Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Holberg Global. Harald Jeremiassen (41) Ansvarig Portföljförvaltare 7 års erfarenhet av aktiemarknaden och 10 års erfarenhet av aktiv företagsutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Holberg Global. Harald Jeremiassen (41) Ansvarig Portföljförvaltare 7 års erfarenhet av aktiemarknaden och 10 års erfarenhet av aktiv företagsutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Holberg Global

2 Harald Jeremiassen (41) Ansvarig Portföljförvaltare 7 års erfarenhet av aktiemarknaden och 10 års erfarenhet av aktiv företagsutveckling Har tidigare arbetat för Orkla på deras investeringsdivision och för Viking Venture Har arbetat för Holberg Fonder sedan august 2011 Civilingengör i industriell ekonomi från NTNU i Trondheim och Universität Karlsruhe i Tyskland Co-pilot för Holberg Global sedan 2007 Har arbetat för Holberg Fonder sedan 2006 Förvaltarteam Holberg Global Leif Anders Frønningen (30) Portföljförvaltare Tony Fimreite (30) Transaktionsansvar ig Master i Finans & Investering från University of Edinburgh Har tidigare arbetat på Deloitte och KPMG som revisor Har arbetat för Holberg Fonder sedan 2010

3 Basportfölj på ca. 40 kvalitetsbolag • Väl positionerade i attraktiva branscher • Skicklig management • Dokumenterat aktieägarfokus • Hög kapitalavkastning • Goda tillväxtmöjligheter Långsiktig investeringshorisont Bottom-up fokus Kvalitetsbolag till ett rimligt pris 3

4 •Differentieringsmöjligheter •Långsiktigt växande marknad •Stordriftsfördelar / Ingångsbarriärer •Robust affärsmodell •Hög bruttomarginal och egenkapitalavkastning •Priskonkurrens (commodity) •Ingen tillväxt eller fallande marknad •Begränsade iingångsbarriärer •Sårbar affärsmodell •Låg bruttomarginal och egenkapitalavkastning Branschattrakti vitet Attraktiva branscher Mindre attraktiva branscher Holberg Global

5 Effektiv sökmetodik - fokus på de rätta bolagen 35.000 børsnoterte selskaper Spännande bolag? •Egenkapitalavkastning på minst 20%? •God industri- och bolagstillväxt? Grundlig bolagsanalys på några få •Skicklig management? •Dokumenterat aktieägarfokus? •Attraktiv bransch och konkurrensposition? •Rimlig prissättning? 3-6 muligheter per land 35.000 börsnoterade bolag 3-6 möjligheter per land (De bästa av de bästa) Max 60 investeringar Vi lägger LITE tid på: •Bolag som inte lever upp till investeringskraven •Bolag i oattraktiva branscher •Mäklare Vi lägger MYCKET tid på: •Att träffa bolagen •Grundliga och välgjorda bolagsanalyser •Grundliga och välgjorda branschanalyser

6 Långsiktig och flexibel portföljkonstruktion enskilda investeringar i % av portföljen Kontinuerl ig VeckovisKvartalsvis/ Årsvis • Screening och initial analys -Bloomberg/ konferenser -Mäklaranalyser -Bolagspresentationer -Branschanalyser • Träffa ledning • Investeringshypo tes bearbetad genom korsreferenser • Bolaget lev. enl. strategi • Återkommande möten med bolag och dess konkurrenter bekräftar positionen • Bolaget avviker från strategin Flexibilitet med begränsad portföljrisk Vi ska känna våra kärninvestering ar bättre än marknaden Max 1% Max 2% 4-5% 0% 6

7 Egenskaper i portföljbola gen Portföljstru ktur Incentiv- struktur Skicklig ledning Operationell riskstyrning är central Skickliga ledningar genomför löpande, proaktiva riskreducerande åtgärder Hög lönsamhet Attraktiva tillväxtbranscher Styrka i förhållande till skiftande konjunkturer och prisförändringar Tiden jobbar för oss genom att långsiktig kursutveckling reflekterar underliggande intjäning Max 5% per bolag Likviktad portfölj Förvaltaren investerar i fonden Andelsägarfokus Undvika stora förluster i enskilda bolag Andelsägare och förvaltare sitter i samma båt och har samma önskan om att skapa absolut avkastning och undvika förluster Ledningen i bolaget har genom tidigare agerande visat att de är fokuserade på att bygga andelsägarvärde Försäkring mot de felinvesteringar vi kommer att göra Koncentrerad portfölj Vi kan bolagen väl genom aktiva företagsbesök (förståelse för ”key issues” och primära risker) 7

8 Etik Holberg Fonder Holberg Fonder följer Norska statens Pensjonsfonds värdegrunder och riktlinjer gällande etisk värdering av globala företag. 1) Vi försöker undgå investeringar i verksamheter som medvetet bryter mot lagen i de land de opererar i, internationell rätt och/eller riktlinjer för internationella organisationer. 2) Ur ett företagsekonomiskt perspektiv försöker vi undgå att investera i bolag som agerar i strid med den allmänna uppfattningen om god företagssed och –etik då vi anser att detta försvagar aktieägarvärdet och gör investeringen mindre lönsam på sikt. 3) Vi försöker undgå att investera i bolag som idag agerar i överensstämmelse med uppfattning om god företagsetik men som i framtiden kan komma i konlikt med kunder, regeringar och /eller organisationer på grund av företagets verksamhet. 4) Vi har en positiv grundsyn till att investera i bolag som arbetar långsiktigt med att förbättra miljö, infrastruktur och teknologi för att främja både miljö, hälsa och samhälle.

9 Portföljbolag i Holberg Global Geografisk vikt per den 30:e november 2012 exkl. kontantandel i portföljen. USA (38%) Brasilien (4%) Europa (22%) Ryssland (6%) Syd Korea (8%) Övriga Asien (2%) Afrika (10%) Australien (4%) Turkiet (7%)

10 Källa: Verdipapirfondenes Forening Svag global avkastning de senaste tio åren antyder möjligheter framöver årlig genomsnittsavkastning Rullande 10-års realavkastning för globala aktier 1900-2011

11 11 Varför välja Holberg Global Tiden arbetar för oss. Vi investerar bara i de bästa och mest aktieägarvänliga bolagen med: - Hög underliggande värdetillväxt - Operationell riskstyrning begränsar risken på nedsidan Tydlig investeringsfilosofi och metodik Inga begränsningar i mandatet Konkurrensfördel som flexibel fond Tät uppföljning till andelsägare God och konsistent avkastningshistorik

12 Disclaimer Historisk avkastning i Holbergs Fonder är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning är beroende av bland annat marknadsutveckling, våra förvaltares skicklighet, fondens risknivå samt kostnader vid köp förvaltning och försäljning. Avkastningen i en aktiefond kan komma att bli negativ till följd av kursnedgångar. Nyckelinformation för investerare och detaljerad fondinformation är tillgänglig på vår webbsida www.holbergfonder.se Ta gärna kontakt med oss för en närmare presentation av fonden eller om du har några frågor om våra produkter. Telefon: 08-21 51 41 epost: ra@holbergfonder.se


Ladda ner ppt "Holberg Global. Harald Jeremiassen (41) Ansvarig Portföljförvaltare 7 års erfarenhet av aktiemarknaden och 10 års erfarenhet av aktiv företagsutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser