Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering

2 1. Vad har du för synpunkter på att kommunen drivit detta projekt (som ska skapa en fungerande modell för kompetensutveckling för näringslivet, främja er utveckling och styrka er position på marknaden, minska sjuktalet, ge dig och dina anställda nya impuser, idéer, nätverk m m)? Bra att kommunen samordnar möjligheten till utbildning och utveckling av näringslivet och därmed skapar mer samverkan mellan näringsliv och samhälle. Mycket bra! En mycket framkomplig väg för att stärka det lokala näringslivet, göra dem konkurrenskraftiga. Största fördelen är att man har tagit sig tid och råd att göra detta. Bra m möjligheter t kompetensutveckling för alla företagare som många gånger har både olika och liknande behov. Bra med möjligheter att utbilda även på hemmaplan. Suveränt Bra projekt, positiv till kommunens initiativ. Behovet är stort. 2. Hur har ni upplevt föreläsare och utbildare som vi anlitat i projektet? Mycket bra och kompetenta föreläsare. Bra, rätt info och föreläsare. Största delen har varit kompetenta och haft goda kunskaper. Mycket bra. Skulle gärna haft mer tid med vissa i t ex workshops. De flesta har varit mycket bra. Generellt har föreläsare och utbildare varit bra, Hot och våld utbildning via Previa är enda undantaget för mitt företag. Där fanns en hel del att fodra från utbildarna. Bra. Även bra att fått göra studiebesök för att rekognosera och knyta nya kontakter för företaget och dess utveckling. Har även varit på mässa för att se nyheter och även där få kontakter inför framtiden. De har överlag varit bra. Bl a Lasse Gustavsson=suverän, Georgi Grossi (stresshantering)=Bra ++, Bea Blomkvist (medarbetarsamtal) =suverän, Försäkringskassan=bra

3 3. Har lärande/nya kunskaper och åsikter ”spridits” internt på företaget? OM, på vilket sätt?
Det blir nya idéer till utbildningar som företagen med dessa anställda har. Genom samtal. Ja, vi håller på med en företagsstrukturering. Ja, kompetensutveckling för alla. Attitydutveckling. Genom personalmöten-ska utveckla även genom medarbetarsamtal (kurs som gavs inom Vigor). Nej, det har nog varit sämre med det. Många kurser har varit specifika för vissa personer. Absolut, i form av bättre kunskap och upprättande av nya rutiner, kalkyler. Vi har pratat mycket om utbildningarna och försökt att implementera i vår egen verksamhet. Har försökt sprida den kunskap/info jag själv fått via kurser/utbildningar där mina anställda inte själva haft möjlighet att delta. I vanliga fall har jag bara satsat på de utbildningar som vi måste ha. Nu har jag fått möjlighet att prova annat och därmed få större bredd på kompetensen. Ja vi har utvecklat vårt kunskapsområde, några mer andra mindre. ”Learning by doing” är det bästa. Ja, vid sammankomster på morgonträffar, fika- och lunchraster.

4 4. Har VIGOR gett några kortsiktiga respektive långsiktiga resultat/effekter i ert företag? I så fall vilka? Kortsiktiga: Samverkan bland personal och förståelse för företagets behov och möjligheter i daglig verksamhet. Mer struktur. De kurser som behövts har fixats. En trygghet i arbetet genom en fördjupad kunskap. Mest kortsiktigt då vi genofört utbildningar som är nödvändiga för företaget. Höjd kompetens hos de anställda. Långsiktiga: Kunskap som har ett värde i företagets utveckling och expansion. Effektivare och lönsammare. Ökad ekonomisk insikt/kunnande, bättre ekonomi. Positiv stämning inom företaget, bra kontakt med övriga företagare. Nej, inga direkta. Energieffektivisering genomförs på butiken som ett resultat av energikartläggning som blev upprättad tack vare Vigor. Bättre möjligheter och fördjupad kunskap inom bokslut och redovisning vilket kan användas för att skapa bättre lönsamhet, sälja redovisningstjänster. Vi har klarat av fler jobb ”inom väggarna”, vi har inte behövt anlita någon extern tjänst. Höjd kompetens. Vet ej, Vigor projektet var för kort. Har inte hunnit utvärderat ännu.

5 5. Upplever du att ni ökat er konkurrenskraft/framtidstro som ett resultat av deltagandet i projektet? Hur? (”omvärlden”/kringliggande områden/ställning på marknaden) Nya möjligheter och förståelse för expansion för företaget samt att vi även kan utvecklas. Ja, vi agerar mer kostnadseffektivt och tänker mer strategiskt. Vi har skapat nya arbetsområden samt fått nya uppdrag på marknaden. Ja, ökad framtidstro genom att man känner att det ”satsas” även på oss befintliga företag. Därigenom även ökad konkurrenskraft. Nej Konkurrenskraften tror jag har ökat, gett företaget bättre förutsättningar för framtiden. Mötet med andra företagare i kommunen har varit värt mycket, utökat kontaktnät. Ja, så klart när vi kompetensutvecklat oss. Vi stärker ju därmed företaget på marknaden. Vi kan mer nu, sånt som känns mer modernt i branschen. Företaget har breddat sitt utbud på vilka uppdrag det kan ta på sig.

6 6. Upplever du att ni fått ny kunskap/nya insikter inom:
Tillgänglighet (Ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Ex. handikapp-anpassade besökslokaler, anpassade trycksaker eller webbplatser) Vilka krav som kan ställas på vår verksamhet. Nej, har inte det behovet att jobba med sådana frågor (än) Hade stor kunskap innan. Nej 4 st Ja 3 st Stress-Långtidssjukskrivning Ja, men skall inte vara blyg att säga nej till arbete. Ja, genom kursen ”personligt ledarskap”. Fått mer insikt. Ja, fått mycket insikt i bl a bakomliggande orsaker, hur man ska förhålla sig för att inte bli stressad (förebyggande) Nej Ja 6 st Jämställdhet (könsroller, attityder, jargong) Ja, alla borde ha möjlighet till lika uppskattning och respekt. Nej, men det material vi fått har varit bra. Den kunskap jag hade innan har bara bekräftats i och med det Nej 7 st Kan inte svara

7 7. Planerar ni att jobba vidare med dessa frågor och i så fall på vilket sätt”?
Ja, ha med kunskapen i utvecklingen av företaget. Stress kopplat till långtidssjukskrivning genom att strukturera jobbet och planera och få det gjort. Med mer involvering av personal. Nja, vi pratar väl om att kontinuerligt jobba med attityder och värderingar. Ja, belysa frågorna inom företaget. Stress/långtidssjukskrivning motverkas genom att uppmuntra till ett aktivt liv, gymkort och kringarr betalas av företag till de anställda. Tillgänglighet jobbar vi med och försöker anpassa verksamheten så att alla människor kan vara delaktiga. Ja, med stress och långtidssjukskrivningar. Behöver både info och hålla sig uppdaterad för att minimera sjukskrivningarna. Utveckling inom branschen är inget som stannar av. Vi måste hålla oss ajour hela tiden. Ja dom har varit tydliga och pedagogiska Ja Nej

8 8. Har projektet och dess aktiviteter varit ”tillgängligt” (ex har muntlig och skriftlig information varit tydlig och har presentationer varit pedagogiska)? Ja, mycket bra information från projektledningen. Ja, både den muntliga och skriftliga. Ja, informationen har varit tydlig och tillgänglig Ja dom har varit tydliga och pedagogiska Ja 6 st 9. Hur har du upplevt projektet/genomförda aktiviteter utifrån ett jämställdhetsperspektiv (representation av män/kvinnor, fördelning av samtalsutrymme för alla osv.)? Det har varit bra fördelning mellan män/kvinnor. Ja, jag upplever att det varit så. Ja 2 st Bra representation från båda håll. Det har varit ok, 2 st Fungerat bra, 2 st Har inte sett någon skillnad mellan män och kvinnor. Det har varit enbart män som deltagit i dom projekt jag har varit inblandad i. 10. Har projektet bidragit till att sjuktalet sjunkit i ditt företag? (Om ja, kan du uppskatta hur mycket) Mer förståelse från mig hur personal kan må bättre. Vi har lågt sjuktal. Vi har ingen sjukskrivning i företaget vare sig före, under eller efter. Har ej haft stor sjukfråvaro. Nej, möjligen på lång sikt. Nej, har inga ingen stor sjukfrånvaro sedan tidigare. Nej 4 st Kan inte svara på det. Oförändrat

9 12. Vad vill ni ska vara bestående när projektet är slut?
11. Har de mål ni satt/önskade när ansökan gjordes (när ni gick med i projektet) uppnåtts? Hur/på vilket sätt? Vi har kunnat avsatt för lite tid från företaget att ta tillvara möjligheten till utbildning. Våra personliga målsättningar har uppfyllts genom kursen ”personligt ledarskap”. Större kompetens utbildning av personal. Ja, genomgångna kurser. Nja, vi har inte att haft möjlighet att gå alla kurser vi velat. Ja, de utbildningar som var planerade har genomförts med gott resultat. Ja, stärkt vår yrkesroll och därmed blivit starkare som företag. Ja, mer än väl. Vi kom igång bättre än väntat med det vi lärt oss. Ja , alla förväntningar uppfylldes. Genom att genomföra alla utbildningar. Ja, över förväntan 12. Vad vill ni ska vara bestående när projektet är slut? Hur ska detta främjas/göras möjligt? Kan du och ditt företag bidra på något sätt? Lära känna andra företagare och skapa mer samverkan. Mäklingen av utbildning är viktigt och borde få en fortsättning. Företagets överlevnad. Fortsatt utveckling-positivt med ekonomi, attityder och värderingar. Hoppas på liknande projekt. Förhoppningsvis blir det en fortsättning på Vigor. Nätverket bland de företagare som varit med hoppas jag kan bli intakt, återträff om ett år ex. Mitt företag går gärna in och berättar om utbildningarna som vi gått och kan fungera som en referens i framtiden. Ett samarbete mellan företagen i olika frågor. Vet ej, har inte funderat över detta.

10 13. Hur tycker du att Kommunen fortsättningsvis ska arbeta med utbildningsfrågor/insatser mot privata företag? Utveckla samverkan med näringslivet, ev utbildning tillsammans med kommunens tjänstemän. Genom de ”lärinstanser” vi har redan idag. Detta projekt är ett lysande exempel. Gärna på liknande vis. Erbjuda billiga kurser/utbildningar som de anställda måste ha, t ex heta arbeten, arbete på väg. Tycker att kommunen bör titta på en fortsatt satsning på utbildning, behovet finns och kommer med all säkerhet att öka framgent. De befintliga företagen får förutsättningarna att fortsätta utvecklas och stärka sin position på marknaden. Fler jobb kan skapas! Försöka driva även fortsättningsvis liknande projekt. På liknande sätt med offentliga inbjudningar till div, projekt. Vet ej, har inte funderat över detta. 14. Anser du att kommunen ska handhålla en resurs för att samordna utbildningar till privata företag? Möjligt om man kan ha en finansiering av verksamheten. Ja, om det kan finansieras externt. Ja, önskvärt.. Ja 8 st 15. Om du svarat ja på frågan, skulle ditt företag kunna avsätta medel till detta tillsammans med kommunen? Ja, medel och engagemang måste man investera i för företagens utveckling. Inte idag men kanske via någon minde ”serviceavgift”. Kommunen får igen av skattemedel med fler anställda, det räcker. Tid framför allt. Nej Ja Ja, det tror jag. Ja i begränsad omfattning Kanske Det beror alldeles på hur stora medel det rör sig om men ev . Ja. Tror inte det i dagsläget. Tack för din medverkan!

11 Tusen tack för din medverkan i projektet!
Det har varit jätteroligt att jobba med dig och ditt företag! Lycka till i fortsättningen! Ann-Ci och Madeleine


Ladda ner ppt "Utvärdering."

Liknande presentationer


Google-annonser