Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIALEKTISK BETEENDETERAPI – FÄRDIGHETER FÖR BÅDE PATIENTER OCH TERAPEUTER Giulia Arslan, ÖL Med Dr Hanna Sahlin Berg, Leg psykolog enhetschef Borderlineenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIALEKTISK BETEENDETERAPI – FÄRDIGHETER FÖR BÅDE PATIENTER OCH TERAPEUTER Giulia Arslan, ÖL Med Dr Hanna Sahlin Berg, Leg psykolog enhetschef Borderlineenheten."— Presentationens avskrift:

1 DIALEKTISK BETEENDETERAPI – FÄRDIGHETER FÖR BÅDE PATIENTER OCH TERAPEUTER Giulia Arslan, ÖL Med Dr Hanna Sahlin Berg, Leg psykolog enhetschef Borderlineenheten Psykiatri Nordväst

2 Borderlineenheten • En specialiserad behandlingsenhet i öppenvård, för personer med borderline personlighetsstörning • Etablerad 2001 • Specialiserad på Dialektisk beteendeterapi

3 Färdigheter behövs  För patienter  För att minska självskadebeteenden och andra destruktiva beteenden och för att skapa ett liv värt att leva  För behandlare  För att arbeta effektivt och professionellt med personer med Borderline personlighetsstörning

4 Färdigheter för patienter

5 BPS=  ”en genomgripande dysfunktion i känsloregleringssystemet”  Linehan, 1993  Självskada, affektlabilitet, interpersonellt kaos (och andra destruktiva beteenden) som känsloreglering, mindre effektiv problemlösning  Linehan, 1993; Nock, 2010; Weiss et al., 2012

6 Emotionell dysreglering  Hög känslighet för emotionella stimuli  Hög reaktivitet  Långsam återgång till basläge  Linehan, 1993  Bristande medvetenhet, förståelse och acceptans av känslor  Oförmåga att kontrollera beteenden under stark känslomässig stress  Bristande tillgång till adaptiva känsloregleringsstrategier, duration & intensitet  Ovillighet att uppleva känslomässigt obehag som en del av att uppnå meningsfulla aktiviteter i livet  (Gratz & Roemer, 2004)

7 DBT – en heltäckande behandling • Stärka patientens motivation till förändring • Förbättra patientens förmåga/färdigheter • Möjliggöra generalisering av färdigheter till patientens vardag • Förbättra terapeutens färdigheter och motivation till att arbeta effektivt • Strukturera miljön så att den stödjer patientens och terapeutens färdigheter

8 Moduler

9 Färdigheter för anhöriga  Familjeband för syskon och föräldrar  Partnergrupp

10 Verkningsmekanismen – alternativa färdigheter  Istället för självskada och interpersonellt kaos  Medveten närvaro – skifta fokus för vad och hur vi uppmärksammar  Relationsfärdigheter – för att påverka, vårda relationer och uppnå mål  Känsloregleringsfärdigheter – för att lugna eller aktivera känslor  Krisfärdigheter – för att distrahera, lugna och acceptera  Neasciu, Rizvi & Linehan, 2010

11 Kedjeanalys – förändra beteenden och bryta gamla mönster Trigger/ händelse Sårbarheter Problembeteende konsekvenser Använder färdigheter Förstärkande Elizabeth Malmquist, 2012

12 Kedjeanalys – förändra beteenden och bryta gamla mönster Trigger: Invalidering Sårbarhet: ensamhet, trötthet, reaktivitet Skär sig Lättnad Primär känsla: Ledsenhet Självinvalidering “Jag är värdelös” Sekundär känsla: Skam Elizabeth Malmquist, 2012

13 Kedjeanalys – förändra beteenden och bryta gamla mönster Trigger: Invalidering Sårbarheter Problembeteende Observera och beskriva Lättnad Tillåta den primära känslan Självtrösta Självvalidera Aktivera sig Elizabeth Malmquist, 2012

14 Det är så roligt på Clas Ohlson Du gillar verkligen att gå dit! Validering (Man kan validera även det man inte håller med om)

15 Färdigheter för behandlare

16 Gränssättning! Hon kan om hon bara vill Manipulation! Ytliga självskador= ingen suicidrisk! Ger man lillfingret tar de hela handen Hon försöker bara få uppmärksamhet Spelar ut personalen mot varandra Obotliga!

17 beh ö ver anstr ä nga sig mer har kanske inte orsakat alla sina problem, men m å ste l ö sa dem i alla fall beh ö ver l ä ra sig nya beteenden vill bli b ä ttre g ö r s å gott hon kan lever ett outh ä rdligt liv

18 Antaganden om terapin  Det mest omtänksamma en terapeut kan göra är att hjälpa sina patienter förändras så att de för dem närmre sina egna mål  Klarhet, precision och medkänsla är av yttersta vikt när man bedriver DBT  Den terapeutiska relationen är en relation mellan jämlikar  Inlärningsprinciper gäller för alla, såväl terapeuter som patienter  Terapeuter som arbetar med borderlinepatienter behöver stöd  DBT-terapeuter kan misslyckas  DBT kan misslyckas även om terapeuten inte gör det

19 Använd färdigheter!  Emotionsreglering – modellera  Medveten närvaro – modellera ett icke-dömande förhållningssätt  Krisfärdigheter – acceptans, självtröst, distraktion  Relationsfärdigheter – för modellering, övertalning och för att vårda relationen

20 DBT konsultationsteam  Psykoterapi för terapeuter  Öka färdigheter för terapeuter  Adherence  Hålla terapin balanserad  ”Att hjälpa patienten samspela med andra terapeuter och behandlare och inte tala om för andra hur de ska interagera med patienten”  ”Att alla i teamet inte behöver vara helt eniga och ha samma bemötande av en patient”  ”Att alltid leta efter den mest empatiska och icke värderande tolkningen av en patients beteende”

21 Adherence/trohet • Therapist adherence (non-pejorative conceptualization of client) and dialectical balance of acceptance and change) was associated with reduced self-harming in the week following that adherent session. • Bedics et al., 2012 • “Intensivt tränade” terapeuter gav signifikant bättre utfall • Pasieczny & Connor, 2011

22 Färdigheter för DBT-team  Enhetlighet & konsekvens  Valfrihet  Slutenvård  Stabilitet  Organisatoriskt stöd och personalomsättning  Swales, Taylor & Hibbs, 2012

23 Färdigheter för läkare

24 Färdigheter för bedömning • Kvalificerad diagnostik • Differentialdiagnostik • Neuropsykiatri • Missbruk • Strukturerad bedömning – SCID-I, SCID-II, syndromskattningsskalor – Funktionell/beteendeanalys

25 Inklusion/exklusion  Remiss från specialist i psykiatri  Inklusionskriterier  Över 18 år  Emotionell instabilitet med eller utan personlighetsstörning  Självskadebeteende  Färdighetsbrister  Unga kvinnor, kvinnor med små barn prioriteras

26 Positiva prediktorer DBT  Agreeableness  Arbetsallians viktig i DBT  Hirsch et al., 2012  High baseline severity  Verheul et al., 2003; Rüsch et al., 2007; Pistorello et al., 2012

27 Negativa prediktorer DBT  Dissociation  Kleindienst et al., 2011  Högre grad av känslomässigt undvikande och ”trait anxiety”. Ev högre grad av fientlighet och upplevd stigma  Rüsch et al., 2007  Svår neuropsykiatrisk störning  Missbruk/beroende  Begåvningshandikapp  Lång kontakt med psykiatri

28 Inklusion/exklusion  Exklusionskriterier:  Psykos  Svår ätstörning/anorexi/BMI < 18  Begåvningshandikapp  Språkliga svårigheter  Missbruk som primärdiagnos  Omfattande psykosocialt omhändertagande på annan ort/del av Stockholm

29 Farmakoterapi Evidensbaserad farmakologisk behandling  ”Skills instead of pills”  Relationsfärdigheter (lyssna, validera, säga nej)

30 Önskelista  Växa, bli fler! Erbjuda fler sorters behandlingar  iDBT-ST  Manualiserade gruppbehandlingar  Samarbete kommun/FK  Zanarini et al., 2012  Utvärderingssystem (terapeutens motivation)

31 Cochrane review 2012 The results indicate Dialectical Behaviour Therapy is helpful for people with borderline personality disorder. Effects included a decrease in inappropriate anger, a reduction in self-harm and an improvement in general functioning.  Stoffers et al., 2012

32 Litteraturtips  Koerner, K (2012). Doing Dialectical Behavior Therapy: A practical guide.  Chapman A & Gratz K (2008). The Borderline personality disorder survival guide. Everything you need to know about living with BPD. New Harbinger Publications  Kåver A (2009). Himmel, helvete och allt däremellan. Om känslor. Stockholm: Natur & Kultur  Nilsonne Å & Kåver A (2002). Emotionellt instabil personlighetsstörning. Stockholm: Natur & Kultur  Nilsonne Å & Kåver A (2007) Tillsammans. Stockholm: Natur & Kultur  Fruzzetti A (2006). The high conflict couple. New Harbinger Publications  Hollander M (2008). Helping teens who cut. Understanding and ending self- injury. The Guilford Press  Rathus J & Miller A. Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents. The Guilford Press 2007

33  Mer fokus på behandlares känsloregleringsfärdigheter  Tidig intervention  iDBT-ST  Prevention


Ladda ner ppt "DIALEKTISK BETEENDETERAPI – FÄRDIGHETER FÖR BÅDE PATIENTER OCH TERAPEUTER Giulia Arslan, ÖL Med Dr Hanna Sahlin Berg, Leg psykolog enhetschef Borderlineenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser