Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN"— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

2 SOCIALFÖRVALTNINGEN Du är anställd av Socialförvaltningen i Gislaveds kommun och du kommer att vara placerad i en av förvaltningens verksamheter, t .ex. Mariagården eller Hestragården. Områdeschefen vid respektive område är ansvarig för allt som sker inom området.

3 Introduktionen är till för att ge dig bättre förutsättningar och förkunskaper om arbetet och organisationen så att du ska kunna ge god vård och omsorg. Du kommer att få ut blanketten ”checklista för introduktion av nyanställd personal” och du ska kryssa av de olika moment du varit med på. Den ska skrivas under och lämnas till din chef tillsammans med underskrivna blanketter för sekretess, Lex Sara, Internet och datoranvändning samt basala hygienrutiner. Vi vill att du ger oss din e-postadress. Efter sommaren kommer vi att skicka ut några frågor till dig om hur du upplevde introduktionen och sommarjobbet.

4 BRA ATT VETA! Du ska alltid följa dina arbetstider.
Om du blir sjuk måste du sjukanmäla dig. Fråga din områdeschef om rutinerna för sjuk- och friskanmälning. Privata mobiltelefoner får inte användas under arbetstiden. Du kan alltid bli nådd genom arbetsplatsens telefon. Alla medarbetare har ett ansvar vid användandet av arbetsplatsens datorer och nätresurser. Användandet får givetvis inte störa det ordinarie arbetet. Det innebär att du inte får surfa privat under arbetstid. Omklädningsrum med toalett, dusch samt kläd- och värdeskåp finns på de flesta arbetsplatser. Arbetsplatsen tillhandahåller arbetskläder, dock ej skor. (För kökspersonal tillhandahåller arbetsplatsen även skor) Kläderna tvättas på respektive arbetsplats. Personalen ska parkera sina bilar och cyklar på anvisade parkeringsplatser. Respektera att utryckningsfordon så som ambulans, taxi, besökande och godsleveranser behöver komma fram.

5 Om du använder kommunens leasingbilar finns det särskild information som du behöver informera dig om. Fråga din områdeschef om rutiner vid bilanvändning. Du kommer att få en namnskylt när du kommer till din arbetsplats. Bär den väl synligt. På de flesta arbetsplatser kan du beställa lunch till personalpriser. Informationsfolder ”Så får barn och ungdomar arbeta”

6 SOCIALFÖRVALTNINGENS MÅL
Genom hög trovärdighet och tillgänglighet skapar socialnämnden trygghet för kommunens medborgare. Socialförvaltningen ska, med utgångspunkt ur demokrati och solidaritet, främja människors ekonomiska och sociala trygghet, främja jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Vår verksamhet ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. För att uppfylla våra mål har de inom varje verksamhet brutits ned till mål och riktlinjer.

7 LAGSTIFTNING Våra mål och riktlinjer har sitt ursprung i de lagar som reglerar verksamheten. De lagar du främst kommer att stöta på är: Sekretesslagen: Du som arbetar inom socialförvaltningens verksamhet lyder under sekretesslagstiftningen och har tystnadsplikt. Det innebär att du inte får prata om brukarna utanför arbetet. Du kommer att få skriva på ett avtal angående tystnadsplikt i samband med att du börjar arbeta. Lex Sarah: Du som arbetar inom äldreomsorgen har ett ansvar att tillse att brukarna får god omvårdnad och att de lever under trygga förhållanden. Därför är alla som arbetar inom vård och omsorg skyldiga att rapportera missförhållanden inom vården och omsorgen. Begreppet missförhållande innebär övergrepp, kränkande bemötande eller brister som kan utgöra ett hot mot den enskildes liv, hälsa eller säkerhet. Allvarliga missförhållanden som orsakats av personal skall alltid rapporteras till överordnad chef.

8 Lex Maria: Lagen innebär att vårdpersonal är skyldig att anmäla om en brukare, i samband med hälso- och sjukvård, drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. Syftet är att garantera en säker omsorg av god kvalitet. Genom att lära av misstag, likaväl som att dokumentera framsteg, stärks sjukvården. Du lämnar din anmälan till närmaste chef.

9 AVVIKELSEHANTERING För att vi ska kunna lära oss av våra misstag och för att säkerställa kvalitén på omsorgen har socialförvaltningen en avvikelsehantering. Genom vår avvikelserapportering får vi kunskap om: Hur ofta avvikelser inträffar och avvikelsernas allvarlighetsgrad. Vanligaste orsakerna till avvikelser och konsekvenserna av dessa. Hur avvikelserna hanteras och vilka åtgärder som vidtas för att förhindra upprepning.

10 VAD SKA DU GÖRA NÄR EN AVVIKELSE INTRÄFFAR
Så fort en avvikelse inträffat skall den rapporteras till närmst ansvarig sjuksköterska eller chef. Avvikelser är exempelvis om en brukare fått fel medicin, inte fått medicin alls, eller om personalen brister i bemötandet och förhållningssättet gentemot enskilda brukare. För mer information se vidare i bilagan angående avvikelserapportering.

11 SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL
En annan viktig aspekt i en lärande organisation är synpunkter och klagomål. När någon framför en synpunkt eller ett klagomål till dig ska du agera på ett professionellt sätt. Lämna klagomål och synpunkter på Om det känns obehagligt eller om du blir utsatt för hot i samband med klagomål hänvisa då till ansvarig områdeschef.

12 RIKTLINJER VID HOTFULLA SITUATIONER
Kommunen har avtal med Securitas och du kan tillkalla dem vid hotfulla situationer inne eller i anslutning till arbetsplatsen. Telefonnumret finns på din arbetsplats. I vissa fall kan det bli aktuellt att tillkalla polis och/eller ambulans. Det om en allvarlig skada uppstått eller om en situation är väldigt hotfull eller våldsam. Securitas utför även kommunens bevakningsuppdrag. De besöker, som en del i bevakningsuppdraget, våra olika områden utan förvarning Du kommer att få information om riskerna att utsättas för våld eller hot, hur hot och våld förebyggs och hur man ska agera när någon drabbas på din arbetsplats. Du kommer även att få information om specifika brukare som kan utgöra en risk och i vilka situationer riskerna är som störst.

13 RIKTLINJER VID MISSTANKE OM NÅGONS FÖRSVINNANDE
Om en brukare försvinner, eller om du misstänker att han/hon försvunnit, ska du omgående kontakta ordinarie personal. Du ska även följa föreskrivna riktlinjer och de finns på varje arbetsplats.

14 RIKTLINJER VID GÅVOR Personal ska aldrig ta emot gåvor av ekonomsikt värde (ex. pengar, böcker, möbler och smycken). Du kan ta emot gåvor utan egentligt ekonomiskt värde. Sådana gåvor är tårtor, blommor, frukt, godis eller saker som brukaren själv gjort som teckningar, stickade strumpor och vantar. Blir du i enskilda fall osäker, fråga alltid ordinarie personal!

15 RIKTLINJER VID UPPRÄTTANDE AV TESTAMENTE
Om en brukare ber dig bevittna ett testamente eller fullmakt ska du alltid neka. Vidarebefordra önskemålet till ordinarie personal så kan de hänvisa brukaren till lämpliga personer som kan bevittna testamentet/fullmakten.

16 TRYGGHETSLARM, ÖVERFALLSLARM OCH SIGNALSYSTEM
Våra olika larmsystem används när brukare eller personal är i akut behov av hjälp. Trygghetslarmen finns hos enskilda brukare inom hemtjänsten och signalsystemet i våra särskilda boenden. Överfallslarmen är till för personalen. Med hjälp av dem kan du larma om det uppstår en akut eller hotfull situation. Prata med ansvarig områdeschef om vilka rutiner som finns på just din arbetsplats.

17 ARBETSMILJÖ, ARBETSSKADOR OCH TILLBUD
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön Du som arbetstagare är skyldig att följa arbetsplatsens föreskrifter och använda skyddsanordningar och iaktta den försiktighet som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Om du bedömer att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa ska du snarast underrätta ansvarig områdeschef eller arbetsplatsombudet. En arbetsmiljöpärm med mer information finns på varje arbetsplats. Har du frågor ska du vända dig till ansvarig områdeschef eller verksamhetsledare. Du är som arbetstagare försäkrad om en olycka inträffar i arbetet. Försäkringen gäller även till och ifrån arbetet. Ett tillbud är när något inträffar som skulle kunna innebära skada. Alla tillbud ska rapporteras till ansvarig områdeschef. Det är viktigt att du som arbetstagare tar tillvara på den varningssignal tillbudet utgör.

18 HYGIEN Arbeta utifrån basala hygienrutiner. Du ska skriva på blanketten angående basala hygienrutiner. Du ska alltid använda handsprit, samt vid synlig smuts även tvätta händerna, före och efter du hanterar brukarens hygien eller handskas med livsmedel. Du får ej använda smycken som ringar, halsband och armband under dina arbetspass. Har du långt hår ska det vara uppsatt. Använd alltid sunt förnuft. Tänk på att du vårdar människor och framförallt att du vårdar många olika människor. Alla kan vi vara förkylda, ha feber eller drabbas av en infektion. Därför är det viktigt att du alltid tänker på hygienen i ditt arbete.

19 ETISKT BEMÖTANDE Ditt förhållningssätt gentemot brukare ska bygga på ett bra bemötande där du alltid behandlar varje enskild individ med respekt. Det är viktigt att du är öppen och aktiv i mötet med brukarna. Vi arbetar med människor i beroendeställning. Därför är det viktigt att vi förverkligar de drömmar och önskningar människorna i vår verksamhet har. Sammantaget handlar etiskt bemötande om: Vad vi bör göra (ett bra bemötande, visa respekt) av det vi kan göra och ( våra förutsättningar och möjligheter) hur vi bör göra det (utifrån den enskilde brukarens önskemål och förutsättningar)

20 VAD SKA DU TÄNKA PÅ I MÖTET MED BRUKAREN
Målet med verksamheten är en god omvårdnad. Det förutsätter att du: Tar vara på det friska och inte övervårdar. Stimulerar brukaren till att själv göra saker. Aktiverar brukaren utifrån hans/hennes egen förmåga. Skapar förutsättningar så att brukaren kan behålla sin värdighet och respekt. Tänker på att kommunikation och kroppsspråk är viktigt i omvårdnaden. Alltid knackar eller ringer på innan du går in i brukarens hem. Presentera dig första gången du träffar brukaren. Bemöter brukare som du själv vill bli bemött. Tillgodoser brukarens behov och inte dina egna behov.

21 TIPS NÄR MAN ARBETAR MED GLÖMSKA PERSONER OCH PERSONER MED DEMENSSJUKDOM
Skapa trygghet. Ge tydliga och enkla budskap. Ha tålamod och ge tid. Visa humor, har man roligt är man trygg. Undvik valsituationer. Lär dig tyda kroppsspråk. Var tydlig i ditt eget kroppsspråk. Tillgodose behovet av trygghet, närhet och tillit. Ställ lagom stora krav. Ta alltid chansen att börja om, gör en paus och försök igen.

22 AKTIVITETER I DET DAGLIGA LIVET
Personlig hygien och omvårdnad ex. dusch och toalettbesök Social samvaro

23 SYN Tänk på att synen oftast försämras när man blir äldre.
Man får även sämre mörker- och färgseende. Därför är det viktigt med bra belysning och om brukaren använder glasögon är det viktigt att du vid behov putsar dem.

24 HÖRSEL Tänk på att även hörseln försämras med åldern.
Det blir även svårt att uppfatta höga toner. Man får därför svårt att urskilja vad som sägs om flera talar samtidigt. Därför måste du tala tydligt och långsamt samtidigt som du har ögonkontakt med brukaren. Men kom ihåg att inte skrika. När en brukare är i behov av hörapparat är det viktigt att du vet hur den ska användas så att hörapparaten används på bästa sätt. Hjälp även brukaren med att byta batterier i hörapparaten.

25 SMÄRTA Var observant om någon säger sig ha ont och ta reda på vart han/hon har ont. Kontakta sjuksköterskan om du är osäker.

26 ÅNGEST OCH ORO Vissa brukare lider av ångest och oro. Det kan ta sig uttryck i både fysiska och psykiska symptom. Informera dig om hur du bör agera i mötet med personer som lider av oro och ångest.

27 NÄR SKA DU KONTAKTA SJUKSKÖTERSKA
Vid behov av medicinsk bedömning. Det kan vara om brukaren har svårt att andas, blöder, slagit i huvudet, smärta, ångest och oro eller feber. Ta alltid kontakt med sjuksköterska om du är osäker över brukarens hälsotillstånd eller om brukaren eller hans/hennes närstående ber om det. I vissa akuta fall kanske du inte får tag på sjuksköterska eller hinner du inte kontakta denne. I sådana situationer ska du alltid tillkalla ambulans genom att ringa 112.

28 CHECKLISTA TILL PERSONAL OCH VÅRDTAGARE INOM DEN SOCIALA SEKTORN
Tillhör du en grupp som är sårbar när det gäller värme? Sårbara grupper är: Personer över 80 år Personer som tar vissa läkemedel, till exempel psykofarmaka eller vätskedrivande läkemedel Personer som har vissa sjukdomar till exempel KOL, diabetes, missbruk eller psykiska sjukdomar Nyfödda och mycket små barn 

29 CHECKLISTA TILL PERSONAL OCH VÅRDTAGARE INOM DEN SOCIALA SEKTORN
Tänk på att: Det är varmast mitt på dagen och eftermiddagen Kalla drycker kan ge kramp Det är viktigt att hålla täta kontakter med närstående, vänner, grannar och eventuell hemtjänst. Om du tillhör den sårbara gruppen, be någon hålla kontakten med dig under morgon och kväll. Livsmedel bör inte stå framme längre än det behöver Förvara sopor i slutna kärl och inte ha dessa för länge inomhus i bostaden

30 CHECKLISTA TILL PERSONAL OCH VÅRDTAGARE INOM DEN SOCIALA SEKTORN
Förslag till åtgärder: Drick tillräckligt med vätska, fast du inte känner dig törstig Fyll på med salter och mineraler genom att till exempel dricka mineralvatten Undvik alkohol och söta drycker Om du använder vätskedrivande läkemedel, rådgör med din läkare om dosering Använd befintliga fläktar, luftkonditionering eller kylsystem om dessa finns Använd markiser/persienner för att utestänga värmen Undvik solen när den är som starkast mitt på dagen Sök dig till skuggiga och svala platser

31 CHECKLISTA TILL PERSONAL OCH VÅRDTAGARE INOM DEN SOCIALA SEKTORN
Välj bostadens svalaste utrymme Vädra ut värme under kvällen eller natten, men tänk på inbrottsrisken Klä dig i svala kläder som ”andas” Undvik ansträngande sysslor Gör det du måste när det är som svalast Planera resor och förflyttningar till svalare tidpunkter, exempelvis morgon eller kväll

32 Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss på Socialförvaltningen i Gislaved!


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN"

Liknande presentationer


Google-annonser