Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Zenergy AB Underlag för investerare. Affärskoncept •Zenergy AB skall utveckla, producera, marknadsföra, tillverka och sälja energireducerande och miljöbesparande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Zenergy AB Underlag för investerare. Affärskoncept •Zenergy AB skall utveckla, producera, marknadsföra, tillverka och sälja energireducerande och miljöbesparande."— Presentationens avskrift:

1 Zenergy AB Underlag för investerare

2 Affärskoncept •Zenergy AB skall utveckla, producera, marknadsföra, tillverka och sälja energireducerande och miljöbesparande moduler.

3 Tillverkning • Zenergy bygger sin modultillverkning på en egenutvecklad teknik: Zenergy SIP. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. Det har högsta brandsäkerhet, är helt okänsligt för fukt och mögel och kan användas som ytterväggar, golv, tak och innerväggar. Med Zenergy SIP nås nya och kommande energinormer med en mindre än hälften så tjock vägg som traditionellt material kan erbjuda. Zenergy SIP i olika förädlingsgrad kan även säljas direkt till: –Småhustillverkande industri –D.I.Y Byggfackhandel

4 Vision •2015 Skall bolaget vara det självklara valet som leverantör av energioptimerade och miljöbesparande moduler för tillfälliga och permanenta bostäder: Bygg- och kontorsbodar, skolor, dagis, äldreboenden, studentboenden med flera.

5 Modulmarknaden •Modulmarknaden omsätter idag mer än småhusindustrin i Sverige. Cirka 3 miljarder kronor årligen. •Behovet av studentbostäder i Sverige uppgår till 20 000 stycken. Studentboenden kan med fördel byggas i modulform. •På byggsidan finns det idag cirka 40 000 ”gamla” byggbodar i Sverige. Var och en av dessa drar lika mycket energi som en halv enfamiljsvilla. Och släpper ut 122.000 ton koldioxid årligen. •Zenergy lågenergibod förbrukar sex gånger mindre energi än dessa ”gamla byggbodar”. Och är dessutom helt resistent mot fukt och mögel, spar inneryta genom sin smala väggkonstruktion och är stapelbar i tre våningar(maximalt två våningar). Dessutom har de högsta brandklass vilket utgör en stor säkerhetsfaktor inte minst för modulbyggnation till äldreboenden, skolor och dagis..ddagik •DDDDDDAdagi

6 Nuläge •Trots en svensk byggindustri i kris (under första tre kvartalen 2012 minskade påbörjade lägenheter i småhus med 45%) så tar Zenergy AB marknadsandelar och ökar sin försäljning. Bruttoförsäljningen steg till 16 MSEK under verksamhetsåret 2012 (6.6 MSEK). •.

7 Nuläge •Zenergy AB har på kort tid gått från prototypbyggnation till fullskalig serieproduktion av moduler. Bolagets kunder utgörs av bland andra Lambertsson Sverige AB, helägt dotterbolag till PEAB AB och Skanska AB. Efterfrågan på arbetsbodar är enorm och drivs på av stora infrastrukturprojekt och ändrade energikrav. Fokus i byggindustrin har länge legat på att sänka energiåtgången i våra bostäder. En utveckling som nu fokuserar mot att sänka energiåtgången även under själva byggfasen. Zenergys lågenergimodul finns som personalbod, kontorsbod och övernattningsbod.

8 Framtid •Allt mer fokus kommer på energi och miljö inom bygg-/fastighetssektorn och Zenergys modulprogram ligger helt rätt för framtiden. Enligt energimyndigheten så gäller följande inför år 2019; •År 2019 ska nya byggnader inte ha någon nettoförbrukning av energi enligt EU- kommissionens reviderade byggdirektiv. Det innebär att nya byggnader från år 2019 ska producera lika mycket energi som de använder. Man talar om nollenergi.

9 Konjunktur •Sverige bromsar in och indikatorerna tyder på ett omfattande fall under fjärde kvartalet 2012. Byggindustrin upplever en kris som påminner om recessionen 2009. Däremot behöver inte rådande konjunktursituation bli långvarig. USA går bättre än väntat och Kina agerar draglok i Asien. I Sverige har företagen agerat försiktigt och lagernivåerna är idag de lägsta på många år. Uppgången spås bli kraftig när den globala efterfrågan ökar. Sammantaget spås ett v-format konjunkturförlopp. •I rådande marknadsklimat fortsätter Zenergy att ta marknadsandelar och öka sin försäljning. En positiv framtid för bolaget måste anses trovärdig när det vänder upp. industriell försäljning.

10 Finansiell rapport •Bolaget har den senaste tiden arbetat med kraftfulla marknadsinsatser i kombination med rationalisering och kostnadsbesparingar. •Allt utvecklingsarbete inom modulsidan är genomfört till den grad att elva färdiga modulmodeller marknadsförs mot svenska och nordiska slutkunder •Till dags dato har cirka 120 moduler sålts till svenska slutkunder: SKANSKA och Lambertsson Sverige AB..

11 Finansiell analys •T.om Oktober 2012 (prel.) •Försäljning 12 858 •Bruttovinst - 3221 •Varulager 3 000 •Burn rate cirka 500 tkr/månad Pågående lönsamhetsförbättringar har under Q4 2012 lett till en rörelsemarginal på 23% med EBITDA 8% vilket är högre än 2013 års prognoser. Periodiseringar av varulagret har inte gjorts vilket kan vara missvisande sett ur resultathänseende.

12 Finansiell analys •2013 (prel.) •Antal sålda moduler 200 •Genomsnittlig intäkt 50 000 * •Produktionskostnad/modul 150 000 * •Nettoomsättning10 000 000 •Bruttoomsättning50 000 000 •Kostnad sålda varor30 000 000 •Bruttoresultat20 000 000 •Personalkostnader11 200 000 •Övriga externa kostnader 7 200 000 •Rörelseresultat 1 600 000 * PB 9.05 bygg- och eller kontorsbod.

13 Forecast 2015 Nyckeltal20102112012201320142015 Net sales0,37,015,050,0146,0200,0 EBITDA0,0 3.0%8,0%10,0%

14 Finansiell Strategi •Konvertering av kortfristiga skulder •Projektfinansiering •Företrädesemission •Emission riktad till allmänheten •Listning av bolagets aktie Eventuellt omvänt förvärv

15 Ägare • Aktiekapitalets utveckling • Vid utgång av år Transaktion Stam aktier Aktiekapital (Skr) • 2010 Bolaget grundas 25 000 000 100.000 • 2012 Nyemission 30 960 000 123.840 • 2012 Nyemission* 35 499 000 141.996 • * Pågående registrering • • Fördelning av aktieinnehavet: 2012-09 • • Antal aktier Antal aktieägare • 0-100 000 492 • 101 000 – 499 999 28 • >500 000 8

16 SWOT-analys Möjligheter •Färdig produkt •Marknadsacceptans •Starka kunder •Marknad i omställning •Uppdämt investeringsbehov i marknaden •Produkterna klarar kommande marknadskrav •Oberoende av bidrag HOT •Hög kapitalbindning från beställning till leverans •Lång säljcykel •Kompetensförsörjning •Höga FoU kostnader i förhållande till omsättning •Negativt kassaflöde •Byggkonjunktur

17 Zenergy AB Framtida organisation VD Produktion Bemanning 5-15 pers Sälj Produktchef Ekonomi Inköp

18 Framtid – Gasell-utveckling •Zenergys lågenergibod har visat sig vara en framtidsprodukt. •Omsättning –År 2010 0,2 MSEK –År 2011 7,0 MSEK –År 2012 ca 16,0 MSEK

19 Våra kunder i dag

20 Byggbodar och framtiden •Gäller energikraven i BBR för byggnadsmoduler och arbetsbodar? •BYGGNADSMODULER •Om byggnadsmodulerna är att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär, så behöver modulerna inte uppfylla de strängare kraven på energihushållning för elvärmda byggnader enligt 3 kap. 15 § Plan- och byggförordningen (PBF). Men energikraven enligt 3 kap. 14 § PBF ska uppfyllas även om det är en lokal avsedd för verksamhet av tillfällig karaktär. Byggnadsmodulerna ska alltså alltid åtminstone uppfylla energikraven som gäller för lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme i BBR (Boverkets byggregler) avsnitt 9:3. •ARBETSBODAR •Arbetsbodar är enligt Boverket normalt att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär. Därför behöver kravet i 3 kap. 15 § PBF om särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med elenergi inte uppfyllas. Däremot gäller 3 kap. 14 § PBF. •Reglerna i avsnitt 9 BBR är inte skrivna utifrån situationen att de ska gälla arbetsbodar. Dessutom finns det i inledningen av avsnittet (9:11) ett antal undantag från när reglerna gäller, ett exempel är byggnader som används kortare perioder. Detta undantag bör i praktiken normalt vara fallet när det gäller arbetsboda r.

21 Moduler •Samtliga riksentreprenörer inom bygg och företag som hyr ut moduler inom bygg, fastighet, boende och kontorsmoduler. Följande är exempel på kunder som bearbetas;

22 Konkurrenter

23 Konkurrenter - Moduler Modul omsättning MSEK/Resultat %201120102009 Moelven Bygg Modul918 (8%)575 (6,7%)308 (-95) Flexator337 (1,6%)236 (1,1%)300 (7,1%) Expandia328 (32%)180 (29%)69 (37%) Remodul39 (15%)26 (-4,6%)27 (14,5%) Woodcon77 (2,8%)44 (2,4%)40 (2,1%) Maxmodul103 (5,3%)54 (8,8%)13(0%) Uniteam

24 Produktion • Zenergys moduler tillverkas på plats i Lovsjö, gamla Lovsjö bruk på Torsvik industriområde utanför Jönköping. Fabriken som är på 3 400 Kvm har en produktionskapacitet på 25-30 moduler per månad på ett skift.

25 Ordersituation. • 4 MSEK (SKANSKA AB). Marginal 20% • 1.6 MSEK i pågående produktion • 30 MSEK i ”prospect”


Ladda ner ppt "Zenergy AB Underlag för investerare. Affärskoncept •Zenergy AB skall utveckla, producera, marknadsföra, tillverka och sälja energireducerande och miljöbesparande."

Liknande presentationer


Google-annonser