Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Farligt avfall under kontroll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Farligt avfall under kontroll"— Presentationens avskrift:

1 Farligt avfall under kontroll
Johanna Krabbe Johanna Krabbe 1

2 Innehåll Vad är farligt avfall? Sortering av farligt avfall
Uppsamling och transport Hantering och återvinning Kemikalier Johanna Krabbe

3 VAD ÄR FARLIGT AVFALL? Johanna Krabbe

4 Farligt avfall ”Farligt avfall är ämnen eller föremål som inte längre används och kan orsaka fara eller risk för hälsan.” ”Farligt avfall innehåller ämnen som även i små mängder kan vara skadliga eller farliga för både människor och miljö.” Johanna Krabbe

5 Egensakper för farligt avfall
explosivt oxiderande brandfarligt irriterande skadligt för hälsan giftigt cancerframkallande frätande smittosamt reproduktionstoxiskt mutagen avger giftiga gaser skadligt göt miljön Johanna Krabbe

6 Med andra ord… Farliga avfall får aldrig blandas med annat anfall, hällas i avloppet eller brännas. Johanna Krabbe

7 Farligt avfall är… Mediciner och farmaceutiska produkter, kvicksilver febertermometrar, lysrör, lågenergilampor, ackumulatorer och batterier. Asbest, använda målarredskap, harts, kitt, lim och isoleringsmassor kylarvätskor, såsom ammoniak och CFC oljefilter, trassel, fett, vax, smörjmedel, rengöringsmedel från oljetanken, oljefiltrets avfall apparater som innehåller ämnen som klassas som farligt avfall aerosolburkar (skvalpar eller fräser, märkta med kemikaliesäkerhetsetikett) halon brandsläckare. Starka tvätt- och rengöringsmedel Johanna Krabbe

8 PÅ BYGGARBETSPLATSEN Johanna Krabbe

9 Asbest När man bearbetar asbestmaterial sprids fint damm och tunna asbestfibrer i luften. Asbestfibrerna andas in i lungorna där de blir kvar. En följd av exponering kan vara lungcancer, mesoteliom (pleural eller peritoneal cancer), asbestos och pleurala sjukdomar. Johanna Krabbe

10 Kvicksilver föreningar klassas som farligt avfall
miljögift, koncentrationerna bioackumuleras genom näringskedjan till toppen (i däggdjur, fiskar och fåglar). metalliskt kvicksilver påverkar lungor, njurar och hjärna. organiska föreningar påverkar nervsystemet. Johanna Krabbe

11 Stenkolstjära används som isolering mot vatten och fukt
användningsområden har varit bl.a. källarnas golvkonstruktioner, murade väggar och golv, kakelfogar, simbassänger. när stenkolstjära avlägsnas frigörs oorganiska och organiska föreningar i luften. Mest problematiska av dessa är de polycykliska aromatiska kolväteföreningar (PAH), som klassificeras som cancerframkallande. Johanna Krabbe

12 PCB*- föreningar *Polyklorade bifenyler
används när man bygger i lim och lack, i elementhusens fogningsmassa samt i isoleringsmassan i värmeglasfönster PCB-föreningar är de värsta miljögifter med tanke på bioackumulering och svårnedbrytbarhet. *Polyklorade bifenyler Johanna Krabbe

13 Bly anrikas i naturen skadar människans hemoglobinbildning
påverkar det centrala nervsystemet, lever och njurar och kan binda sej till skelettet Johanna Krabbe

14 Typiska farliga avfall i hemmet (1/3)
kylar-, broms- och växellådsvätskor från fordon spillolja, oljefilter och annat oljigt avfall bensin rostsläppmedel tryckimpregnerat trävirke Johanna Krabbe

15 OBS! Om olja läcker ut på gården eller på garagegolvet, strö på sågspån, gammalt mjöl, kattsand eller annat ämne som absorberar, ovanpå oljeläckan. Sopa upp avfallet och placera i avfallsbehållare av farligt avfall. Johanna Krabbe

16 Typiska farliga avfall i hemmet (2/3)
lösningsmedel såsom terpentin, thinner, aceton (även nagellacks borttagningsmedel) och lösningsmedelshaltiga tvättmedel rengöringsmedel för fönster färg, lim, lack och hartser samt träskydds- och impregneringsmedel (inklusive nagellack) Johanna Krabbe

17 Typiska farliga avfall i hemmet (3/3)
nyårstenn (innehåller bly) alkaliska rengöringsmedel starka syror bekämpningsmedel, växtskyddsmedel, oanvänt gödsel tryckkärl som innehåller eller som har innehållit gas Johanna Krabbe

18 Johanna Krabbe

19 Johanna Krabbe

20 Farligt avfall är INTE glödlampor, proppar
Färgkassetter och bläckpatroner Kassetter, videoband, CD/DVD skivor Stekfett Tomma förpackningar som innehållit farligt avfall Johanna Krabbe

21 Problemavfall heter nu farligt avfall
Benämningen problemavfall har ändrats till farligt avfall. Termen farligt avfall berättar bättre vad det är frågan om och den motsvarar också den internationella terminologin. (2 min) Johanna Krabbe

22 UPPSAMLING AV FARLIGT AVFALL
Johanna Krabbe

23 Kom ihåg när du sorterar farligt avfall (1/4)
Farligt avfall ska alltid sorteras skilt från övrigt avfall Medicinavfall till apoteket Sprängämnen till polisen Elapparater (EES) samt ackumulatorer och batterier till sina egna uppsamlingssystem Asbestavfall kräver specialbehandling, och ska paketeras skilt. Johanna Krabbe

24 Kom ihåg när du sorterar farligt avfall (2/4)
farligt avfall uppbevaras helst i sin ursprungliga förpackning. Kontrollera att förpackningarna är täta och hålls hela under transporten. Packa lysrör i en stor låda, inte i enskilda förpackningar. Johanna Krabbe

25 Kom ihåg när du sorterar farligt avfall (3/4)
Blanda inte olika farligt avfall sinemellan eller i annat avfall. Märk innehållet i varje kärl och förpackning. Ifall innehållet är okänt, märk med texten ”okänt avfall”. Johanna Krabbe

26 Kom ihåg när du sorterar farligt avfall (4/4)
Osorterat och okänt avfall debiteras enligt den högsta prisklassen. Farligt avfall ska bokföras och för transport behövs transportdokument, vilka ska bevaras i 3 år. Johanna Krabbe

27 RISKER Exponering för farliga kemikalier sker via inandning, hud och slemhinnor. I allmänhet blir händerna först smutsiga och det skadligt ämne kan absorberas direkt genom huden in i kroppen. Det kan också hamna via händerna i munnen och den vägen ut i kroppen. Exponering via inandning uppstår när man arbetar i ett utrymme där det finns öppna kärl med farliga kemikalier eller när man överför avfall från mindre behållare till transportbehållare. Ha klart för dej vad du arbetar med för ämne! - Använd skyddsutrustning! Johanna Krabbe

28 Kommunens avfallsansvar
Den nuvarande ansvarsfördelningen bevaras i det stora hela: kommunen ansvarar, liksom hittills, för hushållsavfall, avfall från den offentliga sektorn samt farligt avfall från bosättning, jord- och skogsbruk. till kommunens ansvar läggs även kommunala avfall från privata social- och hälsovårdstjänster samt utbildning. Johanna Krabbe

29 Uppsamling och transport (hushållen)
Det finns mer än 400 regionala insamlingsplatser för farligt avfall (bemannade mottagningar) Medel för insamling: containrar Färgkod: (oftast) röd Dessutom finns det cirkulerande uppsamlingsbilar på många orter Avfallet transporteras som farligt gods (TDG) från insamlingsställena till återvinningen. Johanna Krabbe

30 Miljölov § Allt genererat avfall ska regelbundet föras till mottagaren, som har behörigt tillstånd för mottagning av avfallet i fråga. Avfallet ska i första hand lämnas för återvinning. Farligt avfall får inte lagras i fastigheten längre än 12 månader. (MSL 43, 45 §, AL 6, 15 §) § Olje- och sandseparatorer bör tömmas minst två gånger om året. Separatorernas funktion skall ses till under alla omständigheter. Ackumulerade oljeslam i separatorerna är farligt avfall och ska föras till en behörig mottagare. (MSL 45 §) Johanna Krabbe

31 Uppsamling och transport (företag)
Företagens farliga avfall är till stor del avgiftsbelagd. Avfallet måste transporteras med transportlov till en anläggning med tillstånd för bearbetning. Även kommunala avfallsanläggningar tar emot små mängder farligt avfall från företag. Industribatterier och –ackumulatorer kan i regel returneras till inköpsstället. Johanna Krabbe

32 Uppsamling och transport (företag)
Även kommunala avfallsanläggningar tar emot små mängder av farligt avfall från företag. Max 800 kg av varje farligt avfall Max 50 kg spilloilja Blybatterier utan begränsning Johanna Krabbe

33 Bokföring ( §) Skyldighet att föra register över avfall (118 § 1 mom.) Verksamhet som genererar farligt avfall eller minst 100 ton / år annat avfall eller kräver miljölov Avfallsanläggning eller professionell avfallsbehandling Avfallstransportörer och -mäklare Professionell avfallsuppsamling (§ 100) Informationen i bokföringen (§ 119) Ett nytt krav är den karakteristiska avfallsmängden (avfalls producent) Sparas i 6 år Johanna Krabbe

34 Skyldighet att inhämta information (16 §i kemikalielagen)
Skyldighet att veta om farligt avfall: Producenten av farligt avfall Mottagaren av farligt avfall, även vid samlingspunkterna av farligt avfall Transportören av farligt avfall Den som behandlar och återanvänder farligt avfall Företagets ledning sak veta vilka ämnen som används i företaget samt deras risker. Det är företagets skyldighet att utbilda personalen och ordna med lämplig skyddsutrustning. Angående farligt avfall är minikraven på information: Sort, mängden farligt avfall (kg, liter), kvalité och ursprung. Johanna Krabbe

35 Förvaring Den allmänna regeln är att farligt avfall lagras minst lika noggrant som de råvaror som de uppstår ifrån. § I verksamhet där farligt avfall uppstår, skall det förvaras i korrekt märkta och åtskilda från annat avfall i ett täckt och låsbart förråd. (MSL 43, § 45, § 6, AL, och § 6) På avfallsbehållaren ska det framgå vad avfallet består av och vem som är dess ägare. Om avfallet har farliga egenskaper ska de (eller lagringsplatsen) också märkas: med tecken för fara namnet på de farliga ämnena R- och S-fraser Johanna Krabbe

36 Ansvaret kvarstår Problemavfall är i princip aldrig utan ägare.
Ifall ett företag går i konkurs och där blir problemavfall kvar, är det fastighetsägaren som i sista hand är skyldig att transportera problemavfallet till lämplig uppsamling. När avfallet överlåtes till uppsamlaren överlåts även ansvaret för skyldighet att inhämta information. Avfallets ägare är skyldig att överlåta all information som följande aktör/mottagaren behöver. Ifall avfallet överlåts någon annan stans än till den uppsamlare som har tillstånd, övergår inte ansvaret utan förblir hos avfallets ägaren. Johanna Krabbe

37 SORTERING AV FARLIGT AVFALL
Johanna Krabbe

38 Impregnerat trä Köp bara den mängd och kvalité virke du behöver
Ta reda på vilken impregnering som används och hur det ska bearbetas och användas. Impregnerat trä som avlägsnas tillhör farligt avfall Vid bygg och renovering lönar det sej att sortera impregnerat trä och samla det på ett flak Små leverantörers mottagningspunkter för impregnerat trä finns på adressen Johanna Krabbe

39 Returnering av batterier och ackumulatorer
Konsumenterna kan återlämna sina förbrukade bärbara batterier och ackumulatorer gratis till alla affärer och kiosker som säljer batterier och ackumulatorer. Till butikernas och kioskernas uppsamlingslådor endast föras slutna, använda torrbatterier, som kan bäras för hand. Bilbatterier och industribatterier kan återlämnas till samma affär där de köptes. (svenska 2007) (finska 2011) Johanna Krabbe

40 Returnering av batterier och ackumulatorer
Batterier och ackumulatorer som läcker, förpackas i plastpåsar. Det finns risk för läckage när man returnerar batterier och ackumulatorer. Om batterier läcker kan farliga ämnen komma på huden eller skada insamlingskärlet. Litium ackumulatorernas och -batteriernas poler döljs tejpning. Risk för brand orsakad av kortslutning kan förhindras genom att dölja litium- batteriernas poler med tejp. Litiumbatterier känner man igen på Li -märkningen. Endast tomma ackumulatorer och batterier returneras. Om det finns laddning kvar i batteriet kan det kortslutas och bli varmt. Till returlådorna returneras endast produkter som tillhör dem. Till de bärbara returlådorna får INTE returneras bil ackumulatorer, glödlampor eller skräp. Johanna Krabbe

41 Elektriskt och elektroniskt avfall (EES)
Till EES hör alla elapparater såsom: datorer, printrar och kopieringsapparater faxar och telefoner TV-apparater, skärmar och projektorer kylapparater Kaffekokare och kaffeautomater Fläktar och kylsystem Belysning Många apparater lagrar information, så det lönar sej att behandla och förstöra dem enligt datasäkerhetskraven. EES klassificeras som farligt avfall, för der kan innehålla farliga ämnen. Producebtansvar: Tillverkare eller importör är skyldiga att ordna uppsamling och behandling av avfallet för konsumeterna. Johanna Krabbe 41

42 MÄRKNING På avfallsförpackningen ska det åtminstone framgå följande:
Avfallets namn och Avfallets ägares namn På uppsamlingskärlen bör det finnas märkning om avfallets eventuella farliga egenskaper. På så sätt beaktas även avfallshanteraren arbetssäkerhet. Om det är fråga om avfall av klassen farligt gods ska det också märkas med ämnesgruppens varningsmärke samt ämnets FN-nummer. Johanna Krabbe

43 starkt alkaliska eller sura tvättmedel kylvätskor
Till denna grupp hör bl.a. lösningsmedel, bensin, lätt brännolja, aceton, thinner, terpentin > brandfarliga vätskor eller deras derivat Följande ämnen får EJ blandas med dessa använda smörjoljor starkt alkaliska eller sura tvättmedel kylvätskor Halogenhaltiga lösningsmedel (klorhaltiga) (vatten ?) Får ej innehålla fasta eller pastaliknande material såsom fast färg Lyder under bestämmelsen för transport av farligt gods i avtalet (UN1993, 3lk/31c) Kom ihåg att avfall av lösningsmedel är en brandfarlig värska (rökning, hetta, öppen eld förbjuden) Källa: L&T Johanna Krabbe 43

44 Separera klara oljor (packade i märkta behållare)
Till spillojor hör inte trassel eller fasta ämnen, vatten, kylar-, broms-, kopplingsvätskor, brännolja, lösningsmedel osv. Kvalitetskraven är, att vattenhalten är under 10% och flampunkten över 55 °C. Satsstorleken minst 400 l/år, upp till l (för företag). Separera klara oljor (packade i märkta behållare) svart spillolja = sotig olja, t.ex. motorolja klar spillolja = sotfri olja, t.ex. hydraulikolja Blanda inte oljor om det finns en risk, att de innehåller föreningar av PBC (transformator-, kondensator- och brytarolja Redan 4 l bensin i en 1000 l spilloljetank leder till att spilloljan inte kan återvinnas p.g.a. att flampunkten blir för låg. Lähde: L&T Johanna Krabbe 44

45 Fasta ämnen som innehåller PCB-olja
Fasta eller pastaliknande avfallsom innehåller olja, t.ex. Absorbtions massa, oljigt trassel, hydraulik slangar, oljefilter, vaselin, förorenad tjockolja. FÅR INTE BLANDAS Fasta ämnen som innehåller PCB-olja Färg- och lösningsmedelstrasor, lösningsmedel, färg lyder inte under bestämmelsen för transport av farligt gods packas i t.ex. 240 l behållare Källa: L&T Johanna Krabbe 45

46 Broms-, kopplings-, antifrysmedel samt andra glykolhaltiga vätskor
I flytande form Inga andra farliga avfall såsom lösningsmedel, olja, etc. Inte fast eller pasta avfall => förhindra pumpning Lyder inte under bestämmelsen för transport av farligt gods Källa: L&T Johanna Krabbe 46

47 Tjocka (pasta) tvättmedel och pulver kan höra till denna grupp
Till färgavfall klassificeras färg, tryckfärg, printerns färgkasetter, lack, lim och vax. Även trasor som kontaminerats med dessa ämnen och lösningsmedel sorteras i denna grupp. Förtunnings-, lösningsmedel eller andra lösningsmedel som används vid målning är inte färgavfall utan hör till lösningsmedel. Tjocka (pasta) tvättmedel och pulver kan höra till denna grupp Lyder under bestämmelserna för transport av farligt gods (FN 3175, 4,1 lk/41 c) Lähde: L&T Johanna Krabbe 47

48 PARISTOT Alla aerosolburkar/-flaskor → se färgavfall Johanna Krabbe 48
Lähde: L&T Johanna Krabbe 48

49 Alla batterier, NiCd-acku (mobiltelefoner och arbetsapparater)
Lyder inte under bestämmelsen för transport av farligt gods Lähde: L&T Johanna Krabbe

50 Bly-syra ackun Uppsamlas i ackulådor
Lyder under bestämmelserna för transport av farligt gods (UN 2794, 8lk/81c)) Lähde: L&T Johanna Krabbe

51 Bokföring av farligt avfall
Lagen ålägger att bokföra problemavfallet. I bokföringen ska framgå vilket avfall som kommer till lagret, vad som finns i lagret samt vad som förs bort. Transportdokument är tillräckligt för avfall som transporteras bort från lagret. TRANSPORTDOKUMENT Transportdokument behövs alltid vid transport av farligt avfall, oberoende av om det farliga avfallet hör till avtalet för transport av farligt gods. Av transportdokumentet skall framgå uppgifter om avfallets sammansättning och egenskaper samt avfallets innehavare och mottagare. Problemavfallets innehavare och mottagare ska uppbevaras transportdokumenten tre år från att de undertecknats. Johanna Krabbe

52 Transportdokument (121 §)
Avfallets ägare är skyldig att upprätta transportdokument vid överlåtelse av: - Farligt avfall - Septisk- och slam brunnslam, sand- och fettavlägsnande brunnslam - Bygg-och rivningsavfall - Förorenad mark. Om avfallet avhämtas från hushåll ansvarar föraren dokumnetskyldigheterna. Transportdokumneten åtföljer avfallstransporten till mottagaren, som kvitterar med sin namnteckning. Dokumenten lagras i tre år. Johanna Krabbe

53 TRANSPORTDOKUMNET 1. AVFALLSPRODUCENTEN 2. AVFALLSMOTTAGAREN
3. TRANSPORTFÖRETAGET 4. AVFALLSPRODUCENTENS VERKSAMHETSOMRÅDE 5. NAMNET PÅ FARLIGT AVFALL farliga egenskaper namn i form av transport av farlig gods avfallets form avfallets ID-nummer återvinnings- /behandlingsmetod 6. SÄKERHETSBROSCHYR (vid behov) 7. AVFALLSÄGARENS FÖRSÄKRAN 8. SIGNATUR Johanna Krabbe

54 TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL
Farligt avfall är redo att transporteras, när man vet vilket material som ska transporteras De handlingar som behövs (transportdokument, säkerhetsbroschyr) har granskats och undertecknats Säkerhetsdatablad (i lagret för farligt avfall, där avfall förvaras, bör finnas säkerhetsdatablad för alla ämnen som behandlas.) Transportören är ansvarig för att fordonet är i överensstämmelse med och föraren har nödvändiga kunskaper och färdigheter av transport av avfall (ADR / RID-körkort) Transportören av farligt avfall måste registrera sitt företag till det regionala miljöcentralens avfallsregister. Företag som samlar in och behandlar farligt avfall ska ha ett miljötillstånd. Säkerhetsrådgivare hjälper till med förberedelser för transpor Johanna Krabbe

55 BEHANDLING OCH ÅTERVINNING
Johanna Krabbe

56 Behandling Farligt avfall behandlas med modern teknik, termisk eller fysikalisk-kemisk till en ofarlig form. Till deponering hamnar endast avfall som inte kan utnyttjas. Utsläppen från behandlingen måste kontrolleras. Johanna Krabbe

57 Återvinning Förbränningsvärmen vid termisk behandling återvinns till el och fjärrvärme. Syftet är att förutom säkerheten att även få mer och mer omfattande återvinning av materialen från farligt avfall. Johanna Krabbe

58 KEMIKALIER LAGSTIFTNINGEN OCH SÄKERHETEN
Johanna Krabbe

59 Kemikalier Arbetsgivaren är skyldig att se till att farliga kemikalier är tydligt märkta och att på arbetsplatsen finns varuinformationsblad. Förteckning över kemikalier Arbetsgivaren skall upprätta en lista över de kemikalier som används på arbetsplatsen och hålla den aktuell. Listan och säkerhetsdatablad måste hållas till påseende för de anställda. Källa: Aluehallintovirasto Johanna Krabbe

60 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Europaparlamentets och rådets förordning nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Reach-förordningen trädde i kraft i juni 2007. Johanna Krabbe

61 REACH Förordningen syftar till att förbättra människornas och miljöns säkerhet. Förordningen överföra ansvaret för säker användning av kemikalier från myndigheterna till industrin och slutanvändarna. Förutom tillverkare och användare gäller regleringen även distributörer av råvaror som innehåller kemikalier. Johanna Krabbe

62 REACH Kräver att företagen på ett nytt sätt bedömer riskerna vid användning av de kemikalier de markandsför och vägleda om säker användning. börjar en centraliserad kontroll av säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) Johanna Krabbe

63 REACH Den första REACH tidsfristen löpte ut 1.12.2010.
Slutdatum gällde för de kemikalie- tillverkare och importörer som tillverkar eller importerar kemikalier i EU för mer än 1000 ton/år. Johanna Krabbe

64 CLP Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om kemikaliklassificering, märkining och förpackning. börjar en centraliseradkontroll av säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) Johanna Krabbe

65 CLP På kemikaliens etiketten kommer varningstecken, riskfraser, skyddsangivelser och en del av blandningarnas klassificering förändras avsevärt i den nya reglerna. Alla företag som marknadsför kemikalier ansvarar för att ämnen och blandningar klassificeras och märks. Johanna Krabbe

66 Johanna Krabbe

67 CLP Risk- och skyddsfraser (R- och S-fraser) förändras till nya faro- (H-fraser) och skyddsfraser (S-fraser). Johanna Krabbe

68 Johanna Krabbe

69 Kemikaalien tuotetiedot
Johanna Krabbe

70 Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad är ett dokument som en kemikalieförsäljaren är skyldig att tillhandahålla. Säkerhetsdatablad visar: kemiskaliens och tillverkarens eller importörens uppgifter sammansättning och information om farliga beståndsdelarna fysikaliska och kemiska egenskaper faktorer som orsakar hälsorisk och skada säkerhet- och skyddsåtgärder hantering och lagring kemikaliebestämmelser första hjälpen förfaranden vid brand och bekämpande av utsläpp miljörisker och avfallshantering Källa: Regionförvaltningsverket Johanna Krabbe

71 Hantering och lagring av kemikalier
Arbetsgivaren skall se till att kemikalier förvaras och hanteras på ett säkert sätt. På arbetsplatsen får inte användas för kemikalier för vilka det inte finns säkerhetsdatablad och varningstexter eller liknande information. Kemikalier skall förvaras i sin originalförpackning, märkt med korrekt användning och säkerhetsinstruktioner. Om förpackningen måste bytas, ska den nya förpackningen märkas liksom originalen. Källa: Regionförvaltningsverket Johanna Krabbe

72 Svetsning Johanna Krabbe

73 ORDLISTA Behandling Verksamheten syftar till att göra avfallet ofarligt eller slutförvaring. Uppsamling Från avfallshantering, sortering eller en kombination till överföring av avfall till ett företag som använder eller hanterar avfall eller en kommun eller en annan enhet tar över. Transportdokument Obligatoriska dokument där det framgår uppgifterna om det farliga avfallets för transport och mottagning. Dokumentet påvisar också en ordentlig överföring av farligt avfall. Johanna Krabbe

74 ORDLISTA R- och S-fraser Baserar sej på kemikalielagen, ämnens risker (R) och säkerhetsåtgärder för att förhindra (S) påvisade standardfraser. Säkerhetsrådgivare Utsetts av operatörensärskilt, en kvalificerad person, med uppgift att undersöka hur transport av farligt gods ska utföras så säkert som möjligt, att ge råd om transport och övervaka att bestämmelsernas följs. Johanna Krabbe

75 ORDLISTA VAK (ADR) Bestämmelser förvägtransporter av farliga gods
FN-nummer Ämnesspecifika identifikationsnummer för transport av klassificerat farligt gods . (Internationella transporter UN) FN-märkning Godkännande av behållare som används vid förpackningar av farligt gods för transport. Etiketten visar att paketet är tastat av en oberoende testanstalt och testas av ett officiellt godkänt kontrollorgan. Johanna Krabbe

76 Mera information: www.vaarallinenjate.fi/ svenska
bl.a. branchspecifika broschyrer Johanna Krabbe

77 TACK! Johanna Krabbe


Ladda ner ppt "Farligt avfall under kontroll"

Liknande presentationer


Google-annonser