Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur förberedd är du? Introduktion. Enkelhet •Enkelhet är ett nyckelord i kontinuitetshantering •Börja i det lilla och höj kraven – omfång och djup – allteftersom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur förberedd är du? Introduktion. Enkelhet •Enkelhet är ett nyckelord i kontinuitetshantering •Börja i det lilla och höj kraven – omfång och djup – allteftersom."— Presentationens avskrift:

1 Hur förberedd är du? Introduktion

2 Enkelhet •Enkelhet är ett nyckelord i kontinuitetshantering •Börja i det lilla och höj kraven – omfång och djup – allteftersom kompetensen och förståelsen ökar •Kontinuitetshantering kan inledas på vissa särskilt kritiska processer eller på en begränsad avdelning, som ett pilotprojekt.

3 Vad är kontinuitetshantering? En ledningsprocess som hjälper en hälso- och sjukvårdsverksamhet att: • Identifiera nyckelfunktioner som om de av någon anledning skulle sluta fungera skulle få stora negativa återverkningar på patientsäkerheten, samhället, sjukvårdens organisation och ekonomi • Identifiera och reducera hot mot och risker för en kontinuerlig drift av identifierade nyckelfunktioner • Utveckla planer som hjälper organisationen att så snabbt som möjligt återställa verksamheten till normal drift/servicenivå efter en allvarlig händelse • Säkerställa beredskap och motståndskraft för alla eventualiteter

4 Varför kontinuitetshantering? Kontinuitetshantering bidrar till högre patientsäkerhet och därigenom allmänhetens förtroende genom att: • Skapa en långsiktig överlevnadsförmåga efter en (allvarlig) händelse • Säkerställa så att patienterna får god vård oavsett yttre omständigheter (elavbrott, pandemier, personalbortfall, strejker, försörjningsproblem. etc.) • Skydda organisationens kritiska och prioriterade tillgångar • Efterleva externa krav (Lag, förordning, föreskrifter, branschkrav. etc.)

5 Varför kontinuitetshantering, vidare Arbete med kontinuitetshantering kan också bidra till att: •Utveckla en större förståelse för hur den egna organisationen med dess leverantörsberoenden fungerar. En analys av organisationen kan skapa mer effektivitet inom de olika arbetsprocesserna. •Skydda organisationen genom att minimera effekterna av en allvarlig händelse, detta görs genom riskanalyser och utifrån dessa ska bra och ändamålsenliga kontinuitetsplaner tas fram och implementeras i verksamheten •Skapa underlag till organisationens totala riskanalys som varje hälso- och sjukvårds enhet har ansvar för att återkommande genomföra och dokumentera

6 Om inte… Konsekvenserna av att inte ha bra kontinuitetsplaner kan vara: • Nyckelfunktioner slutar fungera • Lägre patientsäkerhet = ökat antal vårdskador = fler dödsfall • Tappat förtroende hos allmänheten • Organisatorisk eller ekonomisk kollaps

7 Ett systematiskt arbetssätt Kontinuitetshantering omsätter det informella till en formell process som innebär en snabbare och mer effektiv hantering av de hot och risker som finns runt omkring din verksamhet och som måste omsättas i kontinuitetsplaner. Viktiga beståndsdelar:  Ständiga förbättringar  Ledningsdialog och genomgång  Anpassning till organisationskulturen  Organisation som når hela verksamheten  Uppföljning och kontroll  Process och rollorienterat Dialog Ledning Patientvård/ verksamhet Säkerhet/Kris/ Beredskap/Arbetsmiljö IT och infrastruktur

8 Som en del av nuläget Mycket av kontinuitetshanteringens delar återfinns redan i nuvarande arbetssätt och styrmodeller, pågående flödesförbättringar ”lean” eller i ett befintligt integrerat verksamhetsledningssystem: • Förutsättningar och ledningens styrning (Policy, mål, planer, lagar, krav, ansvar, befogenheter, organisation, kommunikation, informationshantering, säkerhetsprinciper, arbetsmiljö) • Resurshantering (Fördelning, kompetensutveckling, infrastruktur och verksamhetsmiljö) • Operativ verksamhet (Ledning, information, IT, personal, fastigheter, process, kvalitet, inköp, ekonomi, olika vårdnivåer, samverkan, säkerhet/kontinuitetsplanering) • Utvärdering och förbättring (Mätning, revision, kontroll, förbättringar, avvikelser, förebyggande verksamhet) • Bedömning av verkan och lämplighet (Bedömningar och ledningens genomgång) Inom detta område behöver medvetenheten och kunskapen hos ledningarna förbättras

9 Kontinuitetsplanering (BCP) med alternativa och manuella rutiner Kontinuitetsplanering (BCP) med alternativa och manuella rutiner Medicinteknisk utrustning/IT/Telefoni Medicinteknisk utrustning/IT/Telefoni Nödläge – Utrymning, insats räddningstjänst Nödläge – Utrymning, insats räddningstjänst Återställnings- plan för teknik (DRP) Återställnings- plan för teknik (DRP) Återställnings- plan (BRP) Återställnings- plan (BRP) Lokaler/Personal /Patienter Lokaler/Personal /Patienter Patientvård/Personal Kritiska flöden/Kraft/Vatten Patientvård/Personal Kritiska flöden/Kraft/Vatten Större störning Större störning Kontinuitets- planer Kontinuitets- planer Planera Genomför FörbättraUtvärdera

10 Byggklossar som skapar kontinuitet Konsekvens- analys(BIA) Konsekvens- analys(BIA) Nödlägesberedskap inklusive åtgärdskort Nödlägesberedskap inklusive åtgärdskort Risk- och sårbarhetsanalys Risk- och sårbarhetsanalys Säkerhetskultur med hög beredskap och goda förberedelser Säkerhetskultur med hög beredskap och goda förberedelser Program för kontinuitetshantering Program för kontinuitetshantering

11 Övriga ramverk Riskhantering ISO 31000 SBK/ Organisatorisk elasticitet SBK/ Organisatorisk elasticitet ISO/PAS 22301 Samhällssäkerhet ISO/PAS 22301 Samhällssäkerhet ISO/IEC 9001, 14001, 18001, 20000, 27001, 28000 ISO/IEC 9001, 14001, 18001, 20000, 27001, 28000 BS 25999-1 BITS BS 25999-1 BITS HSL 1982:763 FKHB 2006:942 SOSFS 2005:13 EH&HB 2006:544 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap MSB förordning om krisberedskap och höjd beredskap Hälso- och sjukvårdslagen Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

12 Framgångsfaktorer Faktorer för framgång Mandat att styra och förändra Ledningens stöd och engagemang Resurssäkring, samverkansforum/ former Resurssäkring, samverkansforum/ former Projektledning och tydliga mål Kommunikation och kompetensutveckling Analytisk förmåga, tillgång till expertis Koppling mot verksamhetsplaner Acceptans hos medicinska professionen

13 Program för kontinuitetshantering Lär känna organisationen KontinuitetsstrategiKontinuitetsplaner Öva, underhålla, utvärdera och förbättra

14 Lär känna organisationen •Det första steget i en kontinuitetshanteringsprocess handlar om att lära känna organisationen •Detta syftar till att öka kunskapen om organisationens kritiska processer, aktiviteter, resurser etc.

15 Hur lär man känna sin organisation? •Börja med att ställ följande frågor: – Vilka är organisationens mål? Exempel på svar: Att ge länssjukvård till invånarna i länet – Hur uppnås målen? Exempel på svar: Genom vår specifika kompetens, auktoritet och breda kunskap – Vad levererar organisationen? Exempel på svar: Länssjukvård, specialistvård samt forskning, utveckling och undervisning – Vilka beroenden finns? Exempel på svar: Högspecialiserad sjukvårdsutrustning, provtagningscentral, etc. – Vilka tidskrav finns för leveranser Resultat från provtester måste kunna lämnas inom x timmar Exempelsvaren är hämtade från Sahlgrenska Universitetssjukhusets hemsida

16 Konsekvensanalys (BIA) •Konsekvensanalysen är det samma som BIA från engelskans Business Impact Analysis.

17 Konsekvensanalys •Konsekvensanalysen ger en fördjupad kunskap om de aktiviteter som olika avdelningar och enheter utför, för att stödja de kritiska processerna. •Aktiviteter utförs i regel med hjälp av resurser av olika slag, t.ex. personal, utrustning, vårdsystem och liknande. Exempel: För att göra en basutredning vid misstänkt hjärtsvikt ingår följande aktiviteter: blodprovstagning, EKG, röntgen av hjärta/lungor samt hjärtultraljud (ekokardiografi). Dessa aktiviteter kräver ett antal resurser såsom personal, specialistutrustning, analysutrustning för provsvar etc. Källa: DS, Process- och utvecklingsorienterad uppföljning 2006

18 Konsekvensanalys – steg för steg 1.Definiera omfattning 2.Utveckla en kriteriemodell 3.Identifiera kritiska processer 4.Identifiera de kritiska aktiviteter och resurser som stöder de kritiska processerna 5.Identifiera interna och externa beroenden 6.Definiera maximalt tolerabla avbrottstider (MAO) för varje kritisk aktivitet med hjälp av kriteriemodellen 7.Definiera krav på återhämtningstider (RTO) för resurserna

19 Konsekvensanalys Identifiera organisationens kritiska processer (gå vidare med en kritisk process i taget). En kritisk process stödjer organisationens verksamhetsmål. – Exempelvis akutflöde. Identifiera de aktiviteter som stödjer den utvalda processen. – Exempelvis undersökning, röntgen, diagnos. Identifiera de resurser som stödjer dessa aktiviteter. – Exempelvis utrustning, personal, system.

20 Konsekvensanalys •Ett första steg är att definiera den maximalt tolerabla avbrottstiden (MAO – Maximum Accepted Outage). •Organisationen skapar därefter de kontinuitets- och reservrutiner som krävs för att avbrottstiden inte ska bli längre än MAO. •Exempel; på sjukhus finns det elberoende utrustning som aldrig får gå ner. Eftersom det tar tid att starta upp reservkraft har sjukhusen installerat batteribackup för att skapa kontinuitet i elförsörjningen.

21 Aktivitet #1 Kritisk process Aktivitet #2 Aktivitet #3 ResurserPersonalSystemLeverantörUtrustning Konsekvensanalys – Maximal Tolerabel Avbrottstid (MAO) 1.Vad blir konsekvensen av att leveransen av en kritisk aktivitet helt försvinner under t.ex. 5 min, 1 timma eller 1 dag? 2.Därefter identifieras den tid inom vilken de resurser som stödjer aktiviteten bör kunna återgå till normal funktion efter ett avbrott. X

22 Konsekvensanalys - Kriteriemodell •För att kunna bedöma avbrottstider bör en kriteriemodell utvecklas och användas. •Avgör vad som är tolerabel förlust för en organisation baserat på olika kriterier. Notera att det är organisationen som sätter kriterierna •Ett exempel kan vara enligt följande: KonsekvensObetydligMärkbar Allvarlig EkonomiskFörlust < 500.000 Förlust< 5.000.000 Förlust> 5.000.000 RykteVarumärket ej skadat Varumärket ifrågasatt Varumärket totalförstört

23 Aktivitet #1 Kritisk process Aktivitet #2 Aktivitet #3 ResurserPersonalSystemLeverantörUtrustning Konsekvensanalys – Mål för återhämtningstid (RTO – Recovery Time Objective) 1.Den maximalt tolerabla avbrottstiden för en aktivitet avgör målen för återhämtningstid (RTO) för de kritiska resurserna (säkerhetsmarginal). 2.Med RTO menas den tid inom vilken dessa resurser bör kunna återgå till normal funktion efter ett avbrott. X

24 Riskbedömning •I riskvärderingen identifieras, analyseras och utvärderas händelser och konsekvenser som kan störa kontinuiteten i kritiska aktiviteter

25 Riskbedömning – steg för steg 1.Definiera avgränsningar 2.Riskidentifiering: Identifiera händelser som kan påverka tillgängligheten hos de resurser som stöder de kritiska aktiviteterna 3.Identifiera befintlig redundans hos kritiska resurser 4.Bedöm sannolikhet för att en händelse orsakar ett avbrott hos resursen som överstiger kravet på återhämtningstid 5.Riskvärdering – kan risken accepteras eller inte?

26 Riskbedömning – identifiering av händelser •Riskvärderingen fokuserar på de resurser som krävs för att leverera en kritisk aktivitet. •Riskvärderingen ger en fördjupad kunskap om de externa eller interna händelser och konsekvenser som kan störa kontinuiteten i kritiska aktiviteter. •Betydelsen av enskilda händelser tonas ned, till förmån för betydelsen av att en kritisk resurs inte kan användas. Exempel: Viktiga resurser för ett effektivt sjukvårdsflöde kan inkludera personal, specialistutrustning, analysutrustning för provsvar etc. Händelser som kan påverka dessa resurser är elavbrott, sjukdom, tekniska eller mänskliga fel och sabotage.

27 Riskbedömning – sannolikhet & konsekvens •Givet att den identifierade händelsen inträffar – Vad är sannolikheten att den kritiska resursen försvinner under en tid som överstiger RTO. •Ta hänsyn till befintlig redundans vid bedömning av sannolikhet. •Slutligen prioriteras de risker/händelser som ska hanteras.

28 Riskbedömning - riskmatrisen Kritisk process: Akutvård Kritisk resurs (RTO) HotBefintlig redundansSannolikhet att ett avbrott överstiger RTO Låg MedelHög Prioritet Röntgen (< h) UPS + Reservkraft, diesel, 3 dagars drift Elabrott Brand Saknas X X 2 1

29 Kontinuitetsstrategi •I en kontinuitetsstrategi formuleras grundläggande principer för hur organisationen avser uppnå de krav på kontinuitet som definierats i de inledande stegen. •Strategin är en handlingsplan som skapar trygghet och säkerhet och säkerställer kontinuitet i organisationens kritiska processer.

30 Exempel på kontinuitetsstrategier •Strategi för kritiska resurser – Personer/personal /kunskap och erfarenheter, t.ex. ersättare till kirurg – Lager/tillgångar/försörjning, t.ex. reservkraft – Aktörer/Intressenter/Partners, t.ex. alternativa leverantörer – IT-stödsystem, t.ex. e-post, journalsystem – Medicinteknisk utrustning, t.ex. analysutrustning, specialistutrustning •Strategi för omlokalisering eller förflyttning •Strategi för samverkan  Strategi för kritiska resurser

31 Kontinuitetslösningar •De lösningar som utgår ifrån de strategier som valts, t.ex. Strategi för omlokalisering eller förflyttning – Lösning 1: Reservlokaler/reservavdelningar – Lösning 2: Kunna nyttja andra delar av den egna byggnaden – Lösning 3: Kunna flytta patienter till andra sjukhus •De lösningar som valts dokumenteras i en kontinuitetsplan

32 Kontinuitetsplaner •Utveckla och implementera planer och åtgärder i den dagliga verksamheten

33 Varför kontinuitetsplaner? •En effektiv kontinuitetsplanering involverar hela organisationen i arbetet med att skapa kunskap om vilka aktiviteter och resurser som är kritiska för verksamheten. •Detta ger förutsättningar för att förstå hur olika avbrott påverkar såväl den egna verksamheten som externa intressenter. •Syftet är att bättre kunna arbeta förebyggande och hantera framtida avbrott.

34 Exempel på innehåll i en kontinuitetsplan En kontinuitetsplan kan innehålla följande delar: - Checklista omedelbara åtgärder - Kontaktinformation/rutiner för larmning och eskalering Avbrottsrutiner - Checklistor - Åtgärdskort för olika typer av händelser Aktivering av kontinuitetslösningar - Beslutsprocessen - Intern och extern kommunikation - Organisation, roller och ansvar - Rutiner för reservdrift Återställning - Checklistor för återställning / återgång till normalt läge - Dokumentation / driftinstruktioner - Backup / återställningsrutiner - Instruktioner för drift/underhåll och installation Förvaltning av kontinuitetsplan - ansvar och roller - utvärdering och förbättring Ju närmare patienten avbrottet sker, desto allvarligare är det

35 Dokumentation av planer Dokumentation av kontinuitetsplaner kan omfatta följande: •En beskrivning av verksamheten / resursen som ska återställas •Strategi för återställning •Aktiveringspunkter av plan •Ungefärliga tidsperspektiv för återställning •Resursbehovet, – nödvändiga färdigheter, kunskap och kompetens – IT-infrastruktur, data, tekniska lösningar, backup-information – stöddokumentation (kontaktlistor, org-förteckningar, driftdokumentation, etc, operativa dokument) – kontaktuppgifter till externa enheter för stöd •Beroenden klarlagda, turordning vid uppstart, etc.. •Övrig försörjning och tjänster som behövs •Tänk på att planer ska kunna förstås av en ”icke invigd” •Undvik så långt det går att dokumentera ”dubbelt” •Fjärrarkivera kontinuitetsplaner och kritiska informationstillgångar så långt det är möjligt. •Materialet ska finnas tillgängligt, oavsett vad!!!!! Tänk på att det som fungerar i vardagen fungerar vid störningar = likhetsprincipen

36 Viktiga beståndsdelar vid skapandet av planer. Partners Personal Teknik Processer / arbetssätt

37 Incidentberedskap en viktig del av kontinuitetshanteringen -Larm från försörjningssystem -El -Värme -Vatten -Larm från IT-drift och övervakning -Upptäckta avvikelser och Säkerhetsincidenter av personal Samordna och koordinera larmflöden så långt det är möjligt, styr upp avvikelserapportering -Analys -Klassificering -Tilldelning -Analys -problemlösning -återrapportering Återkoppling & Uppföljning Bekämpa / Åtgärda Begränsa Tilldelning & Eskalering Klassificering & Värdering Mottagning & registrering Återställa Aktivering Kontinuitets- plan

38 Strategi för införande av Incidentberedskap •Identifiera verksamheten krav / behov •Skapa en vision •Få ledningens stöd, support & medverkan •Skapa en målsättning •Skapa en plan för införande •Identifiera Organisationen, roller, ansvar och samverkansbehov •Tydliggör definitioner och begrepp •Skapa process för incidentrapportering och eskalering •Skapa process för informationsspridning •Skapa incidentprocessen •Skapa metodiken för incidenthantering •Skapa checklistor och rutiner •Öva & Träna •Identifiera behov av verktyg / stödsystem •långsiktig uppföljning för att säkra uppdateringar vid verksamhetsförändringar och nya behov

39 Utbildning / medvetenhet •Utbildning av krisorg, Avd-Ledning och övrig personal – Nyckelfunktioner, kontaktpersoner, aktuella externa aktörer, krisorg och ledning ska utbildas i planer, checklistor, incidenthantering/-rapportering och informationsspridning. •Awarenessplan – Avdelningsvisa planer för höjande av säkerhetsmedvetande ska tas fram i samverkan med säkerhetschefen.

40 Öva och utvärdera •Detta steg säkerställer att organisationens kontinuitetsplaner är validerade genom övningar och utvärderingar och att de är uppdaterade. •Övning och träning ska ske av krisorganisation, avdelningar, nyckelpersonal samt alla anställda (och konsulter). •Övning av kontinuitetsplanerna syftar till att pröva deras hållbarhet mot olika scenarier •I planerna ska definieras när, var, vad och hur övningar samt tester ska ske.

41 Utbildningsmetoder Vilken metod är lämplig med hänsyn till ämnet och syftet : • Riktad utbildning (riktad mot speciella målgrupper) • TableTop (idealisk för att skapa samförstånd vid t. ex samverkan mellan enheter) • Simulering • Seminarium • Samverkansövning

42 Förvalta och förbättra Effektivt förvaltarskap bygger på ett tydligt ägarskap där uppdateringar av planer och checklistor vid verksamhetsförändringar och nya behov säkerställs.

43 Delar av aktivt förvaltarskap •Uppföljning och förvaltning av planerna ska säkerställa att de är aktuella omfattar förändringar av; – organisation – infrastruktur – lag och avtal – riskbild – kontaktinformation •Utvärdering och implementering av resultat från genomförda tester och övningar •Reviderad upplaga av kontinuitetsplaner distribueras enligt distributionslista i planen.

44 Om du vill läsa mer •http://www.direct.gov.uk/en/governmentcitizensandrights/dealingwithemergencies/preparingfor emergencies/dg_175927http://www.direct.gov.uk/en/governmentcitizensandrights/dealingwithemergencies/preparingfor emergencies/dg_175927 •WWW.thebci.orgWWW.thebci.org •www.drii.orgwww.drii.org •www.SIS.sewww.SIS.se •www.msb.sewww.msb.se •http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Samhallsviktig-verksamhet/Kontinuitetsplanering/http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Samhallsviktig-verksamhet/Kontinuitetsplanering/ •www.continuitycentral.comwww.continuitycentral.com •http://www.socialstyrelsen.se/krisberedskapivarden/analyseraochplanera/driftsakerhethttp://www.socialstyrelsen.se/krisberedskapivarden/analyseraochplanera/driftsakerhet •http://www.dh.gov.uk/en/Consultations/Liveconsultations/DH_085422http://www.dh.gov.uk/en/Consultations/Liveconsultations/DH_085422 •http://www.sehd.scot.nhs.uk/emergencyplanning/Documents/FuelBCMGuidanceNHSScotland- May%202009.pdfhttp://www.sehd.scot.nhs.uk/emergencyplanning/Documents/FuelBCMGuidanceNHSScotland- May%202009.pdf •http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/241907/logistic-operations.pdfhttp://www.cabinetoffice.gov.uk/media/241907/logistic-operations.pdf •http://www.ctlab.org/documents/Minding%20the%20Gaps-AHRQ%20AIPS%20Sep08.pdfhttp://www.ctlab.org/documents/Minding%20the%20Gaps-AHRQ%20AIPS%20Sep08.pdf •http://www.theicor.org/pages/rescomm.htmlhttp://www.theicor.org/pages/rescomm.html •http://www.resilience-engineering.org/intro.htmhttp://www.resilience-engineering.org/intro.htm

45 Exempelsamling •Checklista omedelbara åtgärder •Åtgärdskort Vattenförsörjningen slutar fungera

46 Checklista omedelbara åtgärder 1.Förbli lugn, ditt lugn hjälper andra att undvika kritiska misstag. 2.Utse en arbetsgrupp med förslagsvis följande roller: - Sambandsansvarig / Informationsansvarig - Resurs ansvarig - Dokumentationsansvarig 3.Anteckna allt av vikt 4.Ge en omedelbar lägesrapport till ledningen och arbetsgruppen 5.Kalla in personal efter behov 6.Kontrollera om behov av transportmedel finns 7.Bedöm vilken grad av sekretess som gäller 8.Vilka kommunikationsmedel kan användas? Telefon? Mail? Fax? 9.Delge samlingsplats och bemanna med personal efter behov 10.Informationsinhämtning 11.Genomgång och lägesbedömning - Gör en aktivitetsplan - Utse ansvariga för respektive aktivitet 12. Kontakta klinik / sjukhusledningen och informera om det inträffade 13.Tillsätt / prioritera resursfördelningen efter akuta behov 14.Avskärma händelsen och kartlägg beroenden 15.Använd om möjligt de fördefinierade kontinuitetsplanerna 16.Genomför en regelbunden uppföljning med aktivitetsansvariga hur arbetet fortskrider

47 Exempel Checklista / Åtgärdskort Vattenförsörjningen slutar fungera I händelse av att vattenförsörjningen slutar fungera HANDLINGSPLAN: Ansvarig på avdelningen/kliniken ska, eller delegera till någon annan se till att omedelbart kontakta fastighetsavdelningen eller fastighetsjouren. Säkerställ att fastighetsjouren förstår allvaret av situationen. Försök att få en ungerfärlig tidsuppskattning när problemet kan vara åtgärdat. Kontakta personal på infektionskliniken. Undersök om intill liggande avdelningar har tillgång till vatten & avlopp. Vårdpersonal ska underhålla handhygien med handsprit. Informera patienter och vårdpersonalen att toaletter ej går att spola. Utred vilket avfall som kan förvaras i behållare och vilket som måste bäras iväg. Kontakta fastighetsavdelningen och begär att extern vattenförsörjning säkerställs via Räddningstjänsten Säkerställ att kontinuerlig informationsöverföring sker mellan avdelningsansvarig och fastighetsavdelningen / jour. Ansvarig på avdelningen ska se till att personal och patienter hålls informerad och att personalen vet var dom ska vända sig vid frågor.


Ladda ner ppt "Hur förberedd är du? Introduktion. Enkelhet •Enkelhet är ett nyckelord i kontinuitetshantering •Börja i det lilla och höj kraven – omfång och djup – allteftersom."

Liknande presentationer


Google-annonser