "Kvalitetssäkring klamydiasmittspårning 2012 Smittskydd Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser