Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport1 eMaintenance Behovsinventering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport1 eMaintenance Behovsinventering."— Presentationens avskrift:

1 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport1 eMaintenance Behovsinventering

2 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport2 Bakgrund •ProcessIT önskar klarlägga var tekniskt underhållsarbete står idag. Hur används IT, var finns förbättringsmöjligheter, potential •En behovsinventering påbörjades 5/2 och har nyligen avslutats. •Har utförs av Eurocon (Ö-vik) och Damill (Luleå) samt avdelningen för drift och underhåll vid LTU.

3 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport3 Studiens mål - Samla in och sammanställa data från ett antal processindustrier i regionen runt behov, problem, önskemål - Samla in och sammanställa data om pågående F&U-projekt med fokus på prediktivt underhåll för processindustrin. Avser både nationella samt inom EU. - Kartlägga regionens leverantörer av produkter och tjänster inom området. - Analysera insamlat material och ge underlag till nya studier eller projekt

4 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport4 Genomförande Studien har genomförts genom intervjuer med •Personal från underhållsavdelningarna inom ett antal processindustrier. Intervjuerna har gjorts i samtalsform. •Några organisationer som utför ”outsourcat” underhåll har också intervjuats med i princip samma frågeställningar som fabrikerna. •Produktleverantörer inom området har också intervjuats om vilka utvecklingstendenser man ser inom sitt område.

5 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport5 Intervjuade industrier

6 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport6 Intervjuade industrier

7 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport7 Intervjuade underhållsbolag

8 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport8 Intervjuade teknikleverantörer

9 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport9 Intervjuade teknikleverantörer

10 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport10 Nulägesbeskrivning, exempel på IT-användning Ronderingshjälpmedel. Handdatorer används av fyra av fabrikerna. Tillståndsstyrt FU baserat på online-mätningar, exklusive vibrationsmätningar on-line. Ett par fabriker utnyttjar detta, stöd finns i underhållssystemen, men används inte. On-line vibrationsmätningar. Fyra fabriker utnyttjar detta i signifikant omfattning. Fjärrsupport Utnyttjas främst när det gäller styr- och informationssystem.

11 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport11 Nulägesbeskrivning, exempel på IT-användning Driftstidsövervakning (TAK) Specialverktyg för redovisning av TAK-parametrar utnyttjas av tre av fabrikerna, i övrigt arbetar man med data från styrsystem, journaler, mm med en del manuella moment för att få fram den önskade informationen. Underhållsplanering – återkoppling. Planering baseras på arbetsorderar, planering görs i princip manuellt med föga IT-stöd. Återrapportering manuellt med information ATT jobbet gjorts med materialkostnader. Tidsåtgång inte lika självklart återrapporterad.

12 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport12 Nulägesbeskrivning, service- och teknikleverantörer •De tillfrågade leverantörerna arbetar dels som underhållsutförande organisationer (Vattenfall Service, ABB), dels som leverantörer av programprodukter med relevans för problemställningen. •Produkterna inkluderar projekteringsverktyg, underhållsplaneringssystem, beslutsstödsverktyg, stöd för reglerövervakning samt fjärrövervakning. •Funktionerna är i de flesta fall generella, men i tillämpningarna finns ett brett processkunnande. •Utvecklingen av produkterna styrs i första hand av kraven från industrin och med inriktning både mot att bredda funktionaliteten och att utveckla sina specialiteter. •Utvecklingen bedrivs huvudsakligen i egen regi med egen kompetens i nära samarbete med kunder.

13 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport13 Förbättringsönskemål, allmänt •Effektivisera förebyggande underhåll, räkna med minskat avhjälpande •Samsyn på underhåll, attityd, gemensamma mål •Erfarenhetsbank för olika typer av maskiner (vad brukar gå fel, vad ska man göra, osv.) •Nya krav på kompetens hos personal. Mer planering och uppföljning kräver bättre verktyg •Ett önskemål är att finna system som kan hantera stora datamängder och samla samt grovsortera process- och underhållsdata för att på så sätt automatiskt skapa olika indikatorer. •Anpassning av företagens underhållsprocesser så standardlösningar av system kan användas. Större satsningar på införandefasen av nya system med träning och utbildning.

14 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport14 Förbättringsönskemål, mer/bättre tillståndsstyrt UH Ex: •Tillståndskontroll på lager vid låga varvtal •On-line oljeanalys •Intelligent övervakning av maskintillstånd (kombinera olika mätningar som tillsammans säger mer än att mäta några variabler och bedöma var och en för sig). •Verktyg som förenklar analys av mätvärdena. Framförallt tydlig presentation.

15 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport15 Förbättringsönskemål, livslängdsprediktering •Stora och komplexa maskiner har ofta centrala komponenter som är kostsamma att hålla i lager och med lång leveranstid. Tillståndskontroll kan ge för kort framförhållning och man efterlyser metoder att utifrån bl.a. maskinernas belastning prediktera återstående livslängd.

16 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport16 •Nyckeltal som underlättar förståelsen av underhållsorganisationens prestanda och som möjliggör uppföljning av genomförda förändringar efterlyses Förbättringsönskemål, nyckeltal

17 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport17 Styrsystem har intelligens som kan användas för att kontrollera fältutrustning, reglerprestanda, och även dra slutsatser om processens tillstånd. Dessa hjälpmedel utnyttjas dock inte i den utsträckning som de borde, oftast beroende på en hög tröskel att böra använda dem. Exempel: •En ”färdig” metodik för att utnyttja denna informationskälla är önskvärd. •Intelligent kontroll av kritiska mätningar (t.ex. produktionsmätningar) •Smartare larmsanering, -undertryckning Förbättringsönskemål, övervakning av mät- och reglersystem

18 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport18 Vidareutveckling och bättre användning av existerande planeringsverktyg, som förenklar och höjer kvalitén på underhållsplaneringen efterlyses. Exempel: •Utnyttja befintliga data i UH-systemet för att identifiera återkommande fel mer aktivt •Bättre stöd för analys av fel, felfrekvens, åtgärdsförslag. •Bättre verktyg för schemaläggning av underhållspersonal utgående från arbetsorder •Bättre rutiner för återrapportering av enskilda reparatörers tid på enskild arbetsorder Förbättringsönskemål, planeringsverktyg

19 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport19 Forskningsfronten idag, trender •En trend för framtida eMaintenance-lösningar är att kunna tillhandahålla innehållstjänster som, utifrån aktörens aktuella situation, anpassar och levererar relevant information. •En annan trend i sammanhanget är att kunna erbjuda förmågan att fatta beslut och initiera processer, som t ex att utifrån underhållsbehovet i en viss situation skicka iväg beställning av reservdelar till lämplig leverantör samt allokera nödvändiga resurser. •En tredje är att tillföra anläggningsobjekt förmågan att samla och analysera data, dvs. tillföra intelligens i systemkomponenter.

20 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport20 Några av de forskningsarbeten som pågår kan relateras till följande områden: •Integrering och anpassning av ny teknik om '' intelligenta produkter '' (PDA, smarta taggar, etc.) •Industriellt antagande och integrering av relevanta standarder (t.ex. krav på driftskompatibilitet) •Modellering och genomförandet av de nya processerna (e-övervakning, e- prognos, e-logistik, informationslogistik, etc.) •Utveckling av teori, verktyg och modeller för att förstå beteendeväxelverkan mellan system–maintenance–ekonomi samt underhållsbeslutsstödsystem för kostnadseffektiva beslut •Utveckling av nya infotronics-baserade eMaintenance-lösningar, integrera nya protokoll för samarbete och förhandling, arbetsflöde för underhåll, underhåll Web tjänster osv. •Framtagning av nödvändiga metodologier och teknologier för etablering av effektiva informationslogistikplattformar för underhåll Forskningsfronten idag, forskningsområden

21 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport21 Förslag Prediktering av livslängd som stöd för proaktivt underhåll Kombinera data från styrsystem och underhållssystem för att prediktera och optimera underhållsåtgärder för viktiga maskiner eller maskindelar. •Kan man ta fram en generell metodik som är möjlig att tillämpa på olika typer av maskiner? •Ta fram robusta predikteringsmodeller Förslag: Välj ut några typiska anläggningar eller anläggningsdelar och genomför en studie med målet att utnyttja generella metoder.

22 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport22 Förslag Övervakning av mät- och reglersystem Intelligens i styrsystemen, ställdon och mätsystem, finns. Vad fattas för att få full effekt av detta? Utbildning, personalresurser, osäker lönsamhet, behov av nya tekniska lösningar, systemintegration, metodik för övervakning? •Förslag: Genomför en studie bland några fabriker som har lämpliga delkomponenter och utred lönsamhet och metodik.

23 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport23 Förslag Planeringsverktyg Planeringsverktyg i underhållssystem saknas eller används litet i vissa avseenden, t.ex. •Återkoppling av tidsåtgång •Identifiera återkommande fel. •Schemaläggning av personal. •Förslag: Genomför en mindre studie med 2-3 intresserade fabriker som undersöker vad som krävs för att få ut det mesta av systemen.

24 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport24 Förslag Nyckeltal •Relevanta nyckeltal som visar på underhållsorganisationens effektivitet för att kunna mäta resultat av förändringar. •Förslag: Kartlägg vilka nyckeltal som används och hur relevanta dom är. Ta fram kravspecifikation på industrins önskemål.

25 2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport25 Förslag Intelligent larmhantering. Gammal frågeställning. •Problemet är bl.a. att hantera larm så att de alltid är relevanta och att viktiga larm inte drunknar i följdlarm. Styrsystemen innehåller en hel del funktioner för detta, men används inte alltid på bästa sätt. •Förslag: Genomför en studie för att ställa krav på larmsystemen utifrån den situation som operatören befinner sig i. Uppfylls dessa krav av dagens styrsystem, behövs en övergripande metodik?


Ladda ner ppt "2010-10-12Förstudie eMaintenance rapport1 eMaintenance Behovsinventering."

Liknande presentationer


Google-annonser