Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våren 2007 Lena Sisula-Tulokas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våren 2007 Lena Sisula-Tulokas"— Presentationens avskrift:

1 Våren 2007 Lena Sisula-Tulokas
Skadeståndsrätt Våren 2007 Lena Sisula-Tulokas

2 Allmänt om kursen Det är klokt att på föreläsningarna ha med sig lagboken eller i varje fall de centrala lagar vi kommer att behandla, naturligtvis SkL men i varje fall också ProdAnsvL 1990/694, PatientSkL 1986/585 och BrottsSkL 2005/1204 (t.ex. via ) . Diskussion om uppläggningen. Aktivt deltagande!

3 Först en mycket kort kurs i rättsfallslösningsteknik
Identifiera det rättsliga problemet. Angiv den abstrakta rättsnormen – vad säger lagen. Tillämpa normen på fallet. Angiv den MOTIVERADE rätta lösningen.

4 …dvs. - Den rättsligt relevanta frågan i fallet är … - Enligt lag X ….
- I detta fall innebär det … eller för lösningen A kan man framföra följande synpunkter… för lösningen B … - Slutsats Givetvis är de rättsligt relevanta frågorna i ett rättsfall vanligtvis många.

5 Då A gick in genom den olåsta dörren till B:s egnahemshus för att sälja tidningar blev han biten i handen av B:s argsinta hund. Het hade inte visats att A innan han gick in i bostaden skulle ha varskott om sin ankomst. Han sparkade B:s hund för att skydda sig. Hunden skadades. Skall någon få ersättning? Vem eller vilka?

6 KKO:1986-II-47 Skadestånd - Skada orsakad av djur
Då A gick in genom den olåsta dörren till B:s egnahemshus för att sälja tidningar blev han biten i handen av B:s hund. Då det inte hade visats att A innan han gick in i bostaden skulle ha varskott om sin ankomst, svarade B inte för skadan. Omröstn.

7 KKO:1996:74 Misshandel B hade 2-3 sekunder efter det att domaren i en ishockeymatch hade avbrutit spelet med klubban slagit till motståndarlagets spelare A som låg på isen. Slaget hade träffat A i huvudet varvid tre tänder hade lossnat. B ansågs ha förorsakat A:s skada uppsåtligen då han efter domarens vissling hade haft tillräckligt tid att avbryta sitt spel och då han måste ha insett att de skador han förorsakat var en rätt sannolik följd av slaget. SL 21 kap 5 § 1 mom (491/69) Hela rättsfallet är i FKKO-registret.

8 … och sedan till saken Hellner: Skadeståndet är, mycket allmänt uttryckt, en ersättning som skall ställa den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan inte skulle ha inträffat. Skadeståndsrätten är reglerna om sådan ersättning. (ersättningsrätt = skadeståndsrätt + försäkringsrätt)

9 Kursen handlar i huvudsak om utomkontraktuellt skadestånd SkL deliktivastuu, tort law

10 Kontraktuellt skadeståndsansvar ett avtal mellan A och B A B
t.ex. KöpL

11 Utgångspunkt: Var och en får lida sin egen skada T.ex. badkarsfallet

12 Skadesåndets 3 element 1. En ersättningsbar skada enligt lagen, dvs. en skada som rättsordningen ger ersättning för + 2. Ansvarsgrundande handling /underlåtenhet, dvs. culpa & strikt ansvar 3. Adekvat kausalitet mellan 1 och 2 = > Skadestånd

13 skada Ansvarsgr. handling Skade- stånd = Adekv.kausal.

14 Study Group on a European Civil Code
- legally relevant damage + - accountability - intention & negligence - accontability without negligence - causation

15 SkL:s ansvarsgrunder Grundtyper
Culpa – tuottamus, Vårdslöshet, vållande, oaktsamhet, oskicklighet, ovarsamhet, oförsiktighet, fel eller försummelse Strikt ansvar - ankara vastuu Ansvar utan cupla

16 SkL:s grundtyper av ersättningsbar skada
personskada sakskada ”ren förmögenhetsskada” lidande

17 Skadeståndets funktioner
- reparation - placering av kostnaden för skador - pulverisering - prevention, ekonomisk prevention annat? upprättelse? att någon lyssnar? klander och straffinslag??? ”moral”???

18 Kort historik, strikt – culpa ansvar
romarrätten ”lex Aquila”, 200-talet f Kr, uppsåt, oaktsamhet medeltidens strikta ansvar slutet av 1700-talet, culparegeln Jhering 1867, ”der ewig wahre Satz: Kein Ubel ohne Schuld” “nicht der Schade verplichtet zum Schadenersatz sonern die Schuld” å andra sidan växte strikta ansvarets betydelse från mitten av 1800-talet strikt ansvar i farlig verksamhet, JärnvAnsvL 1889, grannelagsförhållanden Ivar Strahl 1950-talet: skadeståndsrättens betydelse minskar, försäkringen och socialförsäkringen tar över ???Europaharmonisering???

19 Vår lagstiftning Medeltida botsystemet:
konungen, häradet eller staden, målsägande StraffL 1889 kap 9 SkL 1974, ändringar t.ex. 61/1999, 509/2004 Speciallagstiftning t.ex: PatientSkL 1986, ProduktAnsvL 1990, MiljöSkL 1994, BrottsSkL 2005, vissa med många ändringar.

20 Rättsfamiljer FiSkL SvSkL Norden Kontinentaleuropa, tysk rätt
Common law Någonsin European Tort Law?

21 Culpabegreppet

22 Vissa centrala skadeståndsrättsliga begrepp Ansvarsgrunden
Culpa = en rättslig standard, ( jfr t.ex. spanskans mia culpa = mitt fel), vållande vårdslöshet, tuottamus Bonus pater familias ,”den förståndiga människan” måttstock, the reasonable man

23 SkL 2 kap. Skadevållares skadeståndsansvar
Den som uppsåtligen eller av vållande förorsakar annan skada skall ersätta den, såvida icke annat följer av vad i denna lag stadgas.

24 Culpa? Saxén: Den ansvarige bort handla såsom en förståndig man handlar … eller egentligen … såsom en förståndig man handlar då han handlar förståndigt

25 Hellner: en blodlös abstaktion

26 Bedömningskriterier för cupla
möjligheten att inse risken för skada den sannolika skadans storlek möjligheterna att undvika och förhindra risken skyddade intressen I sista hand, vad domstolen finner godtagbart

27 Learned Hand-formeln ”result of three factors:
- the likelihood that this conduct will injure others, - taken with the seriousness of the injury if it happens, and balanced against the interests which he must sacrifice to avoid the risk”. Conway v O´Brian HD 1997:151

28 Bedömningskriterier Möjligheter att inse risken för skada (fysisk skada, fackmän osv.) Den sannolika skadans storlek Möjligheterna att undvika och förhindra skadan -huruvida beteendet trots skaderisken varit godtagbart?

29 KRITIK, t.ex. Ett riskfullt beteende är rationellt och tillåtligt om kostnaderna för att avhålla sig från risken är större för skadevållare, än vad kostnaderna för offret om skadan inträffa… m.a.o. … Det är inte vårdslöst att föra över sina risker på potentiella offer om man bara kan tjäna tillräckligt mycket på att ta riskerna.

30 … bedömningskriterier…
Överträdelse av normer, sedvänjor Det skyddade intresset - personskador - sakskador Olika variationer i aktsamhetskraven - lindrigare i fritid, sällskapsliv - strängare för fackmän

31 Culpabegreppet i vid bemärkelse
Uppsåt (dolus, tahallisuus) Vårdslöshet (vållande, culpa, tuottamus) Grov vårdslöshet Vanlig vårdslöshet ? Lindrig vårdslöshet Våda (casus), faller utanför

32 Lindrigt vållande Betydelse t.ex. vid: Jämkning
Arbetstagares ansvar, SkL 4:1

33 Grov vårdslöshet Etiskt klandervärt, visar hänsynslöshet och likgiltighet för andras säkerhet Saxén: Prevention och rättvisesynpunkter har ansetts motivera att skadevållaren inte bör undgå ansvar om hans culpa varit grov

34 Grov vårdslöshet Betydelse vid t.ex.: - ersättning för lidande, 5:6
ersättning för lidande till 3-män 5:4a kostandsersättning för 3-män 5:4b - försäkringsgivares regressrätt - transporträttens ansvarsbegränsningar o.s.v.

35 Uppsåt Betydelse t.ex: - arbetstagare, fullt ansvar SkL 4:1,
ej jämkning, t.ex. SkL 2:1,2, 4:1,2 - ersättning för lidande, 5:6 ersättning för lidande till 3-män 5:4a kostandsersättning för 3-män 5:4b ej ansvarsbegränsning FAL, t.ex. personförs. § 29, skadef. § 30

36 Strikt ansvar

37 Strikt ansvar i vår lagstiftning, exempel framför allt från patient-, produkt- och miljölagstiftningen utvecklats och utvecklas genom praxis, vissa HD fall Jfr Finland och övriga Europa när det gäller ansvar för hund.

38 Närmare om strikt ansvar
Baserat på lagstiftning, t.ex.: - L om ansvar i spårtrafik 1999, ren JAnsvL 1898 - vägtrafik, TrafFörsL - produktskador - patientskador - registerhållare, personuppgifter, lagfart- och inteckningreg, fastighetsreger, värdeandelsreg - skada p.g.a. fartygsdrift - el verk - AtomAnsL - MiljöSkL - grannelagsförhållanden - anläggningar i vattendrag - flottningsskador - oljeskador - gruvdrigt osv.

39 ProdAnsvL 3 § ( /99) Skadestånd skall betalas för skador som har uppstått till följd av att en produkt inte har varit så säker som det kunde förväntas. Produktens säkerhet skall bedömas med hänsyn till den tidpunkt när den sattes i omlopp, dess förutsebara användning, marknadsföringen av produkten, bruksanvisningar och övriga omständigheter.

40 ProdAnsvL 4 a § Den skadelidande skall bevisa skadan, säkerhetsbristen och orsakssambandet mellan säkerhetsbristen och skadan.

41 ProdAnsvL 4 a § (dir) Den skadelidande skall bevisa skadan,
säkerhetsbristen och orsakssambandet mellan säkerhetsbristen och skadan !! Inte att säkerhetsbristen beror på någons culpa !!!

42 ProdAnsvL 5 § Skadeståndsskyldiga
Skadeståndsskyldiga enligt denna lag är 1) den som har tillverkat eller framställt den skadegörande produkten, 2) den som har importerat produkten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att sätta den i omlopp där, 3) den som för att sätta produkten i omlopp har importerat den från en EFTA-stat till EG eller från EG till en EFTA-stat eller från en EFTA-stat till en annan EFTA-stat, samt 4) den som har marknadsfört den skadegörande produkten som sin egen, om produkten är försedd med hans namn eller varumärke eller något annat särskiljande kännetecken. …

43 ProdAnsvL 6 § Framgår det inte av produkten vem som har tillverkat eller framställt den, är var och en som har satt produkten i omlopp på samma sätt som en tillverkare ansvarig för skada som produkten orsakar, om han inte inom en skälig tid efter att den skadelidande har framställt krav på ersättning eller på något annat sätt begärt en sådan anvisning, anvisar den skadelidande en ansvarig enligt 5 § eller den som har erbjudit honom att köpa produkten. …

44 PaL § 7 Befrielse från skadeståndsskyldighet
Ersättningsskyldighet enligt 5 eller 6 § föreligger inte, om den av vilken ersättning krävs visar att 1) han inte har satt produkten i omlopp i näringsverksamhet, eller 2) säkerhetsbristen beror på att produkten måste stämma överens med tvingande föreskrifter som har meddelats av en myndighet. Ersättningsskyldighet föreligger inte heller, om den av vilken ersättning krävs gör sannolikt att den säkerhetsbrist som har orsakat skadan inte fanns när han satte produkten i omlopp. …

45 PaL 8 § Skada som skall ersättas
Ersättning enligt denna lag bestäms med iakttagande i tillämpliga delar av skadeståndslagen (412/74). Ersättningsskyldighet enligt denna lag bortfaller då egendom drabbas av skada som är högst mark. Beloppet kan ändras genom förordning, om det finns skäl för det på grund av den ekonomiska och monetära utvecklingen. ( /99)

46 Strikt ansvar utan stöd i lagstiftning tuottamuksesta riippumaton vastuuilman kirjoitetun lain tukea
T.ex.: vissa sprängskador explosionsskador vattenverk racertävlingar brister i maskiners säkerhetsanordningar sjukvård? Poliovaccineringsfallet HD 19995:53 = farlig verksamhet

47 Strikt ansvar kopplas ofta till
Försäkringsskyldighet Försäkringsmöjlighet Pulveriseringseffekten

48 S.k. stegrad aktsamhetsskyldighet

49 Strikt ansvar – culpa, OK
men vad är stegrad aktsamhetsskyldighet???? Korostunut huolellisuusvelvollisuus

50 Vad är ”stegrad aktsamhetsskyldighet”?
varifrån kommer den? när tillämpas den? förhållandet mellan strikt ansvar och ”stegrad aktsamhetsskyldighet” exempel, exempel

51 Stegrad aktsamhetsskyldighet
Utvecklats genom praxis T.ex.: Vägar, gator osv. allmänna utrymmen, affärslokaler, terminaler, tjänster åt allmänheten osv. Publiktillsällningar, tävlingar visningar, nöjestillställningar Farled, hamn Osv.

52 Gränsen mellan strikt ansvar och stegrad aktsamhetsskyldighet??
Det strikta ansvaret ofta kopplat till Försäkringsskyldighet Försäkringsmöjlighet Pulveriseringseffekten … stegrad aktsamhetsskyldighet ?

53 Stegrad aktsamhetsskyldighet:
I grunden ett presumtionsansvar med höga krav på aktsamhet = Skadevållande bör exculpera sig HD 2001:1

54 Orsakssamband, kausalitet
Det skall finnas ett samband mellan den vårdslösa handlingen och skadan: det culpösa handlandet skall ha orsakat skadan.

55 Eine kleine exkurs Jämförelse mellan kontraktuellt och utomkontraktuellt ansvar

56 SkL:s tillämpningsområde
När fråga är om skadestånd skall stadgandena i denna lag tillämpas. Denna lag gäller likväl icke, om i denna eller annan lag ej annorlunda stadgas, på avtal baserat eller i annan lag stadgat skadeståndsansvar.

57 SkL:s tillämpningsområde
Lagen gäller allt skadestånd förutom: På avtal baserat skadestånd - möjlighet till analogier, HD 1985 II 51 särskilt vid personskador I annan lag stadgat skadestånd - om ej hänvisningar i denna lag - analogier?

58 Skadestånd inom avtalsförhållanden
- t.ex. köplagen S K Utomkontraktuellt skadestånd - det vi i huvudsak syssla med

59 Presumerat cuplaansvar
Exempel på skillnader mellan kontraktuellt och utomkontraktuellt ansvar __________________________________________ Utomkontraktuellt Kontraktuellt Ansvarsgrunden Presumerat cuplaansvar Force majeure ansvar/kontrollansvar Cuplaansvar - stegrad aktsamhet Strikt ansvar

60 SkL Strikt ansvar Stegrad aktsamhetsskyldighet Culpanasvar
Uppsåt/grov oaktsamhet Vissa ”brott”

61 SkL, utomkontraktuellt Strikt ansvar
- Speciallagst. i t.ex. transporträtt - Utomkontraktuellt ansvar, praxis, lagstiftning - Utomkontr., praxis Kontraktuellt, KöpL Kontraktuellt SkL, utomkontraktuellt (SkL) - (SkL) Objektivt ansvar Strikt ansvar Stegrad aktsamhetsskyldighet Kontroll / force majeure Presumtionsansvar Culpa Uppsåt / grov oaktsamhet Vissa brott

62 Bevisbördan, vem skall visa vad?
SkL Skadelidande skall visa skadevållandes culpa Avtal Presumtionsansvar = skv. visa att han inte gjort sig skyldig till culpa, = man presumerar att han skuldig till culpa, = han skall exculpera sig

63 Ansvarets omfattning ”fullt skadestånd” men
- t.ex. KöpL , i princip fler skadetyper, men trots allt bara visa skador (inte extra besvär, besvikelse osv.) - SkL 5 kap, bara vissa skadetyper Obs. ”ren ekonomisk skada” - positiva avtalsintresset - Adekvanslära, förutsebarhet, normalersättning

64 Avtalsbaserat skadestånd
Positiva avtalsintresset: hypotetisk försättas i samma läge som om avtalet uppfyllt avtalsenligt

65 SkL Hypotetiskt i samma läge som om den skadeframkallande handlingen inte skett, … MEN …

66 Ansvaret för medhjälpare
-SkL:s principalansvar kap. 3, kap. 4 vanligtvis vidare, t.ex. KöpL § 27.2

67 PresktiptionL 2003 Den allmänna preskriptionstiden 3 år (4 §)
tiden börjar löpa från: (7 §) - då sk.lid. fick kännedom om skadan eller borde ha känt till skadan + - vem som ansvarar

68 Preskriptionen kan avbrytas
Icke formbundna handlingar - parterna kommer överens om betalningsarrangemang - gäldenären betalar en del - borgenären kräver betalning eller påminner och anger - grunden - beloppet

69 Preskriptionen kan avbrytas
2. Formbundna handlingar - väcka talan … - anmäler vid konkurs eller annat insolvensförfarande - anhängiggör ett utsökningsförfarande

70 På avbruten preskription följer en ny, lika lång preskriptionstid

71 Men i varje fall en 10 års gräns
Preskriptionen måste avbrytas innan 10 år gått från den skadeframkallande händelsen dock inte vid person- och miljöskada eller då åtal kan väckas senare

72 Internationell privaträtt, enligt vilket lands lagstiftning?
där skadan inträffat såsom avtalats kontraktets ”tyngpunkt”

73 Skillnader i förutsebarhetsbedömning och jämkning p. g. a. oskälighet
Skillnader i förutsebarhetsbedömning och jämkning p.g.a. oskälighet. Jfr t.ex. SkL 2:1, 3:6 och AvtL § 36.

74 SkL 2:1.2 Skadeståndet kan jämkas, om skadeståndsskyldigheten finnes
oskäligt betungande med hänsyn till skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har skadan vållats uppsåtligen skall likväl fullt skadestånd utdömas, såvida det ej på särskilda skäl prövas skäligt att nedsätta skadeståndet. .

75 AvtL § 36 Är villkor i rättshandling oskäligt eller skulle dess tillämpning leda till oskälighet, kan villkoret antingen jämkas eller lämnas utan avseende. Vid prövning av oskäligheten skall beaktas rättshandlingens hela innehåll, parternas ställning, förhållandena då rättshandlingen företogs och därefter samt övriga omständigheter.

76 Tillbaks till SkL och de centala begreppen

77 Adekvans Skär ansvaret för oväntade, osannolika, avlägsna, slumpmässiga, exceptionella följder. Von Kries kusk, 1888 Det talas ofta om adekvat kausalitet.

78 Adekvans, remoteness of damage
Skär bort oväntade, avlägsna följder Släkt med cuplabedömningen Skadan bör ”ligga i farans riktning” Annan medverkande orsak - särskild mottaglighet för skada, i regel en ursäkt - force majeure eller dylikt kan begränsa ansvaret - medverkan av annan - uppsåt av annan utesluter ofta

79 Hadley v Baxendale 1854 Arising naturally, i.e., according to the usual course of things Reasonably be supposed to have been in the contemplation of (both parties) HD 1990:163, 1996:47

80 HD 1990:163 Vållande av kroppsskada Skadestånd - Orsakssammanhang
A hade i sin bostad hotat sin bror med en brödkniv. B som vistades i rummet invid bakom en stängd dörr hade blivit uppskrämd av hotet och avlägsnat sig från den i tredje våningen belägna bostaden genom att fälla sig ner från balkongen på marken. B hade ådragit sig ett bestående men i fallet. Då A inte hade hotat B med brott och A inte hade kunnat förutse att B skulle fälla sig ner från balkongen förkastades åtalet angående olaga hot mot B och vållande av kroppsskada samt B:s ersättningskrav.

81

82 Skada utan ansvar, s.k. defenses
Nödvärn Saxén: Den som för att skydda sin eller annans preson eller egendom mot påbörjat eller omedelbart förestående angrepp begått en handling, som varit nödvändig för angreppets avvärjande anses ha ahdlat i nödvärn undgår straff och skadeståndsskyldighet i relation till angriparen. HD 1988:48, (bensis) HD1991:88

83 Ansvar? Nödtillstånd: - räddar sig själv, annan eller egen eller annans egendom - intresseavvägning

84 Ansvar? Den skadades samtycke - läkare, boxare
- skickligt och omsorgsfullt, möjligast liten skada - följer regler och normer HD 1994:1, HD 1996:74 ishockey

85 HD 1996:74 Misshandel B hade 2-3 sekunder efter det att domaren i en ishockeymatch hade avbrutit spelet med klubban slagit till motståndarlagets spelare A som låg på isen. Slaget hade träffat A i huvudet varvid tre tänder hade lossnat. B ansågs ha förorsakat A:s skada uppsåtligen då han efter domarens vissling hade haft tillräckligt tid att avbryta sitt spel och då han måste ha insett att de skador han förorsakat var en rätt sannolik följd av slaget. SL 21 kap 5 § 1 mom (491/69)

86 Ansvar? Konkludent samtycke, utsätter sig för fara
Passivitet, = acceptans av skada Tjänsteskyldighet, t.ex. polis Sysslomanskap, sköter andras angeleägenheter Föräldrars disciplinrätt?? - HD 1993:151 ”luunappi”

87 Annan medverkande orsak
särskild mottaglighet för skadan, i regel ej ursäkt force majeure eller annan liknande händelse kan begränsa ansvaret medverkan av annan uppsåt av annan utesluter ofta ansvar jfr common law och foreseeablility som hos oss redan finns t.ex. i CISG

88 Jämkning SkL 2: 1.2 Skadeståndet kan jämkas, om skadestånds- skyldigheten finnes oskäligt betungande med hänsyn till skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har skadan vållats uppsåtligen skall likväl fullt skadestånd utdömas, såvida det ej på särskilda skäl prövas skäligt att nedsätta skadeståndet.

89 Jämkning SkL 6:1 Har den skadelidande medverkat till skadan eller har annan omständighet, som ej hörde till den skadevållande handlingen, även bidragit till skadans uppkomst, kan skadeståndet jämkas efter vad som finnes skäligt. t.ex. HD 1985 II 23, tavlorna på vinden

90 SkL 2:2 Förorsakar någon som ej fyllt aderton år skada, skall han ersatta skadan i den man det prövas skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.

91 Jämkning SkL 2:3 Den som är sinnessjuk eller psykiskt efterbliven eller vars själsverksamhet är rubbad skall ersätta av honom förorsakad skada i den mån det provas skäligt med hänsyn till hans tillstånd, handlingens beskaffenhet, skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Tillfällig rubbning av själsverksamheten, som är självförvållad, skall dock icke anses utgöra grund för minskning av skadeståndsskyldigheten. t.ex. ”roskisfallet” HD 1995:125

92 Jämkning Arbetsgivares och offentligt samfunds skadeståndsansvar, SkL 3:6 Finnes i detta kapitel avsedd skadeståndsskyldighet uppenbart oskälig eller om det med hänsyn till skadans storlek samt övriga omständigheter föreligger särskilda skäl, kan skadeståndet jämkas.

93 Vilka skador ersätts?

94 SkL 5:2 ( /509) Den som tillfogats en personskada har rätt till ersättning för 1) nödvändiga sjukvårdskostnader och andra nödvändiga utgifter, 2) inkomstförlust, 3) sveda och värk och andra tillfälliga men, 4) bestående men.

95 Vilka skador ersätts? SkL 5:1 1. Personskada 2. Sakskada
3. Ren förmögenhetsskada i vissa fall SkL 5:4a, 5:6 4. Lidande

96 Personskada nödvändiga sjukvårdskostnader och andra nödvändiga utgifter, inkomstförlust, sveda och värk och andra tillfälliga men, bestående men Lidande, strängt taget inte under begreppet personskada

97 SkL 5:5 § Vid sakskada skall ersättas kostnaderna för reparation av saken och andra omkostnader till följd av skadan samt värdeminskning eller värdet av förstört eller förskingrat gods och därtill minskning i inkomst eller uppehälle.

98 SkL 5:5 - Totalförlust: återanskaffningsvärdet - Reparationskostnader
- Värdeminskning. Förlorat skönketsvärde - Minskning i inkomst och uppehälle - utebliven avkastning - stilleståndsersättning - Övriga kostnader till följd av skadan

99 Bevisbördan Den skadelidande skall visa skadevållarens culpa,
OBS ! jfr. presumtionsansvaret i avt.förh. Skadelidande skall visa skadans storlek utomkontraktuellt & kontraktuellt t.ex. HD 1984 II 225

100 Att visa skadans storlek
RB 17:6 Olaus Petris domarregler

101 RP 17:6 § (1948) Är fråga om skadas belopp och kan bevisning därom icke alls eller allenast med svårighet föras, äge rätten uppskatta skadan till skäligt belopp.

102 Ren förmögenhetsskada
Ren förmögenhetsskada som inte är en följdskada av person eller sakskada kräver i utomkontraktuell skadeståndsrätt straffbelagd handling eller myndighetsutövning eller annat synnerligen vägande skäl

103 Jfr KöpL 1. Culpa / vårdslöshet fullt skadestånd även REN EKONOMISK SKADA 2. Kontrollanskar / force majeure ansvar direkta förluster

104 KöpL kontrollansvar culpa Direkta+indir. Dir.förl.

105 SkL 5:2 c ( /509) Ersättningen för sveda och värk och andra tillfälliga men bestäms med beaktande särskilt av personskadans art och svårighetsgrad, den behandling skadan kräver och behandlingstiden samt menets varaktighet. Ersättningen för bestående men bestäms med beaktande av personskadans art och svårighetsgrad samt den skadelidandes ålder. En särskild försämring av den skadelidandes livskvalitet till följd av personskadan kan dessutom beaktas som en faktor som höjer ersättningen. Mao medicinsk bedömning som grundregel

106 I vissa fall s.k. 3-mans skada
- Begravningsersättning, 5:3 Till den som får underhåll eller blir försörjd, 5:4 (mom 4 underhåll = hushållsarbete) Till ”närstående” -i vissa fall kan 3mans skada vara personskada, 5:2 - i vissa fall kostnadsersättning, 5:2d - i vissa fall lidande, 5:4a - i vissa fall kostnader, utgifter och inkomstförlust, 5:4b

107 SkL 5:2 d ( /509) Föräldrar, barn och make till den som tillfogats en personskada samt andra med dem jämförbara personer som står den skadelidande särskilt nära har, om det finns synnerliga skäl till det, rätt till skälig ersättning för nödvändiga kostnader och inkomstförlust som vården av den skadelidande orsakar dem. Detsamma gäller ersättning för andra åtgärder som skadan ger anledning till, om de är ägnade att främja tillfrisknandet hos eller rehabiliteringen av den som tillfogats en personskada. Ersättning betalas högst tills hälsotillståndet hos den som tillfogats personskadan har stabiliserats efter skadefallet.

108 4 a § ( /61) Föräldrar, barn och make till den som har omkommit samt andra med dem jämförbara personer som stått den omkomne särskilt nära har rätt till ersättning för det lidande som dödsfallet orsakat, om personens död vållats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet och dömande av ersättning prövas skäligt med beaktande av det nära förhållandet mellan den omkomne och den som yrkar ersättning, gärningens art samt övriga omständigheter.

109 4 b § ( /509) Om någons död har orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, har dennes föräldrar, barn och make samt andra med dem jämförbara personer som stått den omkomne särskilt nära rätt till ersättning för sådana nödvändiga sjukvårdskostnader och andra nödvändiga utgifter samt för sådan inkomstförlust som beror på personskada som dödsfallet orsakat.

110 6 § ( /509) Rätt till ersättning för lidande som orsakats av en kränkning har 1) den vars frihet, frid, heder eller privatliv har kränkts genom en straffbar handling, 2) den som diskriminerats genom en straffbar handling, 3) den vars personliga integritet har blivit allvarligt kränkt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, 4) den vars människovärde har blivit allvarligt kränkt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet på ett sätt som kan jämföras med en kränkning enligt 1–3 punkten.

111 SkL 5:6 Ersättningen bestäms på grundval av det lidande som kränkningen är ägnad att orsaka med beaktande särskilt av kränkningens art, den kränktes ställning, förhållandet mellan den som gjort sig skyldig till kränkningen och den kränkte samt kränkningens offentlighet.


Ladda ner ppt "Våren 2007 Lena Sisula-Tulokas"

Liknande presentationer


Google-annonser