Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information utan vinstintresse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information utan vinstintresse"— Presentationens avskrift:

1 Din lokala hyresgästföreningen Kristallskon Bomöte den 15 november 2012
Information utan vinstintresse För alla boende som hyr av Stockholmshem och som bor i Solberga.

2 Kvällens punkter Solbergaskogen Från samråd med Stockholmshem
Varför skogen är värdefull, naturskyddsföreningen i Stockholm informerar Hundrastområde Byggnationen i kvarteret Månstenen Var kan man bygga? Alternativ stad visar sin vision. Krav naturreservat nu Från samråd med Stockholmshem Ventilation och kallskafferier Fasadrenovering Treglasfönster Grovsoprum Cykel, barnvagns och rullatorparkeringar. Radongaser Kristalltorget

3 Fortsatt innehåll Ombildningar Parkeringar Våra lokaler
Verksamhet 2013 Kommande möten med Kristallskon.

4 Solbergaskogen. Hundrastområdet är inte inhägnat.
I den delen av skogen finns bl.a rådjur. Vi är flera privatpersoner som överklagat stadens beslut genom sk kommunalbesvär, Överklagan gäller beslutet att utse det streckade området till hundrastområdet, då vi anser att detta beslut strider mot gällande lagstiftning.

5 Hundtillsynslagen = Lag (2007:1150)
16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

6 Samråd onsdagen den 28 november klockan 18. 00 – 20
Samråd onsdagen den 28 november klockan – i Solbergaskolan. Gemensamt fackeltåg från E 4 baren kl 17.30? Tända gravljus – 80 st. för de träd som kommer att fällas, varav flera är rödlistade. Hur många kommer med?

7 Var ska man då bygga? 1. Bristen på bostäder är hyresrätter
2. Månstenen avser 60 bostadsrättslägenheter och 47 parkeringsplatser som skall sprängas in under berget 3. Området är bullerstört och partikelhalterna är mycket höga. 4. Lägenheterna kommer att ligga med balkonger och uteplatser mot skogen. Skogen stängs av för oss boende genom placeringen av husen – BRF får alltså ”egen” skog.

8 Stockholms grönstruktur
Visar följande bebyggelseområden som utgör viktiga biologiska spridningsvägar. Biologisk spridningsväg som förbinder Älvsjöskogen med Långsjön och den regionala Bornsjökilen samt Solbergaskogen.

9 Solbergaskogens träd Skogens träd renar luften från de mycket giftiga avgaserna som väller ut från E4 E20. Skogens träd dämpar bullret från samma motorväg – det för inte hus

10 Handlingar som finns Förstudie/Markanvisning Startskede Handling
Landskapsanalys Protokollsutdrag § Tjänsteutlåtande Planskede S-dp plankarta Samrådsbrev Bergsyn Bullerutredning Dagvattenutredning Inledande riskanalys Genomförandebeskrivning Planbeskrivning

11 Synpunkter på detaljplanen
Endast de som lämnat in skriftliga synpunkter under utställningstiden har rätt att överklaga beslutet. Vilka tänker ge skriftliga synpunkter? Vilka vill ha kopior på handlingarna? Vilka vill ha hjälp med att skriva synpunkter?

12 Domen i Midsommarkransen och vad har hänt/gäller?
Översiktsplan 99 gäller fram till då staden antar Promenadstaden. I juni 2011 ger stadsbyggnadsnämnden klartecken till s k startpromemoria för utredning byggnation i kvarteret Månstenen.. Detta efter att en ”hemlig” arkitekttävling utlysts som PEAB vunnit genom att lägga högsta anbud på marken. ”Eftersom det var ÖP 99 som gällde vid tiden för nämndens beslut är det denna som utgör en av gränserna för nämndens beslutskompetens. Både i gällande plan och i nuvarande plan är Solbergaskogen och kvarteret Månstenen avsatt som park och grönområde. Nämnden får inte anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelse, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt eller i väsentliga delar strider mot stadens översiktsplan.

13 Utställning / Granskning – pågår nu!
Godkännande/Antagandeskede Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre revideringar av planförslaget. Därefter gör det till stadsbyggnadsnämnden för antagande. Större planer eller planer av principiell betydelse godkänns av nämnden och går till kommunfullmäktige för antagande. Överklagande (valbart) Efter antagandet kan planen överklagas av den som senast under utställningstiden lämnat synpunkter skriftligen. Planen överklagas först hos länsstyrelsen. Dess beslut kan sedan överklagas hos regeringen, som sista instans. Laga kraft Om planen inte överklagas eller om överklagandena avslås vinner planen laga kraft. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och genomförandet kan påbörjas.

14 Krav naturreservat nu!

15 Ombildningar Ridstöveln – Sulvägen tackat nej till köp
Turmalinen – Safirgränd, köpstämma senast 6/ Akvamarinen – Köpstämma senast 16/ Inga nya intresseanmälningar har inkommit på andra adresser. Vi varnar för att lättvindigt skriva på intresseanmälan- allt underhåll avstannas Intresse finns inte längre enligt staden på att ombilda i ytterförort.

16 Vår granskning av konsulterna och deras partners
Glädjekalkyler, vad gäller ränta och framtida underhållsbehov samt kommande hyror. ”mutor” mellan 20 – för att gå med på ombildning Besiktningar som sker okulärt, besiktningsmän som friskriver sig för ansvar enligt jordabalken. Undanhållande av information – de boende får inte skriftlig ekonomisk plan, avtal, samt besiktningsprotokoll innan möten och kan därmed inte kritiskt granska glädjekalkulerna och sin framtida privata ekonomi.

17 Citat från Ekot 22 oktober 2012
Nybildade bostadsrättsföreningar vill ofta inte bekosta en tillräckligt grundlig besiktning av fastigheten. Det kan leda till att föreningarna gör glädjekalkyler när det gäller framtida renoveringsbehov, och i förlängningen måste höja avgifterna kraftigt för att ha råd med det.

18 Fortsatt citat från ekot
De flesta föreningarna ser väldigt kortsiktigt på det här, enligt mig (Daniel Boström byggnadsinspektör Eminenta som gör många av besiktningarna inför ombildning). Affärsinformationsföretaget Värderingsdata har på uppdrag av Ekot granskat årsredovisningarna hos bostadsrättsföreningar som bildats på 2000-talet, och som tagit över en äldre fastighet. Totalt beräknas det finnas ungefär nybildade föreningar. Granskningen visar att de senaste åren har den femtedel som har högst höjningar i snitt höjt avgifterna med 25 procent, det handlar om nästan 600 föreningar. Som exempel innebär det en ökning med kronor i månaden för den som har en avgift på kronor. I många fall beror detta alltså på att föreningarna bara bekostar mer ytliga fastighetsbesiktningar, vilket ger glädjekalkyler av kommande renoveringskostnader. Göran Olsson, vd på intresseorganisationen Bostadsrätterna, berättar vad de mindre besiktningar som föreningarna väljer att genomföra kan missa. – Det finns ju rader av olika kostnader i huset, exempelvis: hur fungerar hissen, hur ser det ut med fasaderna, med balkongerna. Många av de här detaljerna har man svårt att fånga in med en sådan här översiktlig besiktning som sker i samband med en ombildning. Där kan det komma en del överraskningar, säger han.

19 Från samråd med Stockholmshem
Ventilation och kallskafferier Fasadrenovering Treglasfönster Grovsoprum Cykel, barnvagns och rullatorparkeringar. Radongaser Kristalltorget Parkeringar

20 Radongaser

21 Två festlokaler och en möteslokal
Festlokaler finns på Kristallvägen 32 och Stövelvägen 12 Avgift 150 kronor, lånas mellan dag 1 kl – dag 2 kl 11.00 Deposition 500 kronor Kontraktskrivande med regler Möteslokal Kristallvägen 30 endast för föreningar.

22 Bastun Stövelvägen 12 Kostnad 250 kronor per år Kontraktsskrivning
Depositionsavgift Regler.

23 Friskvårdslokal- under upprustning
Sulvägen 35 Nästan så här fint blir det! Tre rum, dusch och litet kök Vi lämnar yta för fristående gymnastik/yoga Blir troligtvis ett kodlås Speciella träningstider för tjejer/kvinnor och killar/män. Avgift 250 kr per år 500 kronor i deposition. Kontraktskrivning och tydliga regler vad som gäller. Ansvarig i styrelsen Janne Lönn. u

24 Keramiken Flyttas ev till Safirgränd (ombildningshot)
Har brännugn men ingen drejskiva. Vilka vill ta tag i detta?

25 Hobbylokal Safirgränd 34 Utrustad med de flesta verktyg
Hyra 250 kronor per vecka eller 150 kronor per dag. 500 kr i deposition.

26 Vår hemsida som är under uppbyggnad!

27 Kontakt? Vi finns på facebook Rädda Solbergaskogen – öppen grupp
Vi finns på facebook Kristallskon – sluten grupp bara för dig som bor i Solberga och som hyr av Stockholmshem Vår epostadress är Vår postadress är lokal hyresgästförening Kristallskon, Kristallvägen 30 ½ tr ner vid gaveln. Vårt tfn nr är

28 HGF Hyresgästföreningen finns på facebook. Där berättar vi om:
goda bostadsexempel, läget i hyresförhandlingarna, senaste nytt om den bostadspolitiska debatten m.m.

29 Kommande aktiviteter Jullunch den 2 december kl 15.00
Årsmöte den 12 februari kl Tillsynsvandring utomhusmiljö –maj-juni Trygghetsvandring oktober Bomöten vår och höst Temamöten vid behov.


Ladda ner ppt "Information utan vinstintresse"

Liknande presentationer


Google-annonser