Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Castellums hemsida Castellum är ett av de större renodlade börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Verksamheten bedrivs i sex dotterbolag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Castellums hemsida Castellum är ett av de större renodlade börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Verksamheten bedrivs i sex dotterbolag."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Castellums hemsida Castellum är ett av de större renodlade börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Verksamheten bedrivs i sex dotterbolag med en stark lokal förankring inom sina respektive marknadsområden. Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Syftet med Castellums hemsida är att ge en kort sammanfattning av den information som lämnas i form av tryckta delårsrapporter och årsredovisningar. För mer information ges en länk till innehållet i senaste delårsrapport eller årsredovisning i pdf format. CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Senaste Pressmeddelande 02-08-14: Fortsatt positiv resultatutveckling i Castellum Senaste Rapporten: Halvårsrapport januari-juni 2002 (1 475 kb) Castellum AB, Box 2269, 403 14 Göteborg, 031-60 74 00. Besöksadress: Kaserntorget 5.

2 Castellums verksamhet Verksamheten fokuseras på tillväxt i kassaflöden och resultat, vilket ger förutsättningar för en långsiktigt god värdetillväxt, samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 12 miljarder kronor och den totala uthyrningsbara ytan, som till större delen omfattar kommersiella lokaler, uppgår till cirka två miljoner kvadratmeter. Läs mer i Castellums årsredovisning CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta HEM Letar du lokal? Klicka här !

3 Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med tydlig närvaro, inom de utvalda tillväxtregionerna i Sverige, erbjuda lokaler och bostäder anpassade till hyresgästernas behov. CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

4 Övergripande mål  Castellums resultat skall bestå av både överskott i den löpande förvaltningen, där effektiviteten mäts på förvaltningsresultat per aktie, och av vinster från fastighetsförsäljning.  Castellum skall leverera och utveckla sådan service som är efterfrågad och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende.  Castellums målsättning är att årligen redovisa vinster från fastighetsförsäljningar om minst 80 – 100 Mkr.  Långsiktigt skall den synliga soliditeten uppgå till minst 30 % och räntetäckningsgraden ej understiga 200 %.  Castellum skall ha en stabil utdelningspolitik med en hög utdelningsandel, minst 50 % av räkenskapsårets resultat efter skatt. Dock skall hänsyn tas till investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

5 Övergripande strategi Castellums övergripande strategi för värdetillväxt bygger på:  Förvärv och nyproduktion av fastigheter med utvecklingsmöjligheter.  Förbättrat driftsöverskott genom förädling av fastigheter, ökade hyresintäkter och kostnadseffektiv förvaltning.  Försäljning av fastigheter som inte kan tillföras ytterligare mervärden i förvaltningen.  En småskalig och decentraliserad förvaltningsorganisation med närhet till och kunskap om de lokala fastighets- och hyresmarknaderna. CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

6 Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Castellums fastighetsbestånd består enbart av svenska fastigheter inom utvalda geografiska områden med god utvecklingspotential där tillräcklig volym kan uppnås för rationell förvaltning med hög närvaro. Fastighetsbeståndet skall till större delen bestå av kommersiella fastigheter med lokaler för kontor/butiker, flexibla lager/industriytor samt logistikfastigheter. Investeringar, d v s förädling och utveckling av befintliga fastigheter samt förvärv av nya fastigheter och nyproduktion, skall genomföras där åtgärderna möjliggör ökad uthyrningsgrad, ökade hyresnivåer och förbättrade kassaflöden. I strategin ingår att sälja ”mogna” fullt uthyrda fastigheter vilka inte kan tillföras ytterligare mervärde i förvaltningen. CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

7 Småskalig organisation Castellums verksamhet bedrivs i en småskalig organisation bestående av sex dotterbolag som under egna namn och identiteter äger och förvaltar fastigheterna. Genom sin ortsbestämda närvaro har bolagen goda och aktuella kunskaper om marknadsförutsättning och hyresutveckling inom sina respektive verksamhetsområden. CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

8 Kunder Castellums möjligheter att förverkliga de ekonomiska målen är i första hand beroende av att dotterbolagen har nöjda kunder, som anser sig få valuta för sina pengar. Detta uppnås genom att tillhandahålla effektiva och välbelägna lokaler som motsvarar de angivna behoven samt genom att erbjuda olika former av tilläggstjänster som skapar mervärden. Att kundernas förtroende för Castellum är högt visas genom Fastighetsbarometerns Nöjd Kund Index som placerar Castellum på en delad tredjeplats bland 15 deltagande företag. CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

9 Personal Castellum skall vara en attraktiv koncern att arbeta i vilket skapar förutsättningar för att på alla poster ha kunniga och engagerade medarbetare. Castellumkoncernen har totalt ca 180 anställda varav antalet anställda i dotterbolagen varierar mellan 25-35 personer. För att vidmakthålla och utveckla medarbetarnas kompetens bedrivs en fortlöpande vidareutbildning samt erfarenhetsutbyten mellan olika personalkategorier inom dotterbolagen. CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

10 Ansvarsfullt företagande Hur företag och medarbetare agerar i sin dagliga professionella gärning är helt avgörande för ett framgångsrikt och ansvarsfullt företagande. FNs uppförandekod ”Global Compact” med dess nio principer ligger väl i linje med den grundsyn och de värderingar Castellum har beträffande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljöfrågor. Läs mer i Castllums årsredovisning CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

11 Castellum och miljön Ett ansvarsfullt företagande innebär bland annat att miljöfrågorna har hög prioritet i Castellums verksamhet och betraktas som en förutsättning för att uppnå företagets mål och en hållbar utveckling. Stor vikt läggs vid helhetssyn, långsiktighet, engagemang och kompetens. Miljöpolicyn inbegriper alla delar av verksamheten, såväl förvaltning, förädling och förvärv som nyproduktion av fastigheter. CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Läs mer i Castllums årsredovisning Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

12 Styrelse Castellums styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter med i förekommande fall högst två suppleanter. I nuläget består styrelsen av sex ordinarie ledamöter, inklusive verkställande direktören, och inga suppleanter. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning med instruktioner om arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK Övre raden från vänster Jan Kvarnström, Ordf. Mats Israelsson Gunnar Larsson Nedre raden från vänster Stig-Arne Larsson Göran Lindén Lars-Erik Jansson, VD Anders Wikström, Sekr. HEM Letar du lokal? Klicka här ! Läs mer i Castllums årsredovisning Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

13 Läs mer CASTELLUM Övre raden från vänster Lars-Erik Jansson, VD Håkan Hellström, Ekonomi- och Finansdirektör, vice VD Mellanraden från vänster Tage Christoffersson, VD Eklandia Fasighets AB Bengt Arne Johansson, VD Fastighets AB Briggen Göran Mårtensson, VD Fastighets AB Corallen Nils Pers, VD Fastighets AB Brostaden Nedre raden från vänster Claes Larsson, VD Aspholmen Fastigheter AB Christer Sundberg, VD Harry Sjögren AB Anette Engström, Finanschef Castellum AB Företagsledning Lars-Erik Jansson och Håkan Hellström Övriga ledande befattningshavare Tage Christoffersson, Bengt Arne Johansson, Göran Mårtensson, Nils Pers, Claes Larsson, Christer Sundberg och Anette Engström AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Läs mer i Castllums årsredovisning Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

14 CASTELLUM Fastighetsbestånd Castellums fastighetsbestånd består enbart av svenska fastigheter inom Storgöteborg, Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö), och Mälardalen (Örebro, Uppsala, Västerås). Tyngdpunkten i fastighetsbeståndet finns i de tre storstadsregionerna. Fastighetsportföljen består till större delen av kommersiella fastigheter med lokaler för kontors-, butiks-, lager-, industri- och logistikändamål. Castellums bostadsfastigheter är lokaliserade till centrala och attraktiva lägen i Göteborg och Helsingborg. Fastighetsbestånd AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

15 Läs mer CASTELLUM Storgöteborg Storgöteborg är Castellums volymmässigt största verksamhetsområde. Huvuddelen av fastigheterna ligger i Göteborgs kommun. Vidare finns fastigheter i Mölndal och Borås samt mindre bestånd i Partille, Härryda, Alingsås, Kungälv och Kungsbacka. I centrala Göteborg finns kommersiella fastigheter och ett betydande bestånd av attraktiva bostadsfastigheter. På Hisingen och i Högsbo/Sisjön finns främst kontorsfastigheter samt lager- och industrifastigheter. Castellums fastigheter i Storgöteborg ägs och förvaltas av de helägda dotterbolagen Eklandia Fastighets AB med huvudkontor i Göteborg och Harry Sjögren AB med huvudkontor i Mölndal.Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

16 CASTELLUM Öresundsområdet Huvuddelen av Castellums fastigheter i Öresundsområdet är belägna i Malmö, Helsingborg och Lund. De största bestånden finns i Malmö och Helsingborg. Fastighetsbeståndet i Malmö och Lund består uteslutande av kommersiella fastigheter. I Helsingborg finns kommersiella fastigheter samt ett betydande bestånd av attraktivt belägna bostadsfastigheter. Castellums fastigheter i Öresundsområdet ägs och förvaltas av det helägda dotterbolaget Fastighets AB Briggen med huvudkontor i Malmö.Fastighets AB Briggen AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

17 CASTELLUM Storstockholm Castellums fastighetsbestånd i Stockholmsområdet är koncentrerat till expansiva närförorter med goda kommunikationer och utbyggd service. Fastighetsbeståndet i Storstockholm består uteslutande av kommersiella fastigheter i områdena Bromma/Mariehäll, Sollentuna, Johanneshov, Kista/Akalla Veddesta/Lunda, Skärholmen/Kungens kurva, Botkyrka och Rosersberg. Castellums fastigheter i Storstockholm ägs och förvaltas av det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden med huvudkontor i Stockholm.Fastighets AB Brostaden AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

18 CASTELLUM Västra Småland Tyngdpunkten i Castellums fastighetsbestånd i Västra Småland ligger i Värnamo, Jönköping och Växjö. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av centralt och attraktivt placerade kommersiella fastigheter med lokaler för kontor/butik och lager/industri. Castellums fastigheter i Västra Småland ägs och förvaltas av det helägda dotterbolaget Fastighets AB Corallen med huvudkontor i Värnamo.Fastighets AB Corallen AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

19 CASTELLUM Mälardalen Fastighetsbeståndet i Mälardalen består av kommersiella fastigheter i de större städerna Örebro, Uppsala och Västerås. Fastigheterna är i huvudsak koncentrerade till ledande arbetsområden inom respektive ort. Castellums fastigheter i Mälardalen ägs och förvaltas av det helägda dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB med huvudkontor i Örebro.Aspholmen Fastigheter AB AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

20 Läs mer i senaste delårsrapporten CASTELLUM Projekt och byggrätter Fastighetsbeståndet skall ständigt förädlas och utvecklas i syfte att förbättra kassaflödet och öka fastigheternas värde. Detta sker både genom om- och tillbyggnader i befintliga fastigheter och genom nyproduktion. Castellums projektportfölj innehåller en god riskspridning och inga större projekt genomförs på spekulation. I Castellums fastighetsbestånd finns ett antal fastigheter med attraktiva byggrätter uppgående till sammanlagt cirka 700 000 kvadratmeter. AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

21 CASTELLUM Fastighetsförteckning Fastighetsförteckning per 31 december 2001Fastighetsförteckning per 31 december 2001 (PDF 3 515 kb) Fastighetsförteckning per 31 december 2001 (Excel X XXX kb) Köpta och sålda fastigheter efter 2001-12-31 (PDF X XXX kb) Köpta och sålda fastigheter efter 2001-12-31 (Excel X XXX kb) AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

22 CASTELLUM Letar du lokal? Genom navigeringen till vänster finner du en kortfattad beskrivning av dotterbolagen och dess verksamhetsområde samt en länk till respektive dotterbolags hemsida. Använd den för att se vilka lokaler vi kan erbjuda för din verksamhet. AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK Start- sidan Klicka här ! HEM Storgöteborg Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Öresundsområdet Fastighets AB Briggen Storstockholm Fastighets AB Brostaden Västra Småland Fastighets AB Corallen Mälardalen Aspholmen Fastigheter AB

23 Ko CASTELLUM Eklandia Fastighets AB Fastighetsinnehavet består främst av kontors- och butiksfastigheter samt lager- och industrifastigheter inom Storgöteborg. De kommersiella lokalerna återfinns i centrala och östra Göteborg samt på Hisingen och i Kungälv. Bolaget förvaltar även attraktivt belägna bostäder i centrala Göteborg. Eklandias huvudkontor ligger på Hisingen. Kontaktinformation: Telefon: 031-744 09 00. Telefax: 031-744 09 50. Postadress: Box 8725, 402 75 Göteborg Besöksadress: Ringögatan 12. Internet: www.eklandia.se AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Start- sidan Klicka här ! Storgöteborg Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Öresundsområdet Fastighets AB Briggen Storstockholm Fastighets AB Brostaden Västra Småland Fastighets AB Corallen Mälardalen Aspholmen Fastigheter AB Eklandia

24 Ko CASTELLUM Harry Sjögren AB Fastighetsinnehavet består av kontors- och butiksfastigheter samt lager- och industrifastigheter inom Storgöteborg. De kommersiella lokalerna som är koncentrerade till Högsbo/Sisjön, Åbro, Mölndal, Borås och Alingsås ligger i nära anslutning till de tre kommunikationskorridorerna E6, E20 och riksväg 40. Harry Sjögrens huvudkontor ligger i Mölndal. Kontaktinformation: Telefon: 031-706 65 00. Telefax: 031-706 65 29. Postadress: Flöjelbergsgatan 7B, 431 37 Mölndal Besöksadress: Flöjelbergsgatan 7B. Internet: www.harry-sjoegren.se AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK Start- sidan Klicka här ! HEM Start- sidan Klicka här ! Storgöteborg Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Öresundsområdet Fastighets AB Briggen Storstockholm Fastighets AB Brostaden Västra Småland Fastighets AB Corallen Mälardalen Aspholmen Fastigheter AB Harry Sjögren

25 Ko CASTELLUM Fastighets AB Briggen Fastighetsinnehavet består främst av kontors- och butiksfastigheter samt lager- och industrifastigheter i västra Skånes expansiva tätorter, Malmö, Lund och Helsingborg. I Helsingborg finns även ett bestånd av attraktivt belägna bostadsfastigheter. Briggens huvudkontor ligger i Malmö. Kontaktinformation: Telefon: 040-38 37 20. Telefax: 040-38 37 37. Postadress: Box 3158, 200 22 Malmö Besöksadress: Fredriksbergsgatan 1. Internet: www.briggen.se AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Start- sidan Klicka här ! Storgöteborg Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Öresundsområdet Fastighets AB Briggen Storstockholm Fastighets AB Brostaden Västra Småland Fastighets AB Corallen Mälardalen Aspholmen Fastigheter AB Briggen

26 Ko CASTELLUM Fastighets AB Brostaden Fastighetsinnehavet består av kontors- och butiksfastigheter samt lager- och industrifastigheter koncentrerade till Stockholms expansiva närförorter med goda kommunikationsmöjligheter. Lager- och industrifastigheterna är belägna utefter Storstockholms genomfartsleder. Brostadens huvudkontor ligger i Stockholm. Kontaktinformation: Telefon: 08-602 33 00. Telefax: 08-602 33 30. Postadress: Box 5013, 121 05 Johanneshov Besöksadress: Bolidenvägen 14. Internet: www.brostaden.se AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Start- sidan Klicka här ! Storgöteborg Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Öresundsområdet Fastighets AB Briggen Storstockholm Fastighets AB Brostaden Västra Småland Fastighets AB Corallen Mälardalen Aspholmen Fastigheter AB Brostaden

27 Ko CASTELLUM Fastighets AB Corallen Fastighetsinnehavet består av kontors- och butiksfastigheter samt lager- och industrifastigheter koncentrerade till tillväxtorter i västra Småland. Corallen är en av de ledande aktörerna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Corallens huvudkontor ligger i Värnamo. Kontaktinformation: Telefon: 0370-69 49 00. Telefax: 0370-475 90. Postadress: Box 148, 331 21 Värnamo Besöksadress: Flanaden 3. Internet: www.corallen.se AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Start- sidan Klicka här ! Storgöteborg Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Öresundsområdet Fastighets AB Briggen Storstockholm Fastighets AB Brostaden Västra Småland Fastighets AB Corallen Mälardalen Aspholmen Fastigheter AB Corallen

28 Ko CASTELLUM Aspholmen Fastigheter AB Fastighetsinnehavet består av kontors- och butiksfastigheter samt lager- och industrifastigheter i de tre universitets- och högskoleorterna; Uppsala, Örebro och Västerås. Verksamheten är koncentrerad till bra arbetsområden med goda kommunikationer inom respektive ort. Aspholmens huvudkontor ligger i Örebro. Kontaktinformation: Telefon: 019-27 65 00. Telefax: 019-27 42 50. Postadress: Elementvägen 14, 702 27 Örebro Besöksadress: Elementvägen 14. Internet: www.aspholmenfastigheter.se AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Start- sidan Klicka här ! Storgöteborg Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Öresundsområdet Fastighets AB Briggen Storstockholm Fastighets AB Brostaden Västra Småland Fastighets AB Corallen Mälardalen Aspholmen Fastigheter AB Aspholmen

29 CASTELLUM Pressmeddelanden och finansiella rapporter På följande sidor finner du den information Castellum lämnat under året samt ett arkiv med lämnade pressmeddelanden och rapporter sedan börsintroduktionen 1997. Senaste Pressmeddelande 02-08-14: Fortsatt positiv resultatutveckling i CastellumFortsatt positiv resultatutveckling i Castellum Senaste rapport 02-08-14: Halvårsrapport januari - juni 2002 (PDF 1 475 kb)Halvårsrapport januari - juni 2002 (PDF 1 475 kb) AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Pressmeddelanden Delårsrapporter Årsredovisningar Kalendarium Prenumerera på pressmeddelanden Beställa finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitionner Översiktskarta Letar du lokal? Klicka här !

30 CASTELLUM Pressmeddelanden Pressmeddelanden ligger i kronologiskt fallande ordning Pressmeddelande 1 Pressmeddelande 2 Pressmeddelande 3 Pressmeddelande 4 Pressmeddelande 5 Pressmeddelande 6 Pressmeddelande 7 Behöver scrolla här, om ej uppdelning sker på år. AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Pressmeddelanden Delårsrapporter Årsredovisningar Kalendarium Prenumerera på pressmeddelanden Beställa finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitionner Översiktskarta

31 CASTELLUM Delårsrapporter Castellums delårsrapporter finns arkiverade under respektive räkenskapsår. Senaste delårsrapport: Delårsrapport januari - juni 2002 2002 2001 2000 1999 1998 1997 AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Pressmeddelanden Delårsrapporter Årsredovisningar Kalendarium Prenumerera på pressmeddelanden Beställa finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitionner Översiktskarta

32 CASTELLUM Årsredovisningar 2001 2000 1999 1998 1997 AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Pressmeddelanden Delårsrapporter Årsredovisningar Kalendarium Prenumerera på pressmeddelanden Beställa finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitionner Översiktskarta

33 CASTELLUM Kalendarium Bokslutskommuniké 20022003-01-28 Ordinarie bolagsstämma2003-03-20 Delårsrapport januari - mars 20032003-04-23 Delårsrapport januari - juni 20032003-08-13 Delårsrapport januari - september2003-10-21 Bokslutskommuniké 20032004-01-27 Ordinarie bolagsstämma 2004-03-25 AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Pressmeddelanden Delårsrapporter Årsredovisningar Kalendarium Prenumerera på pressmeddelanden Beställa finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitionner Översiktskarta

34 CASTELLUM Prenumerera på pressmeddelanden Funktion från tredje part Ifyllningsformulär AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Pressmeddelanden Delårsrapporter Årsredovisningar Kalendarium Prenumerera på pressmeddelanden Beställa finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitionner Översiktskarta

35 CASTELLUM Beställa finansiella rapporter Formulär som idag.... Till info@castellum.se AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Pressmeddelanden Delårsrapporter Årsredovisningar Kalendarium Prenumerera på pressmeddelanden Beställa finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitionner Översiktskarta

36 CASTELLUM Ekonomi och finansiering Här ges en översiktlig bild av Castellums ekonomiska och finansiella ställning innehållande resultaträkning, balansräkning och nyckeltal ur den senaste årsredovisningen. Flerårsöversikt och Nyckeltal ur Castellums årsredovisning AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitionner Översiktskarta

37 CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Femårsöversikt IR-ansvarig Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta DIAGRAM MED TILLHÖRANDE FUNKTIONER, NYTT AVTAL MED SBI Aktieägare

38 CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! FEMÅRSÖVERSIKTEN PÅ AKTIEN Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Femårsöversikt IR-ansvarig Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

39 CASTELLUM IR-ansvarig AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Castellums ekonomi- och finansdirektör samt vice VD, Håkan Hellström, svarar för Investor Relations och all information kring Castellums ekonomi och finansiering. Adress:Castellum AB Box 2269, 403 14 Göteborg Besöksadress: Kaserntorget 5 Telefon:031 - 60 74 56 Mobil: 0705 - 60 74 56 Telefax:031 - 13 17 55 E-post:hakan.hellstrom@castellum.se Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Femårsöversikt IR-ansvarig Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

40 CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Större börsnoterade fastighetsbolag Övriga länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Större börsnoterade fastighetsbolag Capona Drott Huvudstaden Kungsleden Ljungberggruppen Mandamus Pandox Realia Tornet Wallenstam Wihlborgs

41 CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Övriga länkar Stockholmsbörsen Sveriges Finansanalytiker Förening Sveriges Fastighetsägare Affärsvärlden Dagens Industri EPRA Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Större börsnoterade fastighetsbolag Övriga länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

42 CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta i Kontakta oss Lars-Erik Jansson, Verkställande direktör svarar för information avseende fastighetsverksamheten samt övergripande frågor som berör dotterbolagen. Telefon 031-60 74 00. Mobil 0705-92 06 70. Telefax 031-701 70 05. E-post lars-erik.jansson@castellum.se Håkan Hellström, Ekonomi- och Finansdirektör samt vice VD svarar för Investor Relations och information som berör Castellums ekonomi och finansiering. Telefon 031-60 74 00. Mobil 0705-60 74 56. Telefax 031-13 17 55. E-post hakan.hellstrom@castellum.se Castellum AB, Box 2269, 403 14 Göteborg, Besöksadress: Kaserntorget 5 Telefon 031-60 74 00. Telefax 031-13 17 55. E-post info@castellum.se

43 CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Letar du lokal? Klicka här ! Definitioner Aktiens direktavkastning Föreslagen utdelning i procent av aktiekursen vid årets slut. Antal aktier Registrerade antal aktier – antalet registrerade aktier vid viss tidpunkt. Utestående antal aktier – antalet utestående aktier med avdrag för återköpta egna aktier vid viss tidpunkt. Genomsnittligt antal aktier – genomsnittligt antal utestående aktier under viss period. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital ((IB+UB)/2). Vid delårsbokslut har avkastningen omräknats till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer som normalt uppstår i verksamheten samt med undantag för fastighetsförsäljningar och jämförelsestörande poster. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat i procent av genomsnittliga tillgångar (((IB+UB)/2). Vid delårsbokslut har avkastningen omräknats till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer som normalt uppstår i verksamheten samt med undantag för fastighetsförsäljningar och jämförelsestörande poster. Belåningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till summan av fastigheternas bokförda värde med avdrag för förvärvade ej tillträdda fastigheter och med tillägg för sålda ej frånträdda fastigheter vid periodens utgång. Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta

44 CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Pressmeddelanden och finansiella rapporter samt definitioner Pressmeddelande Delårsrapporter Årsredovisningar Kalendarium Prenumerera på pressreleaser Beställa finansiella rapporter Presentationsmaterial Aktien Femårsöversikt IR-ansvarig Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och Byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra/letar du lokal EklandiaEklandia Fastighets ABFastighets AB Harry Sjögren AB Fastighets AB Briggen Fastighets AB Brostaden Fastighets AB Corallen Aspholmen Fastigheter AB Länkar Övriga börsnoteradebörsnoterade fastighetsbolag Övriga länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Ekonomi och finansiering


Ladda ner ppt "Välkommen till Castellums hemsida Castellum är ett av de större renodlade börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Verksamheten bedrivs i sex dotterbolag."

Liknande presentationer


Google-annonser