Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEMO Organisationsindex 2004 Riksförbundet BRIS T-110141 BRIS: Johnny Nordström Temo AB: Nicklas Källebring Datum:2004-07-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEMO Organisationsindex 2004 Riksförbundet BRIS T-110141 BRIS: Johnny Nordström Temo AB: Nicklas Källebring Datum:2004-07-02."— Presentationens avskrift:

1 TEMO Organisationsindex 2004 Riksförbundet BRIS T-110141 BRIS: Johnny Nordström Temo AB: Nicklas Källebring Datum:2004-07-02

2 Sida 2 T-110141© Temo AB 2004 Riksförbundet BRIS I denna rapport beskrivs svenska folkets kännedom och attityder till BRIS. BRIS har undersökts i Temos Organisationsindex åren 1995-2004. Kontaktperson hos BRIS är Johnny Nordström. Undersökningsansvarig på Temo är Nicklas Källebring.

3 Sida 3 T-110141© Temo AB 2004 T EMO O rganisationsindex TEMO Organisationsindex mäter svenska folkets kännedom och attityder till ideella organisationer och intresseorganisationer. Undersökningen ger svar på: • Kännedomen om organisationen • Attityden till organisationen • Verksamhetens betydelse Temo Organisationsindex har genomförts varje år sedan 1989, vilket innebär att det för flera av organisationerna finns historiska data. Temo Organisationsindex ger möjlighet att sätta upp operationella mål för kännedom och attityd. För att kontinuerligt mäta hur man ligger till i förhållande till målsättningen genomförs Organisationsindex varje år.

4 Sida 4 T-110141© Temo AB 2004 G enomförande Undersökningen genomfördes med postala enkäter till ett slumpmässigt urval av svenska folket 16-75 år. Urvalet är ett sannolikhetsurval ur Centrala Befolkningsregistret. 2706 intervjuer genomfördes under perioden 7 april till 27 maj 2004. I årets mätning ingår totalt 17 organisationer. Nästa mätning sker preliminärt under april-maj 2005.

5 Sida 5 T-110141© Temo AB 2004 F rågeställningar Följande frågor ställdes i undersökningen: 1. KÄNNEDOM Hur väl känner Du till...? Har aldrig hört talas om, har hört talas om men känner knappast till någonting om dem, känner till lite om dem, känner till dem ganska bra, känner till dem mycket bra. 2. ORGANISATIONENS VERKSAMHET Hur viktig tycker Du att denna organisations verksamhet är? Mycket oviktig, ganska oviktig, varken viktig eller oviktig, ganska viktig, mycket viktig. 3. UPPFATTNING OM ORGANISATIONEN Vilken är Din uppfattning i stort om den här organisationen? Mycket negativ, ganska negativ, varken positiv eller negativ, ganska positiv, mycket positiv.

6 Sida 6 T-110141© Temo AB 2004 Kännedom om organisationen

7 Sida 7 T-110141© Temo AB 2004 O rganisationens situation och utveckling - kännedom om organisationen • 89 procent av samtliga uppger att de känner till BRIS • Ytterliggare 7 procent uppger att man hört talas om organisationen • 1 procent uppger att man aldrig har hört talas om BRIS Några tydliga skillnader: •Kvinnor, personer i åldern 16-44 år, personer med gymnasie- eller högskoleutbildning och personer med en hushållsinkomst över 250 tkr/år känner oftare än andra grupper till BRIS •Män uppger oftare än kvinnor att de inte hört talas om BRIS • Kännedomen ligger i stort sett still i förhållande till 2003 års mätning (en liten minskning från 91 till 89 %). Andelen som uppger att man aldrig har hört talas om organisationen ligger kvar på samma nivå som förra året (1 %). • Kännedomen om BRIS ligger högt över genomsnittet för samtliga organisationer som ingår i Organisationsindex 2004 (89 mot 68 %).

8 Sida 8 T-110141© Temo AB 2004 Organisationens verksamhet

9 Sida 9 T-110141© Temo AB 2004 O rganisationens situation och utveckling - organisationens verksamhet • 94 procent av de som hört talas om/känner till BRIS anser att organisationens verksamhet är mycket eller ganska viktig. • 2 procent anser att den är mycket eller ganska oviktig • 4 procent anser att verksamheten är varken viktig eller oviktig Några tydliga skillnader: • Kvinnor, personer i åldern 30-44 år, offentliganställda och de med barn i åldern upp till 15 år uppger oftare än andra att verksamheten är mycket eller ganska viktig. • Män och personer i åldern 60 år och äldre uppger oftare än andra att verksamheten är mycket eller ganska oviktig. • Andelen som tycker verksamheten är mycket eller ganska viktig är oförändrad i förhållande till 2003 års mätning (94 % i år, 95 % 2003). Även andelen som tycker att verksamheten är mycket eller ganska viktig är oförändrad (2 % i år, 1 % 2003). • Andelen som uppger att organisationens verksamhet är mycket eller ganska viktig ligger högt över genomsnittet för samtliga organisationer som ingår i Organisationsindex 2004 (94 mot 63 %).

10 Sida 10 T-110141© Temo AB 2004 Uppfattning om organisationen

11 Sida 11 T-110141© Temo AB 2004 O rganisationens situation och utveckling - uppfattning om organisationen • 88 procent av de som hört talas om/känner till BRIS har en mycket eller ganska positiv uppfattning om organisationen. • 1 procent har en mycket eller ganska negativ uppfattning • 11 procent har en varken positiv eller negativ uppfattning Några tydliga skillnader: •Kvinnor, personer med högre utbildning, offentliganställda och personer som bor i hyreslägenhet uppger oftare än andra att de har en mycket eller ganska positiv uppfattning om organisationen. •Män, personer med chefsbefattningar och personer med en hushållsinkomst mellan 150-250 tkr/år uppger i högre grad än andra att de har en mycket eller ganska negativ uppfattning om BRIS. • Andelen som har en mycket eller ganska positiv uppfattning om BRIS har minskat från 92 till 88 procent samtidigt som andelen som har en mycket eller ganska negativ uppfattning är oförändrad (1 %). • Andelen som uppger en mycket eller ganska positiv uppfattning om BRIS ligger högt över genomsnittet för samtliga organisationer som ingår i Organisationsindex 2004 (88 mot 51 %).

12 Sida 12 T-110141© Temo AB 2004 Riksidrottsförbundet Rädda Barnen Svenska Afghanistankommittén Svenskt Näringsliv Svenska kyrkan Svenska Röda Korset TCO Villaägarnas Riksförbund Samtliga Organisationer

13 Sida 13 T-110141© Temo AB 2004 Samtliga organisationer På följande sidor finns översiktliga resultat för samtliga 17 organisationer som finns med i årets omgång av Organisationsindex. 2 diagram I följande diagram beskrivs: Viktig verksamhet: Andelen som tycker att organisationens verksamhet är ganska eller mycket viktig Positiv uppfattning: andelen som har en ganska eller mycket positiv uppfattning om organisationen Känner till eller Har hört talas om: Andelen som känner till organisationen (lite, ganska bra, mycket bra) samt de som bara hört tals om organisationen J ämförelse med andra organisationer

14 Sida 14 T-110141© Temo AB 2004 V ad betyder kategorierna? BRIS- Barnens rätt i samhället Rädda Barnen Svenska röda korset Amnesty International Friluftsfrämjandet Hyresgästföreningen PRO Riksidrottsförbundet HSB Kommunal LO svenskt Näringsliv Svenska Kyrkan TCO Villaägarnas riksförbund Kooperation utan gränser Svenska Afghanistankommittén Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5

15 Sida 15 T-110141© Temo AB 2004 Kategori 1 befinner sig längst upp i högra hörnet och toppar skalan på samtliga variabler som vi mätt. De organisationer som befinner sig här betraktas som mycket viktiga och allmänheten har en mycket positiv uppfattning om dem. Fortsätt på samma sätt! Kategori 2 har även gott renommé och betraktas som mycket viktiga organisationer. Organisationerna är av samma typ som kategori 1 men gemene man ser inte organisationerna som lika viktiga eller har inte lika positiv uppfattning om dem. Förbättra uppfattningen hos allmänheten för att nå kategori 1:s nivå. Kategori 3 placerar sig kring medelvärdet för viktig verksamhet och positiv uppfattning. Man kan säga att dessa är normal-organisationerna i TEMOs Organisations-index. Kategori 4 placerar sig över eller kring medelvärdet på variabeln kännedom men vad gäller viktig verksamhet och positiv uppfattning hamnar organisationerna lägre. Organisationerna är relativt välkända men har inte gett ett imponerande intryck på allmänheten. Här kan det vara värt att jobba vidare med och se över sin image. Kategori 5 placerar sig i nedre vänstra hörnet kring eller något under medelvärdet på samtliga variabler. Störst problem har man med kännedomen. Här behövs varumärket etableras bättre och samtliga organisationer i kategori 5 behöver även se över sin image. V ad betyder kategorierna?

16 Sida 16 T-110141© Temo AB 2004

17 Sida 17 T-110141© Temo AB 2004

18 Sida 18 T-110141© Temo AB 2004 BRIS Regioner

19 Sida 19 T-110141© Temo AB 2004 Regionala nedbrytning De regionala nedbrytningar har gjorts på följande områden: NORRA: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens län MELLAN: Dalarnas län, Gävleborgs län, Värmlands län, Örebro län ÖSTRA: Västmanlands län, Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län VÄSTRA: Hallands län, Västra Götalands län SÖDRA:Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Blekinge län, Skåne län

20 Sida 20 T-110141© Temo AB 2004 Regional kännedom om organisationen

21 Sida 21 T-110141© Temo AB 2004 O rganisationens situation och utveckling - Regional kännedom om organisationen •89 procent av samtliga uppger att de känner till BRIS. Den högsta siffran återfinns i Östra regionen (90 %) och den lägsta i Norra regionen (87 %). • Andelen som uppger att man känner till eller hört talas om om BRIS varierar mellan 95 och 96 procent. • Skillnaderna i kännedom mellan olika regioner är mycket liten och ingen av skillnaderna är statistiskt säkerställda. Den regionala nedbrytningen visar att kännedomen om BRIS är höga i samtliga landsdelar.

22 Sida 22 T-110141© Temo AB 2004 Organisationens verksamhet Mycket/ganska oviktigtMycket/ganska viktigt

23 Sida 23 T-110141© Temo AB 2004 O rganisationens situation och utveckling - organisationens verksamhet • 94 procent av de som hört talas om/känner till BRIS anser att organisationens verksamhet är mycket eller ganska viktig. • Lägst andel som tycker verksamheten är mycket eller ganska viktig finns i Norra regionen (91 %) och högst andel finns i Mellan och Östra regionen (båda 95 %). • Skillnaderna mellan de olika regionerna är överlag små. Andelen som tycker verksamheten är mycket eller ganska viktig är dock signifikant lägre i Norra regionen i jämförelse med riksgenomsnittet

24 Sida 24 T-110141© Temo AB 2004 Regional uppfattning om organisationen Mycket/ganska negativ Mycket/ganska positiv

25 Sida 25 T-110141© Temo AB 2004 O rganisationens situation och utveckling - uppfattning om organisationen • 88 procent av de som hört talas om/känner till BRIS har en mycket eller ganska positiv uppfattning om organisationen. • Skillnaderna mellan olika regioner är mycket liten. Högst andel med en mycket eller ganska positiv uppfattning om BRIS finns i östra regionen (89 %) och lägst är andelen i norra och södra regionen (båda 87 %). •Ingen av skillnaderna mellan regionerna är statistiskt säkerställda.


Ladda ner ppt "TEMO Organisationsindex 2004 Riksförbundet BRIS T-110141 BRIS: Johnny Nordström Temo AB: Nicklas Källebring Datum:2004-07-02."

Liknande presentationer


Google-annonser