Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LSS-utjämningen ett nödvändigt ont?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LSS-utjämningen ett nödvändigt ont?"— Presentationens avskrift:

1 LSS-utjämningen ett nödvändigt ont?
Örebro Peter Sjöquist

2 LSS-utjämning bakgrund
Varför utjämning av strukturella kostnadsskillnader mellan kommuner Viktigt för utvecklad kommunal självstyrelse Omfördelning mellan kommunerna utifrån opåverkbara faktorer som speglar behovet av tjänster Stora förändringar i kostnadsutjämningen 93 och 96

3 LSS-utjämning bakgrund
Länsvisa utjämningssystem vid införandet 94 Fler utredningar under 90-talet Riktade statsbidrag 2001 – 2003 för höga kostnader och för höga individkostnader Infördes 2004, översyn 2008

4 LSS-utjämning bakgrund
Hur ser kostnadsskillnaderna ut idag ? Nettokostnad för LSS insatser 2010 kr/inv Högsta Lägsta Hedemora 7 007 Lomma 1 555 Vännäs 6 807 Habo 1 351 Boden 6 509 Ydre 1 119 Kungsör 6 322 Bjurholm 1 015 Lycksele 6 112 Skinnskatteberg 537

5 LSS-utjämning bakgrund
Hur ser kostnadsskillnaderna ut idag ? 2010 Kr/inv Index Askersund 4 074 107 Degerfors 3 042 80 Hallsberg 3 029 Hällefors 3 591 95 Karlskoga 3 560 94 Kumla 4 045 Laxå 3 807 100 Lekeberg 3 092 82 Lindesberg 4 231 112 Ljusnarsberg 3 833 101 Nora 4 597 121 Örebro 4 594 Snitt i länet 3 791

6 LSS-utjämning bakgrund
Hur ser kostnadsskillnaderna på länsnivå ut idag ? Index 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Blekinge län 104 103 106 107 108 111 112 115 Dalarnas län 97 118 114 Gotlands län 127 129 116 98 Gävleborgs län 109 105 101 Hallands län 85 88 90 92 95 96 94 93 Jämtlands län 138 133 126 125 123 120 121 Jönköpings län 84 82 86 89 87 Kalmar län 122 119 124 Kronobergs län 99 102 Norrbottens län 117 Skåne län 75 74 Stockholms län 100 Södermanlands län Uppsala län 91 Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län 113 Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län 83 Högst Lägst

7 LSS-utjämning bakgrund
Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på ? Strukturella skillnader Demografi Andel funktionshindrade Historien (gamla vårdhemskommuner) Utbudet Olika behovsbedömningar

8 LSS-utjämning bakgrund
Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på forts ? Behovsskillnader Möjlighet att styra brukare till SoL eller LSS insatser (SoL insatser för funktionshindrade har inte ingått i diskussioner om kostnadsutjämningen) Något annat

9 LSS-utjämning bakgrund
Alternativa metoder för utjämning Strukturella faktorer i kommunerna som samvarierar med skillnader i behov av insatser (demografi) Faktorer i andra trygghetssystem som samvarierar med skillnader i behov av insatser (t.ex. sjukersättning) Historiken Faktiskt verkställda insatser Faktiska kostnader

10 LSS-utjämning uppbyggnad
Vad gör utjämningssystemet ? 2010 kr/inv Nettokostnad Utjämning Efter utjämning Askersund 4 074 730 3 344 Degerfors 3 042 -337 3 379 Hallsberg 3 029 -294 3 323 Hällefors 3 591 549 Karlskoga 3 560 4 3 556 Kumla 4 045 172 3 873 Laxå 3 807 599 3 208 Lekeberg 3 092 -1 427 4 519 Lindesberg 4 231 877 3 354 Ljusnarsberg 3 833 360 3 473 Nora 4 597 1 084 3 513 Örebro 4 594 868 3 726 Snitt i länet 3 791 3 250 Snitt i riket 3 704 Antal % från rikssnitt 5 8 Örebro län får 541 kr/invånare från utjämningssystemet 2010

11 LSS-utjämning uppbyggnad
Grundläggande standardkostnad (vägt volymmått) Antal verkställda beslut den 1/10 (SoS antalsstatistik) gånger genomsnittskostnaden för varje LSS- insats Ersättning till Försäkringskassan för personlig assistans Insatsen särskild anpassad bostad räknas ej med Brukare som har både boende och personlig assistans räknas ej dubbelt Daglig verksamhet endast personkrets 1 och 2

12 LSS-utjämning uppbyggnad
Grundläggande standardkostnad Prislappar 2010 Personlig assistans LSS Ledsagarservice 57 896 Kontaktperson 23 158 Avlösarservice Korttidsvistelse Korttidstillsyn Barn i bostad m särskild service Barn i familjehem Vuxna i bostad m särskild service Daglig verksamhet Personlig assistans SFB

13 LSS-utjämning uppbyggnad
Beräkning av grundläggande standardkostnader Kr Degerfors Lekeberg Personlig assistans LSS x Ledsagarservice 57 896 10 15 Kontaktperson 23 158 26 17 Avlösarservice Korttidsvistelse 14 Korttidstillsyn 5 Barn i bostad m särskild service Barn i familjehem Vuxna i bostad m särskild service 16 13 Daglig verksamhet 31 25 Personlig assistans SFB 18 7 Ersättning till FK tkr 4 986 1 863 Summa tkr 30 882 23 314 Antal invånare 9 563 7 217 Summa kr/inv 3 229 3 230

14 LSS-utjämning uppbyggnad
Personalkostnadsindex (pix) Ska kompensera för skillnader i vård och omsorgstyngd Beräknas genom att jämföra kommunens redovisade personalkostnader för LSS (enligt RS) med de genomsnittliga i landet. Hänsyn tas till köpt verksamhet och betalningar till och från FK 70 % av skillnaden mellan redovisade och genomsnittliga personalkostnader beaktas vid beräkning av index Behövs det ?

15 LSS-utjämning uppbyggnad
Beräkningsunderlag från RS 2010, tkr: Degerfors A. Externa löner (kol C) 20 704 B. Entreprenader och köp av verksamhet (kol F) 1 300 C. Interna köp och övriga interna kostnader (kol L) 149 D. Internt fördelade kostnader, kommunnyckel E. Internt fördelade kostnader, SCB-nyckel 1 239 F. Interna intäkter (kol S) 29 G. Ersättning från Försäkringskassan [354] 7 665 H. Ersättning till Försäkringskassan [4538] 4 986 J. Försäljning av verksamhet till andra kommuner 136

16 LSS-utjämning uppbyggnad
Beräknade personalkostnader, tkr: Degerfors Lönekostnader inkl 38,56 % PO-påslag (A x 1,3856) 28 687 Tillkommer 85 % av köp av verks m.m. (0,85 x (B + C + D + E)) 2 285 Avgår 85 % av ersättning från Fk m.m. (0,85 x (F + G + J)) -6 656 Tillkommer för verks avs personl ass (0,85 x 0,2 x ((H / 0,2) - G)) 2 935 Summa beräknade personalkostnader 27 252

17 LSS-utjämning uppbyggnad
Beräkning av personalkostnadsindex Degerfors A. S:a beräknade personalkostnader (enligt ovan), tkr 27 252 B. Grundläggande standardkostnad (enligt avdelning 1), tkr 30 882 C. - varav personalkostnader, 85 %, tkr (0,85 x B) 26 250 D. Överskjutande personalkostnader, tkr (A - C) 1 002 E. Överskjutande personalkostnader, 70 %, tkr (0,7 x D) 701 F. Personalkostnadsindex 2010 (PK-IX, avr. till 3 dec; (B + E) / B) 1,023 Viktigt att analysera stora förändringar i pix mellan år Beräkningen finns på SCB:s hemsida på kommunnivå Problem med pix: Antal ärenden mäts en gång per år kostnaderna avser hela året

18 LSS-utjämning uppbyggnad
Beräkning av utjämningsbidrag/utjämningsavgift Degerfors Folkmängd den 1 november 2011 9 563 Standardkostnad inklusive PK-IX (2010 års nivå), tkr 31 592 Standardkostnad korrigerad och omräknad till 2012 års nivå - tkr 32 028 - kronor per invånare (riksmedelvärde: 3 820) 3 349 Beräknat belopp för bidrag(+)/avgift(-), kr per invånare -471 Utjämningsbidrag/utjämningsavgift Utjämningsbidrag, kronor Utjämningsavgift, kronor

19 LSS-utjämning uppbyggnad
Två års eftersläpning i utjämningssystemet. Utjämningen för 2012 baseras på antalsstatistik och ekonomisk redovisning för 2010.

20 LSS-utjämning uppbyggnad
Prognoser och möjligheter att korrigera och överklaga Prognos 1 SKL slutet av april Uppdaterat pix för de kommuner som lämnat in RS före 17/4 Prognos 2 SKL mitten av juni Preliminärt utfall SCB 1 oktober Utfall SCB ca 20 december Reviderat utfall SCB Början av mars + beslut från Skatteverket Skatteverkets beslut kan överklagas inom 3 veckor efter det kan överklagan ske till Regeringen men beaktas endast om synnerliga skäl finns

21 LSS-utjämning uppbyggnad
Prognos 1 för 2013 Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Förändring mängd läggande kostnads- ning av PK- kostnad efter korrigering och bidrag(+)/ bidrag 2013, avgift 2013, från 2012, Kommun den 31 standard- index IX baserad inklusive omräkning till 2013 -avgift(-) kronor Kr/inv December (PK-IX) på RS PK-IX års beräknade nivå 2013, 2011 2011, tkr 2011? Tkr Kronor (Tabell 2) (Tabell 3) per inv 4 015 Askersund 11 134 51 970 0,997 51 814 52 497 4 715 699 234 Degerfors 9 551 35 027 0,959 Ja 33 590 34 033 3 563 -452 19 Hallsberg 15 248 56 817 1,006 57 158 57 911 3 798 -218 357 Hällefors 7 140 31 740 0,907 28 788 29 167 4 085 70 -216 Karlskoga 29 616 0,908 3 660 -356 -376 Kumla 20 510 75 777 1,054 79 869 80 921 3 945 -70 -432 Laxå 5 622 25 102 0,995 24 976 25 305 4 501 486 321 Lekeberg 7 223 26 701 0,966 25 794 26 133 3 618 -397 317 Lindesberg 23 108 0,912 5 053 1 037 -99 Ljusnarsberg 4 870 20 821 0,938 19 530 19 788 4 063 48 -457 Nora 10 429 57 351 52 304 52 993 5 081 1 066 Örebro 1,068 5 169 1 154 140

22 LSS-utjämning uppbyggnad
Prognos 1 för 2013 Grundlägande standardkostnad Kr / inv 2010 2011 Förändring Askersund 4 240 4 668 10,1% Degerfors 3 229 3 667 13,6% Hallsberg 3 182 3 726 17,1% Hällefors 4 435 4 445 0,2% Karlskoga 4 095 3 978 -2,9% Kumla 3 914 3 695 -5,6% Laxå 3 950 4 465 13,0% Lekeberg 3 230 3 697 14,4% Lindesberg 5 366 5 468 1,9% Ljusnarsberg 4 324 4 275 -1,1% Nora 5 354 5 499 2,7% Örebro 4 509 4 777 5,9% Riket 3 711 3 907 5,3%

23 LSS-utjämning uppbyggnad

24 LSS-utjämning påverkbarhet
Utjämningssystemet för LSS bygger på uppgifter som redovisas av kommunerna själva Diskussion om påverkbarhet har funnits hela tiden Uppdatering av pix SKL:s ställningstaganden: Bättre med ett utjämningssystem än utan Ibland har en koppling till huvudmannaskapsfrågan funnits Utjämningsystemet bör följas upp och förbättras Frihet under ansvar för kommunerna

25 LSS-utjämning påverkbarhet
Antal verkställda beslut Fler insatser per brukare 1,69 insatser per brukare 2011 svag sjunkande tendens Överströmning från SoL till LSS insatser Svår fråga, lagarna är överlappande handlar delvis om personkretsdefinitionen och om effektivitetsaspekter

26 LSS-utjämning påverkbarhet
Antal verkställda beslut Olika tillämpning av 65 års gräns (ingen formell gräns finns) andel 7 % 2011 Definition av insatserna (exempel boendestöd) Mättidpunkten 1/10

27 LSS-utjämning påverkbarhet
Antal verkställda beslut Personer över 65 år 65 + Totalt Andel 2. Personlig assistans 520 3 760 13,8% 3. Ledsagarservice 1 017 9 163 11,1% 4. Kontaktperson 1 752 19 457 9,0% 5. Avlösarservice 52 3 394 1,5% 6. Korttidsvistelse 64 9 880 0,6% 7. Korttidstillsyn 5 009 0,0% 8. Boende, barn 1 328 9. Boende, vuxna 2 995 23 923 12,5% 10. Daglig verksamhet 1 088 31 146 3,5% Summa 7 488 7,0%

28 LSS-utjämning påverkbarhet
Kostnader Fördelningar t.ex. mellan SoL och LSS Billiga insatser (ex särskilt anpassad bostad) Löneläget Personalkostnader kontra köp av verksamhet Vad händer vid besparingar

29 LSS-utjämning påverkbarhet
Hur minska påverkbarheten Kontroll av underlag Flera mätningar av ärenden under året Ta bort pix eller minska påverka på standardkostnaden

30 LSS-utjämning påverkbarhet
Alternativa modeller för utjämning Hitta andra opåverkbara faktorer som samvarierar med kostnadsskillnaderna ”Strutmodell” utifrån historiska skillnader Ta enbart med de insatser med störst påverkan på kostnadskillnaderna.

31 LSS-utjämning påverkbarhet
Hur kan en kommun påverka utfallet? Fler insatser per brukare Ta bort 65 års gränsen (om man har en sådan) Påverka så att fler väljer LSS framför SoL insatser Ska man försöka påverka utfallet i utjämningen?

32 Utvecklingen inom LSS-verksamheten
Antal personer med insatser Ökning : Antal personer + 39 % Antal insatser %

33 Utvecklingen inom LSS-verksamheten
Kostnadsutveckling i fasta priser årlig förändring

34 Utvecklingen inom LSS-verksamheten
Nettokostnader för LSS-insatser 2002–2010 mkr löpande priser 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Bostad med särskild service 11 367 12 402 12 968 13 616 14 655 15 777 16 637 17 541 18 319 Daglig verksamhet 3 565 3 831 3 954 4 151 4 308 4 637 5 028 5 239 5 501 Övriga insatser 2 592 3 010 3 139 3 295 3 575 3 688 3 869 4 117 4 163 Personlig assistans 1 707 1 998 2 206 2 316 2 251 2 234 3 049 2 655 2 890 Fk 20 tim LASS 2 170 2 437 2 721 2 953 3 234 3 584 3 850 4 138 4 286 Summa 21 400 23 679 24 989 26 331 28 023 29 921 32 433 33 659 35 159 Utveckling 10,6% 5,5% 5,4% 6,4% 6,8% 8,4% 3,8% 4,5%

35 Utvecklingen inom LSS-verksamheten
Aktuella utredningar Fuskutredningen (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk Övervältring mellan huvudmän Kostnadsutvecklingen Sjuklöner för privata utförare av personlig assistans Schablonersättningen

36 Utvecklingen inom LSS-verksamheten
SKL:s ställningstaganden: Skrivelse till regeringen om förstatligande av assistansen tillsammans med FK Yttrande fuskutredningen Skrivelse till regeringen med begäran om översyn av LSS-utjämningen


Ladda ner ppt "LSS-utjämningen ett nödvändigt ont?"

Liknande presentationer


Google-annonser