Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MARKKU PIIPPO VD SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Swedol – en marknadsledande yrkeshandelskedja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MARKKU PIIPPO VD SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Swedol – en marknadsledande yrkeshandelskedja."— Presentationens avskrift:

1 MARKKU PIIPPO VD SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Swedol – en marknadsledande yrkeshandelskedja

2 Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och privatkunder som efterfrågar högsta kvalitet. Komplett sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror. 2 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013

3 2012 ► Omsättning 1 366 Mkr ► Rörelsemarginal 4,0% ► 97.000 nöjda kunder ► 80% företag ► 498 anställda (439) 3 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Swedol

4 4 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Produkter

5 ► Utökat sortiment. - Lantbruk - Skogsbruk - Jakt och Slakt - Industri - Trädgårdsnäring ► Större kundbas. ► Nima ska utvecklas till den kompletta leverantören för lant- och skogsbrukaren. 5 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Produktgrupp Nima

6 80 procent säljs till proffskunder ► Huvudmålgrupp är företagskunder inom små och medelstora företag. ► 97 000 kunder varav ca 82 000 är aktiva ► Geografiskt spridda ► Olika branscher ► Låg rörelserisk och kreditrisk ► Proffskunden är lojal och köper mer 6 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Marknad

7 7 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Affärsmodell Swedol erbjuder sina produkter genom ett flerkanalskoncept - egna butiker och internethandel samt återförsäljare.

8 ► Attraktivt och brett sortiment ► Hög servicegrad ► God lagerhållning ► Välutvecklat butikskoncept ► Egna butiker med rätt läge ► Låga inköpskostnader ► Effektiva processer och kostnadsmedvetenhet 8 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Värdedrivande faktorer ”Kunden hittar ’allt’ hos Swedol”

9 •Postorderföretag. 1963 •Första butiken inleder en snabb tillväxt. 1999 •Namnändring till Swedol AB. 2000 •10:e butiken. 2005 •Listning på First North. 2006 •20:e butiken. 2007 •OMX Nordiska börs i Stockholm. 2008 •46 butiker varav 6 i Norge 2012 9 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2012 Vår historia

10 Strategi

11 Långsiktiga finansiella mål över en konjunkturcykel: • Omsättningstillväxt om 15% • Rörelsemarginal uppgående till 11% • Räntabilitet på eget kapital om 25% • Långsiktig soliditet om 40% 11 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Marknadsledande butikskedja på proffsmarknaden

12 Swedol ska uppnå fortsatt god omsättningstillväxt med bibehållen lönsamhet genom att öppna nya butiker i kombination med en ökad försäljning i befintliga butiker. 12 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Strategi

13 Successiv expansion i den geografiska marknadsbasen för konceptet innan befintliga marknader är fulletablerade. 13 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Strategi

14 • Egna märkesvaror, varumärken och varunamn i produktmixen ska öka till cirka 25 procent. • Egna märkesvaror, varumärken reducerar mellanhänder och stärker marginalerna trots ökad prispress. 14 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Strategi

15 Swedol ska ständigt förbättra sortiment, kundservice och logistik inom samtliga försäljningskanaler för att kontinuerligt flytta fram sina positioner på marknaden. 15 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Strategi

16 Swedol ska ständigt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Kvalitet ska genomsyra såväl sortiment som service 16 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Strategi

17 17 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Försäljningstillväxt ►Försäljningen ökade totalt med 6,4 % under 2012. ►Butikerna ökade med 3,9 % ►Jämförbara butiker minskade med 2,6 % ►Distanshandeln ökade med 26,1 % ►Försäljningen ökade totalt med 11,8 % under 2011. ►Butikerna ökade med 15,0 % ►Tillväxt i jämförbara butiker med 8,2 % ►Distanshandeln minskade med 8,7 %

18 18 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Kvartalet Q4 ► Intäkter 388,2 Mkr (381,2) +1,8%

19 19 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Kvartalet Q4 Butiker -1,7% ► Jämförbara butiker (36 st.) -8,5% ► NIMAs produktsortiment har tagits emot väl av Swedols butikskunder. Distanshandel +34,8% ► Försäljning via distanshandel (exkl. NIMA) har uppvisat en fallande försäljning i absoluta tal. ► NIMAs försäljning (100% distanshandel) uppgick till 19,9 Mkr.

20 20 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Kvartalet Q4 Intäkter +1,8% till 388,2 Mkr ► Blandat utfall för produktområden; ►El & elektronik -10,3 % ►Personlig skyddsutrustning +7,7 % ►Förbrukningsvaror -2,7 % ►Verktyg -15,0% ►Fordonstillbehör +7,3 % ►Diverse + 54,9% (inkls. NIMA) ► Försäljningen uppvisade en fortsatt svag utveckling som en konsekvens av; ► den svaga efterfrågesituationen huvudsakligen, ► leveransstörningar vid det nya logistikcentret som togs i drift under juli.

21 21 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Kvartalet Q4 Bruttomarginal 36,5% (39,3) • Den lägre bruttomarginalen kan huvudsakligen hänföras till fyra orsaker; – ofördelaktiga förskjutningar i varumixen, – större andel direktleveranser till butikerna som en följd av leveransstörningar vid logistikcentret, – en mer aggressiv rabattstruktur för att locka kunder samt, – verksamheten i NIMA som marginalmässigt ligger på en lägre nivå.

22 22 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Kvartalet Q4 Rörelsemarginal 2,6% (13,0) ► Kostnadsökningarna kan hänföras till marknadsuppbyggnaden i Norge men även till en stigande kostnadsandel i den jämförbara svenska verksamheten som en följd av den svaga försäljningsutvecklingen ► Kostnader av engångskaraktär belastar posten Övriga kostnader med 13,0 Mkr.

23 23 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Jan – dec 2012 Intäktstillväxt +6,4% (11,8) ► Butiker +3,9% ► Jämförbara butiker (33 st.) -2,6% ► NIMAs försäljning (100% distanshandel) uppgick till 71,5 Mkr under perioden. Bruttomarginal 38,0% (38,9) ► Marginalförsvagningen kan hänföras till; ► ofördelaktiga förskjutningar i varumixen, ► högre andel försäljning med rabatt inslag, ► logistik relaterade merkostnader, ► en lägre bruttomarginal för verksamheten i NIMA. Rörelsemarginal 4,0% (11,6) ► Andelen försäljningskostnader av intäkterna har ökat med 5,0 procentenheter medan administrationskostnaderna ökade med 0,7 procentenheter. ► Kostnader hänförliga till förvärvet av NIMA uppgår till 1,4 Mkr inom posten Övriga kostnader. ► Kostnader av engångskaraktär belastar posten Övriga kostnader med 13,0 Mkr. Nettoresultatet ► har påverkats positivt av omräkning för uppskjuten skatt enligt ny bolagsskatt för 2013, beloppet uppgår till 8,7 Mkr.

24 24 SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Övriga nyckeldata ► Varulagret har ökat med 15,2 Mkr. ► Under mellanperioden har sex nya butiker etablerats, en lageruppbyggnad på cirka 35 Mkr, samt NIMAs lager uppgående till cirka 15 Mkr tillkommit. ► Detta innebär en minskad kapitalbindning i varulager med cirka 35 Mkr mellan perioderna som resultat av genomförda åtgärder. ► Bolagsförvärv har för perioden uppgått till 25,9 Mkr (0,0) och avser förvärv av bolaget NIMA. ► Investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 123,9 Mkr (83,5) ► av dessa hänför sig ca 97 Mkr till nytt logistikcenter i Örebro och i övrigt till butiksrelaterade investeringar.

25 WWW.SWEDOL.SE


Ladda ner ppt "MARKKU PIIPPO VD SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013 Swedol – en marknadsledande yrkeshandelskedja."

Liknande presentationer


Google-annonser