Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FOLKRÄTT FÖR BARN – VILJA VÄL ELLER GÖRA RÄTT? Jag träffar inga barn på jobbet….

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FOLKRÄTT FÖR BARN – VILJA VÄL ELLER GÖRA RÄTT? Jag träffar inga barn på jobbet…."— Presentationens avskrift:

1 FOLKRÄTT FÖR BARN – VILJA VÄL ELLER GÖRA RÄTT? Jag träffar inga barn på jobbet….

2 DAGENS RUBRIKER •Barnperspektiv – det har väl alla? •Folkrätt för barn – vad är det? •Vilka krav ställer konventionen på offentlig verksamhet? •Ett gott exempel – Landstinget Sörmland

3 Varför ett strategiskt MR-arbete? •Skyldighet att följa lagen •Synliggör rättighetskonflikter •Medborgare med ökat förtroende •Synliggör faktorer som ger upphov till diskriminering •Stärker demokratin •Stärker individen •Tydligare prioriteringsunderlag och ökad legitimitet •Engagerade medarbetare - från ickediskriminering till aktivt rättighetsengagemang •Kvalitetsaspekten – t.ex. MR-indikatorer

4 RÄTTIGHETSBASERAT ARBETE TILLGODOSE BEHOV DELAKTIGHET/ RESPEKT SKYDD FRÄMJA SÄKERSTÄLLA BEVAKA

5 VAR FINNS BARNEN? Patient Anhörig Besökare RESURS 0-18 ÅR? Brukare Konsument Elev Medborgare Syskon Anställdas barn Förskolebarn

6 BEGREPPSFÖRVIRRING?  BARNPERPSPEKTIV Samhällets Vuxnas Barnets  BARNRÄTTSPERSPEKTIV Politiskt Juridiskt Etiskt Pedagogiskt  BARNKOMPETENS Barns och ungas behov och utveckling Specifika yrkeskompetenser Beprövad erfarenhet av arbete med barn och unga BARNPERSPEKTIV? DET HAR VÄL ALLA?

7

8 Barn behöver särskilt skydd och är beroende av vuxna Ny syn på barnet som subjekt Barndomen har ett värde i sig själv och är ingen transportsträcka till vuxenlivet VARFÖR EN BARNRÄTTSKONVENTION?

9 9 Medborgerliga och politiska rättigheter • Rätt till åsikts-, yttrande-, informations-, religions-, förenings- och mötesfrihet (artikel 12,13,14 och 15) • Rätt till skydd mot tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (artikel 37) • Rätt till skydd mot att olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet (artikel 40) • Rätt till registrering vid födseln och att få vetskap om sina föräldrar (artikel 7) • Rätt till identitet och medborgarskap (artikel 8)

10 10 Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Rätt till hälsa, sjukvård och rehabilitering (artikel 24 och 39) Rätt till utbildning (artikel 28 och 29) Rätt till lek, vila och fritid (artikel 31) Rätt till skydd mot skadligt barnarbete (artikel 32)

11 KONVENTIONS INNEHÅLL  INLEDNING (Preamble)  54 ARTIKLAR  Genomförandeartiklar (art 4, 42)  4 grundprinciper (art 2, 3, 6, 12)  34 sakartiklar  13 artiklar om övervakning och anslutning

12 BARNRÄTTSKONVENTIONEN Artikel 12 Barnets rätt att komma till tals Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor Artikel 3 Barnets bästa Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling GRUNDPRINCIPER

13 42 - INFORMATION OCH KUNSKAP  För att veta mina rättigheter måste jag känna till dem  För att kunna arbeta utifrån konventionens krav måste jag känna till dem

14 ”Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som finns i konventionen” ”Konventionsstaterna ska vidta åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser för att genomföra de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna” ARTIKEL 4 Genomförandeartikeln

15 15 Norrbottens läns landsting Data + aktuell kunskap om barn o unga Art 2 Inflytande- former Art 12 Information/ kunskap Art 42 Helhetssyn samverkan Art 6 Aktiva prioriteringar Art 4 Prövningar av Barnets Bästa Art 3

16 NIO PRINCIPER  All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnrättskonventionen  Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang  Barnets ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem  Barnet ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken  Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap NATIONELL STRATEGI FÖR ATT STÄRKA BARNETS RÄTTIGHETER - 2010

17  Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter  Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan  Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn  Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv Forts. NATIONELL STRATEGI

18 HANDSLAGET en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter

19 Genomförandeprocessen-HANDSLAGET Övergripande, generella insatser Regionala konferenser ( Jönköping, Malmö, Falun, Umeå, Östersund, Luleå) Kompetensutveckling (Jönköping, Skåne, Västerbotten, Västra Götaland) Kommunikationsinsatser (Webben) Vägledning (presenteras i slutet av oktober) Informationsspridning (via webb och konferenser) Övrigt genomfört (nätverk om barnkonsekvensanalyser, landsting: Sörmland, Värmland, Jönköping, Dalarna; kommun: Karlskoga) Fördjupningsområde Våld mot barn (Samverkan med landstinget Dalarna) Fördjupade insatser mot kränkande behandling (samverkan med Skolverket) Dialog med barn (samverkan med Västernorrland) Kunskapsspridning till barn och unga (lärandeseminarier med 10 kommuner)

20 VAD BYGGER VÅRT EXEMPEL PÅ? NÄSTAN 15 ÅRS ARBETE 4 ÅRS FORSKNING

21 VÅR HISTORIA… 1990 Sverige ratificerar konventionen 1998 Nationell strategi 1999 Landstinget tar beslut om att arbetet med BK gäller alla 2000-2002 Landstinget startar projekt + utbildning av piloter 2004 Uppdaterad Nationell strategi 2002 Barnrättsuppdraget blir permanent enligt beslut i LS 2005 Landstinget beslutar om direktiv med mål och resurser formulerade 2010 Ny nationell strategi 2011-2012 Landstinget uppdaterar riktlinje & skriver handlingsplan

22 Målet är att förverkliga barns & ungas rättigheter och anlägga ett barnperspektiv på alla åtgärder och beslut i landstinget Sörmland. ÖVERGRIPANDE SYFTE

23 MÅL FÖR ARBETET  Barnrättskonventionen och dess krav på beslut och verksamheter är kända och beaktas hos beslutsfattare (artikel 3, 4, 42)  Landstinget strävar efter att barnets rättigheter beaktas och implementeras på ett för barnen likvärdigt sätt inom våra verksamheter (art 2, 3, 4)  Landstinget skall, inom ramen för sina uppdrag, verka för att på bästa sätt säkerställa barnets hälsa och utveckling (art 3, 4, 5, 6, 18, 19, 23, 24, 28, 31, 41)  Barn och unga bereds möjlighet till delaktighet och inflytande i landstingsangelägna frågor som berör dem direkt eller indirekt (art 12-15)

24 ANSVAR OCH ROLLER  Politiskt ansvarar Landstingsstyrelsen  Landstingets nämnder och chefer ansvarar för att barn och ungas rättigheter är kända, beaktas och förverkligas i våra verksamheter  Till stöd för landstingets politiker och förvaltningar finns strategisk stödfunktion på landstingets ledningsstab  Till stöd för cheferna utbildas Barnrättspiloter i alla verksamheter

25 STRATEGISKA STÖDET  Informera och utbilda om barnets rättigheter  Synliggöra, lyfta fram och metodutveckla barnrättsfrågorna  Sakkunnig till förvaltning och politik  Omvärldsbevakning (t.ex. via SKL, Statliga Barnombudsmannen, mm)  Utbilda och stödja Barnrättspiloterna

26 EXEMPEL PÅ STRATEGENS ARBETE  Sakkunnigt stöd till politik- och tjänstemannaledningen  Landstingets representant ang. barnets rättigheter t.ex. SKL, BO, samverkan med andra landsting  Utbildning till revisorer, Patientnämnden m.fl  Samverkan med folkhälsan om Hälsofrämjande skolutveckling  Riktlinjer för ”Anmälningsplikten”+ information/utbildning  Utvecklingsprocess ”Barnets rätt i patientnära verksamheter” (barnets rätt till information och delaktighet, barnets rätt som närstående)  Trygghetsvandringar i hälso- och sjukvårdens lokaler

27 BARNRÄTTSPILOTER Alla förvaltningar och varje verksamhet Minst 1 person som utses av chefen Pilotens uppdrag:  Informera/utbilda om barnets rättigheter i verksamheten  Stödja & samverka med chef i barnrättsfrågor  Sakkunnig/drivande i sin verksamhet  Ibland särskilt ansvar för ”barn som far illa” Piloterna får:  Kostnadsfri 2-dagars utbildning  Nätverk/fortbildning 1-2 gg/år  Omvärldsbevakning och sakstöd via Folkhälsocentrum

28 EXEMPEL PÅ PILOTARBETE  Information om barnets rättigheter till anställda, patienter, föräldrar (art 42)  Patientnämnden har öppnat en ”barn och ungdomstelefon” samt skapat eget informationsmaterial riktat till barn/familjer (art 3, 12, 23, 24)  Nya rutiner har införts. T.ex. mottagningstider, kallelser, ny självjournal inför operation på öron-näsa-hals, rutiner för anmälan om barn som far illa, pre-visningar inför operation på alla sjukhus (art 3, 5, 12, 18, 24)  Nybyggda, ombyggda väntrum och dagrum (art 3, 4, 6, 12, 23, 24, 31)

29 Forts. exempel på pilotarbeten…..  Kartläggningar om, och enkäter till, barn och unga (art 2, 3, 12)  Liv & Hälsa Ung - ökat barnrättsperspektiv i frågorna samt genomförandet (totalundersökning åk 7, 9 & 2 på gymnasiet) (art 2, 3, 12)  Vuxenpsykiatrin arbetar metodiskt med barnets rättigheter som närsteånde (art 3, 12, 18, 24)  Barn och ungdomsråd bildat inom Habilitering och Hjälpmedel (art 2, 12, 23, 24)

30 TVÅ PARALLELLA PROCESSER – FYRA VIKTIGA PUSSELBITAR STRATEGISKT OPERATIVT IMPLEMENTERING + LÄRANDE LÄRANDE + VERKTYG

31 FRAMGÅNGSFAKTORER  Tydliga uppdrag, mandat och resurser formulerade  Tvärpolitiskt förankrat  Fokus på folkrätten!  Nationella beslut/initiativ ger kraft och mandat  Långsiktigt, kontinuerligt och strategiskt ”lärande” på alla nivåer i organisationen  Inga ”stuprör”, inga parallella organisationer  Funktion och uppdrag – inte person/eldsjälar  Professionalisera barnets rättigheter i uppdrag och professioner  Samverka – uppfinn inte alla hjul själva

32 POLITIKENS ROLL OCH ANSVAR? Jag träffar inga barn på jobbet…. VISIONÄR GRINDVAKT UPPDRAGSGIVARE Barnkonventionen? Vad är det?... och vi har väl tillräckligt med frågor och uppdrag just nu, jag tror inte vi har tid,,,… Barn och unga? Det sköter väl skolan mycket bättre? FÖLJA UPP OCH EFTERFRÅGA RESULTAT

33 BESLUTSFATTARES och CHEFERS UTMANING! Hur märker våra medborgare – barn och vuxna, samt våra anställda, att vi arbetar med ett barnperspektiv och utifrån barnets rättigheter?

34 ”Om man ser en pojke i ett äppelträd ska man inte misstänka att han knycker äpplen, utan istället utgå ifrån att han tagit sig upp för att binda fast ett äpple som lossnat.” Harry Hjörne, journalist Monica Gustafsson-Wallin Strateg för barnrättsfrågor Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland monica.g.wallin@dll.se


Ladda ner ppt "FOLKRÄTT FÖR BARN – VILJA VÄL ELLER GÖRA RÄTT? Jag träffar inga barn på jobbet…."

Liknande presentationer


Google-annonser