Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 (47) Indikatorer – mäta för vem? Thomas Åhrén Doktorand vid avd. för Drift- och underhållsteknik Luleå tekniska universitet Avdelningen för Drift- och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 (47) Indikatorer – mäta för vem? Thomas Åhrén Doktorand vid avd. för Drift- och underhållsteknik Luleå tekniska universitet Avdelningen för Drift- och."— Presentationens avskrift:

1 1 (47) Indikatorer – mäta för vem? Thomas Åhrén Doktorand vid avd. för Drift- och underhållsteknik Luleå tekniska universitet Avdelningen för Drift- och Underhållsteknik

2 2 (47) Disposition  Inledning  Mätningens problematik  Indikatorer – vad är det?  Indikatorer som beslutsunderlag –Backspegelns problematik –Verksamhetsstyrning –Processorienterade och resultatrelaterade  Exempel –Att använda Banverkets resultatmått som indikatorer –CO 2 -halt och miljömål  Kan man mäta diffusa processer ingenjörsmässigt  Avslutning

3 3 (47) Mätandets problematik  Kan vi mäta det vi vill mäta  Mäter vi det vi ska mäta (validitet)  Hur bra är mätningarna (reliabilitet)  Hur förhålla sig till mätdata som beslutsunderlag

4 4 (47) Ett exempel  Tänk på en termometer som visar -10 o C  Du planerar en utomhusaktivitet  Vilka slutsatser drar du?  Tänk nu på en termometer som visar +10 o C  Vilka slutsatser drar du nu?  Vilka slutsatser skulle du dra utan termometer?

5 5 (47) Exempel 2  Bilens hastighetsmätare visar 110 km/h  Tillåten hastighet är 90 km/h  Du närmar dig vägverkets hastighetskamera  Hur kommer du att reagera?  Vad skulle hända om bilens hastighetsmätare är ur funktion?

6 6 (47) Relevanta frågor  Är det tillräckligt att veta temperaturen för att få en trevlig utomhusvistelse?  Är det tillräckligt att veta bilens hastighet för att få en säker bilkörning?  Vad vill hända om informationen är felaktig?

7 7 (47) Indikatorer – vad är det?

8 8 (47) Vad är indikatorer (nyckeltal)?  ”Just an indicator of performance” (Wireman, 1998),  “Performance indicator is a measure capable of generating a quantified value to indicate the level of performance taking into account single or multiple aspects” (Liyanage et al., 2001)

9 9 (47) Kärt barn har många namn… Indikatorer Index Nyckeltal KPI (Key performance indicators)

10 10 (47) Varför indikatorer? En önskan att kunna påverka ett fastställt mål, genom att följa upp och mäta de påverkansfaktorer som målet är beroende utav.  Väljs rätt indikatorer kan målvärdet påverkas i önskad riktning under resans gång

11 11 (47) Indikatorer  En möjlig definition –Komprimerad information levererad som ett tal  Hur indikatorer fungerar –Identifierar behov av handling, alarmbeslut –Identifierar vad som bör göras, diagnostik  Signallikhet  Beslutslikhet  Samband signal  beslut Management och kontroll Förebyggande (proaktivt) AlarmDiagnostik Reaktivt AlarmDiagnostik Processmått (Performance driver) Resultatmått

12 12 (47) Indikatorernas egenskaper  Uttryckt som ett tal  Ger information om: –fysiska förhållanden eller processtatus –mål- eller strategiorienterad –enstaka objekt/uppgift eller grupper av objekt/uppgifter  Skalbar –lokal, regional och global

13 13 (47) Typer av indikatorer  Förutspående eller kvitterande  Standard eller skräddarsydd  Lång- eller kortsiktig  Snabb eller långsam –Redundans  Kompromiss (Trade-off)

14 14 (47) Indikatorer jmf målvärde Målvärdet mätbart Indikator mätbar här Tid Leading eller förutspående indikator  performance driver Lagging eller kvitterande indikator  outcome measurments  indikator = målvärde Coincident eller just-nu indikator  förändras parallellt med målvärdet  indikator kan vara målvärde

15 15 (47) Signal- eller beslutslikhet Hinder/fara Vattentemp.Tankmätare Poliskontroll Oljetryck Trötthet Stanna nu Planera stopp Signallikhet (motorinformation) Beslutslikhet

16 16 (47) Skapande av indikatorer Fastställ mål Skapa strategier Bestäm kritiska framgångsfaktorer Välj lämpliga indikatorer

17 17 (47) Indikatorer som beslutsunderlag

18 18 (47) Uppföljning och kontroll – en tillbakablick  1880 – ingenjörsmässiga uppföljningssystem –behov av resurskontroll  1920 – ekonomirelaterade förvaltningssystem –offentlig ekonomisk kontroll  1960 – behov av kompletterande ingenjörsmässiga aspekter –ekonomi, utrustning och organisatoriska perspektiv  1990 – behov av kompletterande företagsmässiga aspekter –säkerhet, hälsa och miljömässiga perspektiv

19 19 (47) Backspegelns problematik  Traditionell verksamhetsstyrning via resultatmått –ekonomirelaterad –reflekterar gårdagens aktiviteter –”kör bil genom att titta i backspegeln”  Vad händer om bilen är en ”supertanker” –lång tid mellan beslut och kursändring –vissa kursändringar ej mätbara inom normal planeringshorisont  Vad händer om bilen är ”börsen” –kursändringar sker så snabbt att inga beslut hinner fattas

20 20 (47) Verksamhetsstyrning  Resursförvaltning  Hantering av oväntad input/output  Strategiskt fokus  Stödja övergripande företagsmål  Länka verksamheten mot företagsövergripande mål  Mäta verksamhetens effektivitet Företags- övergripande mål (Åhrén och Kumar, 2004) Infrastruktur- integritet Relationer Processer Kompetens SHMROI

21 21 (47) Indikatorer som beslutsunderlag  Organisatorisk kontroll  Kvantifiera organisationens effektivitet  Grad av organisatorisk måluppfyllelse  Identifiering av starka och svaga områden  Förbättra organisationens prestation

22 22 (47) Indikatorer kan utgöra en bas för:  Resursallokering och kontroll  Identifiera problemområden  Bidrag till övergripande företagsmål  Benchmarking  Trender

23 23 (47) Indikatorers användning Behov Visualiserings nivå ÖvervakasAvstävmningStyrande Överallt Strategiskt Operativ Typ of indikator Röd – Otillfredsställande Gul – Behöver förbättras Vit – Tillfredsställande Grön – Utmärkt Visualisering Positiv Mål Negativ Tid Historia Trender + Mål - “Avvakta” “Agera” “Gör inget” “Agera” Konkurrent Positiv Mål Negativ Tid Benchmarking

24 24 (47) Länk och effektmodellens uppbyggnad Företags- övergripande mål Infrastruktur- integritet Relationer Processer Kompetens SHM ROI A IIIIII B IVVVI C VIIVIIIIX Strategiska indikatorer (System) Taktiska indikatorer (Delsystem) Operationella indikatorer (Komponent) Infrastruktur- integritet

25 25 (47) Styrning och uppföljning ROI HSE SHM Infrastruktur- integritet Kompetens Processer Relationer Effektivitet Produktivitet Ekonomi Arbetsmiljö Innovation Kvalitet

26 26 (47) Två olika typer av prestanda ABC Process Input/Output Processens prestationsförmåga Beslut baserat på relevant information

27 27 (47) Reducerad processkontroll ProgramPlanning Execution Analysis & Feedback Mål & Strategier ProgramPlanering Genomförande Analys & Feedback Dolda processer utan insyn Process- relaterade indikatorer Resultat- orienterade indikatorer

28 28 (47) Banverkets strategiska plan: från resultatmått till indikatorer Ett exempel på hur indikatorer kan skapas

29 29 (47) Banverkets strategiska plan  Strategisk styrning  Vision, värderingar och policyer  Transportpolitiska delmål  Målredovisning  Prioritering  Återrapporteringskrav

30 30 (47) Strategisk planuppbyggnad 5 övergripande transportpolitiska delmål 24 strategiska delmål 94 resultatmått 3 övergripande interna verksamhetsmål 18 strategiska delmål 128 resultatmått Totalt 222 resultatmått

31 31 (47) Ett potentiellt problemområde  Styrning / ledning  42 strategiska delmål  222 resultatmått  Prioriteringar  Trade-offs

32 32 (47) Hur lösa problematiken 5 - 8 indikatorer för respektive målperspektiv 222 resultatmått  Reduktion av antalet mått  Övergripande målperspektiv  Prioriterade mål  Återrapporteringsfrekvens  Indikatoregenskaper  Människans minneskapacitet  Resan eller resmålet

33 33 (47) Indikatorer – en lösning  Ett tal  Process eller fysiskt relaterad  Strategi- eller målinformation  Ofta jämförelse av “är-bör”-värde  Skalbar  Psykologin säger – max 5-8 st  Signallikhet  Beslutslikhet  Samband signal  beslut ÄR BÖR

34 34 (47) Analyskriterier för indikatorer  Max 5-8 parallella indikatorer  Presenterbar som ett tal  Larmande eller diagnostiserande –larmsignal eller peka på nödvändiga beslut  Kopplas mot organisationens övergripande mål –reflektera det som går att påverka  Skalbara –lokala, regionala eller globala  Icke-redundanta –behövs ej flera mått som beskriver samma sak

35 35 (47) Utdrag ur måttbilagan… Så här ser det ut! Information av typen inventarielista Vad signalerar detta? Vilket beslut följer? Måttbilagans rubrik 3.1.1 - Tillgänglighet

36 36 (47)  Konsumerad kapacitet per… + Rubrik 3.1.3 – 3.1.5 3.1.2 Turtäthet och kapacitet ska öka Mera utdrag ur måttbilagan…

37 37 (47) Valda indikatorer  Egen verksamhet, förmåga & utveckling 1.Medarbetarsamtal 2.Individuell utvecklingsplan 3.Antal ändringsmeddelanden avseende PSB 4.Antal marknadsföringsåtgärder 5.Underhållskostnad per… 6.Antal tågförseningar pga överskridet A-arbete 7.Andel beviljade tåglägen 8.Andel körda tåg enligt plan  Kunder, uppdragsgivare & samhällsintressenter 1.Konsumerad kapacitet per… 2.Punktlighet totalt / för/ per …. 3.Antal tågförseningstimmar totalt / för/ per …. 4.Nöjdhet med Banverkets trafikantinformation 5.Hastighetsnedsättning 6.Tågstörande fel 7.Antal döda och allvarligt skadade 8.Antal olyckor

38 38 (47) Sammanfattning av studien  Antalet resultatmått kan reduceras  Resultatmått  skalbara indikatorer  Prioriteringar viktiga  Återrapporteringsfrekvens vägledande  Avse både process och slutmål

39 39 (47) CO 2 -halt och miljömål Ett exempel

40 40 (47) CO 2 -halt och miljömål  Ökningen av CO 2 -halten måste stoppas  Relativt eniga om att problemet existerar  Relativt enkelt att mäta  Förändrad CO 2 -halt tar lång tid  Måste förlita sig på förändrade beteenden hos människan  Förändring övervakas enbart med processkontroll

41 41 (47) Kan man mäta diffusa processer med ett ingenjörsmässigt förhållningssätt En möjligt lösning

42 42 (47) Kan man mäta diffusa processer med ett ingenjörsmässigt förhållningssätt  Systematiskt tillvägagångssätt krävs  Betrakta processen som diffus  Identifiera liknande problemsituationer –CO 2 -halt och miljömål  Skapa processindikatorer  Fokusera på resan

43 43 (47) Generella processer Mål och strategierProgram Genomföra Analysis/continuos improvement Planera

44 44 (47) Oklara delprocesser  Klara orsak- verkan samband saknas  ”Gör vi så här förväntar vi oss att detta ska hända”  Länk och effektmodellens grundtanke kan användas ProgramPlanning Execution Analysis & Feedback Mål & Strategier ProgramPlanering Genomförande Analys & Feedback Dolda processer utan insyn Process- relaterade indikatorer Resultat- orienterade indikatorer

45 45 (47) Skapa indikatorerna… … och fokusera på resan Fastställ mål Skapa strategier Bestäm kritiska framgångsfaktorer Välj lämpliga indikatorer ÄR BÖR

46 46 (47) Sammanfattning  Inledning  Mätningens problematik  Indikatorer – vad är det?  Indikatorer som beslutsunderlag –Backspegelns problematik –Verksamhetsstyrning –Processorienterade och resultatrelaterade  Exempel –Att använda Banverkets resultatmått som indikatorer –CO 2 -halt och miljömål  Kan man mäta diffusa processer ingenjörsmässigt  Avslutning

47 47 (47) Tack för visat intresse Frågor?


Ladda ner ppt "1 (47) Indikatorer – mäta för vem? Thomas Åhrén Doktorand vid avd. för Drift- och underhållsteknik Luleå tekniska universitet Avdelningen för Drift- och."

Liknande presentationer


Google-annonser