Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LSS-utjämningen ett nödvändigt ont? Örebro 120426 Peter Sjöquist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LSS-utjämningen ett nödvändigt ont? Örebro 120426 Peter Sjöquist."— Presentationens avskrift:

1 LSS-utjämningen ett nödvändigt ont? Örebro 120426 Peter Sjöquist

2 LSS-utjämning bakgrund - Varför utjämning av strukturella kostnadsskillnader mellan kommuner - Viktigt för utvecklad kommunal självstyrelse - Omfördelning mellan kommunerna utifrån opåverkbara faktorer som speglar behovet av tjänster - Stora förändringar i kostnadsutjämningen 93 och 96

3 LSS-utjämning bakgrund - Länsvisa utjämningssystem vid införandet 94 - Fler utredningar under 90-talet - Riktade statsbidrag 2001 – 2003 för höga kostnader och för höga individkostnader - Infördes 2004, översyn 2008

4 LSS-utjämning bakgrund Hur ser kostnadsskillnaderna ut idag ? Nettokostnad för LSS insatser 2010 kr/inv Högsta Lägsta Hedemora7 007Lomma1 555 Vännäs6 807Habo1 351 Boden6 509Ydre1 119 Kungsör6 322Bjurholm1 015 Lycksele6 112Skinnskatteberg537

5 LSS-utjämning bakgrund Hur ser kostnadsskillnaderna ut idag ? 2010 Kr/invIndex Askersund4 074107 Degerfors3 04280 Hallsberg3 02980 Hällefors3 59195 Karlskoga3 56094 Kumla4 045107 Laxå3 807100 Lekeberg3 09282 Lindesberg4 231112 Ljusnarsberg3 833101 Nora4 597121 Örebro4 594121 Snitt i länet3 791100

6 LSS-utjämning bakgrund Hur ser kostnadsskillnaderna på länsnivå ut idag ? Index2001200220032004200520062007200820092010 Blekinge län 104 103106107108 111112115 Dalarnas län 97103108115118114115114111107 Gotlands län 108 127129116108 10698 Gävleborgs län 109114115107105106103101107106 Hallands län 85889092959697959493 Jämtlands län 138133129126125123120123 121 Jönköpings län 88858482848689908789 Kalmar län 127122118116119122124 125129 Kronobergs län 999699102 1031021019896 Norrbottens län 117121120127122119118 115109 Skåne län 757475747574 Stockholms län 105 107104 105103 102100 Södermanlands län 92969795969495969597 Uppsala län 959795939291 878988 Värmlands län 105103100 10198 100 Västerbottens län 122 118 117121 120118119 Västernorrlands län 119117 113111 107105108105 Västmanlands län 9288918893 95 9695 Västra Götalands län 10098 999697 9899102 Örebro län 9299 989799102103104102 Östergötlands län 82838485878991909397 Högst Lägst

7 LSS-utjämning bakgrund Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på ? –Strukturella skillnader Demografi Andel funktionshindrade –Historien (gamla vårdhemskommuner) –Utbudet –Olika behovsbedömningar

8 LSS-utjämning bakgrund Vad beror kostnadsskillnaderna mellan kommunerna på forts ? –Behovsskillnader –Möjlighet att styra brukare till SoL eller LSS insatser (SoL insatser för funktionshindrade har inte ingått i diskussioner om kostnadsutjämningen) –Något annat

9 LSS-utjämning bakgrund Alternativa metoder för utjämning • Strukturella faktorer i kommunerna som samvarierar med skillnader i behov av insatser (demografi) • Faktorer i andra trygghetssystem som samvarierar med skillnader i behov av insatser (t.ex. sjukersättning) • Historiken • Faktiskt verkställda insatser • Faktiska kostnader

10 LSS-utjämning uppbyggnad Vad gör utjämningssystemet ? 2010 kr/invNettokostnadUtjämningEfter utjämning Askersund4 0747303 344 Degerfors3 042-3373 379 Hallsberg3 029-2943 323 Hällefors3 5915493 042 Karlskoga3 56043 556 Kumla4 0451723 873 Laxå3 8075993 208 Lekeberg3 092-1 4274 519 Lindesberg4 2318773 354 Ljusnarsberg3 8333603 473 Nora4 5971 0843 513 Örebro4 5948683 726 Snitt i länet3 7913 250 Snitt i riket3 704 Antal + - 10 % från rikssnitt5 8 Örebro län får 541 kr/invånare från utjämningssystemet 2010

11 LSS-utjämning uppbyggnad Grundläggande standardkostnad (vägt volymmått) • Antal verkställda beslut den 1/10 (SoS antalsstatistik) gånger genomsnittskostnaden för varje LSS- insats • Ersättning till Försäkringskassan för personlig assistans • Insatsen särskild anpassad bostad räknas ej med • Brukare som har både boende och personlig assistans räknas ej dubbelt • Daglig verksamhet endast personkrets 1 och 2

12 LSS-utjämning uppbyggnad Grundläggande standardkostnad Prislappar 2010 Personlig assistans LSS250 416 Ledsagarservice57 896 Kontaktperson23 158 Avlösarservice57 896 Korttidsvistelse231 585 Korttidstillsyn127 371 Barn i bostad m särskild service933 908 Barn i familjehem336 207 Vuxna i bostad m särskild service747 126 Daglig verksamhet182 112 Personlig assistans SFB125 208

13 LSS-utjämning uppbyggnad Beräkning av grundläggande standardkostnader KrDegerforsLekeberg Personlig assistans LSS250 416xx Ledsagarservice57 8961015 Kontaktperson23 1582617 Avlösarservice57 8960x Korttidsvistelse231 5851514 Korttidstillsyn127 3715x Barn i bostad m särskild service933 9080x Barn i familjehem336 20700 Vuxna i bostad m särskild service747 1261613 Daglig verksamhet182 1123125 Personlig assistans SFB125 208187 Ersättning till FK tkr4 9861 863 Summa tkr30 88223 314 Antal invånare 1111019 5637 217 Summa kr/inv3 2293 230

14 LSS-utjämning uppbyggnad Personalkostnadsindex (pix) - Ska kompensera för skillnader i vård och omsorgstyngd - Beräknas genom att jämföra kommunens redovisade personalkostnader för LSS (enligt RS) med de genomsnittliga i landet. - Hänsyn tas till köpt verksamhet och betalningar till och från FK - 70 % av skillnaden mellan redovisade och genomsnittliga personalkostnader beaktas vid beräkning av index - Behövs det ?

15 LSS-utjämning uppbyggnad Beräkningsunderlag från RS 2010, tkr: Degerfors A. Externa löner (kol C)20 704 B. Entreprenader och köp av verksamhet (kol F)1 300 C. Interna köp och övriga interna kostnader (kol L)149 D. Internt fördelade kostnader, kommunnyckel0 E. Internt fördelade kostnader, SCB-nyckel1 239 F. Interna intäkter (kol S)29 G. Ersättning från Försäkringskassan [354]7 665 H. Ersättning till Försäkringskassan [4538]4 986 J. Försäljning av verksamhet till andra kommuner136

16 LSS-utjämning uppbyggnad Beräknade personalkostnader, tkr: Degerfors Lönekostnader inkl 38,56 % PO-påslag (A x 1,3856)28 687 Tillkommer 85 % av köp av verks m.m. (0,85 x (B + C + D + E))2 285 Avgår 85 % av ersättning från Fk m.m. (0,85 x (F + G + J))-6 656 Tillkommer för verks avs personl ass (0,85 x 0,2 x ((H / 0,2) - G))2 935 Summa beräknade personalkostnader27 252

17 LSS-utjämning uppbyggnad Viktigt att analysera stora förändringar i pix mellan år Beräkningen finns på SCB:s hemsida på kommunnivå Problem med pix: Antal ärenden mäts en gång per år kostnaderna avser hela året Beräkning av personalkostnadsindex Degerfors A. S:a beräknade personalkostnader (enligt ovan), tkr27 252 B. Grundläggande standardkostnad (enligt avdelning 1), tkr30 882 C. - varav personalkostnader, 85 %, tkr (0,85 x B)26 250 D. Överskjutande personalkostnader, tkr (A - C)1 002 E. Överskjutande personalkostnader, 70 %, tkr (0,7 x D)701 F. Personalkostnadsindex 2010 (PK-IX, avr. till 3 dec; (B + E) / B)1,023

18 LSS-utjämning uppbyggnad Beräkning av utjämningsbidrag/utjämningsavgift Degerfors Folkmängd den 1 november 20119 563 Standardkostnad inklusive PK-IX (2010 års nivå), tkr31 592 Standardkostnad korrigerad och omräknad till 2012 års nivå - tkr32 028 - kronor per invånare (riksmedelvärde: 3 820)3 349 Beräknat belopp för bidrag(+)/avgift(-), kr per invånare-471 Utjämningsbidrag/utjämningsavgift Utjämningsbidrag, kronor0 Utjämningsavgift, kronor4 504 205

19 LSS-utjämning uppbyggnad - Två års eftersläpning i utjämningssystemet. - Utjämningen för 2012 baseras på antalsstatistik och ekonomisk redovisning för 2010.

20 LSS-utjämning uppbyggnad Prognoser och möjligheter att korrigera och överklaga Prognos 1 SKL slutet av april Uppdaterat pix för de kommuner som lämnat in RS före 17/4 Prognos 2 SKLmitten av juni Preliminärt utfall SCB1 oktober Utfall SCBca 20 december Reviderat utfall SCBBörjan av mars + beslut från Skatteverket Skatteverkets beslut kan överklagas inom 3 veckor efter det kan överklagan ske till Regeringen men beaktas endast om synnerliga skäl finns

21 LSS-utjämning uppbyggnad Prognos 1 för 2013 Folk-Grund-Personal-Är beräk-Standard-StandardkostnadUtjämnings- Förändring mängdläggandekostnads-ning av PK-kostnadefter korrigering ochbidrag(+)/bidrag 2013,avgift 2013,från 2012, Kommunden 31standard-indexIX baseradinklusiveomräkning till 2013-avgift(-)kronor Kr/inv Decemberkostnad(PK-IX)på RSPK-IXårs beräknade nivå2013, 20112011, tkr2011?2011, tkrTkrKronorkronor (Tabell 2)(Tabell 3) per inv 4 015 Askersund11 13451 9700,997 51 81452 4974 7156997 788 17402 605 107234 Degerfors9 55135 0270,959Ja33 59034 0333 563-45204 319 058185 14719 Hallsberg15 24856 8171,006 57 15857 9113 798-21803 317 0235 440 947357 Hällefors7 14031 7400,907Ja28 78829 1674 08570496 7320-1 542 141-216 Karlskoga29 616117 8130,908Ja106 974108 3833 660-356010 540 024-11 127 063-376 Kumla20 51075 7771,054 79 86980 9213 945-7001 437 054-8 862 476-432 Laxå5 62225 1020,995 24 97625 3054 5014862 730 27501 805 582321 Lekeberg7 22326 7010,966Ja25 79426 1333 618-39702 870 6422 292 658317 Lindesberg23 108126 3590,912Ja115 240116 7585 0531 03723 967 7000-2 279 899-99 Ljusnarsberg4 87020 8210,938Ja19 53019 7884 06348232 2620-2 227 804-457 Nora10 42957 3510,912Ja52 30452 9935 0811 06611 115 3430-2 275 834-218 Örebro137 121655 0321,068Ja699 574708 7895 1691 154158 180 176019 130 604140

22 LSS-utjämning uppbyggnad Prognos 1 för 2013 Grundlägande standardkostnad Kr / inv 20102011Förändring Askersund4 2404 66810,1% Degerfors3 2293 66713,6% Hallsberg3 1823 72617,1% Hällefors4 4354 4450,2% Karlskoga4 0953 978-2,9% Kumla3 9143 695-5,6% Laxå3 9504 46513,0% Lekeberg3 2303 69714,4% Lindesberg5 3665 4681,9% Ljusnarsberg4 3244 275-1,1% Nora5 3545 4992,7% Örebro4 5094 7775,9% Riket3 7113 9075,3%

23 LSS-utjämning uppbyggnad

24 LSS-utjämning påverkbarhet - Utjämningssystemet för LSS bygger på uppgifter som redovisas av kommunerna själva - Diskussion om påverkbarhet har funnits hela tiden - Uppdatering av pix SKL:s ställningstaganden: - Bättre med ett utjämningssystem än utan - Ibland har en koppling till huvudmannaskapsfrågan funnits - Utjämningsystemet bör följas upp och förbättras - Frihet under ansvar för kommunerna

25 LSS-utjämning påverkbarhet Antal verkställda beslut - Fler insatser per brukare 1,69 insatser per brukare 2011 svag sjunkande tendens - Överströmning från SoL till LSS insatser Svår fråga, lagarna är överlappande handlar delvis om personkretsdefinitionen och om effektivitetsaspekter

26 LSS-utjämning påverkbarhet Antal verkställda beslut - Olika tillämpning av 65 års gräns (ingen formell gräns finns) andel 7 % 2011 - Definition av insatserna (exempel boendestöd) - Mättidpunkten 1/10

27 LSS-utjämning påverkbarhet Antal verkställda beslut Personer över 65 år 111001 65 +TotaltAndel 2. Personlig assistans5203 76013,8% 3. Ledsagarservice1 0179 16311,1% 4. Kontaktperson1 75219 4579,0% 5. Avlösarservice523 3941,5% 6. Korttidsvistelse649 8800,6% 7. Korttidstillsyn05 0090,0% 8. Boende, barn01 3280,0% 9. Boende, vuxna2 99523 92312,5% 10. Daglig verksamhet1 08831 1463,5% Summa7 488107 0607,0%

28 LSS-utjämning påverkbarhet Kostnader - Fördelningar t.ex. mellan SoL och LSS - Billiga insatser (ex särskilt anpassad bostad) - Löneläget - Personalkostnader kontra köp av verksamhet - Vad händer vid besparingar

29 LSS-utjämning påverkbarhet Hur minska påverkbarheten - Kontroll av underlag - Flera mätningar av ärenden under året - Ta bort pix eller minska påverka på standardkostnaden

30 LSS-utjämning påverkbarhet Alternativa modeller för utjämning - Hitta andra opåverkbara faktorer som samvarierar med kostnadsskillnaderna - ”Strutmodell” utifrån historiska skillnader - Ta enbart med de insatser med störst påverkan på kostnadskillnaderna.

31 LSS-utjämning påverkbarhet Hur kan en kommun påverka utfallet? - Fler insatser per brukare - Ta bort 65 års gränsen (om man har en sådan) - Påverka så att fler väljer LSS framför SoL insatser Ska man försöka påverka utfallet i utjämningen?

32 Utvecklingen inom LSS-verksamheten Antal personer med insatser 2011 63 300 Ökning 2000-2011:Antal personer + 39 % Antal insatser + 33 %

33 Utvecklingen inom LSS-verksamheten Kostnadsutveckling i fasta priser årlig förändring

34 Utvecklingen inom LSS-verksamheten Nettokostnader för LSS-insatser 2002–2010 mkr löpande priser200220032004200520062007200820092010 Bostad med särskild service11 36712 40212 96813 61614 65515 77716 63717 54118 319 Daglig verksamhet3 5653 8313 9544 1514 3084 6375 0285 2395 501 Övriga insatser2 5923 0103 1393 2953 5753 6883 8694 1174 163 Personlig assistans1 7071 9982 2062 3162 2512 2343 0492 6552 890 Fk 20 tim LASS2 1702 4372 7212 9533 2343 5843 8504 1384 286 Summa21 40023 67924 98926 33128 02329 92132 43333 65935 159 Utveckling10,6%5,5%5,4%6,4%6,8%8,4%3,8%4,5%

35 Utvecklingen inom LSS-verksamheten Aktuella utredningar • Fuskutredningen (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk Övervältring mellan huvudmän Kostnadsutvecklingen • Sjuklöner för privata utförare av personlig assistans • Schablonersättningen

36 Utvecklingen inom LSS-verksamheten SKL:s ställningstaganden: • Skrivelse till regeringen om förstatligande av assistansen tillsammans med FK • Yttrande fuskutredningen • Skrivelse till regeringen med begäran om översyn av LSS-utjämningen


Ladda ner ppt "LSS-utjämningen ett nödvändigt ont? Örebro 120426 Peter Sjöquist."

Liknande presentationer


Google-annonser