Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- narrativet som verktyg i arbetshandledning Reykjavik 16.9.201 0 Barbro Näse TM, familjerådgivare, psykoterapeut (Valvira), familjeterapeut, organisationskonsult.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- narrativet som verktyg i arbetshandledning Reykjavik 16.9.201 0 Barbro Näse TM, familjerådgivare, psykoterapeut (Valvira), familjeterapeut, organisationskonsult."— Presentationens avskrift:

1 - narrativet som verktyg i arbetshandledning Reykjavik 16.9.201 0 Barbro Näse TM, familjerådgivare, psykoterapeut (Valvira), familjeterapeut, organisationskonsult

2 Arbetshandledning i Borgå stift  att befrämja dialog, reflektion och samarbete på arbetsplatser Barbro Näse 16.9.2010

3 Buber och ”das Zwischen”  Jag är inte det viktigaste. Du är inte det viktigaste. Det viktigaste är mellan oss. Barbro Näse 16.9.2010

4 resursinriktning lösningsinriktning lösningsinriktning bl.a. Steve de Shazer, Insoo Kim Berg narrativitet Miachael White David Epston dialog – kollaborativitet,reflektivitet Harlene Anderson Harry Goolishian Tom Andersen Jaakko Seikkula Barbro Näse 16.9.2010 Social konstruktionism verkligheten som social konstruktion språket särskilt viktigt kunskap som diskurs lokal kunskap multiversum

5 Barbro Näse 16.9.2010 There´s no theory. Just talking about ideas. Michael White

6 Barbro Näse 16.9.2010 Philosophy is not a theory but an activity. Ludwig Wittgenstein

7 Barbro Näse ABHL 16.9.2010 N arrativ

8 Barbro Näse 16.9.2010 Narrativ / berättelse  Människans sätt att ge händelser och erfarenheter BETYDELSE  Människans sätt att ge mening Leif Gunnar Engedal:  Narrativitet och trinitarisk semiotik hör ihop. The Master Narrative – man tyder och tolkar tecken på Guds närvaro.

9 Barbro Näse 16.9.2010 Narrativ / berättelse att berätta att organisera

10 Barbro Näse 16.9.2010 intrig, plot intrig, plot

11 Barbro Näse 16.9.2010  Människan berättar berättelser om sitt liv och lever berättelserna.

12 Barbro Näse 16.9.2010 N arrativ I sitt eget liv är människan experten

13 Barbro Näse 16.9.2010 Expertisen hos en arbetshandledare som jobbar på ett narrativt sätt är att kunna bygga upp ett samtal där möjligheter blir verkliga. Tapio Malinen

14 Barbro Näse 16.9.2010 N arrativ I sitt eget liv är människan experten A lltid finns det något annat

15 Barbro Näse 16.9.2010

16 N arrativ I sitt eget liv är människan expert A lltid finns det något annat T illtro till osäkerhet; nyfikenhet

17 Barbro Näse 16.9.2010 nyfikenhet  Arbetshandledarens reflekterande position och nyfikenhet svarar mot den etiska position som kallas respekt  Den skiljer sig från den sortens nyfikenhet som strävar till att bekräfta det man redan vet eller antar, och utmärkande för den är att man vill lära sig mera av klienten särskilt om den alternativa berättelsen. Winslade & Monk  Dubbel - hörande (double – listening)

18 Barbro Näse 16.9.2010 N arrativ I sitt eget liv är människan expert A lltid finns det något annat T illtro till osäkerhet; nyfikenhet E n berättelse man föredrar

19 Barbro Näse 16.9.2010 Trauma = avbrott i livsberättelsen  En händelse (trauma / oväntad förändring) kan hota livsberättelsens kontinuitet  Desorganiserade ( disorganized narratives, pre -narratives)  Dissocierade, tysta berättelser som blir oberättade för andra och en själv, ( dissociated narratives – unvoiced to others and self)

20 Barbro Näse 16.9.2010 Trauma = avbrott i livsberättelsen situationanställdarbetslös själv-berättelse den förvärvs arbetandesberättelse Ingen berättelse (berättelsetomrum) Den arbetslösas berättelse

21 Barbro Näse 16.9.2010 N arrativ I sitt eget liv är människan experten A lltid finns det något annat T illtro till osäkerhet; nyfikenhet - frågasättande av självklarheter E n berättelse man föredrar

22 Barbro Näse 16.9.2010 Ifrågasättande av självklarheter (dekonstruktion)  Vår berättelse är inte en direkt varseblivning av verkligheten. Vi bygger sinsemellan upp vår egen version av verkligheten (som kultur och samfund).  Det finns alltid andra berättelser men de har hamnat i skuggan av den dominerande berättelsen

23 Barbro Näse 16.9.2010 N arrativ I sitt eget liv är människan experten A lltid finns det något annat T illtro till osäkerhet; nyfikenhet E n berättelse man föredrar - frågasättande av självklarheter - frågasättande av självklarheter T he person is not the problem. The problem is the problem. T he person is not the problem. The problem is the problem.

24 Barbro Näse 16.9.2010 The Person is not the problem. The problem is the problem. Michael White 29.12.1948 – 4.4.2008

25 Barbro Näse 16.9.2010 Personen är inte problemet. Problemet är problemet.  Befriar inte människan från ansvar: hennes ansvar ligger i hurudan relation hon vill ha till problemet.  Befriande upplevelse, minskar konflikter, inkl. de konflikter där man grälar om vem som är skyldig  Befriar människor till att närma sig allvarliga problem, på ett ljusare, effektivare och på ett mindre stressat och ångestfyllt sätt  Befrämjar människors samarbete Pekka Holm

26 Barbro Näse 16.9.2010 N arrativ I sitt eget liv är människan experten A lltid finns det något annat T illtro till osäkerhet; nyfikenhet E n berättelse man föredrar - frågasättande av självklarheter - frågasättande av självklarheter T he person is not the problem. The problem is the problem. T he person is not the problem. The problem is the problem. - xternalisering

27 Barbro Näse 16.9.2010 Utlyftande av problemet externalisering  En metod med det antagandet som utgångspunkt att människan inte och inte heller en människorelation är problemet – utan problemet är problemet eller relationen till problemet är problematisk  Passar utmärkt när t.ex. Svårighet att samarbeta eller Misstroende har sluppit till att åstadkomma oreda i saker o ting (eller i relationer) på jobbet

28 Barbro Näse 16.9.2010 Externalisering av problemet ge namn åt problemet kartlägga problemets negativa effekter kartlägga möjligheter att påverka problemet kartlägga möjligheter att påverka problemet avvikelser: unika öppningar en mera konstruktiv berättelse att leva

29 Barbro Näse 16.9.2010 N arrativ I sitt eget liv är människan experten A lltid finns det något annat T illtro till osäkerhet; nyfikenhet E n berättelse man föredrar - externalisering - frågasättande av självklarheter - frågasättande av självklarheter T he person is not the problem. The problem is the problem. T he person is not the problem. The problem is the problem. A vvikelser: unika öppningar

30 Barbro Näse 16.9.2010 Avvikelser: unika öppningar  I vilka situationer har Svårighet att samarbeta inte visat sig, eller i vilka situationer har Svårighet att samarbeta haft mindre inflytande?  genom avvikelser; de unika öppningarna kommer man till de alternativa berättelserna

31 Barbro Näse 16.9.2010 N arrativ I sitt eget liv är människan experten A lltid finns det något annat T illtro till osäkerhet; nyfikenhet E n berättelse man föredrar - externalisering - frågasättande av självklarheter - frågasättande av självklarheter T he person is not the problem. The problem is the problem. T he person is not the problem. The problem is the problem. A vvikelser unika öppningar R ika beskrivningar, berättelser

32 Barbro Näse 16.9.2010 tunn beskrivning, berättelse Rik beskrivning, berättelse

33 Barbro Näse 16.9.2010 N arrativ I sitt eget liv är människan experten A lltid finns det något annat T illtro till osäkerhet; nyfikenhet E n berättelse man föredrar -frågasättande av självklarheter -frågasättande av självklarheter T he person is not the problem. The problem is the problem. T he person is not the problem. The problem is the problem. A vvikelser: unika öppningar R ika beskrivningar, berättelser I nterbeings -xternalisering

34 Barbro Näse 16.9.2010 Personliga betydelser på första nivån Personliga betydelser på första nivån Delade betydelser Delade betydelser Personliga betydelser på andra nivån Personliga betydelser på andra nivån

35 Barbro Näse 16.9.2010 interbeings  Att introducera och bjuda in andra röster  Om handledda berättar en problemberättelse gällande samarbete med förmannen eller kolleger – ge handledda möjligheten att bjuda in förmannen och/eller kollegerna till arbetshandledningen

36 Barbro Näse 16.9.2010 N arrativ I sitt eget liv är människan experten A lltid finns det något annat T illtro till osäkerhet; nyfikenhet E n berättelse man föredrar -frågasättande av självklarheter -frågasättande av självklarheter T he person is not the problem. The problem is the problem. T he person is not the problem. The problem is the problem. A vvikelser: unika öppningar R ika beskrivningar, berättelser I nterbeings -xternalisering R ekonstruktion

37 Barbro Näse 16.9.2010 rekonstruktion  I narrativt arbetsätt löser man ingenting  Tillsammans bygger man upp de alternativa berättelser och betydelser som hamnat i skuggan av en dominant berättelse  När de alternativa berättelserna får rika beskrivningar skapar de rum för nya alternativ och nya handlingsmodeller Tapio Malinen

38 Barbro Näse 16.9.2010 N arrativ I sitt eget liv är människan experten A lltid finns det något annat T illtro till osäkerhet; nyfikenhet E n berättelse man föredrar - xternalisering - frågasättande av självklarheter - frågasättande av självklarheter T he person is not the problem. The problem is the problem. T he person is not the problem. The problem is the problem. A vvikelser: unika öppningar R ika o mångdimensionella berättelser I nterbeings R ekonstruktion V årda alternativa berättelser

39 Barbro Näse 16.9.2010 N arrativ I sitt eget liv är människan experten A lltid finns det något annat T illtro till osäkerhet; nyfikenhet E n berättelse man föredrar - xternalisering - frågasättande av självklarheter - frågasättande av självklarheter T he person is not the problem. The problem is the problem. T he person is not the problem. The problem is the problem. A vvikelser: unika öppningar R ika o mångdimensionella berättelser I nterbeings T illfoga,sammanjämka R ekonstruktion V årda alternativa berättelser

40 Att tillfoga, sammanjämka berättelser  är egentligen att ”länka” människor till varandra (linking people together) Barbro Näse 16.9.2010

41 Vi är utrustade med varandra. Ylva Eggehorn Barbro Näse 16.9.2010

42 Källor ex:  Aaltonen, Mika, Heikkilä, Titi, Tarinoiden voima. Miten yritykset hyödyntävät tarinoita? Talentum, Helsinki 2003.  Buber, Martin. Det mellanmänskliga. Ludvika 2004. DUALIS.  Buber, Martin. Jag och du. Falun 2006. DUALIS.  Czarniawska, Barbara. Writing Management. Organization Theory as a Literary Genre. Great Britain 1999. OXFORD University Press.  Engedal, Leif Gunnar. Kristen sjelesorg i en postmoderne kultur. Utfordringer og muligheter. i Ekedahl, MarieAnne & Wiedel, Björn, red. Mötet med den splittrade människan. Om själavård i postmodern tid. Malmö 2004. Verbum Förlag.  Hermans, Hubert J.M., Dimaggio, Giancarlo. The Dialogical Self in Psychotherapy. 2004 N.Y. Brunner – Routledge.  Hänninen, Vilma. Sisäinen tarina, elämä ja muutos. 2000 Tampere, Acta Universitatis Tamperensis 696.  Malinen, Tapio, Luova tila. Ratkaisukeskeisestä ja narratiivisesta työtavasta. Lyhytterapiainstituutti Oy, Helsinkin 2008 Barbro Näse 16.9.2010

43  Morgan, Alice. What is narrative therapy. An easy-to-read introduction. 2000 South Australia. Dulwich Centre Publications.  White, Michael, Epston, David. Narrativ terapi. En introduktion. 2000 Smedjebacken. MARELD.  White, Michael, Epston, David. Narrative Means to Therapeutic Ends. W.W. Norton & Company, New York 1990  White, Michael, Maps of narrative practice. W.W.Norton & Company, New York 2007  White, Michael, Re-Authoring Lives: Interviews and Essays. Dulwich Centre Publications, South Australia, 1998  Winslade, John, Monk, Gerald. Narrative Mediation. A New Approach to Conflict Resolution. Jossey-Bass.U.S.A. 2000.  Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, Dover Publications Inc., NY 1999.  www.dulwichcentre.com.au www.dulwichcentre.com.au Barbro Näse 16.9.2010


Ladda ner ppt "- narrativet som verktyg i arbetshandledning Reykjavik 16.9.201 0 Barbro Näse TM, familjerådgivare, psykoterapeut (Valvira), familjeterapeut, organisationskonsult."

Liknande presentationer


Google-annonser