Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Del 3: Ett femårsperspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Del 3: Ett femårsperspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Del 3: Ett femårsperspektiv
Rapport sept 2013 ”Kvalitetsstjärnan” Nationellt kvalitetsregister Del 3: Ett femårsperspektiv Detta är första gången som en redovisning sker av de centrala stjärnmåtten – utan nämnvärt bortfall - i ett femårsperspektiv. Sålunda redovisas förändring över tid för en grupp där skattning 1 t o m 5 har rapporterats utan bortfall beträffande Brukartillfredsställelse (ConSat), subjektiv livskvalitet (VAS-skalan), GAFs funktionsdel (GAF-F), GAFs symtomdel (GAF-S) och Upplevda besvär (VAS-skalan). Det strikta kravet om total rapportering ställdes inte beträffande anhörigbörda eftersom sådana skattningar inte är aktuellt för alla patienter. Hälsoscreening inkluderas också av tradition i ”stjärnperspektivet. Likaledes rapporteras förändring över tid för stjärnans bakgrundsdata. För dessa finns ännu inte i samma rigorösa rapportering (som visats i Del 1 och 2). Dock är täckningen vid skattning 4-5 i regel 70-80% varför bakgrundsdata vid dessa senare skattningar ger en tämligen god bild av patienternas förhållanden. Kvalitetsstjärnans AU

2 SAMMANFATTNING Rapportens Del 3
I denna Delrapport 3 ges för första gången en presentation av hur Kvalitetsstjärnemåtten ser ut över under 5 konsekutiva skattningar. Fynden gäller för en avgränsade grupp där stjärnskattningar rapporterats till 100% vid alla 5 skattningarna (enligt föregående bild). Sammanfattningsvis har de 356 individerna en förbättring av påtaglig grad av Livskvaliet, en något mindre men tydlig förbättring av Brukartillfredsställelse och Hälsa (mätt med hälsosceening) medan däremot förbättring av Upplevda besvär är osäkare. Anhörigbördan har minskat. Dessa förändringar har uppnåtts hos gruppen, som i professionell mening, inte undergått påtaglig förbättring mätt i termer av symtomgrad (GAF-S) eller psykosocial funktionsnivå (GAF-F). I rapporten finns dessa fynd nedbrutna till enhetsnivåer för enheter med 20-taler skattningar eller mer. För samtliga Kvalitetsstjärnemått synes skillnader finnas mellan verksamheterna. Om dessa skillnader är reella får bedömas genom att också se huruvida likheter för den lokala gruppen finns med totalen/enheter man jämför med. Därför beskrivs också bakgrundsuppgifterna på motsvarande sätt

3 DATA och UPPLÄGGNING av Delrapport 3
Då huvudsyftet med rapporten var att ge en bild av stjärnvärdenas utveckling över 5 skattningar selekterades primärt ut alla som hade en Skattning nr 5. Därtill ställdes kravet att fullständig rapportering hade skett vid alla fem skattnings- tillfällena av de fem Stjärnvariablerna: Brukartillfredsställelse (ConSat), subjektiv livskvalitet (VAS-skalan), GAFs funktionsdel (GAF-F), GAFs symtomdel (GAF-S) och Upplevda besvär (VAS-skalan). Grupper omfattar 356 individer. UPPLÄGG Fem konsekutiva skattningar av de patientsubjektiva skattningarna (Brukartillfredsställelse, Livskvalitet och Upplevda besvär) samt Närståendebörda, liksom de professionella skattningarna (GAFF, GAFS, Hälsoscreening) undersöktes. Redovisningen sker för den totala gruppen och separat för de verksamheter som Har fler än 20-talet individer. Vidare redovisas Bakgrundsvariabler som bedömdes användbara i delrapport 1 för gruppen. STATISTIK Medelvärden och korstabeller. Signifikansprövning av skillnader har i regel inte gjorts. Det lämnas t v till läsarens goda omdöme av vad som kan vara relevanta skillnader

4 Ålder- och könsfördelning i den studerade gruppen
Antal och Procentantelar: Män (1) överväger i yngre åldrar och kvinnor (2) i de äldre. Medelvärdesskillnad i könsfördelningen mellan åldrarna är är signifikant (t-test).

5 Skattningstillfällena över tid
År för skattningstillfälle 1 (fetstil för de verksamheter som ibland särredovisas i rapporten) Grovt mått på skillnad i ”år” mellan skattning 1 och 5. År för skattning 5 minus år för skattning 1= ”grovt mått” (Vid exakt 1 år mellan alla skattingarna blir värdet 4,0 som ex vis för Eslöv)

6 Diagnosgrupp vid Skattning 1
(med schizofrenigruppen uppdelad i undergrupper) F20-gruppen enl ICD utgör hälften

7 Body Mass Index (BMI) Vid alla fem skattningarna hamnar gruppens medelvärde inom område för överviktig (BMI=25-30) …och vid femte tillfället på gränsen till svår övervikt (BMI=30+) Det verkar vara likartad bild runtom i landet:

8 STJÄRNVÄRDEN ÖVER 5 SKATTNINGAR
I de följande bilderna finns antal och medelvärden med spridningsmått i stjärnmåtten för totalmaterialet (N=356) samt för de verksamheter med lite större material. För de patientsubjektiva skattningarna (Brukartillfredsställelse, Livskvalitet och Upplevda besvär) samt för de professionella skattningarna (GAFF, GAFS) är medelvärden ”sanna” för gruppen i den mening att det inte finns bortfall. För stjärnvärdena Hälsoscreening och Närståendebörda får man väga in en bedömning av ett visst bortfall (som är angivet) Vilka patienter som konstituerar gruppen kan man få en uppfattning om av genom att se på de bakgrundsdata och sociala uppgifterna vid skattning 4 och 5 där uppgifterna är tämligen väl rapporterade.

9 Brukartillfredsställelse (ConSat)
Totalens medelvärde har en successiv ökat något över 5 skattningar Underlag – alla enheter och totalen: …och på något olika nivå och sätt lokalt:

10 Subjektiv Livskvalitet (VAS-skala)
Totalens medelvärde har en påtaglig successiv ökning över 5 skattningar Underlag – alla enheter och totalen: …och på något olika nivå och sätt lokalt:

11 GAF:s funktionsskattningsdel (GAF-F)
Totalens medelvärde ligger på samma nivå över 5 skattningar Underlag – alla enheter och totalen: …men skiljer sig lokalt (Sant? Reliabilitet?)

12 Anhörigbörda (VAS-skala)
Totalens medelvärde ökar successivt över 5 skattningar (bördan minskar) Underlag – alla enheter och totalen: …och på något olika nivå och sätt lokalt:

13 Hälsosceening (SERS första del)
Totalens medelvärde ökar successivt något över 5 skattningar Underlag – alla enheter och totalen: …och på något olika nivå och sätt lokalt:

14 GAF:s symtomskattningsdel (GAF-S)
Totalens medelvärde ligger på samma nivå över 5 skattningar Underlag – alla enheter och totalen: …men skiljer sig lokalt (Sant? Reliabilitet?)

15 Upplevda besvär (VAS-skala)
Totalens medelvärde tenderar öka - men varierar över 5 skattningar Underlag – alla enheter och totalen: …intrycket förstärks av lokala variationer:

16 Arbete/sysselsättning Skolunderbyggnad
SAMHÄLLSFUNKTIONER Boende Försörjning Arbete/sysselsättning Skolunderbyggnad Inom dessa områden har databasen bortfall. Dels infördes de först efter några år. Dels har redovisningen varit bristfällig under de första åren. Men som klarlagts i tidigare delrapporter är sedan 2008 rapporteringsgraden i flertalet hänseende i nivån 70-80% Här redovisas först en översikt över bortfallet där man kan se att det i regel är skattning 4 och 5 som är tillräckligt rapporterade för att utgöra en indikation på gruppens situation . Underlagstabeller är för dessa variabler för stora att klämma in på en bild Lokala redovisningar gör ej nu

17 Boende Boendeuppgifter har rapporterats till ca 75-80% vid skattning 4 och 5 Boendesituationen synes väsentligen oförändrad mellan skattningarna

18 Försörjning Försörjningsuppgifter har rapporterats till ca 75-80% vid skattning 4 och 5 Försörjningen synes väsentligen oförändrad mellan skattningarna. …Har andelen med ”Egen försörjning” en svag ökning?

19 Arbete/sysselsättning
Arbete/sysselsättning har rapporterats till ca 73-78% vid skattning 4 och 5 Det synes som att andelen med ”Ingen sysselssättning” kan ha minskat något …Har andelen med ”Sysselsättning enl SoLs defintion” en svag ökning?

20 Uppnådd utbildningsnivå
Utbildningsnivå har rapporterats till ca 70% först vid skattning 5 Givet relativt låg rapporteringsgrad kan förändring med antal skattningar inte säkert bedömas. Storleksordningen av olika utbildningsnivåer kan troligen antas vara den funna

21 "NÄRA”- SITUATIONEN Civil status Fast relation Sociala kontakter
Fast relation Sociala kontakter Hushållets sammansättning Barn under 18 år i hushållet Egna barn

22 Civil status Utbildningsnivå har rapporterats till ca % vid skattning 4-5 Storleksordningen av olika civilstatus kan troligen antas vara den funna vid skattning Givet relativt låg rapporteringsgrad kan förändring med antal skattningar inte säkert bedömas

23 Fast relation  Utbildningsnivå har rapporterats till ca 70 % först vid skattning 5 Storleksordningen av former av fast relation kan troligen antas vara den funna vid skattning 5. Givet relativt låg rapporteringsgrad kan förändring med antal skattningar inte säkert bedömas

24 Sociala kontakter Sociala kontakter har rapporterats till ca 70 % först vid skattning 5 Storleksordningen av olika sociala kontaktformer kan troligen antas vara den funna vid skattning 5. Givet relativt låg rapporteringsgrad kan förändring med antal skattningar inte säkert bedömas

25 Hushållets sammansättning
Hushållets sammansättning har rapporterats till ca % vid skattning 4-5 Storleksordningen av olika sammansättningar av hushållet kan troligen antas vara den funna vid skattning Givet relativt låg rapporteringsgrad kan förändring med antal skattningar inte säkert bedömas

26 Barn under 18 år i hushållet
Barn under 18 år i hushållet har rapporterats till ca 70 % först vid skattning 5 Storleksordningen av förekomst av barn under 18 år i hushållet kan troligen antas vara den funna vid skattning 5. Givet relativt låg rapporteringsgrad kan förändring med antal skattningar inte säkert bedömas

27 Egna barn Utbildningsnivå har rapporterats till ca % vid skattning 4-5 Storleksordningen av olika civilstatus kan troligen antas vara den funna vid skattning Givet relativt låg rapporteringsgrad kan förändring med antal skattningar inte säkert bedömas

28 ANVÄNDA RESURSER Dagar i Vård
är antalet dagar med vård och har komponenterna - varav Slutenvårdsdagar - varav Dagar med ÖV-besök I denna rapport tas endast DiV upp KVÅ som översiktlig beskrivning av vårdkontakternas innehåll har under senaste år KVÅ introducerats Data finns ännu inte i den utsträckning att det vore meningsfullt att analysera för den aktuella gruppen i denna rapport

29 Dagar i Vård Dagra i Vård har rapporterats vid skattning 5 hos ca 60%
Även om antalet rapporterade DiV under tidigare år är få kan man möjligen se ett stöd för att den funna DiV-nivån vid skattning 5 kan vara en återspegling av verkligheten då Trots de små antalen rapporter skattning 3-4 kan nivån synas likvärdig över de tre skattningstillfällena.

30 SLUTORD Genom de mera fullständiga uppgifter som rapporterats under senare år har i denna Delrapport 3 för första gången en mera detaljerad presentation kunnat göras av hur Kvalitetsstjärmemåtten ser ut över 5 konsekutiva skattningar. Genom att det är 100% inrapportering av de centrala Stjärnmåtten ger rapporten en bild av hur det ser ut för en grupp individer som karakteriseras av de bakgrundsdata som finns - vad gäller psykosociala aspekter huvudsakligen utifrån vad som är rapporterat vid skattning 4 och 5. Primära databaser till rapporten har kvalitetssäkrats Lokalt – TACK ALLA! Göran Eiman har sammanställt insamlade data som rensats/kvalitetssäkrats tillsammans med Bo Ivarsson, som gjort rapportutkastet. Kvalitetsstjärnans Gemensamma Genomförandegrupp (GGG) och AU har godkänt spridning. Informera gärna de du tror kan vara intresserade om rapporten som finns på hemsidan Frågor kring Delrapport 5 kan mailas till Kvalitetstjärans registeransvarig:

31


Ladda ner ppt "Del 3: Ett femårsperspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser