Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Videokodning Bildkodning och datakompression Föreläsning 11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Videokodning Bildkodning och datakompression Föreläsning 11."— Presentationens avskrift:

1 Videokodning Bildkodning och datakompression Föreläsning 11

2 Innehåll I.Kodning av färgbilder II.Rörliga bilder: Från 2D till 3D? III.Hybridkodning IV.Standarder för videokodning

3 Del I: Färgkodning De tre grundfärgerna i färgtelevision är – Rött:700 nm – Grönt:546 nm – Blått:435 nm Tre grundfärger är tillräckliga för att syntetisera (nästan) alla andra färger!

4 B G RFärgvektorn I detta plan är luminansen Y = R+G+B = 1

5 PAL-färgssystemet Y = 0.30B + 0.59G + 0.11B Cr = 0.70R - 0.59G - 0.11B Cb = - 0.30R - 0.59G + 0.89B Y luminans; Cr, Cb krominans (färgdifferenser) Matris R G B Y R-Y B-Y

6  Ändra bas till YUV (ungefär samma som YCrCb). – För mer information om färgrepresentationer, se FAQ på www.inforamp.net/~poynton  Vårt synsystem uppfattar luminansen med högre upplösning än krominansen!  Subsampla färgkomponenterna. Kodning av färgbilder Y UV 4:2:0 Y UV 4:2:2

7 Del II: Kodning av rörliga bilder Princip I – Utöka kända 2D-metoder till 3D.

8 Kodnings- metod Prestanda (bpp) Komplexitet Avkodnings- komplexitet PCM6 – 8låg VQ0.5 – 2mycket hög låg Prediktiv2 – 5låg Transform0.5 – 1.5 hög Delband/ Wavelet 0.1 – 1.0 hög Stillbildskodning - sammanställning

9 Utökning av 2D metoder  Prediktiv kodning. – 3D prediktorer – Rörelsekompenserande prediktion  Transformkodning. – 3D transformer  Delbandskodning. – 3D delbandsfilter Men! Bildsignalens egenskaper skiljer sig åt i bild- och tidsdomänen!

10 Således: Princip II: Hybridmetoder Går ut på att använda olika kodningsmetoder spatiellt och temporalt. Kombination av prediktiv kodning och transformkodning är särskilt populär!

11 Del III: Hybridkodning  Använd prediktiv kodning för att prediktera nästa bild i sekvensen (tidsled).  Använd transformkodning för att koda prediktionsfelet (bildled).

12 Transformkoding TQVLC T:Transform Q:Kvantisering VLC:Variabellängdkodare

13 Prediktiv kodning Q Q -1 VLC P Q:Kvantiserare Q -1 :Invers-kvantiserare (rekonstruktion) P:Prediktor

14 Hybridkodning T T -1 Q Q -1 VLC P

15 Intra-kodad ”I-bild” Prediktivt kodad ”P-bild” ”Bild-för-bild” Prediktorn kan göras effektivare om den estimerar rörelser...

16 Rörelsekompensering

17 Rörelsekompenserad Hybridkodning VLC ME ME: Rörelse-estimator TQ -1 TQ P VLC TQ: Transform + kvantisering

18 Rörelsekompensering  Typiskt en rörelsevektor per makroblock (4 transform block).  Rörelsekompensering är beräkningskrävande – Hierarkisk rörelseestimering. – Maximal längd på rörelsevektorerna. – Smarta sökstrategier.  Noggrannheter hos rörelsevektorer: – hel, halv eller kvarts bildpunkt. – Bilinjär interpolation.

19 Del IV: Standarder för videokodning 816643841.5520 kbit/sMbit/s Very low bitrate Low bitrateMedium bitrateHigh bitrate Mobile videophone Videophone over PSTN ISDN videophone Digital TVHDTVVideo CD MPEG-4MPEG-1MPEG-2H.261H.263

20 Del IV: Standarder för videokodning 816643841.5520 kbit/sMbit/s Very low bitrate Low bitrateMedium bitrateHigh bitrate Mobile videophone Videophone over PSTN ISDN videophone Digital TVHDTVVideo CD MPEG-4 H.264 MPEG-1MPEG-2H.261H.263

21 •H.26x - standarder för realtidskommunikation såsom bildtelefoni, videokonferens. (ITU) •MPEG - standarder för lagrade videodata såsom filmer på CD etc. (ISO) Standarder, forts.

22 H.261  Standard för ISDN bildtelefoni (1990).  Rörelsekompensering: – En rörelsevektor per makroblock. – Ett makroblock = fyra 8x8 luminansblocks + två krominansblock (ett U och ett V). – Rörelsevektorer är max 15 bildpunkter långa längs vardera dimension.  Format: – CIF (352x288) eller QCIF (176x144) – 7.5 – 30 frames/s.  Datatakt: Multipel av 64 kbit/s (=ISDN) inkluderande ljud.  Kvalitet: Acceptabel ner till 128 kbit/s (liten rörelse).

23 H.263  Standard för bildtelefoni över analoga telelinjer (1995).  Format: – CIF, QCIF or Sub-QCIF. – Vanligtvis mindre än 10 bilder/s.  Datatakt: Typiskt 20-30 kbit/s.  Kvalitet: Jämförbar med H.261 (vid halva datatakten).

24 H.264 ITU och ISO i samarbete: H.264= MPEG-4 part 10 (AVC) Samarbetet avser endast videokodaren (ej övriga MPEG-4 delar) H.264

25 H.264/MPEG-4 del 10 • 4*4 heltalstransform (approximation till DCT) • Blockprediktion upp till 16*16 block • Rörelsevektorer för 4*4 upp till 16*16 block • Upp till 5 referensbilder för prediktion • Olikformad kvantisering • Aritmetisk kodning av skurlängder/amplituder Prestanda: ca 50% lägre datatakt jämfört med H.263 Se kurshemsidan för detaljerad beskrivning av metoden

26 MPEG  Moving Pictures Expert Group – en kommitté under ISO.  Ursprungsplan: – MPEG-1 för 1.5 Mbit/s (Video-CD) – MPEG-2 för 10 Mbit/s (Digital TV) – MPEG-3 för 40 Mbit/s (HDTV)  Vad som senare hände: – MPEG-1 för 1.5 Mbit/s (Video-CD) – MPEG-2 för 2 – 60 Mbit/s (TV och HDTV) – MPEG-4, -7 och –21 för andra saker.

27 MPEG-1  ISO/IEC standard (1991).  Mål för datatakten: 1.5 Mbit/s (Video CD).  Egenskaper: – B-bilder. – Mer flexibel än H.261. – JPEG-liknande kodning av I-bilderna.  Format: – CIF – Ej radsprång. – 24-30 frames/s.

28 Bildtyper IBPBBPBBPBBIB Intra-kodad ”I-bild” Prediktivt kodad ”P-bild” Bi-directionellt prediktivt kodad ”B-bild” ”Group of frames” (GOF)

29 MPEG-kodning av I-bilder  Intrakodning.  8x8 DCT.  Valfri viktsmatris för komponenterna.  Prediktiv kodning av DC-komponenter.  Likformig kvantisering.  Zig-zag, skurlängd, entropikodning.

30 MPEG-kodning av P-bilder  Rörelsekompenserad prediktion från I- eller P-bild.  Halv-pixel noggrannhet i rörelsevektorer, bilinjär interpolation.  Prediktiv kodning av rörelsevektorer.  Prediktionsfelet kodas som I-bild.

31 MPEG-kodning av B-bilder  Rörelsekompenserad prediktion från två konsekutiva I- eller P-bilder. – Enbart framåtprediktion (1 vektor/makroblock). – Enbart bakåtprediktion (1 vektor/makroblock). – Medelvärdet av framåt- och bakåt-prediktion (2 vektorer/makroblock).  I övrigt som P-bilder.

32 MPEG-1 at 0.5 Mbit/s

33 MPEG-1 at 1.4 Mbit/s

34 MPEG-1 at 1.8 Mbit/s

35 MPEG-2  ISO/IEC standard (1994).  Egenskaper: – klarar radsprång (optimerad för TV). – Ytterligare mer flexibel än MPEG-1.  Format: – 352x288 – 704x576 (25 bilder/s) eller 640x480 (30 bilder/s) – 1280x720 eller 1920x1080 (HDTV)  Datatakt 2-60 Mbit/s – ~4 Mbit/s: Bildkvalitet jämförbar med PAL / NTSC / SECAM. – 18-20 Mbit/s: HDTV.

36 MPEG-2 (cont.)  Profiler: – ”Simple profile” ej B-bilder. – ”Scalable profiles”.  Erfarenheter: – Vid 1.5 – 2 Mbit/s är MPEG-2 inte bättre än MPEG-1. – Med manuell interaktion vid kodningen kan förbättrad kvalitet fås vid 3 – 4 Mbit/s. – Lång tid för industrin att lösa kompabilitetsproblemen mellan olika leverantörers utrustning. – Buffert- och datataktsstyrning är svåra problem.

37 MPEG-4  ISO/IEC standard 1998, version 2 1999  Istället för att koda ”frames” kodas ”audio-visuella objekt”  Mindre fokus på kompression, mer på innehållsbaserad funktionalitet  Definierar: – Mediaobjekt (video, audio, text, grafik...). – Parametrar för objektbeskrivning. – Bitströmssyntax för de (komprimerade) parametrarna – Scen-beskrivning, filformat, ”streaming”, synkronisering,...  Tillåter mixning av mediaobjekt.

38 Delarna i MPEG-4 standarden  Del 1, Systems, innehåller – Bitströmssyntax och det ”binära språket för scenbeskrivningen – Beskrivningar för grafikobjekt – Multiplexering, transport,...  Del 2, Visual, innehåller – Videokodning (se H.264) – Stillbildskodning – Texturkodning,...  Del 3, Audio, innehåller en verktygslåda för olika ljudkodningstillämpningar ...

39 Strukturen hos en MPEG-4 avkodare A/V object Decoder MUX Compositor BitstreamAudio/Video scene A/V object Decoder A/V object Decoder

40 A video frame Background VOP VOP MPEG-4 (naturlig) Video  Istället för ”frames”: Video Object Planes  Kodas med Shape Adaptive DCT Alpha mapSA DCT

41 TQ: Transform + quantization TQ -1 TQVLC Predictor MPEG-4 Videokodning Motion estimation Mux VLC Shape coding

42 Synthetic/Natural Hybrid Coding  Blandar traditionell video med 2D/3D grafik – Möjliggör virtuella miljöer – Enkelt att lägga till text, grafik, stillbilder, etc  Hög kompression  Kan ta emot objekt från olika källor – Kan använda fördefinierade eller lokalt definierade objekt  Skalbarhet – Progressiv avkodning – Mer kompetenta terminaler kan ge bättre återgivning.

43 Syntetiska objekt  2D/3D grafik – Linjer, polygoner – Stillbilder – bild/video mappning på “polygonmeshar”  VRML scener och objekt  Animerade människor  Mer om animering och virtuella personer i föreläsning 12!  Syntetiskt ljud  Mer om syntetiskt ljud i föreläsning 12!

44 Virtuella bakgrunder  Nerladdade virtuella bakgrunder  Olika bakgrunder för olika användare  Enkelt byte mellan bakgrunder  Syntetiska är billigare än verkliga bakgrunder

45 Verktyg för syntetiska objekt  Wavelet-baserad stillbildskodning – Skalbar kvalitet och upplösning – Progressiv avkodning – Kan mappas på 2D or 3D meshes  Kompression av 2D and 3D meshes – Mesh geometri och animering – Vertex koordinater skickas, mottagaren räknar fram polygonerna – Rörlig bild eller stillbild kan mappas på meshen (texture mapping).

46 Fler verktyg för syntetiska objekt  Ansikts- och helkroppsanimering  Text-till-tal (TTS) interface  Riktningsberoende skalbar textur – Information om tittarens placering i 3D-scenen skickas tilbaks till sändaren – Bara nödvändig texturinformation sänds till mottagaren.

47 Datorgrafiskt genererad virtuell miljö Naturligt videoobjektNaturligt videoobjekt mappat på 2D mesh Stillbild eller naturligt videoobjekt mappad på animerad 3D mesh Allt sammansätts i avkodaren!

48 Hur hanteras ljudet?  MPEG-1 – Audio layer I, II and III (mp3).  MPEG-2 – Fyra kanaler, samma kodare som i MPEG-1. – AAC (Advanced Audio Codec) tillagd senare.  MPEG-4 – AAC – Två talkodare – ”strukturerad” audio – Och ytterligare saker... Mer om detta i föreläsning 12.

49 Andra format  Microsoft, RealVideo, QuickTime, DivX...  Alla är varianter av MPEG-kodaren, med lite individuella finesser.

50 Sammanfattning  Kodning av färgbilder – Ändra representation från RGB till luminans och krominans – Krominansbilderna kan komprimeras kraftigare än luminansbilden  Kodning av rörliga bilder (videokodning) – Hybridkodning: Rörelsekompenserad prediktion och transformkodning av prediktionsfelet – I-, P-, och B-bilder – Objektbaserad kodning (MPEG-4) kan blanda syntetiskt och naturligt ljud och bild

51 Sammanfattning (forts.)  Standarder – MPEG-1: Video CD (VCD) – MPEG-2: Digital TV – MPEG-4: Multimedia – H.261: ISDN videotelefoni – H.263: PSTN videotelefoni – H.264:/MPEG-4 del 10 Universell video


Ladda ner ppt "Videokodning Bildkodning och datakompression Föreläsning 11."

Liknande presentationer


Google-annonser