Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

och de filosofiska utgångspunkterna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "och de filosofiska utgångspunkterna"— Presentationens avskrift:

1 och de filosofiska utgångspunkterna
Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 VUXENPEDAGOGIK Folkbildning – vuxenutbildning- livslångt lärande och de filosofiska utgångspunkterna utgångspunkt – medel – mål ??

2 Vuxenutbildningens historia och filosofi Liberal Progressiv Behavio-
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Liberal Progressiv Behavio- ristisk Humanis- tisk Radikal Syfte Mål Mångsidig ut-veckling av intellektet Praktisk kuns-kap, problem-lösningsfärdig-het – reforme-ra samhället, bidra till social förändring Beteendeförändring, männis- kans, mänsk-lighetens över- levnad Personlig ut-veckling, själv-förverkligande, öppenhet, fort-löpande inlär-ning, utveckling Grundläggande social, po-litisk, ekono-misk föränd-ring genom utbildning Den lärande Intellektuell, kultiverad kunskaps- sökare Den lärandes behov, intres-sen och erfa-renheter platt-formen Aktiv, ageran-de, prövar på nytt, får feedback från omgivningen Motiverad, självstyrd, ansvarsfull gällande läran-deprocessen Jämlik med läraren, per-sonlig auto-nomi Läraren Expert, auk-toritativ kuns-kapsförmed-lare styr Organisatör, guide för läran-deprocesserna stimulerar, utvär-derar Ledare, kont- rollant utformar lärandemiljöer Underlättare, hjälpare, kompanjon skapar möjlig-heter Provokatör, antyder om möjligheter, riktning

3 Vuxenutbildningens historia och filosofi Liberal Progressiv Behavio-
Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Liberal Progressiv Behavio- ristisk Humanis- tisk Radikal Viktiga begrepp rationellt tän-kande, intel, lekt, allmän-bildning problemslös-ning, pragma-tism, demok-rati, livslångt lärande, socialt ansvar stimulus-res-pons, kompe-tens, färdig-heter, försök-misstag, feedback erfarenhetsba- serad inlär-ning, frihet, självstyrning, samarbete medvetande-görande, au-tonomi, kri-tisk tänkan-de, social handling Metoder dialektisk, fö-reläsning, stu-diegrupper, kritisk reflek-tion problemlösning aktivitet, expe- riment, projekt programme-rad undervis-ning, under-visningsmas-kiner erfarenhets-mässig, arbete och diskus-sion i grupper, självstyrning dialog, prob- lemställning, interaktion, diskussion auktoritet tids-perpektiv represen-tanter Västvärlden klassisk gre-kisk kultur Sokrates, Pla-ton, Aristoteles Sammanhanget 1800-talet, prag-matisk, empirism Pestalozzi, De-wey, Lindeman Omgivningen 1920-talet Watson, Skin-ner, Thorndike, Den lärande 1950/60-talet Rousseau, Ro-gers, Maslow, Knowles Politisk/ekono-misk ojämlikhet 1800-talet/ anar-kism 1960 Freire Freire, Illich

4 Philosophical foundations of adult education
Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education Andragogik och självstyrd inlärning (Knowles) € Förmågan till självstyrning utvecklas kontinuerligt under livets gång € Enorm påverkan på vuxenpedagogisk praxis € Individen i centrum, godhet och potential hos varje människa, kapacitet att förverkliga sig själv samt autonomi och självstyrning som kännetecken för vuxenhet € Individualism och på ”företagsamhet” grundad demokrati Fenomenologi (Stanage) € Den vuxne studerande som person € Fokusera känslor, erfarenheter och medvetenhet, och speciellt de enskilda personernas fria och avsiktliga handlingsmotiv € Ta fasta på hur erfarenheter omvandlas till medvetenhet € Förstå essensen i ett så betydelsefullt socialt fenomen som vuxenutbildning

5 Philosophical foundations of adult education
Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education Världsbildskonstruktion (Mckenzie) € Ta fasta på de fortlöpande utvecklingen och mognaden gällande förståelse € Hur man konstruerar och förstår världen, verkligheten, de andra och sig själv € Vuxenutbildningens främsta mål är att bidra till världsbildskonstruktionen och sökandet efter personlig mening € Tänkandet och kunnandet en systematiskt, balanserad och produktiv process € Koppla erfarenheter, idéer, ställningstagande och trossystem till en meningsfull helhet Perspektivförändring (Mezirow) € Rötter i kognitiv psykologi, psykoterapi och kritisk social teori € Vuxenheten en lång process av personlig meningsskapande då de under tidigare skeden av livet erhållna antaganden och värderingarna omprövas (meningsperspektivet förändras) € Inlärning i vuxen ålder en fortlöpande tolknings- och omprövningsprocess € Undervisningen och aktiviteterna skall stöda den vuxne i de meningsskapande aktiviteteten

6 Philosophical foundations of adult education
Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education Kritisk teori € Utgångspunkt i Habermas (kommunikativ handling, praxisen som en dialektisk process) € Kunskap som ideologi, kulturell reproduktion, den sociala kontrollens makt € Betrakta frågan om autonomi, individualitet och jämlikhet utgående från ett ideolo- giskt perspektiv i stället för att ta fasta på tillgång till och utbud av utbildning € Utgå från de filosofiska och politiska principerna bakom vuxenutbildning i stället för att ta fasta på metoder, planering och administration € Kritisk analys av de politiska, ekonomiska och sociala aspekterna av vuxenut- bildning och dess organisation Feministisk teori € Rötterna i radikal filosofi, kritisk teori och humanistisk psykologi € Förklara de ojämlika maktförhållanden som baserar sig på kön, ras eller klass € Leder till förtryck av kvinnorna vilket som kommer till uttryck i vuxenutbildnings- systemet, som är ett patriarkalt system trots att majoriteten kvinnor € Feministisk pedagogik emancipatorisk och bemyndigande (empowering) € Utgå från kvinnans mera empatiska och känslomässiga förhållningssätt till verkligheten

7 Philosophical foundations of adult education
Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education Den aktuella situationen Den progressiva inriktningen, baserad på rationalism och pragmatism, har varit den mest genomträngande men inte medfört någonting nytt under de två senaste seklerna Mycket av den praktiska vuxenutbildningen baserar sig på behavioris- tiska principer och procedurer Retoriken inom vuxenutbildning präglas av den humanistiska inrikt- ningen och betonat betydelsen av individens tillväxt och utveckling Den radikala kritiken har inte haft nämnvärd betydelse för utformandet av den praktiska vuxenutbildningen men erbjuder ett alternativt pers- pektiv på såväl praktik som teori

8 Adult education and society today
Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Finger, M. 1995 Adult education and society today I slutet av 1970-talet tre övergripande paradigm/filosofiska inriktningar inom vuxenpedagogiken och –utbildningen € Lifelong education based on scientific humanism € Radical adult education based on political empowerment € Andragogy based on the idea of human development Fokusering på utvecklings- och kognitiv psykologi Den lärande individen som primär intresse- och forskningsobjekt De tre paradigmen kan betraktas som respons till eller försök att klara av de utmanin- gar som snabb industriell utveckling och uppkomsten av välfärssamhällen medförde: ”With the help of enlightened, responsible and skilled subject-persons adult education theorists argued again in the 1960´s and early 1970´s that human society would be able to master the additional challenges posed by industrial development.”

9 Adult education and society today
Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Finger, M. 1995 Adult education and society today 1990-talet uppmärksamhet vid nya utmaningar Den industriella utvecklingens biofysiska effekter och begränsningar Den sociokulturella förändringen (fragmenteringen) kopplingen mellan individuell och kollektiv utveckling håller på att försvinna - social fragmentering (förlorade kollektiva projekt, defensiv fundamentalism) den upplysta, subjektpersonen tar hand om bara sig själv

10 Adult education and society today
Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Finger, M. 1995 Adult education and society today Vad hände med de tre paradigmen ? Livslångt lärande blir en autistisk diskurs som förlorar kontakten med verkligheten - att främja utveckling och öka konkurrenskraften blir ohållbart då de biofysiska gränserna kommer emot Andragogik och främjandet av individuell utveckling bidrar till ökad individualism, egoism, narcissism i en redan individualiserad värld kritiskt tänkande har blivit en av överlevnadskvalifikationerna Den radikala inriktningen har förlorat sin verksamhetsarena det tidigare politiska systemet som man kritiserade har förlorat sin bety- delse de viktiga (politiska) besluten görs ovanför (på en global nivå) eller under (på en lokal nivå) det traditionella nationalstatliga planet

11 Does adult education need a philosophy?
Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Finger, M. 1990 Does adult education need a philosophy? Behovet att skilja åt Vuxenlärande: Alltid samtidigt individuellt och socialt, den betydelse lärande har för den vuxne och dess funktion i samhället (hermeneutisk analys) Vuxenutbildning: En normativ referensram, vägledande princip, samhälleligt definierad (strukturell analys) De två perspektiven borde överensstämma

12 Does adult education need a philosophy?
Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Finger, M. 1995 Does adult education need a philosophy? Den konventionella utbildningens filosofi Upplysning, det moderna projektet (rationalitet, utveckling, tillväxt) Givna standarder, fria/självständiga/ansvarstagande/medvetna individer Vetenskap, tekniska framsteg, behärska/kontrollera natur, historia Vuxenutbildningens (folkbildningens) framväxt Spontant lärande anknytning till vardagsverkligheten och vardagliga problem (praxisförankring) Respons till de brister och olägenheter som åstadkommer p.g.a. modernisering och industrialisering ”Repareringsaktivitet” Community Education, Education Permanente, Folkhögskolor

13 Does adult education need a philosophy?
Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Finger, M. 1995 Does adult education need a philosophy? Industrialisering -> lett till individualisering, fragmentering, apati, utslagning m.m. Reaktioner inom ramen för vuxenlärande: 1. Personlig utveckling (på fritiden) som reaktion på meningslösheten på arbetsplatsen 2. Kvalitetscirklar som reaktion på specialisering och fragmentering i anknytning till produktionsprocesserna, de traditionella problem- lösningsprocesserna ”Illustrate best the direction adult learning is taking, away from passive function of adapting and coping with change, to new function and meaning of dealing more actively and more creatively with the more and more numerous and more and more fundamental counterproductivities of industrialization.”

14 Adult education and society today
Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Finger, M. 1995 Adult education and society today Learning our way out Klara av att hantera osäkerhet, kriser, otydliga problem - Kollektiva lärprocesser i anknytning till vilka man relaterar kunskaper och färdigheter till globala, biofysiska och sociokulturella utmaningarna - Att undervisa och predika färdiga lösningar till individer måste ersättas kollektiva, horisontella, vertikala och tvärdisciplinära lärprocesser Lärandet skall ske på lokal plan – i de vardagliga och naturliga sammanhangen Social learning – modeller: community development, learning organisation Beakta kopplingar mellan individ och kollektiv (individuell och social inlärning) kopplingar mellan inlärning och förändring hela människan i sitt naturliga och vardagliga sammanhang Ge underlag för att man skall kunna orientera i dagens komplexa samhälle

15 - början av det tredje årtusendet
Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Vår tid - början av det tredje årtusendet Vad är det frågan om? -> Kompetensutveckling som motiveras med förändring och utveckling !!?? individualisering och privatisering av inlärning och utveckling av personlighet, identitet, moral ... marknadens retorik – ständig brist på kvalifikationer (de/apolitiskt perspektiv) man skall utbildas/undervisas i att leva sitt liv osäker säkerhet, oviss visshet, otrygg trygghet (Baumann, Z. På spaning efter politiken)   livspolitik, identitetspolitik, representationspolitik, individualisering, fragmentering, specialisering, valmöjligheter, frihet(er?) överflöd av alternativ, valmöjligheter, information, kanaler, identiteter, resmål... upplevelse-ekonomi, vars drivkraft är berättelser (ML-Pollari/Bisnes.fi 6-7/2001) berättelser, metaforer, bilder, vokabulärer från logik till etik (G. H. von Wright Helsingin Sanomat kuukausiliite, september 2001)


Ladda ner ppt "och de filosofiska utgångspunkterna"

Liknande presentationer


Google-annonser