Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inskrivningsinformation i överföringsformatet, ÖFF11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inskrivningsinformation i överföringsformatet, ÖFF11."— Presentationens avskrift:

1

2 Inskrivningsinformation i överföringsformatet, ÖFF11

3 Tomträtts- upplåtelse Lagfart/ Tomträttsinnehav Anteckning Inteckning Inskrivnings- fastighet Person Belastar Avtalsrättighet Inskrivningsinformation

4 Övergripande förändringar mellan ÖFF 10 och ÖFF 11 Förändring i informationsstrukturen i och med nytt grunddatalager. Förändring i handläggningen i och med nytt handläggningssystem (SFÄR) påverkar hanteringen informationen. • Uppdatering görs direkt i registret • Mer information kring pågående ärende • Mer information om förvärv • Färre anmärkningstexter för bättre kvalitet – Värdemängder – Fler tabeller (objekttyper) – Beslutet redovisas på objektet det tillhör • Nytt aktnummer D-2014-00003412:1000 • Alla objekt har UUID och versionsnummer

5 Inskrivningsinformation i Överföringsformatet Överföringsformatet innehåller tabeller med inskrivningar samt tabeller för att referera mellan, och koppla ihop, tabeller. En inskrivning är ett objekt i Fastighetsregistrets inskrivningsdel som har en identitet och ett gällande beslut. • UUID och version • Inskrivningsdag • Aktnummer/dagboksnummer • Beslut • Nytt beslut • Uppskovsdatum • Överklagande

6 Registerenhet, tabell 01A-C I tabellerna 01A (Fastighet), 01B (Samfällighet) och 01C (Gemensamhetsanläggning) har det fram till ÖFF version 11.00 funnit viss inskrivningsinformation, t.ex. • uppgift om fastigheten är upplåten med tomträtt • uppgift om att informationen innehåller allvarligt fel i fastighetsregistrets inskrivningsdel. • aktualitetsdatum Denna typ av information finns nu i andra tabeller under inskrivningsinformationen.

7 Inskrivningsfastighet, tabell 31A-K Inskrivningsfastighet är ett sammanhållande objekt som grupperar inskrivningsinformation för en fastighet i fastighetsregistret. För Inteckning och Avtalsrättighet finns tabeller som är gemensamma, dessa är därför grupperade under kapitlet Inskrivningsfastighet i överföringsformatet. Detta gäller tabellerna 31F-G och 31I-K. När behövs Inskrivningsfastighet? T.ex. • för att se aktualitetsdatum på fastigheten • för att koppla ihop, t.ex visa fastighetsbeteckning, fastighet med inskrivningsinformation

8 Inskrivningsfastighet Registerenhet 01A-C Inskrivningsfastighet 31A Gruppinformation 31B Pågår Inskrivningsfastighet 31C Pågående ärende vid IM 31D Pågående ärendetyp 31E Ajourförande IM-kontor område 31H Inskrivningsfastighet utanför bevakningskrets 31R Belastar 31F Avsåg ursprungligen 31G Inteckning 32A Avtalsrättighet 34A/D/G/H Inskrivningshändelse Inskriven belastning 31I Inskrivningshändelse 31J Inskrivningshändelse dagboksnummer 31K

9 Inteckning, tabell 32A-32H • En inteckning är en inskrivning av ett visst penningbelopp, en förutsättning för belåning av fastighet. • En inteckning belastar en eller flera fastigheter (eller tomträtter). • Inteckningar gäller i den ordning de skrivits in. Ordningen gäller tillsammans med avtalsrättigheter. (Anmärkningar som inte kan tolkas vid migrering flyttas över i sin helhet) I Överföringsformatet version 10.20 finns informationen i tabell • 24A Inteckning • 24C Inteckningsfastighet

10 Inteckning Inskrivningsfastighet 31A Belastar 31F Avsåg ursprungligen 31G Inteckning 32A Inskrivningshändelse Inskriven belastning 31I Inskrivningshändelse 31J Inskrivningshändelse dagboksnummer 31K Utsträckning sökt i 32H Inteckning dagboksnummer 32B Inteckning lika rätt 32E Innehavsanteckning dagboksnummer 32G Innehavsanteckning 32F Inteckningsanmärkning 32F Inteckningsanmärkning dagboksnummer 32F

11 Anteckning, tabell 33A-33E • En anteckning beskriver ett visst förhållande som rör en eller flera fastigheter eller tomträtter. • En anteckning har alltid koppling till en eller flera Inskrivningsfastigheter. • En anteckning kan ha koppling till Inskrivet ägande (Lagfart eller Tomrättsinnehav). • En anteckning kan ha koppling till Inteckning. • En anteckning kan ha koppling till Avtalsrättighet. (Migrerade anteckningar har alltid koppling till en fastighet och inga kopplingar till andra objekt) I Överföringsformatet version 10.20 finns informationen i tabell • 25A Anteckning

12 Anteckning Inskrivningsfastighet 31A Anteckning Inskrivningsfastighet 33B Anteckning 33A Lagfart 35A Tomträttsinnehav 35F Anteckning Inskrivet ägande 33E Anteckningsanmärkning 33D Anteckning Inskriven belastning 33C Inteckning 32A Avtalsservitut 34A Avtalsnyttjanderätt 34D Elkraftsrätt 34G Avkomsträtt 34H

13 Avtalsrättighet, tabell 34A-34J • En avtalsrättighet är en genom skriftligt avtal reglerad rättighet för annan fastighet eller annan person än ägaren att nyttja fastigheten eller tomträtten. • Avtalsrättigheter gäller i den ordning de skrivits in. Ordningen gäller tillsammans med inteckningar. • En avtalsrättighet belastar en eller flera fastigheter (eller tomträtter). • Till skillnad från inteckning så finns en förekomst av avtalsservitutet, avtalsnyttjanderätten och elkrafträtten för varje fastighet den gäller i. Avkomsträtt hanteras dock på samma sätt som inteckningar. (Vid migrering har inga ändamål tolkats, samtliga typer av ändamål ligger i Övrigt ändamål.) I Överföringsformatet version 10.20 finns informationen i tabell • 24B Inskrivning • 24D Inskrivningsfastighet.

14 Avtalsrättighet Inskrivningsfastighet 31A Belastar 31F Avtalsservitut/Avtalsnyttjanderätt/Elkraftsrätt/Avkomsträtt 34A/D/G/H Inskrivningshändelse Inskriven belastning 31I Inskrivningshändelse 31J Inskrivningshändelse dagboksnummer 31K Avtalsservitut övrigt ändamål 34C Avtalsservitut ändamål 34B Avtalsnyttjanderätt ändamål 34E Avtalsnyttjanderätt övrigt ändamål 34F

15 Inskrivet ägande, tabell 35A-35T • Inskrivet ägande beskriver äganderätt till en fastighet eller tomträtt. • Lagfart/Tomträttsinnehav beskriver hur stor andel en person äger i en fastighet. • Gällande ägande och Tidigare ägande beskrivs i samma tabeller, 35A/35F • Det lagras mer information om delförvärv. • Fastighetsägandeförändring och uppgift om Fång finns för alla förändringar i ägandet. • Köpeskilling och Överlåtelse finns för alla förändringar i ägandet förutom vid nybildande av fastigheter och tomträtter. • Köpeskilling innehåller uppgift om köpesumman samt uppgift om ägandeförändringen avser en eller flera fastigheter. • Inskriven person innehåller uppgift om ID-nummer och håller kopplingen till persontabellerna (37A och B). I Överföringsformatet version 10.20 finns informationen i tabell • 21A Lagfart • 23A Tomträttsinnehav • 27A Tidigare lagfaren ägare/tomträttsinnehavare • 27B Förvärvare

16 Inskrivet ägande Inskrivnings- fastighet 31A Lagfart/Tomträttsinnehav 35A/35F Fastighetsägandeförändring Fång 35M Fastighetsägande- förändring 35O Lagfarts-/Tomträttsinnehavs- anmärkning 35C/35H Köpeskilling 35P Lagfart/Tomträttsinnehav Fång 35E/35I Fång 35K Person/ Organisation 37A/37B Inskriven person 35Q Utländsk ägare 35R Fastighetsägandeförändring Överlåtelse 35N Överlåtelse 35L Lagfart/Tomträttsinnehav Överlåtelse 35D/35J Inskrivet ägande - Allt

17 Inskrivet ägande Inskrivnings- fastighet 31A Lagfart/Tomträttsinnehav 35A/35F Fastighetsägandeförändring Fång 35M Fastighetsägande- förändring 35O Lagfarts-/Tomträttsinnehavs- anmärkning 35C/35H Köpeskilling 35P Lagfart/Tomträttsinnehav Fång 35E/35I Fång 35K Person/ Organisation 37A/37B Inskriven person 35Q Utländsk ägare 35R Fastighetsägandeförändring Överlåtelse 35N Överlåtelse 35L Lagfart/Tomträttsinnehav Överlåtelse 35D/35J Inskrivet ägande - Gällande

18 Inskrivet ägande Inskrivnings- fastighet 31A Lagfart/Tomträttsinnehav 35A/35F Fastighetsägandeförändring Fång 35M Fastighetsägande- förändring 35O Lagfarts-/Tomträttsinnehavs- anmärkning 35C/35H Köpeskilling 35P Lagfart/Tomträttsinnehav Fång 35E/35I Fång 35K Person/ Organisation 37A/37B Inskriven person 35Q Utländsk ägare 35R Fastighetsägandeförändring Överlåtelse 35N Överlåtelse 35L Lagfart/Tomträttsinnehav Överlåtelse 35D/35J Inskrivet ägande - Aktuell ägarbild

19 Inskrivet ägande – utan personnummer (Direktmarknadsföring) Inskrivnings- fastighet 31A Lagfart/Tomträttsinnehav med fullständig adress 35S/35T Lagfart/Tomträttsinnehavs- anmärkning 35C/35H Registerenhet 01A-C För denna grupp levereras gällande ägande vid leveranstillfället. Denna grupp kommer troligtvis oftast att användas när ändamålet för beställningen är punkt 6 ”uttag av urvalför personuppgifter för direkt marknadsföring”, dock med den begränsning som följer av § 11 personuppgiftslagen (1998:204). Vid detta ändamål ska reklamspärr sättas till Ja för att all information rörande fastighet ska tas bort ur beställningen om någon lagfaren ägare/tomträttsinnehavare • är under 16 år • har anmält till Lantmäteriet eller NIX-registret att de inte vill ha direktreklam • har skyddad personuppgift • dödsbo Endast i produkten Fastighetsuttag I Överföringsformatet version 10.20 finns informationen i tabell • 21P Lagfart med fullständig adress • 23P Tomträttsinnehav med fullständig adress Inskrivet ägande - utan personnummer

20 Tomträttsupplåtelse, tabell 36A-B Inskrivnings- fastighet 31A Tomträttsupplåtelse 36A Tomträttsupplåtelse- anmärkning 36B • En tomträttsupplåtelse är en inskrivning enligt avtal genom vilket tomträtt upplåtes i fastighet. I Överföringsformatet version 10.20 finns informationen i tabell • 22A Upplåtelse till tomträtt

21 Förändring Inskrivning, tabell 39A-39F • Information om vilka åtgärder som inneburit att informationen i fastighetsregistret har förändrats. • Åtgärderna delas in i två huvudgrupper: – Inskrivningsåtgärder – Övrig inskrivningsregisteråtgärd • Varje åtgärd ingår i ett verksamhetsärende. • Blir med tiden stora informationsmängder.

22 Förändring Inskrivning t.ex. Inteckning Verksamhetsärende 39A Inskrivningsåtgärd 39B Inskrivningsåtgärd uuid 39C Övrig Inskrivningsregisteråtgärd uuid 39E Övrig Inskrivningsregisteråtgärd 39D Inskrivnings- fastighet 31A Äldre Förhållande 39F

23 Personinformation, tabell 37A, 37B Lantmäteriet får uppdateringar av personinformation från Skatteverket, Folkbokföringen och Företagsregistret. Tabellerna som ingår vid beställning av personinformation är; • 37A Person och/eller • 37B Organisation I Överföringsformatet version 10.20 finns informationen i tabell • 30A Person • 30B Organisation

24 Personinformation Hantering vid förändringsavisering: • Borttag av person kommer endast att ske vid sekretessmarkering (även rättning i sällsynta fall). Önskas endast information om gällande ägande får varje kund själv rensa bort de personer som inte längre är kopplade till något gällande ägande. • Vid avisering av ny person som inte finns hos kund = kunden lägger till posten i databasen • Vid avisering av ny person som finns hos kund = kunden uppdaterar posten i databasen • Vid avisering av uppdatering av person som kund saknar= kunden lägger till posten i databasen

25 Vilka objekt förändras i ÖFF11.00 till följd av Inskrivningsprogrammet TabellFörändring 01A-C, 01RInnehåll i fält töms och läggs i annan tabell 21A-28ATabeller tas bort (Inskrivningsinformation) 30A-BTabeller tas bort (Personinformation) 31A-KNya tabeller (Inskrivningsfastighet) 32A-HNya tabeller (Inteckning) 33A-ENya tabeller (Anteckning) 34A-JNya tabeller (Avtalsrättighet) 35A-TNya tabeller (Inskrivet ägande) 36A-BNya tabeller (Tomträttsupplåtelse) 39A-FNya tabeller (Förändring Inskrivning) 37A-BNya tabeller (Personinformation) 42AFältförändringar 42BTabellen tas bort 42PFältförändringar 42QTabellen tas bort

26 Vilka objekt förändras i ÖFF11.00 till följd av att produkten ÖFF online avvecklas (externt) TabellFörändring 40BTabellen tas bort (Taxeringsenhetsuppgifter) 41BTabellen tas bort (Samtaxering för registerenhet) 62CTabellen tas bort (Rättsförhållande) 74BTabellen tas bort (Registerenhet som berörs av planbeslut)

27 Stödmaterial, nyhetsbrev & statistik • Stödmaterial, nyhetsbrev & statistik http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/F astighetsregistret/Sa-far-du-tillgang-till- Fastighetsregistret/Stodmaterial-nyhetsbrev--statistik/ • Mappningsfil mellan Överföringsformatets version 10.10 och 11.00 Mappningsfil ÖFF11 vs ÖFF10 • Testfiler inklusive DDL-filer, definitioner av databastabeller för MySQL, PostgreSQL och Oracle • FAQ

28

29

30 Leveransfiler Informationen levereras • enligt Lantmäteriets överföringsformat i semikolonseparerade textfiler • i en fil per objekt (tabell) vid produkten Fastighetsuttag och Fastighetsaviseringens inledande engångsuttag • i en fil med alla objekt sammanslagna vid avisering


Ladda ner ppt "Inskrivningsinformation i överföringsformatet, ÖFF11."

Liknande presentationer


Google-annonser