Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utförd av IUC Sverige AB April 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utförd av IUC Sverige AB April 2013"— Presentationens avskrift:

1 Utförd av IUC Sverige AB April 2013
NyföretagarCentrum Utförd av IUC Sverige AB April 2013

2 IUC Sverige AB Nationell struktur – Regional Aktivitet
SIFFROR 2012 14 regionala IUC bolag 528 delägare (86% företag) Ingen dominerande ägare, ej utdelning 126 årsarbeten 167 mkr omsättning KUNDER /PARTNERS Företagskunder Myndigheter – regionala, nationella Institut/Lärosäten – inom den egna regionen

3 SEK® - Samhällsekonomisk kalkyl
Kombination av national- och företagsekonomisk modell Samhällsnyttan av verksamhet för Kommun / Region / Stat Inkluderar multiplikatorer och konsumtionseffekter Värderar sysselsättning

4 Vad är en SEK? Värderar nytta (Intäkter/Kostnader; Sysselsättning)
Samhällsekonomiska effekter/vinster Totalt sedan start Effekt sista året Skatter Kommuner 102 223 195 10  Skatter Landsting 48  Staten, varav: 1 046 564  200 111  Arbetsgivareavgifter 202  20  Arbetslöshetsersättning 402  40  Företagsskatter. Nettomoms och lagsskatt 396  46  Moms 44  Summa 1 197 087 840 127  Investeringsbidrag år 1 Summa efter avräknad offentliga insatser 1 195  Värderar nytta (Intäkter/Kostnader; Sysselsättning) Sätter siffror på samhällseffekter (Skr; antal jobb) Levererar resultat (Rapport, sammanställning, förslag)

5 SEK tar hänsyn till: Inkomster och de direkta skatterna
+ Multiplikatoreffekter av sysselsättningen + Indirekta skatter och kopplingar till import /export + Konsumtionseffekter inklusive hänsyn till sparande + ev. Kostnader för arbetslöshet

6 SEK® - Samhällsekonomisk kalkyl - Nyföretagarcentrum
Beräkningen omfattar den verkliga sysselsättningen och de sam-hällsintäkter som nya företag efter rådgivning resulterar i under en 3 års period – Modellen omfattar: Detaljberäkningar är baserade på årsstatistik från rådgivning vid NyföretagarCentrum Överlevnadsgrad och tillväxt under perioden Antal anställda per företag och år Lönenivåer per anställd och år NyföretagarCentrums rådgivningsverksamhet Offentliga bidrag som har avräknats Totalsumman inkluderar även indirekta jobb och konsumtion

7 Uppdraget Att beräkna de samhällsekonomiska effekterna av nyföretagandet kopplat till rådgivning vid NyföretagarCentrum totalt över en 3 årsperiod Inhämtade data: Tidigare undersökningar och utvärderingar har utgjort huvuddelen av basdata Intern statistik med bland annat branschuppdelning Verksamhetssammanställning och offentlig medfinansiering Offentlig statistik Frågeställningar att besvara: Genererat samhällsvärde av sysselsättning i nystartade företag Antal direkt och indirekt sysselsatta Fördelningen av samhällsekonomiska värdet mellan kommun, region och stat

8 Utgångspunkter Antalet företag som startats kopplat till rådgivning NYFC Överlevnadsgraden 90% år 2 80% år 3 Helårarbeten per företag inkl. ägaren År 1: 1,0 År 2: 1,3 År 3: 1,6 Årslönenivåer Från 83 kkr (år 1) till 190 kkr (år 3) Branscher med olika multiplikatorer Totalt 23 olika branscher i beräkning Viktade värden har använts Jobbskatteavdrag 2012 har beräknats (påverkar skatt och konsumtion, ej arbetsgivaravgift) Skattesatser och arbetsgivar-avgifter - nationellt snitt 2012 Medelinkomst för kollektiv 2011 för den indirekta sysselsättningen

9 SUMMA intäkter samhället
SEK värde - totalberäkning Summa Uträknat belopp Kommuner (skatt) 3,5 mdkr  189 kr Landsting /Regioner (skatt) 1,7 mdkr  960 kr Staten (skatter, arbetsgivaravgifter) 8,0 mdkr  810 kr Avgår: Offentliga bidrag 0,1 mdkr 106  kr SUMMA intäkter samhället 13,1 mdkr  329 kr

10 Sysselsättningseffekterna
- Direkt arbete Beräkningarna bygger på nedanstående antal ackumulerade årsarbeten i nystartade företag över 3 års tid År 2010 2011 2012 SUMMA 9378 9823 11493 21316 9888 11569 12656 34113 64807

11 Branschområden som ingår
Marknadsföring PR Media/förlag Kultur/event/fritid Bygg/ROT/Fastigh Hantverk Restaurang Turism/hotell IT/data Jur/ekonomi Annan konsult Hushåll/RUT Hälsa/sjukvård Reparation/inst. Handel Design/inredning Hår/skönhetsvård Personal/HR Utbildning/ forskning Partihandel Jord-/skogsbruk Tillverkning ind. Transport/logistik Annat

12 Sysselsättningseffekterna
Fördelning av sysselsättningseffekter Område Direkt sysselsättning Indirekt sysselsättning Summa årsarbeten Årsarbeten i nystartföretag 64 807 23 399 88 206 Årsarbeten för rådgivning, administration 270 116 386 SUMMA 65 077 23 515 88 592 Genomsnitt / år 21 692 7 838 29 530

13 SEK värdenas fördelning

14 Fördelning av samhällsvärden i % mellan direkt och indirekt sysselsättning under 3 år

15 Några slutsatser av beräkningarna:
Bidraget till samhället blir 13,1 miljarder över 3 år = 4,4 mkr/år 3,5 miljarder återförs till kommunerna! helårsarbeten genereras under de 3 åren Den egna verksamheten i NyföretagarCentrum genererar under 3 år 400 helårsarbeten = 133 /år Företag som utvecklas ger inom 2 år större samhällsvärden genom direkt sysselsättning än genom indirekt sysselsättning Tillväxtanalys utvärdering 2012:14 säger + 5% överlevnad och + 12% förädlingsvärde pga Nyföretagarcentrum. Uppskattas till ca 10% ökad samhällsekonomisk mervärde över 3 år = ca 1,2 miljader (400 Mkr/år)

16 Riskanalys av beräkningarna:
Antal startade företag Utgår från de verkliga siffrorna vid rådgivning Sysselsättningsgrad Den lägre nivån vald Lönenivåer Nivåer enl. Tillväxtanalys vald (=låg) Kompletterande skatter Bolagsskatt, punktskatt, nettomoms ej inkluderat Arbetslöshet Ej beräknat samhällets kostnad för ev. arbetslöshet Ideellt arbete Stor volym som ej beräknats

17 Fördjupningar? Följa upp ett antal ”gaseller”
Vilka samhällsvärden har genererats genom de som växt mest Vilka är/var framgångsfaktorerna Hur stort är samhällsvärdet för ideella insatser? Beräkna mer exakt värdet utifrån Tillväxtanalys slutsatser. Samhällsekonomiska värdena vid enskilda NyföretagarCentrum

18 Uppdragsansvarig för SEKen
Martin Hedman; ; Läs mer på: SEK genomförs av IUC Sverige AB kvalitetsgodkända personer. Beräkningsmodellen är framtagen och tillämpad av IUC Sverige AB, Martin Hedman, Lars Svensson och Otto Rebinder i samarbete med nationalekonomiske experten Bengt Roström.


Ladda ner ppt "Utförd av IUC Sverige AB April 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser