Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

eMaintenance Behovsinventering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "eMaintenance Behovsinventering"— Presentationens avskrift:

1 eMaintenance Behovsinventering
Förstudie eMaintenance rapport

2 Förstudie eMaintenance rapport
Bakgrund ProcessIT önskar klarlägga var tekniskt underhållsarbete står idag. Hur används IT, var finns förbättringsmöjligheter, potential En behovsinventering påbörjades 5/2 och har nyligen avslutats. Har utförs av Eurocon (Ö-vik) och Damill (Luleå) samt avdelningen för drift och underhåll vid LTU. Förstudie eMaintenance rapport

3 Förstudie eMaintenance rapport
Studiens mål - Samla in och sammanställa data från ett antal processindustrier i regionen runt behov, problem, önskemål - Samla in och sammanställa data om pågående F&U-projekt med fokus på prediktivt underhåll för processindustrin. Avser både nationella samt inom EU. - Kartlägga regionens leverantörer av produkter och tjänster inom området. - Analysera insamlat material och ge underlag till nya studier eller projekt Förstudie eMaintenance rapport

4 Förstudie eMaintenance rapport
Genomförande Studien har genomförts genom intervjuer med Personal från underhållsavdelningarna inom ett antal processindustrier. Intervjuerna har gjorts i samtalsform. Några organisationer som utför ”outsourcat” underhåll har också intervjuats med i princip samma frågeställningar som fabrikerna. Produktleverantörer inom området har också intervjuats om vilka utvecklingstendenser man ser inom sitt område. Förstudie eMaintenance rapport

5 Förstudie eMaintenance rapport
Intervjuade industrier Förstudie eMaintenance rapport

6 Förstudie eMaintenance rapport
Intervjuade industrier Förstudie eMaintenance rapport

7 Förstudie eMaintenance rapport
Intervjuade underhållsbolag Förstudie eMaintenance rapport

8 Förstudie eMaintenance rapport
Intervjuade teknikleverantörer Förstudie eMaintenance rapport

9 Förstudie eMaintenance rapport
Intervjuade teknikleverantörer Förstudie eMaintenance rapport

10 Förstudie eMaintenance rapport
Nulägesbeskrivning, exempel på IT-användning Ronderingshjälpmedel. Handdatorer används av fyra av fabrikerna. Tillståndsstyrt FU baserat på online-mätningar, exklusive vibrationsmätningar on-line. Ett par fabriker utnyttjar detta, stöd finns i underhållssystemen, men används inte. On-line vibrationsmätningar. Fyra fabriker utnyttjar detta i signifikant omfattning. Fjärrsupport Utnyttjas främst när det gäller styr- och informationssystem. Förstudie eMaintenance rapport

11 Förstudie eMaintenance rapport
Nulägesbeskrivning, exempel på IT-användning Driftstidsövervakning (TAK) Specialverktyg för redovisning av TAK-parametrar utnyttjas av tre av fabrikerna, i övrigt arbetar man med data från styrsystem, journaler, mm med en del manuella moment för att få fram den önskade informationen. Underhållsplanering – återkoppling. Planering baseras på arbetsorderar, planering görs i princip manuellt med föga IT-stöd. Återrapportering manuellt med information ATT jobbet gjorts med materialkostnader. Tidsåtgång inte lika självklart återrapporterad. Förstudie eMaintenance rapport

12 Nulägesbeskrivning, service- och teknikleverantörer
De tillfrågade leverantörerna arbetar dels som underhållsutförande organisationer (Vattenfall Service, ABB), dels som leverantörer av programprodukter med relevans för problemställningen. Produkterna inkluderar projekteringsverktyg, underhållsplaneringssystem, beslutsstödsverktyg, stöd för reglerövervakning samt fjärrövervakning. Funktionerna är i de flesta fall generella, men i tillämpningarna finns ett brett processkunnande. Utvecklingen av produkterna styrs i första hand av kraven från industrin och med inriktning både mot att bredda funktionaliteten och att utveckla sina specialiteter. Utvecklingen bedrivs huvudsakligen i egen regi med egen kompetens i nära samarbete med kunder. Förstudie eMaintenance rapport

13 Förbättringsönskemål, allmänt
Effektivisera förebyggande underhåll, räkna med minskat avhjälpande Samsyn på underhåll, attityd, gemensamma mål Erfarenhetsbank för olika typer av maskiner (vad brukar gå fel, vad ska man göra, osv.) Nya krav på kompetens hos personal. Mer planering och uppföljning kräver bättre verktyg Ett önskemål är att finna system som kan hantera stora datamängder och samla samt grovsortera process- och underhållsdata för att på så sätt automatiskt skapa olika indikatorer. Anpassning av företagens underhållsprocesser så standardlösningar av system kan användas. Större satsningar på införandefasen av nya system med träning och utbildning. Förstudie eMaintenance rapport

14 Förbättringsönskemål, mer/bättre tillståndsstyrt UH
Ex: Tillståndskontroll på lager vid låga varvtal On-line oljeanalys Intelligent övervakning av maskintillstånd (kombinera olika mätningar som tillsammans säger mer än att mäta några variabler och bedöma var och en för sig). Verktyg som förenklar analys av mätvärdena. Framförallt tydlig presentation. Förstudie eMaintenance rapport

15 Förbättringsönskemål, livslängdsprediktering
Stora och komplexa maskiner har ofta centrala komponenter som är kostsamma att hålla i lager och med lång leveranstid. Tillståndskontroll kan ge för kort framförhållning och man efterlyser metoder att utifrån bl.a. maskinernas belastning prediktera återstående livslängd. Förstudie eMaintenance rapport

16 Förbättringsönskemål, nyckeltal
Nyckeltal som underlättar förståelsen av underhållsorganisationens prestanda och som möjliggör uppföljning av genomförda förändringar efterlyses Förstudie eMaintenance rapport

17 Förbättringsönskemål, övervakning av mät- och reglersystem
Styrsystem har intelligens som kan användas för att kontrollera fältutrustning, reglerprestanda, och även dra slutsatser om processens tillstånd. Dessa hjälpmedel utnyttjas dock inte i den utsträckning som de borde, oftast beroende på en hög tröskel att böra använda dem. Exempel: En ”färdig” metodik för att utnyttja denna informationskälla är önskvärd. Intelligent kontroll av kritiska mätningar (t.ex. produktionsmätningar) Smartare larmsanering, -undertryckning Förstudie eMaintenance rapport

18 Förbättringsönskemål, planeringsverktyg
Vidareutveckling och bättre användning av existerande planeringsverktyg, som förenklar och höjer kvalitén på underhållsplaneringen efterlyses. Exempel: Utnyttja befintliga data i UH-systemet för att identifiera återkommande fel mer aktivt Bättre stöd för analys av fel, felfrekvens, åtgärdsförslag. Bättre verktyg för schemaläggning av underhållspersonal utgående från arbetsorder Bättre rutiner för återrapportering av enskilda reparatörers tid på enskild arbetsorder Förstudie eMaintenance rapport

19 Forskningsfronten idag, trender
En trend för framtida eMaintenance-lösningar är att kunna tillhandahålla innehållstjänster som, utifrån aktörens aktuella situation, anpassar och levererar relevant information. En annan trend i sammanhanget är att kunna erbjuda förmågan att fatta beslut och initiera processer, som t ex att utifrån underhållsbehovet i en viss situation skicka iväg beställning av reservdelar till lämplig leverantör samt allokera nödvändiga resurser. En tredje är att tillföra anläggningsobjekt förmågan att samla och analysera data, dvs. tillföra intelligens i systemkomponenter. Förstudie eMaintenance rapport

20 Forskningsfronten idag, forskningsområden
Några av de forskningsarbeten som pågår kan relateras till följande områden: Integrering och anpassning av ny teknik om '' intelligenta produkter '' (PDA, smarta taggar, etc.) Industriellt antagande och integrering av relevanta standarder (t.ex. krav på driftskompatibilitet) Modellering och genomförandet av de nya processerna (e-övervakning, e-prognos, e-logistik, informationslogistik, etc.) Utveckling av teori, verktyg och modeller för att förstå beteendeväxelverkan mellan system–maintenance–ekonomi samt underhållsbeslutsstödsystem för kostnadseffektiva beslut Utveckling av nya infotronics-baserade eMaintenance-lösningar, integrera nya protokoll för samarbete och förhandling, arbetsflöde för underhåll, underhåll Web tjänster osv. Framtagning av nödvändiga metodologier och teknologier för etablering av effektiva informationslogistikplattformar för underhåll Förstudie eMaintenance rapport

21 Förslag Prediktering av livslängd som stöd för proaktivt underhåll
Kombinera data från styrsystem och underhållssystem för att prediktera och optimera underhållsåtgärder för viktiga maskiner eller maskindelar. Kan man ta fram en generell metodik som är möjlig att tillämpa på olika typer av maskiner? Ta fram robusta predikteringsmodeller Förslag: Välj ut några typiska anläggningar eller anläggningsdelar och genomför en studie med målet att utnyttja generella metoder. Förstudie eMaintenance rapport

22 Förslag Övervakning av mät- och reglersystem
Intelligens i styrsystemen, ställdon och mätsystem, finns. Vad fattas för att få full effekt av detta? Utbildning, personalresurser, osäker lönsamhet, behov av nya tekniska lösningar, systemintegration, metodik för övervakning? Förslag: Genomför en studie bland några fabriker som har lämpliga delkomponenter och utred lönsamhet och metodik. Förstudie eMaintenance rapport

23 Förslag Planeringsverktyg
Planeringsverktyg i underhållssystem saknas eller används litet i vissa avseenden, t.ex. Återkoppling av tidsåtgång Identifiera återkommande fel. Schemaläggning av personal. Förslag: Genomför en mindre studie med 2-3 intresserade fabriker som undersöker vad som krävs för att få ut det mesta av systemen. Förstudie eMaintenance rapport

24 Förstudie eMaintenance rapport
Förslag Nyckeltal Relevanta nyckeltal som visar på underhållsorganisationens effektivitet för att kunna mäta resultat av förändringar. Förslag: Kartlägg vilka nyckeltal som används och hur relevanta dom är. Ta fram kravspecifikation på industrins önskemål. Förstudie eMaintenance rapport

25 Förslag Intelligent larmhantering.
Gammal frågeställning. Problemet är bl.a. att hantera larm så att de alltid är relevanta och att viktiga larm inte drunknar i följdlarm. Styrsystemen innehåller en hel del funktioner för detta, men används inte alltid på bästa sätt. Förslag: Genomför en studie för att ställa krav på larmsystemen utifrån den situation som operatören befinner sig i. Uppfylls dessa krav av dagens styrsystem, behövs en övergripande metodik? Förstudie eMaintenance rapport


Ladda ner ppt "eMaintenance Behovsinventering"

Liknande presentationer


Google-annonser