Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Vindkraft - markägaraspekter • Tyskland, Danmark och Sverige är långt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Vindkraft - markägaraspekter • Tyskland, Danmark och Sverige är långt."— Presentationens avskrift:

1 1 SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Vindkraft - markägaraspekter • Tyskland, Danmark och Sverige är långt före Finland i utbyggnaden av vindkraft • Markägarorganisationerna har hämtat erfarenheter därifrån = ÖSP/SLC (MTK) och Skogsvårdsföreningarna (de enda betydande markägarorganisationer) • Besluten att stöda markägarna i vindkraftsfrågor är förankrade i organisationerna, i styrelse och fullmäktige • Utarbetat rekommendationsavtal SLC och MTK • Enligt modell av LRF:s vindavtal som nästan alla aktörer i Sverige slutit upp kring • Avsikten att få rättvisa villkor så att markägare och hela bygden kan stöda vindkraftsprojekten • Underlätta den kommunala planeringen om bygden är delaktig

2 2 SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Bakgrund – Finland beslutat stöda vindkraft med inmatningstariffer för att uppnå de klimatmål som man åtagit sig i EU – Över 20 andra EU-länder har redan inmatningstariffer – 105,3 €/Mwh till utgången av 2015, sedan 83,5 €/Mwh – stödet ligger på medelnivå i EU, beräknas åtgå 200 milj. € år 2020 – relativt dyrt att producera energi med vindkraft, men beslutet är fattat – Kusten i Svenskfinland och högre belägna platser i inlandet har enligt vindatlasen gynnsamma vindförhållanden – Mycket planering är på gång, men metoderna bland aktörerna varierar kraftigt

3 3 SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Vindkraft bra på vissa villkor • Markägarorganisationerna positiva till vindkraftsutbyggnad – Kan ge markägare/ landsbygden tilläggsinkomster – I Sverige har ca 10% av LRF:s medlemsgårdar inkomster av vindkraft – Också landsbygdskommunerna får mer skatteintäkter – Ren energiform och förnybar energi • Men – Viktiga principer, linjedragningar • Öppenhet kring projekteringen, dialog med berörda parter, visa hänsyn till andras åsikter • Ersättningsnivån ska vara tillräcklig och rätt fördelad mellan markägare • Möjlighet till lokalt ägande borde ges • Både mindre och större projekt aktuella

4 4 SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Ersättningar till markägare – Ett vindkraftverk påverkar ett stort område – Vindupptagningsområde, projektområde – En radie om 400-500 m runt vindkraftverket (50ha-80 ha) – Inkräktar på den privata äganderätten – Området får begränsningar i markanvändningen efter att vindmölla uppförts – På vinduppt.området försvåras all aktivitet som kräver bygglov – I andra länder är områden med goda vindlägen värdefulla, och för det mesta konkurrensutsätts dom och högstbjudande får bygglovet – I Finland saknas reglerande lagstiftning för vindkraft och rättspraxis kommer sannolikt att fastställas via besvär till HFD – Ersättning till hela vindupptagningsområdet/projektområdet bästa sättet

5 5 SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Ersättningsnivå i Finland – Överlag för ett par år sen alldeles för anspråkslösa nivåer, dessutom orättvist fördelade – Nu med utländska aktörer är läget mycket bättre – Grunden borde vara ersättning i % av bruttoomsättningen(elförsäljning inkl. tariffer) – I Sverige normalt med ca 4%, i Tyskland 6-7% – Ersättningen till markägarna blir oftast beskattade i kommun där vindkraften förverkligas(arrendeink.) – Dvs det torde ligga i kommunens intresse att ersättningarna till markägarna är rimliga – Mao gemensamt intresse med kommuner och markägare till så goda ersättningar som möjligt

6 6 SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Exempel på ersättningsnivåer • Ersättningsnivå ex: Narne vindpark i Malax – 26 st vindmöllor, 3MW, tariffer 105,3€/MWh – Dagens avtal för markägarna ger ca 3000 € i ersättning per vindmölla och år – Rimlig ersättning borde vara: – Elproduktion enligt vindatlas på Öjna ca: 9.000MWh/mölla och år – Ger bruttoomsättning 9.000*105,3€/MWh=950.000 € (24,6 milj.€/år för hela parken) – 950.000 € * 3%=28.500 €(25.500 € mer än nuvarande avtal) – Tot. 644.400€ mer åt markägare/år, och mera skatteintäkter i kommunen – Finns nu aktörer som accepterat 3 % och mera i ersättning

7 7 SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Den kommunala planeringsprocessen – Viktigt med opartisk planering – Den som vill ha inledande planering borde besitta hela vindupptagningsområdet eller en större del av det • Jämlik behandling av markägarna(så som markanv. och byggn. Lagen+ Grundlagen förutsätter, kommer säkert att prövas i rätten) • Kommunen ska inte behandla markägare olika • Byggrätterna borde fördelas rättvist mellan markägarna • t.ex: en stor markägare kan inte bli utan byggrätt och en annan få 3 st såtillvida terrängformation och byggbarhet inte så förutsätter(Byggn. och Markanv.Lagen)

8 8 SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Vindkraftsbolagen bör inte – utnyttja vår splittrade ägarstruktur för bolagets egna vinstintressen • I tysthet inventera markerna • Kontakta skogsägare en i gången • Arrendera små områden för vindkraftverkens tomt med 50- års bindande avtal • Erbjuda blygsamma ersättningar och orättvis fördelning • Ex: Narne vindpark mindre än 10% av berörda markägare har avtal med Bolaget • Kan leda till många besvär i planeringsprocessen • Hur agerar kommunen om 90 % av markägarna på planeområdet är mot projektet?

9 9 SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:s rekommendation till markägare – Håll ihop • Välj företrädare bland markägarna • samla fullmakter • Konkurrensutsätt området • Öppenhet, rättvisa är viktigt • Kontakt till lokala beslutsfattare viktig • SLC bistår med sakkunskap


Ladda ner ppt "1 SLC För en levande landsbygd SLC - Svenska lantbruksproducenternas centralförbund Vindkraft - markägaraspekter • Tyskland, Danmark och Sverige är långt."

Liknande presentationer


Google-annonser