Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensamma Drevprovsregler

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensamma Drevprovsregler"— Presentationens avskrift:

1 Gemensamma Drevprovsregler
Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

2 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Bakgrund Våra drevprovsregler revideras sedan 1992 vart 5:e år. Underlaget för de ändringar som har gjorts är den samlade erfarenheten av den föregående perioden. Det är inte helt lätt att förutse hur en ändring kommer att påverka bedömningen och poängsättningen. Förutom poängbedömningen har även koder ändrats från tid till annan för olika raser. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

3 Drivande Hundar Historik
Basset, Beagle Drever och Tax har haft gemensamma drevprovsregler med vissa särskrivningar. Stövarna har haft egna regler. Sonderingar mellan klubbarna gjordes under 2009 för att utreda gemensamma regler och redovisningsprogram. Intresse fanns hos samtliga klubbar att gå vidare. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

4 Arbetssätt Regelkommitté
Första mötet i maj 2009. Två representanter från varje klubb. Start vid möte Kungsängen aug 2009. Därefter mailkontakter samt ett protokollfört telmöte per månad. Fysiska möten. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

5 TIDSPLANEN FÖR ARBETET
NUVARANDE REGLER GÄLLER TILL PROVSÄSONGEN 2014. I BÖRJAN 2011, KOMMA MED ETT FÖRSLAG PÅ NYA PROVREGLER. EN ALT. TVÅ REMISSOMGÅNGAR TILL LOKALKLUBBAR OCH ANSLUTNA RASKLUBBAR. ATT UNDER RESP.FULLMÄKTIGE BESLUTA OCH FASTSTÄLLA NYA PROVREGLER. BEROENDE PÅ FULLMÄKTIGES BESLUT - PÅBÖRJA DOMARUTBILDNING. BEROENDE PÅ FULLMÄKTIGES BESLUT - UNDER 2013 SKICKA PROVREGLERNA TILL SKK FÖR GODKÄNNANDE. ATT INFÖR PROVSÄSONGEN 2014 TA DE NYA REGLERNA I BRUK. SP. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

6 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Förutsättningar Nya forskarrön från SLU. Vilja att separera avelsutvärdering från pris. Behov av nytt gemensamt redovisningsprogram genom SKK för ökad säkerhet och samordningsvinster. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

7 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Sammanfattning av antal prov och hundar som analyserats gällande nedärvning av egenskaper som bedöms vid jaktprov Drever Drevprovsanalys Swenson, Andersson & Johansson, 5 919 prov och  146 prov. Analyserade drevprov totalt: Analys av Stövarprov i Sverige och Norge Frode Lingaas,1995 på prov utförda drevprov i Norge. (7 933 drevprov på fem stövarraser) Per Erik Sundgren, 2009 på stövarprov fördelat på 4 stövarraser i Sverige. (Underlag till analysen, prov och hundar, fördelade mellan sch, små, ham och fin). Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax 7

8 Förändringar som är föreslagna i de nya drevprovsreglerna.
Mycket mera detaljerade funktionsbeskrivningar kring kollegiets, fullmäktiges, kommissariens samt domarens roll och uppgift. Kommissarie skall sträva efter att domare ej dömer hund till mer än ett championatsgrundande pris. Undantag vid lottningsförfarande och färdig jaktchampion. Nya provbenämningar med delvis förändrade förhållanden: Unghundsklass/Unghundsgranskning öppen för hundar månader. Öppenklass. Övriga prov öppen för alla raser.(2 på hemmamark) Elitklass (tvådagarsprov). Öppen för stövare efter 2 varianter av meritering. Rådjursrenhetsprov. Särskilt rävprov. Delvis omarbetat. Internationellt drevprov (CACIT) uppdaterat. Samtliga prov skall anmälas enligt lokalklubbs bestämmelser och skall fastställas senast dagen innan. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

9 Unghundsklass/Unghundsgranskning
Unghundsgranskning är öppen för hundar mellan 12 och 24 mån och skall syfta till att tidigt utvärdera kombinationen av föräldradjuren. Summan av egenskapspoäng är inte avgörande för pris. Provdagen är maximalt 4 timmar. Den skall dock avbrytas när ett 1:a pris är uppnått (möjligheten till SR-ukl finns). Unghundsklass är inte championatsgrundande men berättigar att starta i jaktklass på utställning och tilldelas J-merit enligt specialklubbens regler. Stövare som tagit 1:a ukl på barmark, detta pris är Jaktchampionatsgrundande. Rådjursregel enligt 4.7 med undantag att hunden ej kan bli utslagen. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

10 Unghundsklass/Unghundsgranskning
PRIS BASSET/TAX BEAGLE/DREVER STÖVARE 1: Pris 50 min 60 min 80 min 2: Pris 40 min 45 min 3: Pris 30 min Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

11 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Pejl/GPS-utrustning Pejl får användas i syfte att vidimera domarens bedömning. Pejlen används för att ge hunden en så rättvis bedömning som möjligt, härvid skall utrustningen nyttjas för att värdera såväl positiva som negativa egenskaper. Skallindikator eller avlyssningsanordning får ej utnyttjas för att räkna drevtid. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

12 Exempel på pejlens nyttjande
Sök/upptag: Avstånd i sökturerna. Övergång från sök till slagarbete. Avstånd från slag till upptag. Drevarbete: Spårnoggrannhet, om- & bakspårdrivning, drevhastighet, tapptarbete. Avspårning vid drevlöpa. Skallgivning på tappt: Trots att hunden har en uppenbar tappt så fortsätter hunden driva med fullt skall. Skall hörbarhet: Skallet hörs väl på exempelvis 1234 m. Skallgivning under drev (nyansering). Samarbete: Hunden fortsätter/avbryter fast/när drevdjuret sträcker rakt ut ur marken. Lydnad: Föraren blåser in hunden på 456 m. Hunden bryter och går rakt mot föraren. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

13 Ny formulering kring fastställande av drevdjur.
Domaren skall göra sitt bästa för att se drevdjuret. Lyckas inte detta kan domaren utifrån en samlad bedömning fastställa drevdjurets art genom iakttagelser strax före upptag, under drevförloppet och genom sin erfarenhet. Till sin hjälp kan han använda domarelev, domaraspirant eller av provledningen utsedd vägvisare. När domaren på ett betryggande sätt anser sig ha stöd för att fastställa drevdjurets art utifrån dessa observationer kan han efter moget övervägande göra detta. Om inte skall drevdjuret anses okänt. Iakttagelser för bestämmande av drevdjurets art skall alltid ske inom den tid som gäller för full tid för respektive djurart. Iakttagelser efter full tid ska således inte räknas hunden tillgodo. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

14 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Provdagens längd För samtliga raser gäller dock att provet skall anses fullbordat då: hunden har drevtid som räcker till 2st 1:a pris och samtliga moment är bedömda. Har provet avbrutits av ovanstående skäl skall hunden kunna tilldelas 1:a pris även om den inte prövats lös i 5 h för stövaren eller enligt de krav som framgår i för övriga raser. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

15 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Omprov kan beviljas Omprov kan beviljas om varg påvisas inom provområdet, genom synkontakt eller spår. I det fall förflyttning till annat provområde är möjligt under provdagen, disponerar hunden från upptag den tid som återstod av disponibel drevtid från tidigare drev. Se Vid prov på fastställd tid och plats till exempel elitklassprov kontaktas provledning före förflyttning till annat provområde. kollegiet finner att hunden inte kunnat bedömas rättvist av anledning, som hunden eller föraren inte kan lastas för. För stövare gäller dessutom om drevtiden under provdagen berättigar till lägst 2:a pris Ökl, men domaren eller dennes medhjälpare inte kunnat fastställa drevdjurets art. Omprov i Ekl skall genomföras med en provdag i direkt följd med provets ordinarie dagar eller om hundägaren/föraren så begär som ett nytt Ekl-prov vid samma eller av klubben senare anordnat drevprov. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

16 Forskningsrön presenterade av Kjell Andersson
Grundtankegångar Forskningsrön presenterade av Kjell Andersson

17 Genetiska analyser av drevprovsdata
De arvbarheter (den andel som av ett provresultat som går i arv till nästa generation och som kan ha ett värde mellan 0 och 1) som beräknats för drever är låga och ligger mellan 0,03 och 0,08. Den högsta arvbarheten (0,08) har drevsäkerhet och den lägsta har upptagsförmåga. I tidigare analys låg skall hörbarhet högst i arvbarhet (0,08). Orsaken till att den sjunkit kan vara införande av tekniska hjälpmedel som hörselförstärkare, pejlar och GPS. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

18 Genetiska analyser av drevprovsdata
De analyser som har gjorts på stövardata i Norge och Sverige ligger på liknande nivåer utom för skallgivning på slag och tappt som ligger kring 0,2 och som inte fanns bedömt i dreverdata. De skattade arvbarheterna kan tyckas låga men ganska förväntade för egenskaper som är subjektivt bedömda av många olika domare och med kraftigt skiftande förhållanden (väder och vind, terräng, vilttillgång, drevdjur, mm). Säkerheten för en hund ökar om den deltar i flera prov men ökningen avtar med antal prov. Man måste förutom hundens egna resultat även utnyttja all information om släktingar om man skall uppnå tillräcklig säkerhet i avelsvärderingen. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

19 Inriktning av arbetet efter genomgång av de genetiska analyserna
Egenskaper: Målsättningen har varit att minska antalet egenskaper utan att någon skall känna att väsentliga uppgifter går förlorade. Tanken är att indata till SKK skall följa samma mall för att de skall åta sig att utveckla program. Vad vi kan få för utdata är ett särskilt kapitel. Sannolikt måste vi själva på något sätt sammanställa efter att vi fått rådata från SKK. Idealet är att de har ett verktyg där vi kan variera utdata som vi vill men detta är en diskussion med SKK. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

20 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Avelsutvärdering Moment 1 – Sök/upptagsarbete Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

21 Moment 1 - Sök/upptagsarbete Förutsättningar
Motiv för en egenskap: Arvbarheten, speciellt för upptag är låg och egenskaperna är svåra att skilja åt. Poängskalan kombineras från nuvarande beskrivningar. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

22 Moment 1 - Sök/upptagsarbete. Regelförslag
Arbete på sök och slag skall resultera i snabbast möjliga upptag. Jaktlust, fart, vidd och förmåga att särskilja kalla från varma slag skall anses av särskild vikt. När hund släpps på iakttaget/stött vilt måste hund ges ytterligare chans till bedömning av momentet för att den skall kunna erhålla högre poäng (4-6). Arbete och upptag på icke godkänt drevdjur kan icke utgöra underlag för bedömning av detta moment. Kodas vid trångt och vitt sök. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

23 Moment 1 - Sök/upptagsarbete.
Utmärkt 6p Utdelas vid följande tillfälle: När hunden visar energi och vilja samt med fart genomsöker terrängen i turer upp till ca: min. Farten, systematiken och vidden i söket jämte förarkontakten skall vara utmärkt under hela provdagen. Samt att hunden arbetar effektivt och metodiskt med kloka ringningar och reser godkänt drevdjur vid minst två tillfällen. För stövare gäller 2 upptag med maximalt 90 minuters sammanlagd tid för slagarbete. Mycket bra 5p Utdelas vid följande tillfällen: När hunden effektivt och metodiskt söker igenom terrängen i ordinära turer och med god kontakt med föraren. Hunden arbetar snabbt, effektivt och metodiskt med klok ringning och reser godkänt drevdjur. Farten, systematiken och vidden i söket jämte förarkontakten skall vara mycket bra under hela provdagen. Kan även ges, när hund rest två eller fler godkända drevdjur under provdagen men med längre tids slagarbete på ordinära slag. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

24 Moment 1 - Sök/upptagsarbete.
Bra 4p Utdelas vid följande tillfällen: När hunden gör ett ordinärt slagarbete som resulterar i ett upptag. Ett ordinärt slagarbete kännetecknas främst i att hunden är effektiv och metodisk i sitt slagarbete. Farten, systematiken och vidden i söket jämte förarkontakten skall vara god under hela provdagen. Vid två eller fler slagarbeten under provdagen som resulterar i upptag på godkänt drevdjur, där hundens upptagsarbete ej kännetecknas av effektivitet och metodik. Godtagbart 3p Vid ett upptag under provdagen men som p.g.a. till exempel trångt sök leder till sent upptag. Vid ett upptag under provdagen men som till exempel genom osystematiskt slagarbete resulterar i sent upptag. Vid upptag efter ordinärt slagarbete men utan föregående sökarbete. Vid upptag utan föregående sökarbete och/eller slagarbete. När hunden ej hittar slag men farten, systematiken och vidden i söket jämte förarkontakten är bra. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

25 Moment 1 - Sök/upptagsarbete.
Dåligt 2p Utdelas vid följande tillfällen: När hunden till stor del saknar energi, jaktlust och metodik i sitt arbete eller arbetar så långsamt att det är gångfart mest hela tiden. När farten, systematiken och vidden i söket jämte förarkontakten saknas under större delen av provdagen. Till hund med alltför trångt sök. Till hund med alltför vidsträckt sök. När slagarbetet inte leder till upptag trots att slag bevisligen finns. Graverande 1p Till hund som visar långvarig vägran till sökarbete. Till hund som visar långvarig vägran till slagarbete. Till hund som visar envis rotning och vars arbete överhuvudtaget är planlöst. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

26 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Avelsutvärdering Moment 2 – Skallgivning på slag Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

27 Moment 2 - Skallgivning på slag Förutsättningar
Motivering: Medelhög arvbarhet, men målet med egenskapen kan vara ganska olika t.o.m. inom ras beroende på djurslag. Skalan sätts från för mycket skall (drevliknande) till tyst utan värdering om det är bra eller dåligt. Varje klubb får sedan värdera hur värdet på olika poäng skall sättas i avelsvärderingen. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

28 Moment 2 - Skallgivning på slag. Förslag
Hänvisas till nedanstående tabell för respektive ras och drevdjur. Utan väckskall. Enstaka vägledande väckskall. Måttliga vägledande väckskall (inte bara enstaka skall men heller inte rikliga). Rikliga vägledande väckskall. Rikliga, ej vägledande väckskall. Drevliknande väckskall (hundens väckningar går inte att skilja från drevskall varför det blir svårt att avgöra om eller när upptag sker. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

29 Enstaka vägledande väckskall Måttliga vägledande väckskall Rikliga
Utan väckskall Enstaka vägledande väckskall Måttliga vägledande väckskall Rikliga vägledande väckskall Rikliga, ej vägledande väckskall Drevliknande väckskall Basset/ Hare 5 6 4 3 2 1 Basset/ Klöv-räv Beagle/ Hare Beagle/ Klöv-räv Drever/ Hare Drever/ Klöv-räv Stövare/ Hare Stövare/ Räv Tax/ Hare Tax/ Klöv-räv Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

30 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Avelsutvärdering Moment 3 – Drevarbete Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

31 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Moment 3 - Drevarbete (innefattar drevsäkerhet, drevsätt och tapptarbete) Förutsättningar Motivering: Dessa tre egenskaper är genetiskt sett samma egenskap med liknande arvbarheter. Värdet på egenskapen måste bedömas av varje klubb då det kanske är den mest betydelsefulla egenskapen. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

32 Moment 3 - Drevarbete. Förslag
Drevet är drevprovets viktigaste moment. Domaren bör därför försöka få både drevdjur och hund inom synhåll så ofta som möjligt utan att störa drevet. Under drev kan perioder med mycket hackig skallgivning uppstå. Domaren bör då bli särskilt uppmärksam. Är orsaken svårframkomlig terräng eller andra svåra förhållanden skall den hund som är sparsam med skallgivning när den är på spårlöpan inte nedvärderas. När domaren konstaterat att hunden är ärlig men hård, skall all skallgivning räknas hunden tillgodo. Är hunden däremot lös, får endast räknas sammanhängande skallgivning, som tydligt anger att drevet förflyttas. Höga poäng utdelas till hund som med sitt drevsätt, drevfart och tapptarbete får drev med långa repriser och få tappter. Hund med utmärkt jaktlust som presterar flera prisvärda drev skall premieras. Delmomentet poängsätts endast på drev över 20 min och för stövare över 40 minuter där drevrepriserna är tillräckligt långa för att ge en betryggande säker bedömning. För hund med ej önskvärt drevsätt/drevfart för sin ras skall detta noteras i drevprovsberättelsen. För stövare viktas detta moment x3 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

33 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Moment 3 - Drevarbete. Utmärkt 6p Utdelas när hunden genom anpassat drevsätt, drevfart och effektivt tapptarbete håller igång drevdjuret med mycket få avbrott och ingen noterbar tappt så att huvuddelen av drevet består av långa repriser. För stövarna gäller minst 100 drevminuter på hare/räv vid öppenklassprov. 90 min särskilt rävprov. För de övriga raserna gäller minst ett förstapris på hare eller minst två förstapris på övriga djurslag med likadan drevsäkerhet för att denna poäng skall kunna utdelas. Mycket bra 5p Utdelas när hunden genom anpassat drevsätt, drevfart och effektivt tapptarbete håller igång drevdjuret med få avbrott så att huvuddelen av drevet består av långa repriser. Noterbara tappter får förekomma. För stövare gäller minst 80 drevminuter på hare/räv. För de övriga raserna krävs minst ett förstaprisdrev på hare eller minst två prisdrev på övriga djurslag varav det ena skall vara ett förstapris, med likadan drevsäkerhet. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

34 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Moment 3 – Drevarbete. Bra 4p Utdelas när hunden håller igång drevdjuret med normala repriser. Noterbara tappter får förekomma. För att denna poäng skall kunna utdelas krävs lägst ett andrapris. Hunden kan vinddriva något vid god kontakt och mindre förspringningar kan förekomma. Godtagbart 3p. Utdelas när hunden har ett godtagbart drevsätt/drevfart och drivit till tredjepris, men drevet består till övervägande delen av korta repriser och många noterbara tappter. eller att drevet har ordinära repriser men som inte kan fullföljas till prisdrev. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

35 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Moment 3 - Drevarbete Dåligt 2p Utdelas när hunden efter allt för kort tid lämnar tappten och inte självmant återvänder till denna. ofta går bakåt efter drevlöpan vid tappt istället för att ringa vid tapptplatsen. på grund av mycket långsamt drevsätt har dålig kontakt med drevdjuret. Ofta arbetar slarvigt, hetsigt eller av andra anledningar har svårigheter som leder till många förspringningar och tappter som följd. Drevet består då endast av korta drevrepriser med många tappter. driver om löpa under kortare sträckor vid enstaka tillfällen. driver bakspår under kortare sträckor vid enstaka tillfällen. Vinddriver ofta med allt för hög fart eller driver med för låg drevfart. Graverande 1p Utdelas när hund genomgående har planlöst tapptarbete. helt saknar intresse eller rotar på tappten. ofta och under längre sträckor driver bakspår. driver utan att ha vilt framför sig. gör upprepad omdrivning av löpor. är utpräglad vinddrivare oavsett terräng. regelmässigt befinner sig långt efter drevdjuret. har ett så snabbt och hetsigt drevsätt att drevdjuret riskerar fara illa. blir utslagen på grund av klövdjursdrev längre än tillåten tid. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

36 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Avelsutvärdering Moment 4 – Skallgivning på tappt Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

37 Moment 4 - Skallgivning på tappt Förutsättningar
Motivering: Medelhög arvbarhet, men målet med egenskapen kan vara olika mellan raserna. Skalan sätts från för mycket skall (drevliknande) till tyst utan värdering om det är bra eller dåligt. Varje klubb får sedan värdera hur värdet på olika poäng skall sättas i avelsvärderingen (avelsmålet). Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

38 Moment 4 - Skallgivning på tappt. Likadant för alla raser Förslag
Skallgivning på tappt skall bedömas hårdare än om hunden väcker på slag. KEB: När skallgivning på tappt ej kan bedömas. Utmärkt 6p Utan väckskall Mycket bra 5p Enstaka väckskall Bra 4p Måttliga väckskall (inte bara enstaka skall men heller inte rikliga) Godtagbart 3p Rikliga väckskall Dåligt 2p Mycket rikliga väckskall Graverande 1p Drevliknande väckskall (hundens väckningar går inte att skilja från drevskall varför det blir svårt att avgöra om eller när hunden driver) Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

39 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Avelsutvärdering Moment 5 – Skall/hörbarhet Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

40 Moment 5 – Skall/hörbarhet Förutsättning
Motivering: Är en viktig egenskap trots alla tekniska hjälpmedel. Skalan i stort sett som tidigare. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

41 Moment 5 – Skall/hörbarhet. Förslag
Vid poängsättningen skall hörbarheten på längre avstånd vara avgörande. Dubbelskall/flertonigt skall förbättrar hörbarheten och ”passionen” i drevet och skall premieras. Likaså hundens förmåga att med kraft frambringa skall som har god förmåga att tränga igenom terrängen. Vid bedömningen skall hänsyn tas till terräng- och vindförhållanden, klar och disig luft, skogstäthet, snöförhållanden, trafikbuller eller andra omständigheter som påverkar hörbarheten. Vid bedömningen kan domaren med fördel ta hjälp av tekniska hjälpmedel för att göra en säkrare avståndsbedömning. Delmomentet poängsätts endast på drev över 20 min och för stövare över 40 minuter där drevrepriserna är tillräckligt långa för att ge en betryggande säker bedömning. För stövare viktas detta moment x2 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

42 Moment 5 – Skall/hörbarhet.
Utmärkt 6p utdelas när skallet är mycket kraftfullt och passionerat och drevet kan följas på mycket långt avstånd i normal terräng och väderlek. För stövare gäller vid denna poäng att skallet är klangfullt och flertonigt under huvuddelen av drevet och att skallet har en mycket god könsprägel. För övriga raser gäller när skallet kan höras avsevärt längre än genomsnittet för rasen. Mycket bra 5p utdelas när skallet är kraftfullt och passionerat och drevet kan följas på långt avstånd i normal terräng och väderlek. För stövare gäller att skallet har bra klang och är minst tvåtonigt. För övriga raser gäller när skallet kan höras på längre avstånd än genomsnittet för rasen. Bra 4p utdelas när skallet är ordinärt men drevet endast kan följas inom normala bukter i normal terräng och i normala förhållanden. För stövarna gäller att skallet har bra klang och med god hörbarhet. För övriga raser gäller att skallet kan höras liknande genomsnittet för rasen. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

43 Moment 5 – Skall/hörbarhet
Godtagbart 3p utdelas när skallet är mindre hörbart i normal terräng och i normala förhållanden. För stövarna gäller att skallet skall ha godtagbar klang och godtagbar hörbarhet. För övriga raser gäller att skallet hörs ngt sämre än genomsnittet för rasen. Dåligt 2p utdelas när skallet är mindre hörbart och drevet försvinner i normal terräng. För stövare gäller att skallet saknar klang. För övriga raser gäller att skallet hörs avsevärt sämre än genomsnittet för rasen. Graverande 1p ges när hundens drevskall med stor svårighet kan höras. Trots nära avstånd till hunden, i normal terräng, väderlek och omständigheter i övrigt. För Beagle gäller detta även hund med hoande skall. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

44 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Avelsutvärdering Moment 6 – Skallgivning under drev (Nyansering) Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

45 Moment 6 - Skallgivning under drev (Nyansering) Förutsättning
Motivering: Viktig egenskap trots alla tekniska hjälpmedel. Skala i stort sett som tidigare. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

46 Moment 6 - Skallgivning under drev. (Nyansering) Förslag
Skallet bör nyanseras med hänsyn till hundens avstånd till drevdjuret. Hund som är så sparsam med skallgivningen att domaren inte alls eller endast med svårighet kan följa drevets gång ges låga poäng. Likaså hund som är så lös att domaren har svårighet att avgöra om hunden driver eller skallar drevlikt på tappt. Vid 5 eller 6 poäng skall djur ha setts så att domare kan verifiera nyanseringen. Delmomentet poängsätts endast på drev för de kortbenta raserna över 20min och för stövare över 40 minuter där drevrepriserna är tillräckligt långa för att ge en betryggande säker bedömning. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

47 Moment 6 - Skallgivning under drev. (Nyansering)
Utmärkt 6p Ges till hund som under hela drevet nyanserar skallet så att domaren kan avläsa hundens avstånd till drevdjuret genom skallets intensitet. Mycket bra 5p Ges till hund som under större delen av drevet nyanserar skallet så att domaren kan avläsa hundens avstånd till drevdjuret genom skallets intensitet. Bra 4p Kan ges när hunden skallar med bra nyansering. Godtagbart 3p Kan ges när hunden skallar ordinärt eller tätt utan markerad nyansering. Dåligt 2p Kan ges då hunden är så lös eller så hård att domaren, trots normala betingelser, har svårigheter att följa drevets gång. Drevtiderna vid dessa tillfällen riskerar bli felaktigt för långa eller för korta utifrån hundens skall. Anges i kod om den är lös eller hård. Graverande 1p Kan tilldelas hund som är så vilseledande lös eller så hård att drevets förlopp ej kan följas. Drevtiden kan ej bedömas. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

48 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Avelsutvärdering Moment 7 – Samarbete/lydnad Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

49 Moment 7 – Samarbete/lydnad Förutsättning
Motivering: Samarbete är en viktig egenskap men det har varit svårt att på ett bra sätt separera samarbete från lydnad vid bedömningen. Enligt analyserna är det delvis olika egenskaper. Det genetiska sambandet är ändå så högt som 0,7 (-1 till +1) vilket gör att man kan välja att betrakta det som en eller två egenskaper. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

50 Moment 7 – Samarbete/lydnad Förslag
I detta moment bedöms hundens samarbetsförmåga och lydnad gentemot sin förare. Egenskaperna är av vital betydelse för en drivande hund. Ett gott samarbete/lydnad borgar för en trivsam jakt. Samarbetet bedöms både under sök, under och efter drevarbete. En samarbetsvillig hund har förmågan att själv bryta när drevdjuret går på långskjuts eller när så hundföraren kallar. Såväl egen återgång som inkallning bör prövas under provdagen. För 6 poäng skall både återgång och inkallning prövas. Kontaktskall eller andra karaktäristiska ljud under återgång är ett plus. Med plus menas att detta i vissa fall kan väga över till en högre poäng när det står och väger mellan två olika poäng. KEB tilldelas hund med uppenbart dålig jaktlust (trångt sök och som endast presterar korta, ej prisvärda drev) och av den anledningen söker/håller kontakt med hundföraren. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

51 Moment 7 – Samarbete/lydnad
Utmärkt 6p Kan utdelas till hund med god kontakt under sök och som kan kallas in under drev från plats utom synhåll långt från föraren, >200m. Hunden skall under dagen även bevisat att den snabbt återkommer självmant till föraren vid något av följande tillfällen: när klövvilt går på långskjuts. (gäller de raser där klövdjur är tillåtet drevdjur) när drevdjuret går i gryt efter avslutat gediget tapptarbete på prisvärt drev. Mycket bra 5p Kan utdelas till hund med god kontakt under sök och som återkommer självmant till föraren: när klövvilt går på långskjuts (gäller de raser där klövdjur är tillåtet drevdjur) eller efter avslutat gediget tapptarbete på drev motsvarande minst ett 2:a pris. Alternativt när hunden kan kallas in från drev på kortare avstånd men utom synhåll från hundföraren. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

52 Moment 7 – Samarbete/lydnad
Bra 4p Kan utdelas till hund som vid prisdrev enbart visat självman återgång efter avslutat drevarbete. kan kallas in utom synhåll från arbete på slag eller tappt. kan kallas in från drev inom synhåll från hundföraren. Godtagbart 3p Kan ges åt hund där samarbetet ej kunnat bedömas under svårare situationer. Exempelvis när hund omgående får slag vid släpp och hunden enbart låter sig kopplas på drevlöpan. som kan kallas in under sök. Dåligt 2p Kan utdelas då hunden efter avslutat drev/tapptarbete tar upp nytt drevdjur i annat område utan att dessförinnan ha sökt kontakt med föraren. om hunden går på långskjuts efter klövvilt och därvid bryter först när förföljandet har gått orimligt långt. (gäller de raser där klövdjur är tillåtet drevdjur) Ej acceptabelt 1p Skall utdelas då hunden helt släpper förarkontakt, och återvänder mer än tre timmar efter provdagens trots att den haft möjlighet härtill. inte ens samarbetar när den står under hundförarens direkta kontroll t.ex. inte låter sig kopplas. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

53 Jaktduglighet/jaktlust utgår
Egenskapen har tidigare varit någon form av uppsamling eller kompensation i vissa fall. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

54 Jaktduglighet/jaktlust
Jaktduglighet/jaktlust läggs som tre upplysningsrutor. Utmärkt Jaktlust Godtagbar Jaktlust Dålig Jaktlust Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

55 Generellt för alla raser
Varje hundras får sätta egna vikter på egenskaperna till ett avelsindex beroende på vad målet med rasen är och hur man anser att hunden skall uppträda beroende på djurslag. Vikten kan givetvis också variera beroende på vad man vill prioritera hos rasen. Drevtider kommer helt säkert att skilja mellan raser, som det gör idag, men maxtiderna bör nog inte ökas på för framtidens acceptans av samhället. Vi måste standardisera inrapporteringen! Vad vill olika klubbar få ut av dessa data på sikt (sammanställningar, index)? Vi måste samordna oss för att få tyngd i våra önskemål! Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

56 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Fortsatta genetiska analyser av drevprovsdata och utveckling av ny avelsvärdering Det har skett en kraftig utvecklig i metoderna att analysera data och utveckla avelsvärdering eftersom datorernas kapacitet ökat nästa oändligt på de senaste 20 åren. Våra raser har samtidigt minskat i antal registrerade hundar vilket leder till färre avkommor per hane och tik. Detta i sin tur leder till färre drevprov som gör att vårt gamla sätt att avelsvärdera inte längre håller. De flesta andra djurslag ligger mycket långt före oss i denna utveckling. Slutmålet måste vara att kunna införa en mera tidsenlig avelsvärdering än den vi har idag även om den tidigare har fyllt sin funktion. Om vi kan utveckla samma avelsvärdering för samtliga drivande raser grundat på samma värdering men med olika avelsmål och vikter skulle det vara en styrka och spara resurser. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

57 7.0 TILLÄGGSREGISTRERING GÄLLER HUVUDDREVET.
Antal minuter från slag till upptag. Antal minuter till 60 min drevtid är uppnådd. Antal minuter från upptag till drevets slut. Längsta drevrepris. Längsta tappt i minuter. Antal noterbara tappter. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

58 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Prissättning En förutsättning i arbetet har varit att skilja avelsutvärdering från prissättningen Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

59 PRISER/PRISPOÄNG Allmänna krav för pris
För att pris skall kunna tilldelas måste drevdjurets art fastställas. För alla raser utom stövare gäller dessutom att hunden skall vara åter senast tre timmar efter provdagens slut. Undantag: Om ovanstående krav inte kunnat uppfyllas skall orsaken till att hunden inte återkommit utredas. Domslut skall då fattas först senare. Visar det sig att orsaken är av den art, för vilket hunden inte kan lastas (t.ex. uppkopplad av utomstående i eller i närheten av provområdet) får hunden ändå tilldelas eventuellt pris. Tilldelas hunden 1 poäng = Graverande fel, innebär det att provet skall avslutas samt att pris ej får tilldelas. Anledningen till att graverande fel utdelas skall förklaras i drevprovsberättelsen. Tilldelas hunden 2 poäng = Sänkt prisvalör innebär detta att hunden ej får tilldelas förstapris. Har domaren ej kunnat bedöma någon av egenskaperna noteras KEB (kan ej bedömas) för just detta moment i drevprovsprotokollet. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

60 Tid och poängkrav för pris - stövare
Priser/prispoäng vid drev efter hare/räv Öppen klass (Ökl). För 1:a pris Ökl krävs ett eget upptag på den viltart prisdrevet avser. Om inget eget upptag sker, max 2:a pris. För de olika prisvalörerna krävs följande drevminuter + poäng: 1:a pris: (drevminuter+poäng) poäng dock minst 100 drevminuter 2:a pris: (drevminuter+poäng) poäng dock minst 80 drevminuter 3:e pris: (drevminuter+poäng) poäng (minst 40 min drevtid på godkänt drevdjur) Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

61 Tid och poängkrav för pris - stövare
Elitklass (Ekl) Elitklasspris består av två (vid omprov flera) på varandra följande provdagar. Vid Ekl-prov tilldelas hund pris i Ökl vardera dagen jämte pris i Ekl efter andra dagen. Om hunden drivit hare ena dagen och räv andra dagen betecknas det som pris på hare och räv. För de olika prisvalörerna i Elitklass krävs: 1:a pris Ekl: 1:a pris Ökl ena dagen och lägst 2:a pris Ökl andra dagen. 2:a pris Ekl: 1:a pris Ökl ena dagen och 3:e pris Ökl andra dagen eller 2:a pris Ökl båda dagarna. 3:e pris Ekl: 1:a pris Ökl ena dagen och ett drev på hare/räv andra dagen med eget upptag på hare/räv eller 2:a pris Ökl ena dagen och 3:e pris Ökl andra dagen eller 3:e pris Ökl båda dagarna. Hundens pris i Elitklass får ej omvandlas till pris i öppen klass. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

62 Tid och poängkrav för pris - övriga raser
För övriga raser finns inga poänggränser för prisvalörer med undantag från att sänkt prisvalör (2p) utesluter förstapris samt att graverande fel (1p) utesluter pris överhuvudtaget. I övrigt gäller enbart drevtider. D-cert*. Domare kan föreslå D-cert till hund som under hela provdagen uppvisat ett förstklassigt arbete i alla moment. För att komma i fråga skall hunden under provdagen presterat två förstapris på godkänt djurslag, alternativt ett första- och ett andrapris på hare. Kollegiet fastställer domarens förslag. * D-cert tillämpas för drever endast på internationella drevprov (CACIT). DREVTIDER FÖR PRISVALÖR TAX Tax skall ha provats lös i minst 3 timmar för att få tilldelas pris. 1:pris 45 minuter på hare/kanin, 60 minuter alt. 2 x 45 minuter på räv, rådjur eller hjort * 2:pris 30 minuter för hare/kanin, 45 minuter på räv, rådjur eller hjort 3:pris 20 minuter för hare/kanin, 30 minuter på räv, rådjur eller hjort * För drev under 60 minuter som skall ingå i förstapris gäller att 45 minuter av dessa skall vara uppnådda inom 90 minuter efter upptag. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

63 Tid och poängkrav för pris - övriga raser
BASSET Basset skall ha provats lös i minst 4 timmar för att få tilldelas 1:a pris. 1:a Pris 60 minuter alt. 2 x 45 minuter * 2:a Pris 45 minuter 3:e pris 30 minuter * För >45 min drev som skall ingå i förstapris gäller att, för vart och ett av dessa skall vara uppnådda inom 90 minuter efter upptag. Olika djurslag kan kombineras vid 2x45 min. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

64 Tid och poängkrav för pris - övriga raser
BEAGLE OCH DREVER Beagle skall ha provats lös i minst 5 timmar för att få tilldelas pris. Drever skall ha provats lös i minst 5 timmar för att få tilldelas 1:a pris. 1: Pris 90 minuter alt. 2 x 60 minuter * 2: Pris 60 minuter 3: Pris 45 minuter * För drev under 90 minuter som skall ingå i förstapris gäller att 60 minuter för vart och ett av dessa skall vara uppnådda inom 120 minuter efter upptag. För drever kan olika djurslag kombineras. För beagle gäller detta endast på rådjur. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

65 Domarutbildning Utbildningsmaterial kommer att tas fram när regelverket är fastställt. 1) För vidareutbildning av befintlig domarkår. 2) För nyutbildning av blivande drevprovsdomare. Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax

66 Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax
Tidsplan Efter möte i slutet av mars skall regelverket vara i sådant skick att det muntigt kan presenteras vid t ex Taxfullmäktige i april. I juni 2011 skall handlingen ut på remiss. 1 sep skall remissvaren in till arbetsgruppen. Sep – okt arbetar vi med svaren och förbereder remissrunda 2. Fysiskt möte? Remiss 2: Nov – 31 jan 2012 (eventuellt). Inför huvuddelens Fullmäktigemöten våren 2012 skall slutlig utgåva vara klar och förhoppningsvis fastställs på dessa möten. Finputsning under 2012. Till SKK senast Drevprovsregler för Basset, Beagle, Drever, Stövare och Tax


Ladda ner ppt "Gemensamma Drevprovsregler"

Liknande presentationer


Google-annonser