Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LSS-utjämningen ett nödvändigt ont? Örebro 120426 Peter Sjöquist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LSS-utjämningen ett nödvändigt ont? Örebro 120426 Peter Sjöquist."— Presentationens avskrift:

1 LSS-utjämningen ett nödvändigt ont? Örebro Peter Sjöquist

2 LSS-utjämning bakgrund - Varför utjämning av strukturella kostnadsskillnader mellan kommuner - Viktigt för utvecklad kommunal självstyrelse - Omfördelning mellan kommunerna utifrån opåverkbara faktorer som speglar behovet av tjänster - Stora förändringar i kostnadsutjämningen 93 och 96

3 LSS-utjämning bakgrund - Länsvisa utjämningssystem vid införandet 94 - Fler utredningar under 90-talet - Riktade statsbidrag 2001 – 2003 för höga kostnader och för höga individkostnader - Infördes 2004, översyn 2008

4 LSS-utjämning bakgrund Hur ser kostnadsskillnaderna ut idag ? Nettokostnad för LSS insatser 2010 kr/inv Högsta Lägsta Hedemora7 007Lomma1 555 Vännäs6 807Habo1 351 Boden6 509Ydre1 119 Kungsör6 322Bjurholm1 015 Lycksele6 112Skinnskatteberg537

5 LSS-utjämning bakgrund Hur ser kostnadsskillnaderna ut idag ? 2010 Kr/invIndex Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Snitt i länet

6 LSS-utjämning bakgrund Hur ser kostnadsskillnaderna på länsnivå ut idag ? Index Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Högst Lägst

7 LSS-utjämning bakgrund Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på ? –Strukturella skillnader Demografi Andel funktionshindrade –Historien (gamla vårdhemskommuner) –Utbudet –Olika behovsbedömningar

8 LSS-utjämning bakgrund Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på forts ? –Behovsskillnader –Möjlighet att styra brukare till SoL eller LSS insatser (SoL insatser för funktionshindrade har inte ingått i diskussioner om kostnadsutjämningen) –Något annat

9 LSS-utjämning bakgrund Alternativa metoder för utjämning • Strukturella faktorer i kommunerna som samvarierar med skillnader i behov av insatser (demografi) • Faktorer i andra trygghetssystem som samvarierar med skillnader i behov av insatser (t.ex. sjukersättning) • Historiken • Faktiskt verkställda insatser • Faktiska kostnader

10 LSS-utjämning uppbyggnad Vad gör utjämningssystemet ? 2010 kr/invNettokostnadUtjämningEfter utjämning Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Snitt i länet Snitt i riket3 704 Antal % från rikssnitt5 8 Örebro län får 541 kr/invånare från utjämningssystemet 2010

11 LSS-utjämning uppbyggnad Grundläggande standardkostnad (vägt volymmått) • Antal verkställda beslut den 1/10 (SoS antalsstatistik) gånger genomsnittskostnaden för varje LSS- insats • Ersättning till Försäkringskassan för personlig assistans • Insatsen särskild anpassad bostad räknas ej med • Brukare som har både boende och personlig assistans räknas ej dubbelt • Daglig verksamhet endast personkrets 1 och 2

12 LSS-utjämning uppbyggnad Grundläggande standardkostnad Prislappar 2010 Personlig assistans LSS Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse Korttidstillsyn Barn i bostad m särskild service Barn i familjehem Vuxna i bostad m särskild service Daglig verksamhet Personlig assistans SFB

13 LSS-utjämning uppbyggnad Beräkning av grundläggande standardkostnader KrDegerforsLekeberg Personlig assistans LSS xx Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice x Korttidsvistelse Korttidstillsyn x Barn i bostad m särskild service x Barn i familjehem Vuxna i bostad m särskild service Daglig verksamhet Personlig assistans SFB Ersättning till FK tkr Summa tkr Antal invånare Summa kr/inv

14 LSS-utjämning uppbyggnad Personalkostnadsindex (pix) - Ska kompensera för skillnader i vård och omsorgstyngd - Beräknas genom att jämföra kommunens redovisade personalkostnader för LSS (enligt RS) med de genomsnittliga i landet. - Hänsyn tas till köpt verksamhet och betalningar till och från FK - 70 % av skillnaden mellan redovisade och genomsnittliga personalkostnader beaktas vid beräkning av index - Behövs det ?

15 LSS-utjämning uppbyggnad Beräkningsunderlag från RS 2010, tkr: Degerfors A. Externa löner (kol C) B. Entreprenader och köp av verksamhet (kol F)1 300 C. Interna köp och övriga interna kostnader (kol L)149 D. Internt fördelade kostnader, kommunnyckel0 E. Internt fördelade kostnader, SCB-nyckel1 239 F. Interna intäkter (kol S)29 G. Ersättning från Försäkringskassan [354]7 665 H. Ersättning till Försäkringskassan [4538]4 986 J. Försäljning av verksamhet till andra kommuner136

16 LSS-utjämning uppbyggnad Beräknade personalkostnader, tkr: Degerfors Lönekostnader inkl 38,56 % PO-påslag (A x 1,3856) Tillkommer 85 % av köp av verks m.m. (0,85 x (B + C + D + E))2 285 Avgår 85 % av ersättning från Fk m.m. (0,85 x (F + G + J)) Tillkommer för verks avs personl ass (0,85 x 0,2 x ((H / 0,2) - G))2 935 Summa beräknade personalkostnader27 252

17 LSS-utjämning uppbyggnad Viktigt att analysera stora förändringar i pix mellan år Beräkningen finns på SCB:s hemsida på kommunnivå Problem med pix: Antal ärenden mäts en gång per år kostnaderna avser hela året Beräkning av personalkostnadsindex Degerfors A. S:a beräknade personalkostnader (enligt ovan), tkr B. Grundläggande standardkostnad (enligt avdelning 1), tkr C. - varav personalkostnader, 85 %, tkr (0,85 x B) D. Överskjutande personalkostnader, tkr (A - C)1 002 E. Överskjutande personalkostnader, 70 %, tkr (0,7 x D)701 F. Personalkostnadsindex 2010 (PK-IX, avr. till 3 dec; (B + E) / B)1,023

18 LSS-utjämning uppbyggnad Beräkning av utjämningsbidrag/utjämningsavgift Degerfors Folkmängd den 1 november Standardkostnad inklusive PK-IX (2010 års nivå), tkr Standardkostnad korrigerad och omräknad till 2012 års nivå - tkr kronor per invånare (riksmedelvärde: 3 820)3 349 Beräknat belopp för bidrag(+)/avgift(-), kr per invånare-471 Utjämningsbidrag/utjämningsavgift Utjämningsbidrag, kronor0 Utjämningsavgift, kronor

19 LSS-utjämning uppbyggnad - Två års eftersläpning i utjämningssystemet. - Utjämningen för 2012 baseras på antalsstatistik och ekonomisk redovisning för 2010.

20 LSS-utjämning uppbyggnad Prognoser och möjligheter att korrigera och överklaga Prognos 1 SKL slutet av april Uppdaterat pix för de kommuner som lämnat in RS före 17/4 Prognos 2 SKLmitten av juni Preliminärt utfall SCB1 oktober Utfall SCBca 20 december Reviderat utfall SCBBörjan av mars + beslut från Skatteverket Skatteverkets beslut kan överklagas inom 3 veckor efter det kan överklagan ske till Regeringen men beaktas endast om synnerliga skäl finns

21 LSS-utjämning uppbyggnad Prognos 1 för 2013 Folk-Grund-Personal-Är beräk-Standard-StandardkostnadUtjämnings- Förändring mängdläggandekostnads-ning av PK-kostnadefter korrigering ochbidrag(+)/bidrag 2013,avgift 2013,från 2012, Kommunden 31standard-indexIX baseradinklusiveomräkning till 2013-avgift(-)kronor Kr/inv Decemberkostnad(PK-IX)på RSPK-IXårs beräknade nivå2013, , tkr2011?2011, tkrTkrKronorkronor (Tabell 2)(Tabell 3) per inv Askersund , Degerfors ,959Ja Hallsberg , Hällefors ,907Ja Karlskoga ,908Ja Kumla , Laxå , Lekeberg ,966Ja Lindesberg ,912Ja Ljusnarsberg ,938Ja Nora ,912Ja Örebro ,068Ja

22 LSS-utjämning uppbyggnad Prognos 1 för 2013 Grundlägande standardkostnad Kr / inv Förändring Askersund ,1% Degerfors ,6% Hallsberg ,1% Hällefors ,2% Karlskoga ,9% Kumla ,6% Laxå ,0% Lekeberg ,4% Lindesberg ,9% Ljusnarsberg ,1% Nora ,7% Örebro ,9% Riket ,3%

23 LSS-utjämning uppbyggnad

24 LSS-utjämning påverkbarhet - Utjämningssystemet för LSS bygger på uppgifter som redovisas av kommunerna själva - Diskussion om påverkbarhet har funnits hela tiden - Uppdatering av pix SKL:s ställningstaganden: - Bättre med ett utjämningssystem än utan - Ibland har en koppling till huvudmannaskapsfrågan funnits - Utjämningsystemet bör följas upp och förbättras - Frihet under ansvar för kommunerna

25 LSS-utjämning påverkbarhet Antal verkställda beslut - Fler insatser per brukare 1,69 insatser per brukare 2011 svag sjunkande tendens - Överströmning från SoL till LSS insatser Svår fråga, lagarna är överlappande handlar delvis om personkretsdefinitionen och om effektivitetsaspekter

26 LSS-utjämning påverkbarhet Antal verkställda beslut - Olika tillämpning av 65 års gräns (ingen formell gräns finns) andel 7 % Definition av insatserna (exempel boendestöd) - Mättidpunkten 1/10

27 LSS-utjämning påverkbarhet Antal verkställda beslut Personer över 65 år TotaltAndel 2. Personlig assistans ,8% 3. Ledsagarservice ,1% 4. Kontaktperson ,0% 5. Avlösarservice ,5% 6. Korttidsvistelse ,6% 7. Korttidstillsyn ,0% 8. Boende, barn ,0% 9. Boende, vuxna ,5% 10. Daglig verksamhet ,5% Summa ,0%

28 LSS-utjämning påverkbarhet Kostnader - Fördelningar t.ex. mellan SoL och LSS - Billiga insatser (ex särskilt anpassad bostad) - Löneläget - Personalkostnader kontra köp av verksamhet - Vad händer vid besparingar

29 LSS-utjämning påverkbarhet Hur minska påverkbarheten - Kontroll av underlag - Flera mätningar av ärenden under året - Ta bort pix eller minska påverka på standardkostnaden

30 LSS-utjämning påverkbarhet Alternativa modeller för utjämning - Hitta andra opåverkbara faktorer som samvarierar med kostnadsskillnaderna - ”Strutmodell” utifrån historiska skillnader - Ta enbart med de insatser med störst påverkan på kostnadskillnaderna.

31 LSS-utjämning påverkbarhet Hur kan en kommun påverka utfallet? - Fler insatser per brukare - Ta bort 65 års gränsen (om man har en sådan) - Påverka så att fler väljer LSS framför SoL insatser Ska man försöka påverka utfallet i utjämningen?

32 Utvecklingen inom LSS-verksamheten Antal personer med insatser Ökning :Antal personer + 39 % Antal insatser + 33 %

33 Utvecklingen inom LSS-verksamheten Kostnadsutveckling i fasta priser årlig förändring

34 Utvecklingen inom LSS-verksamheten Nettokostnader för LSS-insatser 2002–2010 mkr löpande priser Bostad med särskild service Daglig verksamhet Övriga insatser Personlig assistans Fk 20 tim LASS Summa Utveckling10,6%5,5%5,4%6,4%6,8%8,4%3,8%4,5%

35 Utvecklingen inom LSS-verksamheten Aktuella utredningar • Fuskutredningen (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk Övervältring mellan huvudmän Kostnadsutvecklingen • Sjuklöner för privata utförare av personlig assistans • Schablonersättningen

36 Utvecklingen inom LSS-verksamheten SKL:s ställningstaganden: • Skrivelse till regeringen om förstatligande av assistansen tillsammans med FK • Yttrande fuskutredningen • Skrivelse till regeringen med begäran om översyn av LSS-utjämningen


Ladda ner ppt "LSS-utjämningen ett nödvändigt ont? Örebro 120426 Peter Sjöquist."

Liknande presentationer


Google-annonser