Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skadeståndsrätt Våren 2007 Lena Sisula-Tulokas. 2 Allmänt om kursen Det är klokt att på föreläsningarna ha med sig lagboken eller i varje fall de centrala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skadeståndsrätt Våren 2007 Lena Sisula-Tulokas. 2 Allmänt om kursen Det är klokt att på föreläsningarna ha med sig lagboken eller i varje fall de centrala."— Presentationens avskrift:

1 Skadeståndsrätt Våren 2007 Lena Sisula-Tulokas

2 2 Allmänt om kursen Det är klokt att på föreläsningarna ha med sig lagboken eller i varje fall de centrala lagar vi kommer att behandla, naturligtvis SkL men i varje fall också ProdAnsvL 1990/694, PatientSkL 1986/585 och BrottsSkL 2005/1204 (t.ex. via www.edilex.fi ). www.edilex.fi Diskussion om uppläggningen. Aktivt deltagande!

3 3 Först en mycket kort kurs i rättsfallslösningsteknik  Identifiera det rättsliga problemet.  Angiv den abstrakta rättsnormen – vad säger lagen.  Tillämpa normen på fallet.  Angiv den MOTIVERADE rätta lösningen.

4 4 …dvs. - Den rättsligt relevanta frågan i fallet är … - Enligt lag X …. - I detta fall innebär det … eller för lösningen A kan man framföra följande synpunkter… för lösningen B … eller för lösningen A kan man framföra följande synpunkter… för lösningen B … - Slutsats Givetvis är de rättsligt relevanta frågorna i ett rättsfall vanligtvis många.

5 5  Då A gick in genom den olåsta dörren till B:s egnahemshus för att sälja tidningar blev han biten i handen av B:s argsinta hund. Het hade inte visats att A innan han gick in i bostaden skulle ha varskott om sin ankomst. Han sparkade B:s hund för att skydda sig. Hunden skadades. Skall någon få ersättning? Vem eller vilka?

6 6 KKO:1986-II-47 Skadestånd - Skada orsakad av djur  Då A gick in genom den olåsta dörren till B:s egnahemshus för att sälja tidningar blev han biten i handen av B:s hund. Då det inte hade visats att A innan han gick in i bostaden skulle ha varskott om sin ankomst, svarade B inte för skadan. Omröstn.

7 7 KKO:1996:74 Misshandel B hade 2-3 sekunder efter det att domaren i en ishockeymatch hade avbrutit spelet med klubban slagit till motståndarlagets spelare A som låg på isen. Slaget hade träffat A i huvudet varvid tre tänder hade lossnat. B ansågs ha förorsakat A:s skada uppsåtligen då han efter domarens vissling hade haft tillräckligt tid att avbryta sitt spel och då han måste ha insett att de skador han förorsakat var en rätt sannolik följd av slaget. B hade 2-3 sekunder efter det att domaren i en ishockeymatch hade avbrutit spelet med klubban slagit till motståndarlagets spelare A som låg på isen. Slaget hade träffat A i huvudet varvid tre tänder hade lossnat. B ansågs ha förorsakat A:s skada uppsåtligen då han efter domarens vissling hade haft tillräckligt tid att avbryta sitt spel och då han måste ha insett att de skador han förorsakat var en rätt sannolik följd av slaget. SL 21 kap 5 § 1 mom (491/69) Hela rättsfallet är i FKKO-registret.

8 8 … och sedan till saken  Hellner: Skadeståndet är, mycket allmänt uttryckt, en ersättning som skall ställa den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan inte skulle ha inträffat.  Skadeståndsrätten är reglerna om sådan ersättning.  (ersättningsrätt = skadeståndsrätt + försäkringsrätt)

9 9 Kursen handlar i huvudsak om utomkontraktuellt skadestånd SkL deliktivastuu, tort law

10 10  Kontraktuellt skadeståndsansvar ett avtal mellan A och B ett avtal mellan A och B A B A B t.ex. KöpL

11 11 Utgångspunkt:  Var och en får lida sin egen skada  T.ex. badkarsfallet

12 12 Skadesåndets 3 element 1. En ersättningsbar skada enligt lagen, dvs. en skada som rättsordningen ger ersättning för + 2. Ansvarsgrundande handling /underlåtenhet, dvs. culpa & strikt ansvar + 3. Adekvat kausalitet mellan 1 och 2 = > Skadestånd > Skadestånd

13 13 skada Ansvarsgr. handling Skade- stånd Adekv.kausal. =

14 14 Study Group on a European Civil Code - legally relevant damage + - accountability - intention & negligence - intention & negligence - accontability without negligence - accontability without negligence + - causation

15 15 SkL:s ansvarsgrunder Grundtyper  Culpa – tuottamus, Vårdslöshet, vållande, oaktsamhet, oskicklighet, ovarsamhet, oförsiktighet, fel eller försummelse Vårdslöshet, vållande, oaktsamhet, oskicklighet, ovarsamhet, oförsiktighet, fel eller försummelse  Strikt ansvar - ankara vastuu Ansvar utan cupla Ansvar utan cupla

16 16 SkL:s grundtyper av ersättningsbar skada   personskada   sakskada   ”ren förmögenhetsskada”   lidande

17 17 Skadeståndets funktioner - reparation - reparation - placering av kostnaden för skador - placering av kostnaden för skador - pulverisering - pulverisering - prevention, ekonomisk prevention - prevention, ekonomisk prevention  annat? upprättelse? att någon lyssnar? klander och straffinslag??? ”moral”???

18 18 Kort historik, strikt – culpa ansvar  romarrätten ”lex Aquila”, 200-talet f Kr, uppsåt, oaktsamhet uppsåt, oaktsamhet  medeltidens strikta ansvar  slutet av 1700-talet, culparegeln  Jhering 1867, ”der ewig wahre Satz: Kein Ubel ohne Schuld” “nicht der Schade verplichtet zum Schadenersatz sonern die Schuld” “nicht der Schade verplichtet zum Schadenersatz sonern die Schuld”  å andra sidan växte strikta ansvarets betydelse från mitten av 1800-talet strikt ansvar i farlig verksamhet, JärnvAnsvL 1889, grannelagsförhållanden strikt ansvar i farlig verksamhet, JärnvAnsvL 1889, grannelagsförhållanden  Ivar Strahl 1950-talet: skadeståndsrättens betydelse minskar, försäkringen och socialförsäkringen tar över ???Europaharmonisering???

19 19 Vår lagstiftning   Medeltida botsystemet: konungen, häradet eller staden, målsägande StraffL 1889 kap 9 SkL 1974, ändringar t.ex. 61/1999, 509/2004 Speciallagstiftning t.ex: PatientSkL 1986, ProduktAnsvL 1990, MiljöSkL 1994, BrottsSkL 2005, vissa med många ändringar.

20 20 Rättsfamiljer  FiSkL  SvSkL  Norden  Kontinentaleuropa, tysk rätt  Common law  Någonsin European Tort Law?

21 21 Culpabegreppet

22 22 Vissa centrala skadeståndsrättsliga begrepp Ansvarsgrunden Vissa centrala skadeståndsrättsliga begrepp Ansvarsgrunden  Culpa = en rättslig standard, ( jfr t.ex. spanskans mia culpa = mitt fel), vållande vårdslöshet, tuottamus  Bonus pater familias,”den förståndiga människan” måttstock, the reasonable man

23 23 SkL 2 kap. Skadevållares skadeståndsansvar SkL 2:1 SkL 2:11 Den som uppsåtligen eller av vållande förorsakar annan skada skall ersätta den, såvida icke annat följer av vad i denna lag stadgas. Den som uppsåtligen eller av vållande förorsakar annan skada skall ersätta den, såvida icke annat följer av vad i denna lag stadgas.

24 24 Culpa? Saxén:  Den ansvarige bort handla såsom en förståndig man handlar … eller egentligen …  såsom en förståndig man handlar då han handlar förståndigt

25 25  Hellner: en blodlös abstaktion en blodlös abstaktion

26 26 Bedömningskriterier för cupla  möjligheten att inse risken för skada  den sannolika skadans storlek  möjligheterna att undvika och förhindra risken  skyddade intressen  I sista hand, vad domstolen finner godtagbart

27 27 Learned Hand-formeln ”result of three factors: - the likelihood that this conduct will injure others, - the likelihood that this conduct will injure others, - taken with the seriousness of the injury if it happens, and - taken with the seriousness of the injury if it happens, and - balanced against the interests which he must sacrifice to avoid the risk”. Conway v O´Brian 1940 HD 1997:151 Conway v O´Brian 1940 HD 1997:151

28 28 Bedömningskriterier  Möjligheter att inse risken för skada (fysisk skada, fackmän osv.)  Den sannolika skadans storlek  Möjligheterna att undvika och förhindra skadan -huruvida beteendet trots skaderisken varit godtagbart? -huruvida beteendet trots skaderisken varit godtagbart?

29 29 KRITIK, t.ex. Ett riskfullt beteende är rationellt och tillåtligt om kostnaderna för att avhålla sig från risken är större för skadevållare, än vad kostnaderna för offret om skadan inträffa… m.a.o. … Det är inte vårdslöst att föra över sina risker på potentiella offer om man bara kan tjäna tillräckligt mycket på att ta riskerna.

30 30 … bedömningskriterier… - Överträdelse av normer, sedvänjor - Det skyddade intresset - personskador - personskador - sakskador - sakskador - Olika variationer i aktsamhetskraven - lindrigare i fritid, sällskapsliv - lindrigare i fritid, sällskapsliv - strängare för fackmän - strängare för fackmän

31 31 Culpabegreppet i vid bemärkelse  Uppsåt (dolus, tahallisuus)  Vårdslöshet (vållande, culpa, tuottamus)  Grov vårdslöshet --------------------------  Vanlig vårdslöshet ? --------------------------  Lindrig vårdslöshet Våda (casus), faller utanför

32 32 Lindrigt vållande Betydelse t.ex. vid:  Jämkning  Arbetstagares ansvar, SkL 4:1

33 33 Grov vårdslöshet  Etiskt klandervärt, visar hänsynslöshet och likgiltighet för andras säkerhet  Saxén: Prevention och rättvisesynpunkter har ansetts motivera att skadevållaren inte bör undgå ansvar om hans culpa varit grov

34 34 Grov vårdslöshet Betydelse vid t.ex.: - ersättning för lidande, 5:6 - ersättning för lidande till 3-män 5:4a - kostandsersättning för 3-män 5:4b - försäkringsgivares regressrätt - transporträttens ansvarsbegränsningar o.s.v.

35 35 Uppsåt Betydelse t.ex: - arbetstagare, fullt ansvar SkL 4:1, - ej jämkning, t.ex. SkL 2:1,2, 4:1,2 - ersättning för lidande, 5:6 - ersättning för lidande till 3-män 5:4a - kostandsersättning för 3-män 5:4b  ej ansvarsbegränsning  FAL, t.ex. personförs. § 29, skadef. § 30

36 36 Strikt ansvar

37 37 Strikt ansvar  i vår lagstiftning, exempel framför allt från patient-, produkt- och miljölagstiftningen  utvecklats och utvecklas genom praxis, vissa HD fall Jfr Finland och övriga Europa när det gäller ansvar för hund.

38 38 Närmare om strikt ansvar  Baserat på lagstiftning, t.ex.: - L om ansvar i spårtrafik 1999, ren JAnsvL 1898 - L om ansvar i spårtrafik 1999, ren JAnsvL 1898 - vägtrafik, TrafFörsL - vägtrafik, TrafFörsL - produktskador - produktskador - patientskador - patientskador - registerhållare, personuppgifter, lagfart- och inteckningreg, fastighetsreger, värdeandelsreg - registerhållare, personuppgifter, lagfart- och inteckningreg, fastighetsreger, värdeandelsreg - skada p.g.a. fartygsdrift - skada p.g.a. fartygsdrift - el verk - el verk - AtomAnsL - AtomAnsL - MiljöSkL - MiljöSkL - grannelagsförhållanden - grannelagsförhållanden - anläggningar i vattendrag - anläggningar i vattendrag - flottningsskador - flottningsskador - oljeskador - oljeskador - gruvdrigt - gruvdrigt osv. osv.

39 39 ProdAnsvL 3 § (8.1.1993/99) (8.1.1993/99) Skadestånd skall betalas för skador som har uppstått till följd av att en produkt inte har varit så säker som det kunde förväntas. Produktens säkerhet skall bedömas med hänsyn till den tidpunkt när den sattes i omlopp, dess förutsebara användning, marknadsföringen av produkten, bruksanvisningar och övriga omständigheter. Skadestånd skall betalas för skador som har uppstått till följd av att en produkt inte har varit så säker som det kunde förväntas. Produktens säkerhet skall bedömas med hänsyn till den tidpunkt när den sattes i omlopp, dess förutsebara användning, marknadsföringen av produkten, bruksanvisningar och övriga omständigheter.

40 40 ProdAnsvL 4 a § Den skadelidande skall bevisa skadan, säkerhetsbristen och orsakssambandet mellan säkerhetsbristen och skadan. Den skadelidande skall bevisa skadan, säkerhetsbristen och orsakssambandet mellan säkerhetsbristen och skadan.

41 41 ProdAnsvL 4 a § (dir) Den skadelidande skall bevisa - skadan, - säkerhetsbristen och - orsakssambandet mellan säkerhetsbristen och skadan !! Inte att säkerhetsbristen beror på någons culpa !!! !! Inte att säkerhetsbristen beror på någons culpa !!!

42 42 ProdAnsvL 5 § Skadeståndsskyldiga  Skadeståndsskyldiga enligt denna lag är  1) den som har tillverkat eller framställt den skadegörande produkten,  2) den som har importerat produkten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att sätta den i omlopp där,  3) den som för att sätta produkten i omlopp har importerat den från en EFTA-stat till EG eller från EG till en EFTA-stat eller från en EFTA-stat till en annan EFTA- stat, samt  4) den som har marknadsfört den skadegörande produkten som sin egen, om produkten är försedd med hans namn eller varumärke eller något annat särskiljande kännetecken. …

43 43 ProdAnsvL 6 §  Framgår det inte av produkten vem som har tillverkat eller framställt den, är var och en som har satt produkten i omlopp på samma sätt som en tillverkare ansvarig för skada som produkten orsakar, om han inte inom en skälig tid efter att den skadelidande har framställt krav på ersättning eller på något annat sätt begärt en sådan anvisning, anvisar den skadelidande en ansvarig enligt 5 § eller den som har erbjudit honom att köpa produkten. …

44 44 PaL § 7 Befrielse från skadeståndsskyldighet Ersättningsskyldighet enligt 5 eller 6 § föreligger inte, om den av vilken ersättning krävs visar att 1) han inte har satt produkten i omlopp i näringsverksamhet, eller 2) säkerhetsbristen beror på att produkten måste stämma överens med tvingande föreskrifter som har meddelats av en myndighet. Ersättningsskyldighet föreligger inte heller, om den av vilken ersättning krävs gör sannolikt att den säkerhetsbrist som har orsakat skadan inte fanns när han satte produkten i omlopp. …

45 45 PaL 8 § Skada som skall ersättas 8 §8 § Ersättning enligt denna lag bestäms med iakttagande i tillämpliga delar av skadeståndslagen (412/74). (412/74) Ersättningsskyldighet enligt denna lag bortfaller då egendom drabbas av skada som är högst 2 350 mark. Beloppet kan ändras genom förordning, om det finns skäl för det på grund av den ekonomiska och monetära utvecklingen. (8.1.1993/99) (8.1.1993/99)

46 46 Strikt ansvar utan stöd i lagstiftning tuottamuksesta riippumaton vastuuilman kirjoitetun lain tukea T.ex.:  vissa sprängskador  explosionsskador  vattenverk  racertävlingar  brister i maskiners säkerhetsanordningar  sjukvård? Poliovaccineringsfallet HD 19995:53 = farlig verksamhet

47 47 Strikt ansvar kopplas ofta till - Försäkringsskyldighet - Försäkringsmöjlighet - Pulveriseringseffekten

48 48 S.k. stegrad aktsamhetsskyldighet

49 49  Strikt ansvar – culpa, OK men vad är men vad är stegrad aktsamhetsskyldighet???? stegrad aktsamhetsskyldighet???? Korostunut huolellisuusvelvollisuus

50 50 Vad är ”stegrad aktsamhetsskyldighet”?  varifrån kommer den?  när tillämpas den?  förhållandet mellan strikt ansvar och ”stegrad aktsamhetsskyldighet”  exempel, exempel

51 51 Stegrad aktsamhetsskyldighet Utvecklats genom praxis T.ex.:  Vägar, gator osv.  allmänna utrymmen, affärslokaler, terminaler, tjänster åt allmänheten osv.  Publiktillsällningar, tävlingar visningar, nöjestillställningar  Farled, hamn  Osv.

52 52 Gränsen mellan strikt ansvar och stegrad aktsamhetsskyldighet?? Det strikta ansvaret ofta kopplat till - Försäkringsskyldighet - Försäkringsmöjlighet - Pulveriseringseffekten … stegrad aktsamhetsskyldighet ?

53 53  Stegrad aktsamhetsskyldighet: I grunden ett presumtionsansvar med höga krav på aktsamhet I grunden ett presumtionsansvar med höga krav på aktsamhet = Skadevållande bör exculpera sig Skadevållande bör exculpera sig HD 2001:1 HD 2001:1

54 54 Det skall finnas ett samband mellan den vårdslösa handlingen och skadan: det culpösa handlandet skall ha orsakat skadan. Orsakssamband, kausalitet

55 55 Eine kleine exkurs  Jämförelse mellan kontraktuellt och utomkontraktuellt ansvar

56 56 SkL:s tillämpningsområde SkL 1 § 1 §1 § När fråga är om skadestånd skall stadgandena i denna lag tillämpas. Denna lag gäller likväl icke, om i denna eller annan lag ej annorlunda stadgas, på avtal baserat eller i annan lag stadgat skadeståndsansvar. När fråga är om skadestånd skall stadgandena i denna lag tillämpas. Denna lag gäller likväl icke, om i denna eller annan lag ej annorlunda stadgas, på avtal baserat eller i annan lag stadgat skadeståndsansvar.

57 57 SkL:s tillämpningsområde Lagen gäller allt skadestånd förutom: 1. På avtal baserat skadestånd - möjlighet till analogier, HD 1985 II 51 - möjlighet till analogier, HD 1985 II 51 särskilt vid personskador särskilt vid personskador 2. I annan lag stadgat skadestånd - om ej hänvisningar i denna lag - om ej hänvisningar i denna lag - analogier? - analogier?

58 58  Skadestånd inom avtalsförhållanden - t.ex. köplagen - t.ex. köplagen S ---------------K S ---------------K  Utomkontraktuellt skadestånd - det vi i huvudsak syssla med

59 59 Exempel på skillnader mellan kontraktuellt och utomkontraktuellt ansvar __________________________________________ U tomkontraktuellt Kontraktuellt Ansvarsgrunden -----------------------------------------------------------------------  Cuplaansvar - stegrad aktsamhet - stegrad aktsamhet  Strikt ansvar  Presumerat cuplaansvar  Force majeure ansvar/kontrollansvar

60 60 SkL  Strikt ansvar  Stegrad aktsamhetsskyldighet  Culpanasvar  Uppsåt/grov oaktsamhet  Vissa ”brott”

61 61 - Speciallagst. i t.ex. transporträtt - Utomkontraktuellt ansvar, praxis, lagstiftning - Utomkontr., praxis - Kontraktuellt, KöpL - Kontraktuellt - SkL, utomkontraktuellt - (SkL)  Objektivt ansvar  Strikt ansvar  Stegrad aktsamhetsskyldighet  Kontroll / force majeure  Presumtionsansvar  Culpa  Uppsåt / grov oaktsamhet  Vissa brott

62 62 Bevisbördan, vem skall visa vad? SkL  Skadelidande skall visa skadevållandes culpa Avtal  Presumtionsansvar = skv. visa att han inte gjort sig skyldig till culpa, = man presumerar att han skuldig till culpa, = han skall exculpera sig

63 63 Ansvarets omfattning ”fullt skadestånd” men Ansvarets omfattning ”fullt skadestånd” men - SkL 5 kap, bara vissa skadetyper Obs. ”ren ekonomisk skada” Obs. ”ren ekonomisk skada” - positiva avtalsintresset - Adekvanslära, förutsebarhet, normalersättning - t.ex. KöpL, i princip fler skadetyper, men trots allt bara visa skador (inte extra besvär, besvikelse osv.)

64 64 Avtalsbaserat skadestånd  Positiva avtalsintresset: hypotetisk försättas i samma läge som om hypotetisk försättas i samma läge som om avtalet uppfyllt avtalsenligt avtalet uppfyllt avtalsenligt

65 65 SkL  Hypotetiskt i samma läge som om den skadeframkallande handlingen inte skett, … MEN … … MEN …

66 66 Ansvaret för medhjälpare  -SkL:s principalansvar kap. 3, kap. 4  vanligtvis vidare, t.ex. KöpL § 27.2

67 67 PresktiptionL 2003  Den allmänna preskriptionstiden 3 år (4 §) tiden börjar löpa från: tiden börjar löpa från: (7 §) (7 §) - då sk.lid. fick kännedom om skadan - då sk.lid. fick kännedom om skadan eller eller borde ha känt till skadan borde ha känt till skadan + - vem som ansvarar - vem som ansvarar

68 68 Preskriptionen kan avbrytas 1. Icke formbundna handlingar - parterna kommer överens om betalningsarrangemang - parterna kommer överens om betalningsarrangemang - gäldenären betalar en del - gäldenären betalar en del - borgenären kräver betalning eller påminner och anger - borgenären kräver betalning eller påminner och anger - grunden - grunden - beloppet - beloppet

69 69 Preskriptionen kan avbrytas 2. Formbundna handlingar - väcka talan … - väcka talan … - anmäler vid konkurs eller annat insolvensförfarande - anmäler vid konkurs eller annat insolvensförfarande - anhängiggör ett utsökningsförfarande - anhängiggör ett utsökningsförfarande

70 70  På avbruten preskription följer en ny, lika lång preskriptionstid

71 71 Men i varje fall en 10 års gräns Preskriptionen måste avbrytas innan 10 år gått från den skadeframkallande händelsen Preskriptionen måste avbrytas innan 10 år gått från den skadeframkallande händelsen dock inte dock inte vid person- och miljöskada vid person- och miljöskada eller då åtal kan väckas senare eller då åtal kan väckas senare

72 72 Internationell privaträtt, enligt vilket lands lagstiftning?  där skadan inträffat  såsom avtalats  kontraktets ”tyngpunkt”

73 Skillnader i förutsebarhetsbedömning och jämkning p.g.a. oskälighet. Jfr t.ex. SkL 2:1, 3:6 och AvtL § 36.

74 74. SkL 2:1.2 Skadeståndet kan jämkas, om skadeståndsskyldigheten finnes  oskäligt betungande med hänsyn till skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden och skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden och  omständigheterna i övrigt.  Har skadan vållats uppsåtligen skall likväl fullt skadestånd utdömas, såvida det ej på särskilda skäl prövas skäligt att nedsätta skadeståndet.

75 75 AvtL § 36 Är villkor i rättshandling oskäligt eller skulle dess tillämpning leda till oskälighet, kan villkoret antingen jämkas eller lämnas utan avseende. Vid prövning av oskäligheten skall beaktas Är villkor i rättshandling oskäligt eller skulle dess tillämpning leda till oskälighet, kan villkoret antingen jämkas eller lämnas utan avseende. Vid prövning av oskäligheten skall beaktas  rättshandlingens hela innehåll,  parternas ställning,  förhållandena då rättshandlingen företogs och därefter samt  övriga omständigheter.

76 76 Tillbaks till SkL och de centala begreppen

77 77 Adekvans   Skär ansvaret för oväntade, osannolika, avlägsna, slumpmässiga, exceptionella följder.   Von Kries kusk, 1888   Det talas ofta om adekvat kausalitet.

78 78 Adekvans, remoteness of damage  Skär bort oväntade, avlägsna följder  Släkt med cuplabedömningen  Skadan bör ”ligga i farans riktning”  Annan medverkande orsak - särskild mottaglighet för skada, i regel en ursäkt - särskild mottaglighet för skada, i regel en ursäkt - force majeure eller dylikt kan begränsa ansvaret - force majeure eller dylikt kan begränsa ansvaret - medverkan av annan - medverkan av annan - uppsåt av annan utesluter ofta - uppsåt av annan utesluter ofta

79 79 Hadley v Baxendale 1854  Arising naturally, i.e., according to the usual course of things  Reasonably be supposed to have been in the contemplation of (both parties) HD 1990:163, 1996:47

80 80 HD 1990:163 Vållande av kroppsskada Skadestånd - Orsakssammanhang A hade i sin bostad hotat sin bror med en brödkniv. B som vistades i rummet invid bakom en stängd dörr hade blivit uppskrämd av hotet och avlägsnat sig från den i tredje våningen belägna bostaden genom att fälla sig ner från balkongen på marken. B hade ådragit sig ett bestående men i fallet. A hade i sin bostad hotat sin bror med en brödkniv. B som vistades i rummet invid bakom en stängd dörr hade blivit uppskrämd av hotet och avlägsnat sig från den i tredje våningen belägna bostaden genom att fälla sig ner från balkongen på marken. B hade ådragit sig ett bestående men i fallet. Då A inte hade hotat B med brott och A inte hade kunnat förutse att B skulle fälla sig ner från balkongen förkastades åtalet angående olaga hot mot B och vållande av kroppsskada samt B:s ersättningskrav. Då A inte hade hotat B med brott och A inte hade kunnat förutse att B skulle fälla sig ner från balkongen förkastades åtalet angående olaga hot mot B och vållande av kroppsskada samt B:s ersättningskrav.

81 81 ANSVAR CULPAORSAKSSAMBANDSKADA

82 82 Skada utan ansvar, s.k. defenses Nödvärn Saxén: Den som för att skydda sin eller annans preson eller egendom mot påbörjat eller omedelbart förestående angrepp begått en handling, som varit nödvändig för angreppets avvärjande anses ha ahdlat i nödvärn undgår straff och skadeståndsskyldighet i relation till angriparen. HD 1988:48, (bensis) HD1991:88

83 83 Ansvar?  Nödtillstånd: - räddar sig själv, annan eller egen eller annans egendom - räddar sig själv, annan eller egen eller annans egendom - intresseavvägning - intresseavvägning

84 84 Ansvar? - Den skadades samtycke - läkare, boxare - läkare, boxare - skickligt och omsorgsfullt, - skickligt och omsorgsfullt, möjligast liten skada möjligast liten skada - följer regler och normer - följer regler och normer HD 1994:1, HD 1996:74 ishockey HD 1994:1, HD 1996:74 ishockey

85 85 HD 1996:74 Misshandel B hade 2-3 sekunder efter det att domaren i en ishockeymatch hade avbrutit spelet med klubban slagit till motståndarlagets spelare A som låg på isen. Slaget hade träffat A i huvudet varvid tre tänder hade lossnat. B ansågs ha förorsakat A:s skada uppsåtligen då han efter domarens vissling hade haft tillräckligt tid att avbryta sitt spel och då han måste ha insett att de skador han förorsakat var en rätt sannolik följd av slaget. B hade 2-3 sekunder efter det att domaren i en ishockeymatch hade avbrutit spelet med klubban slagit till motståndarlagets spelare A som låg på isen. Slaget hade träffat A i huvudet varvid tre tänder hade lossnat. B ansågs ha förorsakat A:s skada uppsåtligen då han efter domarens vissling hade haft tillräckligt tid att avbryta sitt spel och då han måste ha insett att de skador han förorsakat var en rätt sannolik följd av slaget. SL 21 kap 5 § 1 mom (491/69) SL 21 kap 5 § 1 mom (491/69)

86 86 Ansvar?  Konkludent samtycke, utsätter sig för fara  Passivitet, = acceptans av skada  Tjänsteskyldighet, t.ex. polis  Sysslomanskap, sköter andras angeleägenheter  Föräldrars disciplinrätt?? - HD 1993:151 ”luunappi” - HD 1993:151 ”luunappi”

87 87 Annan medverkande orsak  särskild mottaglighet för skadan, i regel ej ursäkt  force majeure eller annan liknande händelse kan begränsa ansvaret  medverkan av annan  uppsåt av annan utesluter ofta ansvar jfr common law och foreseeablility som hos oss redan finns t.ex. i CISG

88 88 Jämkning SkL 2: 1.2 Skadeståndet kan jämkas, om skadestånds- skyldigheten finnes oskäligt betungande med hänsyn till skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har skadan vållats uppsåtligen skall likväl fullt skadestånd utdömas, såvida det ej på särskilda skäl prövas skäligt att nedsätta skadeståndet. Skadeståndet kan jämkas, om skadestånds- skyldigheten finnes oskäligt betungande med hänsyn till skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har skadan vållats uppsåtligen skall likväl fullt skadestånd utdömas, såvida det ej på särskilda skäl prövas skäligt att nedsätta skadeståndet.

89 89 Jämkning SkL 6:1 Har den skadelidande medverkat till skadan eller har annan omständighet, som ej hörde till den skadevållande handlingen, även bidragit till skadans uppkomst, kan skadeståndet jämkas efter vad som finnes skäligt. Har den skadelidande medverkat till skadan eller har annan omständighet, som ej hörde till den skadevållande handlingen, även bidragit till skadans uppkomst, kan skadeståndet jämkas efter vad som finnes skäligt. t.ex. HD 1985 II 23, tavlorna på vinden t.ex. HD 1985 II 23, tavlorna på vinden

90 90 SkL 2:2 SkL 2:22 Förorsakar någon som ej fyllt aderton år skada, skall han ersatta skadan i den man det prövas skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Förorsakar någon som ej fyllt aderton år skada, skall han ersatta skadan i den man det prövas skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.

91 91 Jämkning SkL 2:3 Den som är sinnessjuk eller psykiskt efterbliven eller vars själsverksamhet är rubbad skall ersätta av honom förorsakad skada i den mån det provas skäligt med hänsyn till hans tillstånd, handlingens beskaffenhet, skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Tillfällig rubbning av själsverksamheten, som är självförvållad, skall dock icke anses utgöra grund för minskning av skadeståndsskyldigheten. Den som är sinnessjuk eller psykiskt efterbliven eller vars själsverksamhet är rubbad skall ersätta av honom förorsakad skada i den mån det provas skäligt med hänsyn till hans tillstånd, handlingens beskaffenhet, skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Tillfällig rubbning av själsverksamheten, som är självförvållad, skall dock icke anses utgöra grund för minskning av skadeståndsskyldigheten. t.ex. ”roskisfallet” HD 1995:125 t.ex. ”roskisfallet” HD 1995:125

92 92 Jämkning Arbetsgivares och offentligt samfunds skadeståndsansvar, SkL 3:6 Arbetsgivares och offentligt samfunds skadeståndsansvar, SkL 3:6 Finnes i detta kapitel avsedd skadeståndsskyldighet uppenbart oskälig eller om det med hänsyn till skadans storlek samt övriga omständigheter föreligger särskilda skäl, kan skadeståndet jämkas. Finnes i detta kapitel avsedd skadeståndsskyldighet uppenbart oskälig eller om det med hänsyn till skadans storlek samt övriga omständigheter föreligger särskilda skäl, kan skadeståndet jämkas.

93 93 Vilka skador ersätts?

94 94 SkL 5:2 (16.6.2004/509) (16.6.2004/509) Den som tillfogats en personskada har rätt till ersättning för 1) nödvändiga sjukvårdskostnader och andra nödvändiga utgifter, 1) nödvändiga sjukvårdskostnader och andra nödvändiga utgifter, 2) inkomstförlust, 2) inkomstförlust, 3) sveda och värk och andra tillfälliga men, 3) sveda och värk och andra tillfälliga men, 4) bestående men. 4) bestående men.

95 95 Vilka skador ersätts? SkL 5:1 1. Personskada 2. Sakskada 3. Ren förmögenhetsskada i vissa fall SkL 5:4a, 5:6 4. Lidande

96 96 Personskada  nödvändiga sjukvårdskostnader och andra nödvändiga utgifter,  inkomstförlust,  sveda och värk och andra tillfälliga men,  bestående men  Lidande, strängt taget inte under begreppet personskada

97 97 SkL 5:5 § 5 §5 § Vid sakskada skall ersättas kostnaderna för reparation av saken och andra omkostnader till följd av skadan samt värdeminskning eller värdet av förstört eller förskingrat gods och därtill minskning i inkomst eller uppehälle. Vid sakskada skall ersättas kostnaderna för reparation av saken och andra omkostnader till följd av skadan samt värdeminskning eller värdet av förstört eller förskingrat gods och därtill minskning i inkomst eller uppehälle.

98 98 SkL 5:5 - Totalförlust: återanskaffningsvärdet - Reparationskostnader - Värdeminskning. Förlorat skönketsvärde - Minskning i inkomst och uppehälle - utebliven avkastning - utebliven avkastning - stilleståndsersättning - stilleståndsersättning - Övriga kostnader till följd av skadan

99 99 Bevisbördan Den skadelidande skall visa skadevållarens culpa, OBS ! jfr. presumtionsansvaret i avt.förh. OBS ! jfr. presumtionsansvaret i avt.förh. Skadelidande skall visa skadans storlek utomkontraktuellt & kontraktuellt utomkontraktuellt & kontraktuellt t.ex. HD 1984 II 225

100 100 Att visa skadans storlek  RB 17:6  Olaus Petris domarregler

101 101 RP 17:6 § (1948) (1948)  Är fråga om skadas belopp och kan bevisning därom icke alls eller allenast med svårighet föras, äge rätten uppskatta skadan till skäligt belopp.

102 102 Ren förmögenhetsskada Ren förmögenhetsskada som inte är en följdskada av person eller sakskada kräver i utomkontraktuell skadeståndsrätt Ren förmögenhetsskada som inte är en följdskada av person eller sakskada kräver i utomkontraktuell skadeståndsrätt  straffbelagd handling eller  myndighetsutövning eller  annat synnerligen vägande skäl

103 103 Jfr KöpL 1. Culpa / vårdslöshet fullt skadestånd även REN EKONOMISK SKADA 2. Kontrollanskar / force majeure ansvar direkta förluster

104 104 KöpL kontrollansvar Dir.förl. culpa Direkta+indir.

105 105 SkL 5:2 c (16.6.2004/509) (16.6.2004/509) Ersättningen för sveda och värk och andra tillfälliga men bestäms med beaktande särskilt av personskadans art och svårighetsgrad, den behandling skadan kräver och behandlingstiden samt menets varaktighet. Ersättningen för sveda och värk och andra tillfälliga men bestäms med beaktande särskilt av personskadans art och svårighetsgrad, den behandling skadan kräver och behandlingstiden samt menets varaktighet. Ersättningen för bestående men bestäms med beaktande av personskadans art och svårighetsgrad samt den skadelidandes ålder. En särskild försämring av den skadelidandes livskvalitet till följd av personskadan kan dessutom beaktas som en faktor som höjer ersättningen. Ersättningen för bestående men bestäms med beaktande av personskadans art och svårighetsgrad samt den skadelidandes ålder. En särskild försämring av den skadelidandes livskvalitet till följd av personskadan kan dessutom beaktas som en faktor som höjer ersättningen. Mao medicinsk bedömning som grundregel

106 106 I vissa fall s.k. 3-mans skada - Begravningsersättning, 5:3 - Till den som får underhåll eller blir försörjd, 5:4 (mom 4 underhåll = hushållsarbete) - Till ”närstående” -i vissa fall kan 3mans skada vara personskada, 5:2 -i vissa fall kan 3mans skada vara personskada, 5:2 - i vissa fall kostnadsersättning, 5:2d - i vissa fall kostnadsersättning, 5:2d - i vissa fall lidande, 5:4a - i vissa fall lidande, 5:4a - i vissa fall kostnader, utgifter och inkomstförlust, 5:4b - i vissa fall kostnader, utgifter och inkomstförlust, 5:4b

107 107 SkL 5:2 d (16.6.2004/509) (16.6.2004/509) Föräldrar, barn och make till den som tillfogats en personskada samt andra med dem jämförbara personer som står den skadelidande särskilt nära har, om det finns synnerliga skäl till det, rätt till skälig ersättning för nödvändiga kostnader och inkomstförlust som vården av den skadelidande orsakar dem. Detsamma gäller ersättning för andra åtgärder som skadan ger anledning till, om de är ägnade att främja tillfrisknandet hos eller rehabiliteringen av den som tillfogats en personskada. Ersättning betalas högst tills hälsotillståndet hos den som tillfogats personskadan har stabiliserats efter skadefallet. Föräldrar, barn och make till den som tillfogats en personskada samt andra med dem jämförbara personer som står den skadelidande särskilt nära har, om det finns synnerliga skäl till det, rätt till skälig ersättning för nödvändiga kostnader och inkomstförlust som vården av den skadelidande orsakar dem. Detsamma gäller ersättning för andra åtgärder som skadan ger anledning till, om de är ägnade att främja tillfrisknandet hos eller rehabiliteringen av den som tillfogats en personskada. Ersättning betalas högst tills hälsotillståndet hos den som tillfogats personskadan har stabiliserats efter skadefallet.

108 108 4 a § (29.1.1999/61) (29.1.1999/61)(29.1.1999/61) Föräldrar, barn och make till den som har omkommit samt andra med dem jämförbara personer som stått den omkomne särskilt nära har rätt till ersättning för det lidande som dödsfallet orsakat, om personens död vållats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet och dömande av ersättning prövas skäligt med beaktande av det nära förhållandet mellan den omkomne och den som yrkar ersättning, gärningens art samt övriga omständigheter. Föräldrar, barn och make till den som har omkommit samt andra med dem jämförbara personer som stått den omkomne särskilt nära har rätt till ersättning för det lidande som dödsfallet orsakat, om personens död vållats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet och dömande av ersättning prövas skäligt med beaktande av det nära förhållandet mellan den omkomne och den som yrkar ersättning, gärningens art samt övriga omständigheter.

109 109 4 b § (16.6.2004/509) (16.6.2004/509)(16.6.2004/509) Om någons död har orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, har dennes föräldrar, barn och make samt andra med dem jämförbara personer som stått den omkomne särskilt nära rätt till ersättning för sådana nödvändiga sjukvårdskostnader och andra nödvändiga utgifter samt för sådan inkomstförlust som beror på personskada som dödsfallet orsakat. Om någons död har orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, har dennes föräldrar, barn och make samt andra med dem jämförbara personer som stått den omkomne särskilt nära rätt till ersättning för sådana nödvändiga sjukvårdskostnader och andra nödvändiga utgifter samt för sådan inkomstförlust som beror på personskada som dödsfallet orsakat.

110 110 6 § (16.6.2004/509) (16.6.2004/509) Rätt till ersättning för lidande som orsakats av en kränkning har 1) den vars frihet, frid, heder eller privatliv har kränkts genom en straffbar handling, 1) den vars frihet, frid, heder eller privatliv har kränkts genom en straffbar handling, 2) den som diskriminerats genom en straffbar handling, 2) den som diskriminerats genom en straffbar handling, 3) den vars personliga integritet har blivit allvarligt kränkt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, 3) den vars personliga integritet har blivit allvarligt kränkt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, 4) den vars människovärde har blivit allvarligt kränkt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet på ett sätt som kan jämföras med en kränkning enligt 1–3 punkten. 4) den vars människovärde har blivit allvarligt kränkt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet på ett sätt som kan jämföras med en kränkning enligt 1–3 punkten.

111 111 SkL 5:6 Ersättningen bestäms på grundval av det lidande som kränkningen är ägnad att orsaka med beaktande särskilt av kränkningens art, den kränktes ställning, förhållandet mellan den som gjort sig skyldig till kränkningen och den kränkte samt kränkningens offentlighet.


Ladda ner ppt "Skadeståndsrätt Våren 2007 Lena Sisula-Tulokas. 2 Allmänt om kursen Det är klokt att på föreläsningarna ha med sig lagboken eller i varje fall de centrala."

Liknande presentationer


Google-annonser