Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Kvalitetsstjärnan” Nationellt kvalitetsregister

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Kvalitetsstjärnan” Nationellt kvalitetsregister"— Presentationens avskrift:

1 ”Kvalitetsstjärnan” Nationellt kvalitetsregister
Rapport aug 2013 ”Kvalitetsstjärnan” Nationellt kvalitetsregister Del 1: Fokus på Datakvalitet Sammanställningar har inte gjorts på senare tid då det ställts i utsikt att registret skulle få ny och bekvämare datahantering genom plattformen Requa. Dessvärre försköts leveransen vid upprepade tillfällen för att till slut helt utebli. I avvaktan på att Kvalitetsstjärnan får tillgång till ny plattform genom nya registercentrumet beslöts att en begränsad analys skulle göras främst med avseende på datakvalitet. Detta sågs som en viktig angelägenhet för att registret när det blir brett tillgängligt att snabbt skall kunna uppnå god standard. Ett antal verksamheter har medverkat genom att ställa sina databaser till förfogande för detta . Kvalitetsstjärnans AU

2 SAMMANFATTNING Rapportens Del 1 Denna belyser i första hand s k
INTERNT BORTFALL – i vilken utsträckning svar på en fråga saknas vid registrering i databasen av en Kvalitetsstjärnegenomgång tillsammans med patienter. En översiktlig bedömning gjordes först i stort av det interna bortfallet sedan starten år Registreringen av fr a bakgrundsuppgifter har successivt förbättrats under åren. Fr o m år 2009 är kvaliten påtagligt förbättrad och sedan dess saknas inte bakgrundsuppgifter i större utsträckning. Några undantag finns där förbättringsåtgärder beövs, t ex. frågor kring barn i hemmet, Senast tillkomna frågeområden Dagar med vård och KVÅ är väl registrerat vid några verksamheter men andra behöver fundera på hur förbättring kan ske. Beträffande Kvalitetsstjärnans centrala utfallsmått bör standard vara att nå 100% registering och många enheter har nått dit. Tabellernas syfte är att kunna vara ett underlag för enskilda verksamheter att kunna jämföra sig med andra. Statistisk signifikans har inte undersökts nu. – För kvalitetsdiskussioner räcker det gott att använda materialet med kritisk blick. RELIABILITET I anslutning till tabeller över internt bortfall ges beträffande varje fråga i en följande bild en redovisning av användning av svarsalternativ med innebörd ”Vet ej”, Detta svar kan vara mer eller mindre reliabelt. Har frågan gåtts igenom med omsorg är det liktydigt med god reliabilitet. Men – om svarsalternativet använts när man kanske borde ha undersökt lite närmare står man inför ett reliabilitetsproblem. Är det t ex rimligt att 13% av svaren är att man inte vet om det finns barn under 18 år i hemmet?

3 Forts. En generell diskussion bör föras om hur en enkel kvalitetskontroll kan åstadkomma för att korrekt svarsalternativ används. Beträffande exemplet om barn i hemmet är måhända en diskussion på enheten ett tillräckligt medel., EXTERT/PRIMÄRT BORTFALL Ett mått på detta kan bara tas fram om det är tydligt angivet vad som är inklusionkriterier för användning av Kvalitetsstjärnan. Utifrån detta kan bortfall skapas av patienten som inte vill delta men också genom att patienter som borde ingått inte inviterats. TÄCKNINGGRAD är en aspekt av bortfallets omvända innebörd. Hög täckningsgrad är mycket viktigt för Nationella register. Detta är avhängigt vilka inklusionskriterier som gäller. Den diskussionen måste beträffande Kvalitetetsstjärnan föras på flera plan. a) Samverkan med PsykosR är på gång och samtidig användning av Stjärnan och PsykosR till 100% ett önskemål i ett ”Två-i-ett”-registersamverkan. b) Med andra register kan diskuteras vilka egna kriterier som bör medföra samtidig användning av Stjärnan. c) Kvalitetsstjärnans specifika uppdrag att belysa betydelsen av insatser enligt Integrerad psykiatri med Resursgruppsteknik är diagnosoberoende. Tydliga kriterier för deltagande måste fastställas (t ex långvarighet av svår psykisk störning i kombination med att insatser sedan viss tid skett med mer än en åtgärdstyp och/eller att mer än en instans medverkar i vård och stöd). d) Slutligen skall det – med hänsyn till stjärnans ursprungliga och grundläggande syfte att vara ett kliniskt stöd – även fortsättningsvis vara möjligt för en verksamhet att använda Kvalitetsstjärnan utifrån helt lokala inklusionskriterier. En enhet skall kunna medverka enligt en eller flera av dessa inklusionsgrunder.

4 Antal registreringar per År
Deltagande enheter har själva valt i vilken utsträckning stjärnan används Antal skattningar har successivt utökats från en blygsam start. Data från 2013 enbart t o m maj månad (+ att inmatning möjl inte hunnits med)

5 Antal successiva skattningar (1 >12)
Det finns nu ett stort antal tidsserier med upp till 12 registreringar. Årsintervallet mellan skattningar är inte alltid 1 år.

6 Tab Könsfördelning vid Skattning 1
Andel män/kvinnor skiljer sig åt. Jämförelser könsbasis bör övervägas

7 Fig Könsfördelning vid Skattning 1
Figur baserad på föregående tabell

8 Ålder vid 1:a skattningen
Betydande skillnader finns i ålderhänseende mellan verksamheter. Jämförelser bör övervägas att göras på ålderuppdelat material

9 Historik besvär och vårdkontakt 1
Betydelsen av tid mellan debut av besvär och att behandling insätts (fr a inom psykosområdet) föranledde tillskapande av följande enkla basdata: MEN ! ! ….

10 Historik besvär och vårdkontakt 2
…..i den data applikation som använts och som ej fullt ut justerats på alla orter i takt med att smärre förändringar gjorts har medfört att items synes ha skiftat positioner i databasen. Så här ser det ut: En bedömning av dataarket ger anledning till misstanke om att jämförelser kan vara osäkra. Möjligen kan en genomgång av databasen på resp ställe möjliggöra en ordnad överföring till den nya plattformen?? I denna genomgång används med reservation för ovanstående endast de gulfärgade variablerna

11 Historik besvär och vårdkontakt 3
Följande variabler (rödfärgade) skulle vara av intresse att ta fram med användning av historikvariablerna (blå) Födelseår Debutålder Första tydliga symtom (eg funktionssvikt)  ”DUK” a la DUP (Tid mellan debut o Första Kontakt behandl vid akt klin) med aktuell klinik  Vård duration  Sjukdomsduration   Ålder vid skattning /Befintlig variabel/  Skattning Nr/År

12 Historik 4 Ej användbart
Debutålder ”DUK” En frekvenstabell över kalkylerad Debutålder resp ”DUK” – Tid mellan första tydliga symtom och kontakt med aktuell klinik har så pass knepiga värden att de knappast kan användas i analyser. (Datakälla skattningar 2012) GENOMGÅNG AV DATABASEN NÖDVÄNDIG

13 Avgränsning för den vidare genomgången
Under inledande år med Kvalitetsstjärnan var dess primära användning att vara stöd vid regelbunden genomgång med patienterna det centrala. Efter hand har intresse för användning av databasen för jämförelser växt fram Genom att Kvalitetsstjärnan fått stöd från Nationellt registercentrum blir kravet att leva upp till kraven på god datakvalitet viktigare Den Gemensamma Genomförande Gruppen och AU har dryftat detta och efter hand har förståelsen för detta behov accepterats En översikt av databasen från år 2000 och fram till dags dato (för de verksamheter som bidragit med data till denna genomgång) visar att ett genomslag för att registrera alla uppgifter sker efter år 2008. I det följande görs denna genomgång med avgränsning till databasens innehåll från år 2008. Vi vet redan att datas fullständighet är betydligt lägre tidigare – det behöver inte visas igen.

14 Huvuddiagnos 100%-igt angivande av diagnos finns sedan flera år på många håll

15 Psykiatrisk bi-diagnos och Soma-diagnoser är ej konsekvent registerat.
Huvuddiagnos Denna tabell visar diagnosfördelning inom ICDs huvudgrupper samt uppdelat inom F2-området i materialet från 2012 Psykiatrisk bi-diagnos och Soma-diagnoser är ej konsekvent registerat.

16 BMI (Body Mass Index) BMI har högt antal registreringar vid flera verksamheter. Förbättringsområde hos andra

17 BMI medelvärden 2012 Tabellen visar medelvärde och spridning för BMI vid de olika verksamheterna. Figuren visar medelvärden för de med fler än 10 registreringar och i fallande ordning

18 SAMHÄLLSFUNKTIONER Boende Försörjning Arbete/studier Skolunderbyggnad Områden som kan betraktas som både som förutsättningsskapande och som utfallsområden

19 Boende Många verksamheter har fullständig eller god registrering

20 Boende 2012 Svarsalt ”9. Uppgift saknas” har använts i endast 3 fall – dvs svarsinnehållet fullödigt.

21 Försörjning Många verksamheter har fullständig eller god registering

22 Försörjning 2012 Svarsalt ”9. Uppgift saknas” har använts i endast 5 fall – dvs svarsinnehållet fullödigt.

23 Arbete/studier Många verksamheter har fullständig eller god registrering

24 Arbete/studier 2012 Svarsalt ”99. Uppgift saknas” har endast använts i 3 fall – dvs svarsinnehållet gott.

25 Skolunderbyggnad Många verksamheter har fullständig eller god registrering

26 Skolunderbyggnad 2012 Svarsalt ”99. Uppgift saknas” har använts i 25 fall(= 3,3 % av svaren). För någon enskild verksamhet högre andel som kan behöva beaktas

27 Områden som kan betraktas som både som
"NÄRA”- SITUATIONEN Civil status Fast relation Sociala kontakter Hushållets sammansättning Barn under 18 år i hushållet Egna barn Områden som kan betraktas som både som förutsättningsskapande och som utfallsområden

28 Civil status Många verksamheter har fullständig eller god registrering

29 Civil status 2012 Svarsalt ”9. Uppgift saknas” har använts i 10 fall(= 1,3% av svaren). – dvs svarsinnehållet godtagbart

30 Fast relation Många verksamheter har fullständig eller god registrering

31 Fast relation 2012 Svarsalt ”5. Uppgift saknas” har använts i 27 fall(= 3,5 % av svaren). – dvs svarsinnehållet i allmänhet godtagbart.

32 Sociala kontakter Många verksamheter har fullständig eller god registering

33 Sociala kontakter 2012 Svarsalt ”9. Uppgift saknas” har använts i 9 fall(= 1,2 % av svaren). – dvs svarsinnehållet gott.

34 Hushållets sammansättning
Många verksamheter har fullständig eller god registering

35 Hushållets sammansättning 2012
Svarsalt ”5. Uppgift saknas” har använts i 4 fall(= 0,5 % av svaren). – dvs svarsinnehållet gott.

36 - Barnvariabler 2012 Båda frågorna har mer än 10% ”Vet ej”-svar
FÖRBÄTTRINGSOMRÅDE med tanke på vikten av att ”se barnen” "Antal barn hemma" är angivet till mellan 1-5 i 50 (93%) av de aktuella 54 posterna

37 Barn under 18 år i hushållet
Många verksamheter har fullständig eller god registrering

38 Barn under 18 år i hushållet 2012
”Barn under 18 år i hushållet” har Vet Ej-svar svar i 12,6% av posterna

39 Egna barn Många verksamheter har fullständig eller god registrering

40 Egna barn 2012 Frågan har Vet Ej-svar svar i 13,1 % av posterna

41 DAGAR i VÅRD Detta översiktliga mått på resursinsats på Axel klockan 6 i stjärnan har lyckosamt börjat registreras på en del ställen Bör ses som inspiration för de verksamheter som ännu inte nått lika långt

42 DAGAR i VÅRD 2012 Figur medelv för DiV vid enheter Med 10 el fler registreringar

43 KVÅ – Minst ett KVÅ registrerat
Några verksamheter har registrerat (minst 1) KVÅ under upprepade år Bör ses som inspiration för de verksamheter som ännu inte nått lika långt

44 KVÅ 2 – de vanligaste Ett stort antal KVÅ-koder har använts (se nästa bild). I nedanstående tabell har enbart KVÅn som använts 10 ggr eller fler inom resp KVÅ1 KVÅ2. KVÅ3 KVÅ4 för att få en överblick över vilka KVÅn som främst kommit till användning (och i vilken ordning (KVÅ1-4) ….för den som vill se mera detaljerat – se nästa bild!

45 KVÅ totalt 1233 registreringar ha gjorts enl nedanstående

46 Stjärnan 1 Avslutningsvis – är inget annat än fullständig registrering möjlig standard för de skalor som är Kvalitetsstjärnans bas. De patientsubjektiva dimensionerna tillsammans med professionella bedömningar SKALL finnas i varje post Närståendes börda är inte aktuellt för alla patienter Resursaxeln har vi redan tittat på i forma av DiV och KVÅ Häsoscreening betraktas nu som basdata (men tas upp här) från att tidigare ha varit på specialaxeln där nu remissionsindex ingår för schizofrenigruppen (som inte tas upp då mycket få registreringar gjorts). Tillfredsställelse med vård Upplevda Livs- besvär kvalitet GAF-S GAF-F (special Närstående- -axel) börda Resurser

47 Stjärnan 2 – skattningar som alltid skall finnas
Nedanstående är registreringar där samtliga 3 patientsubjektiva skalor samt GAFF och GAFS finns många guldgula markeringar /och gula på väg att få guld/ - Övriga: HÖGPIORITERAT FÖRBÄTTRINGSOMRÅDE

48 Stjärnan 3 – Närståendes börda
Många enheter har jämförelsevis få registreringar. Diskrepans mot flera verksamheter med skattningsnivå 50-60% väcker frågor. De verksamheter som har inriktning mot mer av yngre har snarare 70-80%. Erfarenhet från Resursgrupps-IP är att nästående inviteras och deltar som resurs för brukaren i ca 70 %. DISKUSSIONSOMRÅDE

49 Stjärnan 4 – Hälsoscreening
Flera enheter har mycket god registerringsnivå kontinuerligt. Förklaring till varför Hälsoscreening inte registrerats på flera enheter eller i vissa fall med en lägre andelsprocent?

50 Slutord Med Delrapport 1 har klarlagts att rimligt goda förutsättningar i datainnehållet för fortsatta analys har skapats under senare år. Primära databaser till rapporten har kvalitetssäkrats Lokalt – TACK ALLA! Göran Eiman har sammanställt insamlade data som rensats/kvalitetssäkrats tillsammans med Bo Ivarsson, som gjort rapporten. Gemensamma GenomförandeGruppen (GGG) och Kvalitetsstjärnans AU har godkänt spridning av den Informera gärna de du tror kan vara intresserade om rapporten som finns på hemsidan Frågor kring Delrapport 1 kan mailas till Kvalitetsstjärnans registeransvarig:

51

52


Ladda ner ppt "”Kvalitetsstjärnan” Nationellt kvalitetsregister"

Liknande presentationer


Google-annonser