Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CASTELLUM Letar du lokal? Välkommen till Castellums hemsida

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CASTELLUM Letar du lokal? Välkommen till Castellums hemsida"— Presentationens avskrift:

1 CASTELLUM Letar du lokal? Välkommen till Castellums hemsida
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Senaste Pressmeddelande : Fortsatt positiv resultatutveckling i Castellum Senaste Rapporten: Halvårsrapport januari-juni 2002 (1 475 kb) Välkommen till Castellums hemsida Castellum är ett av de större renodlade börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Verksamheten bedrivs i sex dotterbolag med en stark lokal förankring inom sina respektive marknadsområden. Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Syftet med Castellums hemsida är att ge en kort sammanfattning av den information som lämnas i form av tryckta delårsrapporter och årsredovisningar. För mer information ges en länk till innehållet i senaste delårsrapport eller årsredovisning i pdf format. Letar du lokal? Klicka här ! Castellum AB, Box 2269, Göteborg, Besöksadress: Kaserntorget 5.

2 CASTELLUM Letar du lokal? Castellums verksamhet
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Castellums verksamhet Verksamheten fokuseras på tillväxt i kassaflöden och resultat, vilket ger förutsättningar för en långsiktigt god värdetillväxt, samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 12 miljarder kronor och den totala uthyrningsbara ytan, som till större delen omfattar kommersiella lokaler, uppgår till cirka två miljoner kvadratmeter. Letar du lokal? Klicka här ! Läs mer i Castellums årsredovisning

3 CASTELLUM Letar du lokal? Affärsidé
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med tydlig närvaro, inom de utvalda tillväxtregionerna i Sverige, erbjuda lokaler och bostäder anpassade till hyresgästernas behov. Letar du lokal? Klicka här !

4 CASTELLUM Letar du lokal? Övergripande mål
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Övergripande mål Castellums resultat skall bestå av både överskott i den löpande förvaltningen, där effektiviteten mäts på förvaltningsresultat per aktie, och av vinster från fastighetsförsäljning. Castellum skall leverera och utveckla sådan service som är efterfrågad och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende. Castellums målsättning är att årligen redovisa vinster från fastighetsförsäljningar om minst 80 – 100 Mkr. Långsiktigt skall den synliga soliditeten uppgå till minst 30 % och räntetäckningsgraden ej understiga 200 %. Castellum skall ha en stabil utdelningspolitik med en hög utdelningsandel, minst 50 % av räkenskapsårets resultat efter skatt. Dock skall hänsyn tas till investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Letar du lokal? Klicka här !

5 CASTELLUM Letar du lokal? Övergripande strategi
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Övergripande strategi Castellums övergripande strategi för värdetillväxt bygger på: Förvärv och nyproduktion av fastigheter med utvecklingsmöjligheter. Förbättrat driftsöverskott genom förädling av fastigheter, ökade hyresintäkter och kostnadseffektiv förvaltning. Försäljning av fastigheter som inte kan tillföras ytterligare mervärden i förvaltningen. En småskalig och decentraliserad förvaltningsorganisation med närhet till och kunskap om de lokala fastighets- och hyresmarknaderna. Letar du lokal? Klicka här !

6 CASTELLUM Letar du lokal?
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Castellums fastighetsbestånd består enbart av svenska fastigheter inom utvalda geografiska områden med god utvecklingspotential där tillräcklig volym kan uppnås för rationell förvaltning med hög närvaro. Fastighetsbeståndet skall till större delen bestå av kommersiella fastigheter med lokaler för kontor/butiker, flexibla lager/industriytor samt logistikfastigheter. Investeringar, d v s förädling och utveckling av befintliga fastigheter samt förvärv av nya fastigheter och nyproduktion, skall genomföras där åtgärderna möjliggör ökad uthyrningsgrad, ökade hyresnivåer och förbättrade kassaflöden. I strategin ingår att sälja ”mogna” fullt uthyrda fastigheter vilka inte kan tillföras ytterligare mervärde i förvaltningen. Letar du lokal? Klicka här !

7 CASTELLUM Letar du lokal?
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Småskalig organisation Castellums verksamhet bedrivs i en småskalig organisation bestående av sex dotterbolag som under egna namn och identiteter äger och förvaltar fastigheterna. Genom sin ortsbestämda närvaro har bolagen goda och aktuella kunskaper om marknadsförutsättning och hyresutveckling inom sina respektive verksamhetsområden. Letar du lokal? Klicka här !

8 CASTELLUM Letar du lokal? Kunder
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Kunder Castellums möjligheter att förverkliga de ekonomiska målen är i första hand beroende av att dotterbolagen har nöjda kunder, som anser sig få valuta för sina pengar. Detta uppnås genom att tillhandahålla effektiva och välbelägna lokaler som motsvarar de angivna behoven samt genom att erbjuda olika former av tilläggstjänster som skapar mervärden. Att kundernas förtroende för Castellum är högt visas genom Fastighetsbarometerns Nöjd Kund Index som placerar Castellum på en delad tredjeplats bland 15 deltagande företag. Letar du lokal? Klicka här !

9 CASTELLUM Letar du lokal? Personal
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Personal Castellum skall vara en attraktiv koncern att arbeta i vilket skapar förutsättningar för att på alla poster ha kunniga och engagerade medarbetare. Castellumkoncernen har totalt ca 180 anställda varav antalet anställda i dotterbolagen varierar mellan personer. För att vidmakthålla och utveckla medarbetarnas kompetens bedrivs en fortlöpande vidareutbildning samt erfarenhetsutbyten mellan olika personalkategorier inom dotterbolagen. Letar du lokal? Klicka här !

10 CASTELLUM Letar du lokal? Ansvarsfullt företagande
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Ansvarsfullt företagande Hur företag och medarbetare agerar i sin dagliga professionella gärning är helt avgörande för ett framgångsrikt och ansvarsfullt företagande. FNs uppförandekod ”Global Compact” med dess nio principer ligger väl i linje med den grundsyn och de värderingar Castellum har beträffande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljöfrågor. Letar du lokal? Klicka här ! Läs mer i Castllums årsredovisning

11 CASTELLUM Letar du lokal? Castellum och miljön
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Castellum och miljön Ett ansvarsfullt företagande innebär bland annat att miljöfrågorna har hög prioritet i Castellums verksamhet och betraktas som en förutsättning för att uppnå företagets mål och en hållbar utveckling. Stor vikt läggs vid helhetssyn, långsiktighet, engagemang och kompetens. Miljöpolicyn inbegriper alla delar av verksamheten, såväl förvaltning, förädling och förvärv som nyproduktion av fastigheter. Letar du lokal? Klicka här ! Läs mer i Castllums årsredovisning

12 CASTELLUM Letar du lokal? Styrelse
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Övre raden från vänster Jan Kvarnström, Ordf. Mats Israelsson Gunnar Larsson Nedre raden från vänster Stig-Arne Larsson Göran Lindén Lars-Erik Jansson, VD Anders Wikström, Sekr. Styrelse Castellums styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter med i förekommande fall högst två suppleanter. I nuläget består styrelsen av sex ordinarie ledamöter, inklusive verkställande direktören, och inga suppleanter. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning med instruktioner om arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Letar du lokal? Klicka här ! Läs mer i Castllums årsredovisning

13 CASTELLUM Letar du lokal? Företagsledning
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Pressmedelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Övre raden från vänster Lars-Erik Jansson, VD Håkan Hellström, Ekonomi- och Finansdirektör, vice VD Mellanraden från vänster Tage Christoffersson, VD Eklandia Fasighets AB Bengt Arne Johansson, VD Fastighets AB Briggen Göran Mårtensson, VD Fastighets AB Corallen Nils Pers, VD Fastighets AB Brostaden Nedre raden från vänster Claes Larsson, VD Aspholmen Fastigheter AB Christer Sundberg, VD Harry Sjögren AB Anette Engström, Finanschef Castellum AB Företagsledning Lars-Erik Jansson och Håkan Hellström Övriga ledande befattningshavare Tage Christoffersson, Bengt Arne Johansson, Göran Mårtensson, Nils Pers, Claes Larsson, Christer Sundberg och Anette Engström Letar du lokal? Klicka här ! Läs mer i Castllums årsredovisning Läs mer

14 CASTELLUM Letar du lokal? Fastighetsbestånd
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Fastighetsbestånd Castellums fastighetsbestånd består enbart av svenska fastigheter inom Storgöteborg, Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö), och Mälardalen (Örebro, Uppsala, Västerås). Tyngdpunkten i fastighetsbeståndet finns i de tre storstadsregionerna. Fastighetsportföljen består till större delen av kommersiella fastigheter med lokaler för kontors-, butiks-, lager-, industri- och logistikändamål. Castellums bostadsfastigheter är lokaliserade till centrala och attraktiva lägen i Göteborg och Helsingborg. Letar du lokal? Klicka här !

15 CASTELLUM Letar du lokal? Storgöteborg
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Storgöteborg Storgöteborg är Castellums volymmässigt största verksamhetsområde. Huvuddelen av fastigheterna ligger i Göteborgs kommun. Vidare finns fastigheter i Mölndal och Borås samt mindre bestånd i Partille, Härryda, Alingsås, Kungälv och Kungsbacka. I centrala Göteborg finns kommersiella fastigheter och ett betydande bestånd av attraktiva bostadsfastigheter. På Hisingen och i Högsbo/Sisjön finns främst kontorsfastigheter samt lager- och industrifastigheter. Castellums fastigheter i Storgöteborg ägs och förvaltas av de helägda dotterbolagen Eklandia Fastighets AB med huvudkontor i Göteborg och Harry Sjögren AB med huvudkontor i Mölndal. Letar du lokal? Klicka här ! Läs mer

16 CASTELLUM Letar du lokal? Öresundsområdet
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Öresundsområdet Huvuddelen av Castellums fastigheter i Öresundsområdet är belägna i Malmö, Helsingborg och Lund. De största bestånden finns i Malmö och Helsingborg. Fastighetsbeståndet i Malmö och Lund består uteslutande av kommersiella fastigheter. I Helsingborg finns kommersiella fastigheter samt ett betydande bestånd av attraktivt belägna bostadsfastigheter. Castellums fastigheter i Öresundsområdet ägs och förvaltas av det helägda dotterbolaget Fastighets AB Briggen med huvudkontor i Malmö. Letar du lokal? Klicka här !

17 CASTELLUM Letar du lokal? Storstockholm
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Storstockholm Castellums fastighetsbestånd i Stockholmsområdet är koncentrerat till expansiva närförorter med goda kommunikationer och utbyggd service. Fastighetsbeståndet i Storstockholm består uteslutande av kommersiella fastigheter i områdena Bromma/Mariehäll, Sollentuna, Johanneshov, Kista/Akalla Veddesta/Lunda, Skärholmen/Kungens kurva, Botkyrka och Rosersberg. Castellums fastigheter i Storstockholm ägs och förvaltas av det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden med huvudkontor i Stockholm. Letar du lokal? Klicka här !

18 CASTELLUM Letar du lokal? Västra Småland
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Västra Småland Tyngdpunkten i Castellums fastighetsbestånd i Västra Småland ligger i Värnamo, Jönköping och Växjö. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av centralt och attraktivt placerade kommersiella fastigheter med lokaler för kontor/butik och lager/industri. Castellums fastigheter i Västra Småland ägs och förvaltas av det helägda dotterbolaget Fastighets AB Corallen med huvudkontor i Värnamo. Letar du lokal? Klicka här !

19 CASTELLUM Letar du lokal? Mälardalen
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Mälardalen Fastighetsbeståndet i Mälardalen består av kommersiella fastigheter i de större städerna Örebro, Uppsala och Västerås. Fastigheterna är i huvudsak koncentrerade till ledande arbetsområden inom respektive ort. Castellums fastigheter i Mälardalen ägs och förvaltas av det helägda dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB med huvudkontor i Örebro. Letar du lokal? Klicka här !

20 CASTELLUM Letar du lokal? Projekt och byggrätter
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Projekt och byggrätter Fastighetsbeståndet skall ständigt förädlas och utvecklas i syfte att förbättra kassaflödet och öka fastigheternas värde. Detta sker både genom om- och tillbyggnader i befintliga fastigheter och genom nyproduktion. Castellums projektportfölj innehåller en god riskspridning och inga större projekt genomförs på spekulation. I Castellums fastighetsbestånd finns ett antal fastigheter med attraktiva byggrätter uppgående till sammanlagt cirka kvadratmeter. Letar du lokal? Klicka här ! Läs mer i senaste delårsrapporten

21 CASTELLUM Letar du lokal? Fastighetsförteckning
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Fastighetsförteckning Fastighetsförteckning per 31 december 2001 (PDF kb) Fastighetsförteckning per 31 december 2001 (Excel X XXX kb) Köpta och sålda fastigheter efter (PDF X XXX kb) Köpta och sålda fastigheter efter (Excel X XXX kb) Letar du lokal? Klicka här !

22 CASTELLUM Start-sidan Letar du lokal?
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Storgöteborg Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Öresundsområdet Fastighets AB Briggen Storstockholm Fastighets AB Brostaden Västra Småland Fastighets AB Corallen Mälardalen Aspholmen Fastigheter AB Letar du lokal? Genom navigeringen till vänster finner du en kortfattad beskrivning av dotterbolagen och dess verksamhetsområde samt en länk till respektive dotterbolags hemsida. Använd den för att se vilka lokaler vi kan erbjuda för din verksamhet. Start-sidan Klicka här !

23 CASTELLUM Ko Start-sidan Eklandia Fastighets AB
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Storgöteborg Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Öresundsområdet Fastighets AB Briggen Storstockholm Fastighets AB Brostaden Västra Småland Fastighets AB Corallen Mälardalen Aspholmen Fastigheter AB Ko Eklandia Fastighets AB Fastighetsinnehavet består främst av kontors- och butiksfastigheter samt lager- och industrifastigheter inom Storgöteborg. De kommersiella lokalerna återfinns i centrala och östra Göteborg samt på Hisingen och i Kungälv. Bolaget förvaltar även attraktivt belägna bostäder i centrala Göteborg. Eklandias huvudkontor ligger på Hisingen. Kontaktinformation: Telefon: Telefax: Postadress: Box 8725, Göteborg Besöksadress: Ringögatan 12. Internet: Start-sidan Klicka här ! Eklandia

24 CASTELLUM Ko Start-sidan Start-sidan Harry Sjögren AB
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Storgöteborg Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Öresundsområdet Fastighets AB Briggen Storstockholm Fastighets AB Brostaden Västra Småland Fastighets AB Corallen Mälardalen Aspholmen Fastigheter AB Ko Harry Sjögren AB Fastighetsinnehavet består av kontors- och butiksfastigheter samt lager- och industrifastigheter inom Storgöteborg. De kommersiella lokalerna som är koncentrerade till Högsbo/Sisjön, Åbro, Mölndal, Borås och Alingsås ligger i nära anslutning till de tre kommunikationskorridorerna E6 , E20 och riksväg 40. Harry Sjögrens huvudkontor ligger i Mölndal. Kontaktinformation: Telefon: Telefax: Postadress: Flöjelbergsgatan 7B, Mölndal Besöksadress: Flöjelbergsgatan 7B. Internet: Start-sidan Klicka här ! Start-sidan Klicka här ! Harry Sjögren

25 CASTELLUM Ko Start-sidan Fastighets AB Briggen
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Storgöteborg Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Öresundsområdet Fastighets AB Briggen Storstockholm Fastighets AB Brostaden Västra Småland Fastighets AB Corallen Mälardalen Aspholmen Fastigheter AB Ko Fastighets AB Briggen Fastighetsinnehavet består främst av kontors- och butiksfastigheter samt lager- och industrifastigheter i västra Skånes expansiva tätorter, Malmö, Lund och Helsingborg. I Helsingborg finns även ett bestånd av attraktivt belägna bostadsfastigheter. Briggens huvudkontor ligger i Malmö. Kontaktinformation: Telefon: Telefax: Postadress: Box 3158, Malmö Besöksadress: Fredriksbergsgatan 1. Internet: Start-sidan Klicka här ! Briggen

26 CASTELLUM Ko Start-sidan Fastighets AB Brostaden
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Storgöteborg Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Öresundsområdet Fastighets AB Briggen Storstockholm Fastighets AB Brostaden Västra Småland Fastighets AB Corallen Mälardalen Aspholmen Fastigheter AB Ko Fastighets AB Brostaden Fastighetsinnehavet består av kontors- och butiksfastigheter samt lager- och industrifastigheter koncentrerade till Stockholms expansiva närförorter med goda kommunikationsmöjligheter. Lager- och industrifastigheterna är belägna utefter Storstockholms genomfartsleder. Brostadens huvudkontor ligger i Stockholm. Kontaktinformation: Telefon: Telefax: Postadress: Box 5013, Johanneshov Besöksadress: Bolidenvägen 14. Internet: Start-sidan Klicka här ! Brostaden

27 CASTELLUM Ko Start-sidan Fastighets AB Corallen
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Storgöteborg Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Öresundsområdet Fastighets AB Briggen Storstockholm Fastighets AB Brostaden Västra Småland Fastighets AB Corallen Mälardalen Aspholmen Fastigheter AB Ko Fastighets AB Corallen Fastighetsinnehavet består av kontors- och butiksfastigheter samt lager- och industrifastigheter koncentrerade till tillväxtorter i västra Småland. Corallen är en av de ledande aktörerna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Corallens huvudkontor ligger i Värnamo. Kontaktinformation: Telefon: Telefax: Postadress: Box 148, Värnamo Besöksadress: Flanaden 3. Internet: Start-sidan Klicka här ! Corallen

28 CASTELLUM Ko Start-sidan Aspholmen Fastigheter AB
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Storgöteborg Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Öresundsområdet Fastighets AB Briggen Storstockholm Fastighets AB Brostaden Västra Småland Fastighets AB Corallen Mälardalen Aspholmen Fastigheter AB Ko Aspholmen Fastigheter AB Fastighetsinnehavet består av kontors- och butiksfastigheter samt lager- och industrifastigheter i de tre universitets- och högskoleorterna; Uppsala, Örebro och Västerås. Verksamheten är koncentrerad till bra arbetsområden med goda kommunikationer inom respektive ort. Aspholmens huvudkontor ligger i Örebro. Kontaktinformation: Telefon: Telefax: Postadress: Elementvägen 14, Örebro Besöksadress: Elementvägen 14. Internet: Start-sidan Klicka här ! Aspholmen

29 CASTELLUM Letar du lokal? Pressmeddelanden och finansiella rapporter
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Pressmeddelanden Delårsrapporter Årsredovisningar Kalendarium Prenumerera på pressmeddelanden Beställa finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitionner Översiktskarta Pressmeddelanden och finansiella rapporter På följande sidor finner du den information Castellum lämnat under året samt ett arkiv med lämnade pressmeddelanden och rapporter sedan börsintroduktionen 1997. Senaste Pressmeddelande : Fortsatt positiv resultatutveckling i Castellum Senaste rapport : Halvårsrapport januari - juni 2002 (PDF kb) Letar du lokal? Klicka här !

30 CASTELLUM Letar du lokal? Pressmeddelanden
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Pressmeddelanden Delårsrapporter Årsredovisningar Kalendarium Prenumerera på pressmeddelanden Beställa finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitionner Översiktskarta Pressmeddelanden Pressmeddelanden ligger i kronologiskt fallande ordning Pressmeddelande 1 Pressmeddelande 2 Pressmeddelande 3 Pressmeddelande 4 Pressmeddelande 5 Pressmeddelande 6 Pressmeddelande 7 Behöver scrolla här, om ej uppdelning sker på år. Letar du lokal? Klicka här !

31 CASTELLUM Letar du lokal? Delårsrapporter
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Pressmeddelanden Delårsrapporter Årsredovisningar Kalendarium Prenumerera på pressmeddelanden Beställa finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitionner Översiktskarta Delårsrapporter Castellums delårsrapporter finns arkiverade under respektive räkenskapsår. Senaste delårsrapport: Delårsrapport januari - juni 2002 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Letar du lokal? Klicka här !

32 CASTELLUM Letar du lokal? Årsredovisningar
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Pressmeddelanden Delårsrapporter Årsredovisningar Kalendarium Prenumerera på pressmeddelanden Beställa finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitionner Översiktskarta Årsredovisningar 2001 2000 1999 1998 1997 Letar du lokal? Klicka här !

33 CASTELLUM Letar du lokal? Kalendarium
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Pressmeddelanden Delårsrapporter Årsredovisningar Kalendarium Prenumerera på pressmeddelanden Beställa finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitionner Översiktskarta Kalendarium Bokslutskommuniké Ordinarie bolagsstämma Delårsrapport januari - mars Delårsrapport januari - juni Delårsrapport januari - september Bokslutskommuniké Ordinarie bolagsstämma Letar du lokal? Klicka här !

34 CASTELLUM Letar du lokal? Prenumerera på pressmeddelanden
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Pressmeddelanden Delårsrapporter Årsredovisningar Kalendarium Prenumerera på pressmeddelanden Beställa finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitionner Översiktskarta Prenumerera på pressmeddelanden Funktion från tredje part Ifyllningsformulär Letar du lokal? Klicka här !

35 CASTELLUM Letar du lokal? Beställa finansiella rapporter
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Pressmeddelanden Delårsrapporter Årsredovisningar Kalendarium Prenumerera på pressmeddelanden Beställa finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitionner Översiktskarta Beställa finansiella rapporter Formulär som idag.... Till Letar du lokal? Klicka här !

36 CASTELLUM Letar du lokal? Ekonomi och finansiering
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitionner Översiktskarta Ekonomi och finansiering Här ges en översiktlig bild av Castellums ekonomiska och finansiella ställning innehållande resultaträkning, balansräkning och nyckeltal ur den senaste årsredovisningen. Flerårsöversikt och Nyckeltal ur Castellums årsredovisning Letar du lokal? Klicka här !

37 DIAGRAM MED TILLHÖRANDE FUNKTIONER,
CASTELLUM AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Femårsöversikt IR-ansvarig Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta DIAGRAM MED TILLHÖRANDE FUNKTIONER, NYTT AVTAL MED SBI Letar du lokal? Klicka här ! Aktieägare

38 CASTELLUM FEMÅRSÖVERSIKTEN PÅ AKTIEN Letar du lokal?
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Femårsöversikt IR-ansvarig Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta FEMÅRSÖVERSIKTEN PÅ AKTIEN Letar du lokal? Klicka här !

39 CASTELLUM Letar du lokal? IR-ansvarig
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Femårsöversikt IR-ansvarig Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta IR-ansvarig Castellums ekonomi- och finansdirektör samt vice VD, Håkan Hellström, svarar för Investor Relations och all information kring Castellums ekonomi och finansiering. Adress: Castellum AB Box 2269, Göteborg Besöksadress: Kaserntorget 5 Telefon: Mobil: Telefax: E-post: Letar du lokal? Klicka här !

40 CASTELLUM Letar du lokal? Större börsnoterade fastighetsbolag
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Större börsnoterade fastighetsbolag Övriga länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Större börsnoterade fastighetsbolag Capona Drott Huvudstaden Kungsleden Ljungberggruppen Mandamus Pandox Realia Tornet Wallenstam Wihlborgs Letar du lokal? Klicka här !

41 CASTELLUM Letar du lokal? Övriga länkar
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Större börsnoterade fastighetsbolag Övriga länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Övriga länkar Stockholmsbörsen Sveriges Finansanalytiker Förening Sveriges Fastighetsägare Affärsvärlden Dagens Industri EPRA Letar du lokal? Klicka här !

42 CASTELLUM i Letar du lokal? Kontakta oss
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Kontakta oss Lars-Erik Jansson, Verkställande direktör svarar för information avseende fastighetsverksamheten samt övergripande frågor som berör dotterbolagen. Telefon Mobil Telefax E-post Håkan Hellström, Ekonomi- och Finansdirektör samt vice VD svarar för Investor Relations och information som berör Castellums ekonomi och finansiering. Telefon Mobil Telefax E-post Letar du lokal? Klicka här ! Castellum AB, Box 2269, Göteborg, Besöksadress: Kaserntorget 5 Telefon Telefax E-post i

43 CASTELLUM Letar du lokal? Definitioner
AUGUSTI SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM Verksamhetsbeskrivning Fastighetsbestånd Pressmeddelanden och finansiella rapporter Ekonomi och finansiering Aktien Länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Definitioner Aktiens direktavkastning Föreslagen utdelning i procent av aktiekursen vid årets slut Antal aktier Registrerade antal aktier – antalet registrerade aktier vid viss tidpunkt. Utestående antal aktier – antalet utestående aktier med avdrag för återköpta egna aktier vid viss tidpunkt. Genomsnittligt antal aktier – genomsnittligt antal utestående aktier under viss period Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital ((IB+UB)/2). Vid delårsbokslut har avkastningen omräknats till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer som normalt uppstår i verksamheten samt med undantag för fastighetsförsäljningar och jämförelsestörande poster Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat i procent av genomsnittliga tillgångar (((IB+UB)/2). Vid delårsbokslut har avkastningen omräknats till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer som normalt uppstår i verksamheten samt med undantag för fastighetsförsäljningar och jämförelsestörande poster Belåningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till summan av fastigheternas bokförda värde med avdrag för förvärvade ej tillträdda fastigheter och med tillägg för sålda ej frånträdda fastigheter vid periodens utgång. Letar du lokal? Klicka här !

44 CASTELLUM AUGUSTI 2002 SENASTE BETALKURS: 122 SEK HEM
Verksamhetsbeskrivning Affärsidé Övergripande mål Övergripande strategi Strategi för fastighetsbestånd och investeringar Småskalig organisation Kunder Personal Ansvarsfullt företagande Castellum och miljön Styrelse Företagsledning Fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Projekt och Byggrätter Fastighetsförteckning Att hyra/letar du lokal Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Fastighets AB Briggen Fastighets AB Brostaden Fastighets AB Corallen Aspholmen Fastigheter AB Pressmeddelanden och finansiella rapporter samt definitioner Pressmeddelande Delårsrapporter Årsredovisningar Kalendarium Prenumerera på pressreleaser Beställa finansiella rapporter Presentationsmaterial Länkar Övriga börsnoterade fastighetsbolag Övriga länkar Kontakta oss Definitioner Översiktskarta Ekonomi och finansiering Aktien Femårsöversikt IR-ansvarig


Ladda ner ppt "CASTELLUM Letar du lokal? Välkommen till Castellums hemsida"

Liknande presentationer


Google-annonser