Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GLOBAL RESURSFÖRDELNING Hur använder världen sina resurser? (kap 2)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GLOBAL RESURSFÖRDELNING Hur använder världen sina resurser? (kap 2)"— Presentationens avskrift:

1 GLOBAL RESURSFÖRDELNING Hur använder världen sina resurser? (kap 2)

2 Kunskapsmål: Eleven skall  Ha kunskap om den globala resursfördelningen  Kunna förklara den internationella handelns utveckling  Ha kunskap om faktorer som påverkar den internationella handelns omfattning och struktur  Kunna se samband mellan produktionskostnader i olika delar av världen och företagens lokalisering och internationella handel

3  Varje land har sin egen blandning av resurser  Bara det att man äger resurser ger inte välstånd – de är värdelösa om man inte gör något av dem.

4 Stor nation och liten nation USATuvalu Exporterar:Exporterar: Kapitalvaror, konsum-Kopra, fisk, frimärken tionsvaror, industri- varor, jordbruksvaror Exportvärde:Exportvärde: 1 024 miljarder USD1 miljon USD

5 Vad är en resurs?  Något som används för att producera nyttigheter  Något som tillförs produktionen, som det finns begränsad tillgång på  Såväl råvaror som människor

6 De fyra resurserna  Råvaror  Arbetskraft  Realkapital  Finansieringskapital

7 NATURRESURSER RÅVAROR:  Icke förnyelsebara resurser T ex oljefält, järngruvor  Förnyelsebara resurser T ex fisk, skog, vatten

8 NATURRESURS  Icke förbrukningsbara resurser T ex bra klimat, intressant kultur, ett områdes naturliga skönhet

9 ÖVRIGA RESURSER  Humankapital (arbetskraft)  Realkapital (t ex maskiner)  Finansieringskapital (pengar)  Ett välordnat samhällssystem

10 IRLAND  Använt sitt humankapital, den mänskliga resursen  ”The Blarney Way” – charm och övertalningsförmåga  Ekonomiska reformer i början på 1980-talet: låga skatter, företagarvänligt klimat, bra högre utbildningar i IT, ekonomi, högteknologi  IDA – myndighet som marknadsförde Irland

11 ”RÅVARANS FÖRBANNELSE”  Dvs. ett alltför stort beroende av råvaror är ett hinder för ekonomisk utveckling  Korruption  Förbiseende av mänskliga resurser  Slöseri genom prestigeprojekt  Bristande beredskap vid fallande priser

12 Hur kan man lösa dessa problem? Uppmuntra till investeringar i kapital och arbetskraft:  Bygga infrastruktur  Investera i förädlingsindustrier  Höja utbildningsnivån  Uppmuntra nya idéer

13  Länderna som brukar köpa råvaror utvecklar sin teknik och sparar in på råvaror  Tjänsteproduktionen ökar – mindre råvaruberoende

14 Vad krävs för att den ekonomiska tillväxten ska öka?  Man sätter in mer av produktionsfaktorerna kapital och arbete  Man har en mer effektiv användning av resurserna, dvs. produktiviteten ökar

15 BNP  BNP = Bruttonationalprodukten  Värdet av alla varor och tjänster som produceras ett år i landet  Man mäter den ekonomiska tillväxten som en ökning av BNP  BNP/capita dvs. BNP per invånare i landet

16 BNP  När man jämför BNP över längre tidsperioder bör man vara försiktig, eftersom inflationen påverkar värdet av BNP  BNP i fasta priser – justerat för inflationen  BNP i löpande priser – inte justerat

17 HDI – Human Development Index  Ett komplement till BNP, för att mäta livskvalitet i olika länder  HDI väger samman ett antal faktorer, bl a - Förväntad livslängd (hälsa) - Utbildning (läskunnighet och skolgång) - Inkomst (levnadsstandard)

18 Sex MEST utvecklade länderna enligt HDI (2008)  Island  Norge  Australien  Kanada  Irland  Sverige

19 Sex MEST utvecklade länderna enligt HDI (2011)  Norge  Australien  Nederländerna  USA  Nya Zeeland  Kanada

20 Sex MINST utvecklade länderna enligt HDI (2008)  Sierra Leone  Burkina Faso  Guinea-Bissau  Niger  Mali  Mozambique

21 Tre MINST utvecklade länderna enligt HDI (2011)  Kongo  Niger  Burundi

22 KOLONIALISMEN  Brittiska imperiet omfattade ca 30 % av världens befolkning i början på 1900-talet  Fick tillgång till naturresurser och billig outbildad arbetskraft  Bidrog med utbildad arbetskraft och finansiellt kapital

23 EFTER KOLONIALISMEN  De före detta kolonierna började ta kontroll över sina egna råvaror för att få ut högre priser – man började tillverka och sälja förädlade varor

24 ENERGI  Av alla naturresurser som finns, är människan mest beroende av energi  Ca 20 % av befolkningen (som är rikast) står för 80 % av energiförbrukningen  Kol, olja, naturgas och torv svarar för 90 % av energiförsörjningen

25  Kol – räcker i 200 år  Dagens oljereserver – räcker i 40 år  Uran – räcker i 80 år

26 OLJA  Var finns oljan?  2/3 runt Persiska viken + Latinamerika + Mexiko + Norge  Största importören av olja?  USA, Japan

27 KUWAIT vs. FÖRENADE ARABEMIRATEN  Likartade förutsättningar vad gäller resurser  Nedärvda monarkier  Muslimska länder  Mycket praktiskt arbete sköts av utländska gästarbetare eller experter  Inhemsk arbetskraft arbetar inom offentlig sektor

28 FÖRENADE ARABEMIRATEN  Har dubbelt så hög BNP per capita  Har öppnare gränser  Uppmuntrar utländska investeringar  Uppmuntrar turism  Har målet att bli ett regionalt center för tjänster

29 LÄNDERNAS VÄG MOT VÄLSTÅND  Utvecklade länder och utvecklingsländer – de förra har uppnått en viss standard, de senare är på väg att göra det  Tredje världen – från tiden för ”det kalla kriget”, då man delade in världen i tre delar: den rika ”första världen”; det något mindre rika socialistiska blocket ”andra världen”; och den fattiga ”tredje världen”

30 Den nya världsordningen  Nej till socialism  Tillväxtländer  Kapitalets internationalisering  Förbättrade kommunikationer  Utveckling av mänskliga resurser  Det postindustriella samhället

31 TILLVÄXTMARKNADER  BNP förväntas öka med över 6 % per år  Förväntas ge ökat välstånd  Utveckling från låg nivå ger höga procenttal  BNP ökar i världen från 1-2 % upp till 10-15 % per år  Välståndets fördelning i befolkningen framgår inte av BNP

32 EXEMPEL PÅ TILLVÄXTLÄNDER  Små länder som Singapore, med en levnadsstandard som ligger något över den lägsta inom OECD och med många tillverknings- och tjänsteföretag  Länder som tidvis har haft en mycket hög tillväxt, t ex Thailand, Malaysia och Indonesien, men som därefter har hamnat i finanskriser

33 EXEMPEL PÅ TILLVÄXTLÄNDER  Indien & Kina med en låg genomsnittlig levnadsstandard och en jättelik skiftande befolkning  F d socialiststater som Tjeckien och Ungern, med lång tradition av industri- produktion men svag marknadsekonomi  Länder i Sydamerika, bl a Brasilien och Argentina, som i viss utsträckning varit industrinationer sedan 1940-talet

34 OECD  ”Organization of Economic Co-operation and Development” (30 länder 2008)  Grundades 1960 med syfte att stärka världsekonomin genom nära samarbete mellan ett antal europeiska länder samt Turkiet och USA  Utgör ungefär 1/6 av världens befolkning, med handel som uppgår till 60-70 % av den totala handeln i världen

35 SKILLNADEN mellan OECD och tillväxtländer  VÄLSTÅND  HISTORIA (tillverkning)  ALLSIDIGHET (variation)  KUNSKAPER (utbildning)  MOGNAD (grundläggande arbete)  TILLVÄXT (snabb/långsam)  POLITISKT SYSTEM

36 G20-LÄNDERNA  Världens mest ekonomiskt betydelsefulla länder (Group of twenty)  Regelbundna möten där viktiga världsfrågor diskuteras  USA, Kanada, UK, Tyskland, Frankrike, Italien, Japan, Ryssland, Argentina, Australien, Brasilien, Indien, Indonesien, Kina, Mexiko, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, EU.

37 BRIC – fyra framtidsländer  Brazil, Russia, India, China  Brasilien – gott om jordbruksmark  Ryssland – kontroll över energisektorn  Indien – välutbildad arbetskraft  Kina – tillverkningsindustrin

38 BRIC-länderna – inga paradis  Kina och Indien har mycket svår fattigdom  I Kina, Indien och Ryssland är politik ett farligt spel – ett svagt rättssystem, stora inslag av korruption  Ryssland och Kina är auktoritära stater där individen har små rättigheter och den härskande klassen har en auktoritär syn på samhället

39 BRIC-länderna – inga paradis  Brasilien och Ryssland har hög och våldsam kriminalitet  Alla fyra BRIC-länderna lider av allvarliga miljöproblem  I alla fyra BRIC-länderna är arbetsvillkoren för vanliga arbetare långt under den standard som gäller i Europa och Nordamerika

40 BRIC-länderna – inga paradis  I alla fyra BRIC-länderna finns det många medborgare som skulle vilja emigrera till länder med bättre ekonomi

41 Fler:  PIIGS – Europas fem ekonomiska sorgebarn  Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien

42 Fler:  CIVETS – de nya tillväxtländerna  Colombia, Indonesien, Vietnam, Egypten, Turkiet, Sydafrika

43 DE MINST UTVECKLADE LÄNDERNA  LDC (Least Developed Countries) är länder som inte har lyckats komma in på världsmarknaden  Ofta har de avsevärda resurser men förmår inte att utnyttja dem  Landet självt saknar många gånger såväl kapital som infrastruktur & stabilt politiskt system

44  AW


Ladda ner ppt "GLOBAL RESURSFÖRDELNING Hur använder världen sina resurser? (kap 2)"

Liknande presentationer


Google-annonser