Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation i vårdkedjan - Anhörigas integration i vården Karlstad 20080526 Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation i vårdkedjan - Anhörigas integration i vården Karlstad 20080526 Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation i vårdkedjan - Anhörigas integration i vården Karlstad 20080526 Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg

2 Vad hände 11/5 1989 ?

3 Regeringen fastställer kommittédirektiven till: Utredning om service, stöd och vård till psykiskt störda (Dir 1989:22) = Psykiatriutredningen

4 Vad skulle utredningen göra:  ”Överväga roller och funktioner för samarbete mellan vårdsektorn och andra samhällssektorer och former för samverkan med frivilligorganisationer och närstående”  ”Behov och utformning av en samordnande funktion…”

5 Varför skulle man titta på detta ?  ”Förbättrad välfärd för många men brister i samordningen”  ”Behovet av samordning och samverkan gäller främst den primärkommunala socialtjänsten…”  ”…oklarheter beträffande ansvarsfördelningen varit en tillbakahållande faktor.”

6

7 Vad hände 14/3 2007 ?

8 En ledningsgrupp på högsta chefsnivå i Göteborg (LGS) får en rapport om läget för personer med psykiska funktionshinder. Rapporten framtagen av experter från alla samverkande organisationer.

9 Vad kom man fram till 1:  ”Organisationerna har bristande kunskap om varandra såväl vad gäller uppdrag och ansvarsområden… - vem som gör vad.”  ”Aktuella samverkans/gränsdragningsdokument är inte kända eller implementerade.”

10 Vad kom man fram till 2:  ”En gemensam terminologi saknas. Information om kontaktvägar saknas…”  ”Befolkningen/patienter har bristande kunskaper om de olika vårdgivarnas uppdrag och ansvarsområden, utbudspunkter och organisation”

11 Vad kom man fram till 3:  ”Vårdgivarna brister generellt i att lotsa patienterna rätt i systemet, vilket får till följd att patienterna riskerar att bollas runt och hamna mellan stolarna eller att inte få tillgång till alla organisationers resurser”

12 Vad är politikernas recept:

13 Vad är politikernas recept 1: Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och de samverkande kommunerna (20070401). Den politiska viljeinriktningen:  ”Utgångspunkterna var ”det goda livet” för medborgarna”  ”När vi samarbetar …innebär medborgarperspektivet att patienten alltid är i centrum”

14 Vad är politikernas recept 2:  ”Kommun och region skall vara medspelare, inte motspelare”  ”…patienten får aldrig hamna i en utsatt situation på grund av oklarheter i vem som ansvarar för vad Detta kräver samarbete och goda kommunikationskanaler.”

15 Nytt recept: samverkan genom avtal Miltonprojekt i Göteborg mellan Centrumstadsdelarna och Psykiatri Sahlgrenska. Utmynnade i avtal underskrivet av stadsdelscheferna och psykiatrins verksamhetschef. Oerhört konkret och formellt

16 Gemensamma patienter/klienter vid inventering i Göteborg Psykossektionen vid Psykiatri Sahlgrenska:  Hela patientgruppen : över 60 procent  Vid enheten för patienter med stora och sammansatta behov (SSB- gruppen) : över 90 procent

17 Avtal mellan Psykiatri Sahlgrenska och Socialtjänsten i Centrum  Framtaget i samarbete med Nationella Psykiatrisamordningen – Fredrik Cederblom  Vision: Brukaren ska stå i centrum – Huvudmännen ska få samverkansvinster  Avtalet ska vara så klart formulerat och underskrivet på så hög nivå att det blir juridiskt bindande

18 Vad förbinder sig parterna att göra ? 1  Skapa en procedur med definierad startpunkt  Psykiatrin har ”startknappen”  Om personen inte är patient men känd hos socialtjänsten kallas psykiatrins mobila team in  Psykiatrin utser case manager som respekteras; i ett senare skede kan denna funktion ligga i socialtjänsten  CM och brukaren skapar resursgrupp

19 Vad förbinder parterna sig att göra ? 2  Utbilda varandra  Hospitera hos varandra  Minimera kontaktpunkter både för brukare och för tjänstemän  Hålla en dag/vecka fri från interna möte för att möjliggöra gemensamma insatser  Utbilda brukaren och hans/hennes nätverk

20 Vad förbinder sig parterna att göra? 3  Skapa gemensamt uppföljningssystem av resultaten både på individ- och organisationsnivå  Skapa procedur för samråd kring avtalet + procedur om tvister  Skapa former för brukarmedverkan  Inte debitera den andra parten för insatser som görs enligt detta avtal  Hitta smidiga former för korrekt sekretess

21 Definitioner i avtalet  Målgrupp: personer med psykiskt funktionshinder / psykisk sjukdom som är i behov av insatser / stöd från minst två huvudmän  Vilka organisationer och enheter ingår i avtalet  Vilken lagstiftning gäller  Vilka insatser avses och hur definieras dessa

22 Insatser som definieras 1  Ekonomiskt stöd  Boende med särskild service  Hem för viss annan heldygnsvård  Hem för vård och boende  Dagverksamhet (träffställe)  Dagverksamhet (mer strukturerat innehåll)  Daglig verksamhet

23 Insatser som definieras 2  Rehabiliteringsverksamhet  Boendestöd  Kontaktperson  Personligt Ombud  Uppsökande verksamhet  Habilitering  Rehabilitering

24 Insatser som definieras 3  Hjälpmedel  Hälso- och sjukvård  Patient  Klient  Brukare  Samarbete  Samverkan  Samordning

25 Insatser som definieras 4  Case Manager  Resursgrupp  Integrerad Psykiatri

26 Nyckelfaktorer för kommunikation :  Gemensamt system för bedömning av behov, funktionsnedsättningar och hjälpbehov  Startknapp  Förutsägbarhet – när någon trycker på startknappen vet hon/han vad som händer

27 Byggstenarna i Integrerad Psykiatri Göteborgsmodellen  ACT-modell - Assertive Community Treatment  Case Management – samordnande kontaktperson  Gemensamt beslutsfattande – Resursgrupp  Kvalitetskontroll

28 Integrerad Psykiatri – Så gör man 1  Case manager  Team med expertkunskap som stöd i bakgrunden  Resursgrupp / gemensamt beslutsfattande  Optimal behandling med psykofarmaka  Ombudsfunktion för att skydda klientens juridiska rättigheter

29 Integrerad Psykiatri – Så gör man 2  Systematisk träning i problemlösning  Systematisk kommunikationsträning  Stresshanteringsträning  Familjeinterventioner  Social träning  Kognitiv Beteendeterapi  Socialtjänsten EJ med i teamet

30 ACT - modellen = Aktivt uppsökande psykiatriteam  Samhällsbaserat team med definierad personkrets  Olika personalkategorier arbetar koordinerat  Aktivt uppsökande arbetsstil  Case managers med rimligt antal patienter  Icke tidsbegränsade insatser  Koordinerar alla insatser för patienten  Mobilt krisstöd dygnet runt

31 Integrerad Psykiatri  Utvecklad i Göteborg under 20 år  Starkt forskningsstöd  Internationella förebilder och anknytningar – Ian Falloon i Buckingham, England Tilo Held i Bonn, Tyskland Heinz Katchnitz i Wien, Österrike Stein & Test i Madison, USA

32 Case managerns arbetsuppgifter i Integrerad Psykiatri  Planera tillsammans med patienten/klienten  Kontinuitet i personkontakter  Samlat ansvar för alla insatser – tillsammans med det övriga teamet  Ombudsman  Utbildare och lärare  Problemlösare och rollmodell

33 Resursgrupp – Gemensamt beslutsfattande 1  Vision : Att få kontroll över det egna livet  Svårigheter : Alla runt patienten + patienten är i kris under nyinsjuknandefasen Kognitiva funktionshinder  Hjälpmedel: Robust procedur Klar och tydlig struktur

34 Resursgrupp – Gemensamt beslutsfattande 2  Patienten / klienten beslutar vem som ska vara med  Alla kliniska beslut fattas i gruppen  Tydliga mål och delmål  Alla i gruppen bidrar till måluppfyllandet  Närstående får ett verkligt inflytande

35 Hur går det ?  Stor dansk analys av 25 studier rekommenderar ACT-modellen  Fyra svenska studier stödjer samhällsbaserad vård och rehabilitering  Integrerad Psykiatri-studien visar: Bättre social funktion Bättre tillfredsställelse med vården hos patienter och anhöriga

36 Tack för mig !


Ladda ner ppt "Kommunikation i vårdkedjan - Anhörigas integration i vården Karlstad 20080526 Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser