Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillämpad IT-forskning, idag och i morgon Staffan Truvé, 2005-03-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillämpad IT-forskning, idag och i morgon Staffan Truvé, 2005-03-02."— Presentationens avskrift:

1 Tillämpad IT-forskning, idag och i morgon Staffan Truvé, 2005-03-02

2 Agenda •Vilka är vi? •Varför finns vi? •Vad gör vi? •Lite mer detaljer - projektexempel •Framtiden

3 Vem är jag då? •Tekn.Dr. datalogi, Chalmers + civilekonom Handels Göteborg •Gränslandet forskning - industri 10 år •” Parallellentreprenör” - varit med och startat ett tiotal företag •Var med och startade Viktoria 1997, Interactive Institute 1998 •Sedan 1.5 inom ”institutssfären”, VD för SITI /II •Kvar med en fot i startup-världen…

4 60 % 40 % 26 % 20 % Viktoria ABSanta Anna AB SICS AB FDFVITOSIT Linköping Universitets Holding IRECO SITI AB Industriägare: •Ericsson •TeliaSonera FAS 40 %60 % Statliga ägare: Näringsdepartementet och KK-stiftelsen 14%20 % Chalmers + GU Holding Interactive Institute AB Vilka är vi? SSF

5 Vilka är vi? Data- och kommunikations vetenskap Konst & Design Informatik

6 •C:a 200 forskare •C:a 20 forskningsgrupper •11 platers i landet •Piteå, Åre, Umeå, Uppsala, Stockholm, Västerås, Eskilstuna, Linköping, Göteborg, Växjö, Visby •Omsättning c:a 160 miljoner Instituten i siffror

7 Varför institut? Näringsliv och samhälle Vetenskap och konst

8 Plattform för samarbete AkademiSITI Kompetenscentra Industri Forskningsprogram

9 Grundförutsättningar •Skall stärka svenskt näringsliv (= företag verksamma i Sverige), offentlig verksamhet, och samhället i stort •Icke vinstdrivande •Behovsstyrd forskning - inte för långt till tillämpning •Basfinansiering genom allmänna medel + intressenter •Projektresultaten ägs av institutet och/eller uppdragsgivande företag •Fast anställd personal, vilket säkerställer kontinuitet avseende relationer, domänkunskap och kompetens •Projektanställd personal, för rätt kompetens i specifika projekt •Stort internationellt kontaktnät

10 Hur SITI arbetar •Forskningsprogram •SITI definierar och bygger konsortium •Forskningen utförs av grupper inom SITI-instituten •Parallellt drivs kommersialiseringsprojekt •SITI svarar för utvärdering FORSKNING KOMMERSIALISERING OMVÄRLDSBEVAKNING OCH PRIORITERING SITI forsknings- program

11 Forskningsprogram •SITI definierar forskningsprogram och etablerar konsortier av sponsorer runt dessa program •Företag och offentliga aktörer •Nationella och internationella •Projekt inom programmen drivs i forskningsgrupper inom SITI-instituten tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och akademi

12 Forskningsprogram •Pågående •Mobile Life •IPerG •Energi & IT •… •Framtida exempel •Säkerhet och tillit •Mobila tjänster - nytta & nöje •Bank & finans •Hemvård & kvarboende •24h / Digital Divide •IT för seniorer

13 KOMMERSIALISERING •SITI utvecklar egna processer, metoder och kompetens för att kommersialisera sina (forsknings)resultat •Kommersialisering sker i samarbete med externa inkubatorer och finansiärer •Kommersialisering och annat nyttoskapande kan ske i befintliga eller nystartade företag, eller inom myndigheter och offentlig sektor •Samarbeten med Innovationsbron, Teknikbrostiftelserna, Vinnova mm

14 Kommersialisering - hur övervinner vi ”Innovationernas potentialbrunn” ? IDÉINNOVATIONAFFÄRSIDÉ En ny idé som har en nytta för någon Hur tar man betalt för denna nytta Ny teknologi eller ny tillämpning av existerande teknologi GLOBAL LOKAL Inkubator Såddkapital Riskkapital

15 Lite mer om de olika instituten…

16 SICS

17 Swedish Institute of Computer Science ”Femtonde mest inflytelserika IT- forskningsinstitutet i världen, tvåa i Europa”

18 Fakta om SICS Grundat 1985 80 forskare (varav 30 disputerade) 72 MSEK omsättning 2003 Sju forskningslab: Kista, Uppsala, Göteborg, Västerås Ägare: staten (genom SITI) och en industriförening bestående av : TeliaSonera, Ericsson, SaabTech, FMV, Green Cargo, ABB och Bombardier Band till både industrin och den akademiska världen: - gemensamma projekt, delade tjänster,... Stort internationellt engagemang : EU-projekt (Evergrow, Iperg, TrustCom,...), Projekt med IBM, Microsoft, Alcatel, Nokia, Sony, Ericsson, TeliaSonera,, FMV, Saab, Bombardier, Green Cargo, SUN, HP, US Airforce, japanska staten, SME-företag...

19 SICS arbetsfält och fokus • Fokuserar på högteknikföretag och avancerade användare som samarbetspartners och avnämare • Demonstrerar nya möjligheter - problemlösning, produktidéer, tillämpning/användning • Stöder företagens tekniska framförhållning och förnyelseprocesser inom IT • Driver företagsöverskridande projekt, t.ex. standardisering inom IETF och W3C Våra idéer skall ut i industrin och inte stanna i en rapport

20 Kompetensområden Teknikkompetens • Världsklass inom valda IT-forskningsområden - förutsättning för samarbetsrelationer med forskningsvärlden och industri • Förmåga att snabbt bygga upp nya områden Tillämpningskompetens • Kunskap om och erfarenhet av industrins villkor, arbetssätt, existerande lösningar och framtida behov - förutsättning för förtroendefullt samarbete med användare/nyttjare • Tvärvetenskapligt och tvärtekniskt arbetssätt Exploateringskompetens Datalogi, AI, människa/system- interaktion, IT-säkerhet, kommunikationsprotokoll, Internet- och mobilteknik, programmerings-metoder, middleware, distribuerade och högtillgängliga system, simulering, modellerings- och optimeringsmetoder, multimedia, visualisering, robotik, bioinformatik Mobil och fast telekommunikation, IT inom tillverknings-, process- och fordonsindustrin, automation, e-business, försvar, bioteknik, offentliga IT-baserade tjänster samt upplevelser IPR-hantering, samverkan, nyföretagande

21 Sju labb 1.Interactive collaboration environments 2.Distributed systems lab 3.Computer networks and architectures 4.Industrial applications and methods 5.Intelligent systems 6.Userware 7.Interaction

22 Personer på SICS och i världen • 21 professorer kommer från SICS • Drygt 200 personer har gått till industrin sedan 1990 • 7 avknoppningar de senaste 5 åren • Delade tjänster med U&H (8 professorer anställda på deltid på SICS) • Gemensamma forskningsgrupper (3 st.) • 5-10 gästforskare på SICS per år • 2-4 SICS-anställda gästforskar utomlands per år • 20-tal doktorander på SICS deltar i samarbetsprojekt med industri

23 VR, i stort och smått

24 Projektexempel: The Pond

25 • 6th framework IST call 2 • “Cross-media content for leisure and entertainment” • Duration 2004 - 2008 • Costs 10 300 000 € • SICS (Coordinator) • It's Alive • Interactive Institute • University of Tampere • Nokia • University of Nottingham • Fraunhofer Institute FIT • Sony Netservices

26 Projektexempel: Mobitip

27 Avknoppning: VirtuTech

28 Viktoria

29 Viktoriainstitutet •Organisationsform: –Aktiebolag, grundat 1997, omsättning ca 14 mkr •Ägande: –Svenska IT-institutet (60%) –Chalmers (15%), Göteborgs universitet (11%) –Västsvenska IT-föreningen (VIT 14%) •Medarbetare: –20 personer i fyra forskningsgrupper

30 Regional näringslivsstruktur- Västsvenska IT-föreningen

31 “The Network is the Institute”

32 Forskningsgrupper •Future Applications Lab •Telematics •Public Safety •Business Technology

33 Future Applications •ECAgents 2004-2007 (EU) •Mobila Tjänster 2002-2005 (SSF) •Framtidens Forskningsledare 2005-2008 (SSF) •Interaktionsteknik för vardagstjänster 2004- 2005 (IRECO)

34 Informative Art

35 Collaborative Games

36 Avknoppning: Develant

37 Telematics •Value-Creating IT for Road Haulage Firms 2003-2006 (VINNOVA) •Global Systems for Telematics 2004-2007 (EU IP, VGR) •In-Car Ubiquitous Computing Support 2004-2005 (IRECO, VGR)

38 CABdriver (Context Aware Backseat driver)

39 Public Safety •Ökad förmåga hos räddningstyrkan genom användning av IKT 2005 -2007 (SRV) •Police Mobility 2004-2005 (Stockholmspolisen)

40 Avknoppning: BlueMobile

41 Business Technology •BIZNET- Business IT-manager Network •Strategier och teknik för att minska informationsbelastning 2005-2007 (FAS) •Linking Strategy to Action in Collaborative IS/IT environments (Volvo IT)

42 Santa Anna

43

44 Nyckeltal • Ca 25 anställda • Ca 100 personer i nätverk • Grundat 1999 • Årsbudget • 2004: 6 MSEK • 2005: 6 MSEK • Partners Ericsson, Ida Infront, Nokia, Prevas, Omnitus, Technology Nexus, UserLane, Zenterio, ÖstgötaCorrren, HomeCom Group, Landstinget i Östergötland, FOI, Mjärdevi Business Incubator, Linköpings universitet...

45 Pågående program •IT i vardagslivet, speciellt hemsjukvård •IT-stöd för hemsjukvård och mobila vårdteam •Interaktionsteknik för vardagstjänster •Publika informationstjänster •Telematik: mobila tjänster I bilar (talteknologi) •Mobila tjänster i bilar och åkeriverksamhet • Wizard-of-Oz for voice interaction in vehicles

46 Pågående program Ubiquitous Computing Henrik Eriksson, Magnus Bång •Interaktionsteknik för vardagstjänster •Länka den fysiska och elektroniska världen •Applikationer: Smartphone interactivity, Paper Remote, Medborgarkontor, Stabsarbete, …

47 Pågående program Programvaruteknik för multimodal dialog Lars Degerstedt och Pontus Wärnestål •Intelligenta assistenter på webbsidor •Talad dialog via telefon, PDA och i fordon. •Evolutionärt byggande av språkteknologiska system med konceptprototyper, generella arkitekturer och öppna källkodsmoduler

48 STB-konsortiet – Realtidskommunikation i bredbandsnät Robert Forchheimer, Jan Hederén •Bredbands-TV, Video on Demand •Öppna standarder •Säkerhet och rättigheter •Kvalitet i realtidsöverföring på IP-nät •STB-forum, Videoserverprojektet

49 E-tjänster i offentlig förvaltning •Publika informationstjänster •Integration web – talsvar - telefonupplysning •Distributionsformer, public service •Beslutsstöd vid ärendehandläggning •Regelbaserad ärendehantering •Interorganisatorisk samverkan •Flerspråkighet i myndighetsinformation Flerspråkig textproduktion, översättningsstöd, terminologi, … •Medborgarens interaktion med förvaltningen

50 The Paper Remote •An interactive paper-based television guide that uses “digital ink” and an electronic pen •A paper-based remote control used as an interface for interactive TV TV Printed TV-guide Paper Remote

51 Interactive Institute

52 •Grundat 1998 •Helägt av Stiftelsen för Strategisk Forskning •Ett nationellt, distribuerat institut som arbetar med tillämpad informationsteknologi genom att kombinera konst, teknik och vetenskap •Forskning för hela Sverige

53 The Quad-Helix Vision Arts Society Academia Industry INTERACTIVE INSTITUTE

54 Vilka vi är - i kontext Arts Society Academia Industry ArtAcademia / Science DesignEngineering

55 Konst Samhälle, politik Vetenskap Näringsliv Offentlig verksamhet Quad-Helix KVALITET RESULTAT

56 Studior - teman •Interaktivt ljud och musik •Trender •Verktyg för livskvalitet •Mobilitet •Kunskapsdelning och inlärning •Resursmedvetenhet •Beräkning som ett designmaterial •12-21 •Spel …

57 ”Nytta” ? •Konst •Som mål och/eller medel? •Design •Av produkter, tjänster, affärsmodeller •Vetenskap •Teknikutveckling •Produktifiering

58 Tillämpningsorienterad forskning är en sak - tillämpning av forskningsresultat en annan… •Vi ser många olika sätt för forskningsresultat att komma ut och tillämpas •Nya produkter •I befintliga eller nya företag •Nya tjänster •I befintliga eller nya verksamheter •Nya arbetssätt

59 Nya produkter i befintliga företag FOTOSVARAREN DIGIWALL

60 Nya produkter i nya företag Interactive Product Line / BrainBall ToyLabs / Spookies IPL / Delay Mirror

61 Nya tjänster Visby Under

62 Nya arbetssätt KLIV [demos]

63 Vad är de stora trenderna? •”Ubiquituous computing” - små inbyggda, nätverkade datorer och sensorer överallt •”Autonomic computing” - självläkande, självkonfigurerande, skalbara system •Nya typer av gränssnitt - färre möss och tangentbord •Inte bara fokus på ny teknik i sig, utan på tjänster baserade på den nya tekniken •IT som ett designmaterial

64 Ytterligare några exempel…

65 Summa summarum… •Olika utgångspunkter, MEN •En stark vilja att det man forskar fram skall komma till praktisk nytta •Nära samarbete med användare / kunder •Länk mellan akademi och industri

66 Igen - vilka är vi? Data- och kommunikations vetenskap Konst & Design Informatik

67 Framtiden då? Jo, vi tänker på den också…

68 Stora Utmaningar definierar forskningsprogram

69 Grand Challenges We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others, too. …. The growth of our science and education will be enriched by new knowledge of our universe and environment, by new techniques of learning and mapping and observation, by new tools and computers for industry, medicine, the home as well as the school.

70 Vad är Stora Utmaningar? •Något som •Aldrig har gjorts tidigare •Fångar vår fantasi - skapar entusiasm •Inte är görbart idag •Inte klaras av genom evolutionär utveckling •Leder till paradigmskifte[n] •Framgång är mätbar •Kan brytas ner i nyttiga delmål •Kräver samarbete •Uppmuntrar till och kräver konkurrens •Klassiska exemplet: •En man på månen före decenniets slut

71 Varför prata utmaningar? •Mål, mening och riktning för all verksamhet •Argument för forskningens nytta & effekt •En grund till nya forskningsprogram •Bättre kunskaper om andras forskningsmål •Gemensamma mål över ämnesgränserna •Stärkt självbild och gemenskap

72 Exempel på möjliga ”Stora Utmaningar” •Vårda en åldrande befolkning •Behålla produktion i Sverige •Nollvision i trafiken •Bota svåra virussjukdomar •Radikalt minskad energiförbrukning med bibehållen livskvalitet

73 Metod •Utgå från en ”Stor Utmaning” •Lista olika angreppsmetoder •På vilket sätt kan IT hjälpa till att lösa problemet? •Identifiera konkreta forskningsprojekt

74 Exempel: Energi Hållbar energi Förnyelsebara energikällorEnergieffektivisering KonsumenterIndustri HemmetTransporter STATIC!

75 Se oss i verkligheten - Konserthuset Stockholm 16/6 Mer information på www.siti.sewww.siti.se Här gärna av er, truve@siti.setruve@siti.se

76 Våra kärnvärden

77 Våra disktrasor…. Source: Dagens Industri


Ladda ner ppt "Tillämpad IT-forskning, idag och i morgon Staffan Truvé, 2005-03-02."

Liknande presentationer


Google-annonser