Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansdepartementet Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Statssekreterare Hans Lindberg 17 januari 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansdepartementet Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Statssekreterare Hans Lindberg 17 januari 2013."— Presentationens avskrift:

1 Finansdepartementet Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Statssekreterare Hans Lindberg 17 januari 2013

2 Finansdepartementet Dämpade tillväxtutsikter i Europa och globalt • Ett förlorat år för Europa • Fortsatt osäkerhet kring USA:s finanspolitik • Riskerna alltjämt på nedåtsidan • Försämrad utveckling under hösten slår också mot Sverige –Svensk exportindustri drabbas –Oro för jobben skapar osäkerhet hos hushållen

3 Finansdepartementet Utmaningar för Sveriges skattesystem framöver • Värna offentliga finansers långsiktiga uthållighet • Säkra hög sysselsättning och motverka utanförskap • Motverka den höga arbetslösheten bland unga och utrikes födda • Rusta Sverige för att möta allt hårdare internationell konkurrens –Stärk förutsättningarna för fler jobb i växande företag –Säkra god produktivitetstillväxt och stärk Sveriges konkurrenskraft

4 Finansdepartementet Rättvisare skatter för jobb och tillväxt • Jobbskatteavdrag – Det ska löna sig att arbeta • ROT- och RUT-avdrag gör svarta tjänster vita • Nya skatteavtal med lågskatteländer minskar skatteundandragande • Stoppade räntesnurror har möjliggjort bredare skattebas och lägre skatt på investeringar

5 Finansdepartementet Ökat förtroende för skattesystemet Frågeformulering: Vad tycker du i stort om skattesystemet, dvs. skatternas storlek och reglernas utformning? Det vänstra diagrammet visar andelen som svarade ”Bra” och det högra diagrammet visar andelen som svarade ”Illa” år 2006 respektive år 2012. Källa: Skatteverket (2012).

6 Finansdepartementet Stärkt skattemoral och bättre villkor på arbetsmarknaden Procent. Källa: Skatteverket (2012) samt Konjunkturrådets rapport 2013

7 Finansdepartementet Konjunkturrådets huvudslutsatser och rekommendationer • Ökad enkelhet stärker skattesystemets legitimitet –Förenkla jobbskatteavdraget –Öka medborgarnas kännedom om skatter och bidrag –Belys skatternas effekter på företag och företagande –Utred skattereform för ökad likformighet och enkelhet • Platt skatt kan införas utan stora kostnader • Rådande beskattning av arbetsinkomster ändå inte särskilt progressiv –Belys skattedelen av socialavgifterna

8 Finansdepartementet Tak i socialförsäkringarna ger progressiv ”skattedel” i socialavgifterna FörmånFörmånstakAvgift i procent A-kassa224 4002,91 Sjukförsäkring333 7505,02 Arbetsskadeförsäkring333 7500,30 Föräldraförsäkring445 0002,60 Pension456 76217,21 Totalt28,04

9 Finansdepartementet Rapporten underskattar progressiviteten • Pensionsförmånerna underskattas –Upp till en viss nivå medför löneinkomster pensionsförmåner motsvarande ytterligare 7 procent av lönen men som inte finansieras via socialavgifterna* Inkomst Förmånsinnehåll på marginalen (%) Förmån/socialavgift på marginalen (%) ”Skatteandel” 200 00028,048911% 300 00025,138020% 400 00019,816337% Över 457 76200100% * Pensionsförmånerna motsvarar 17,21 procent av lönen upp till ett tak på 8,07 inkomstbasbelopp och finansieras dels med 10,21 procent av lönen via socialavgifterna, dels genom en allmän pensionsavgift som uppgår till 7 procent av lönen och som kompenseras fullt ut av staten genom en skattereduktion.

10 Finansdepartementet Huvuddragen i Konjunkturrådets förslag om platt skatt • Sänkt skatt på arbete för höginkomsttagare • Fördubblade socialavgifter för unga • Slopade avdrag för arbetspendlare • Mer bostadsbidrag och försörjningsstöd • Återinförd fastighetsskatt och slopade ränteavdrag • Kraftigt sänkt skatt på andra kapitalinkomster

11 Finansdepartementet Problematiska konsekvenser • Riskerar leda till högre ungdomsarbetslöshet –Fördubblade socialavgifter för unga leder till lägre löner och/eller lägre sysselsättning • Slopade ränteavdrag i kombination med återinförd fastighetsskatt slår hårt mot enskilda –2 procent av hushållen förlorar 4 000 kronor per månad eller mer –Riskerar utlösa kraftigt prisfall för bostäder • Fortsatt stora skillnader i beskattning av arbets- och kapitalinkomster skapar spänningar

12 Finansdepartementet Konjunkturrådets förslag är underfinansierat • ”De dynamiska effekterna medför att reformen är självfinansierad” • Beräkningarna avviker från de konventioner som används av regering och Riksdag • Kostnaden underskattas

13 Finansdepartementet Alliansens inriktning: fler i arbete och ett samhälle som håller ihop • Värna Sveriges starka position med ordning och reda i offentliga finanser • Öka efterfrågan för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden och förstärkt integration • Säkra Sveriges konkurrenskraft –Stärk drivkrafterna till arbete och investeringar

14 Finansdepartementet Regeringens åtgärder för att stärka entreprenörskapsklimatet (1) • Mer lönsamt att driva företag –Sänkt bolagsskatt, förändrade 3:12-regler, investeraravdrag, sänkta socialavgifter, stärkt trygghet för företagare • Ökade möjligheter för entreprenörskap –Privat produktion av välfärdstjänster, ROT och RUT, avskaffade statliga monopol, insatser för kommersialisering av forskning, skärpt konkurrenslag

15 Finansdepartementet Regeringens åtgärder för att stärka entreprenörskapsklimatet (2) • Tillgång till kapital –Avskaffad förmögenhetsskatt, översyn av det statliga riskkapitalet, ökade resurser till Almi och Innovationsbron, ändrade regler för företagshypotek och förmånsrätt • Tillgång till kompetens –Entreprenörskap i utbildningen, förbättrade stödstrukturer på universitet och högskolor, utbyggd rådgivningsverksamhet, insatser för kvinnors, invandrares och ungas företagande

16 Finansdepartementet Hur ser oppositionen på skatters betydelse för jobb och företagande? Miljarder kr. Källa: Socialdemokraternas skuggbudget för 2013 2,6 mdkr totalt 31,2 mdkr totalt

17 Finansdepartementet Politiskt vägval vid ett regeringsskifte Oppositionens politik: • 30 miljarder i skattehöjningar för företag –Sämre villkor för företagande ger färre jobb • Nedmontering av RUT och ROT –Slår ut jobb och driver fram svart tjänstesektor • Högre marginalskatter på arbete –Utfasning av jobbskatteavdraget innebär att marginalskatten höjs med 3-4 procentenheter


Ladda ner ppt "Finansdepartementet Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Statssekreterare Hans Lindberg 17 januari 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser