Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intelligent Design i skolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intelligent Design i skolan"— Presentationens avskrift:

1 Intelligent Design i skolan
Föredragshållare Mats Selander Teolog (NBI och Örebro Missionsskola) Filosof (MA Biola Univ.) Lärare CredoAkademin Filosofilärare Andreasgymnasiet

2

3

4 Skolverket om Andreasgymnasiet och ID
”Skolverket har i sin inspektion av Andreasgymnasiet noga granskat skolans undervisning utifrån lagstiftningens krav och funnit att kraven uppfylls. Skolverkets beslut innebär alltså inte något accepterande av ‘intelligent design’ som godtagbar grund för undervisningen om livets uppkomst. Detta blev inte tillräckligt tydligt uttalat i inspektionsrapporten.” (

5 Skolverket om ID ” Utomvetenskapliga föreställningar om livets uppkomst, t.ex. ”intelligent design”, är inte något alternativ till den vetenskapliga teorin om evolutionen som grund för skolans undervisning. Däremot är det inte förbjudet för en skola, fristående eller kommunal, att behandla t.ex. “intelligent design” i sin undervisning, men det får inte ske på ett sätt som gör anspråk på att denna föreställning skulle vara ett vetenskapligt alternativ till teorin om evolutionen.” (

6 DN ”Det handlar inte om något slut för vanlig religionskunskap. Men det innebär att en biologilärare inte kommer att få presentera Bibelns skapelseberättelse som en teori vid sidan om evolutionsläran. – Nu blir det glasklart: det kommer inte att vara tillåtet. En del uttalanden från fristående skolor har gett en väldigt oroande bild, säger Jan Björklund.” (

7 Skolverket (sammanfattning):
ID = en utomvetenskaplig teori ID inget alternativ till den vetenskapliga evolutionsteorin, som grund för skolans undervisning Inte förbjudet att behandla ID Förbjudet att behandla ID som ett vetenskaplig alternativ Björklund (sammanfattning): Förbjudet att presentera Bibelns skapelseberättelse som en teori vid sidan om evolutionsläran

8 Frågor till Björklund (1) Vad menar han med ”Bibelns skapelse-berättelse”? Inkluderar han skapelse-vetenskap (Creation science) och ID? (2) Vad menar han med ”evolutionsläran”? Mikroevolution? Makroevolution och gemensamt ursprung? Rent naturalistiska processer (ateism/deism)? Naturalism ang. livets ursprung? (3) Vad menar han med ”vid sidan om”? Förbjuder han att evolution och ID presenteras som jämbördiga teorier”? Förbjuder han att ID ens presenteras som en minoritetsteori på biologin? Förbjuder han ID presenteras överhuvudtaget i skolan?

9 Skolverkets skrivelse
Skolverkets skrivelse har faktiskt redan svarat på några av de frågor Björklunds uttalande skapar: Fråga (1): Inkluderar han skapelse-vetenskap (Creation science) och ID i ” Bibelns skapelse-berättelse”? Skolverket förbjuder uttryckligen att ID behandlas som ett vetenskaplig alternativ Så svaret är förmodligen: ”Ja, med ”skapelseberättelsen” menas även ID (och får vi förmoda ”creation-science”)

10 Skolverkets skrivelse:
(2) Vad menas med ”evolutionsläran”? Skolverkets skrivelse: (min kursivering) ”… frågor om livets uppkomst och utveckling på jorden... ” ”Regleringen av undervisningen om livets uppkomst och utveckling finns i läroplanerna och i kursplanerna för de olika ämnena.” ”… eleverna skall ha kunskap om den natur-vetenskapliga världsbildens framväxt…” ”Grunden för skolans undervisning om livets uppkomst och utveckling skall vara den vetenskapliga teorin om evolutionen.”

11 Skolverkets skrivelse (forts.):
”En konfessionell skola kan föra en diskussion med eleverna om hur vetenskapens rön om t.ex. livets uppkomst förhåller sig till den egna konfessionens tro” ”Skolverkets beslut innebär alltså inte något accepterande av ”intelligent design” som godtagbar grund för undervisningen om livets uppkomst.” Rimlig slutsats: Med ”evolutionsläran” menas: Mikroevolution Makroevolution (gemensamt ursprung) Naturalistiska evolutionsprocesser (utesluter guidad evolution) Naturalistisk uppkomst av livet

12 Skolverkets skrivelse (forts.):
(3) Vad menas med ”vid sidan om”? ”Utomvetenskapliga föreställningar om livets uppkomst, t.ex. ”intelligent design”, är inte något alternativ till den vetenskapliga teorin om evolutionen som grund för skolans undervisning. Däremot är det inte förbjudet för en skola, fristående eller kommunal, att behandla t.ex. ”intelligent design” i sin undervisning, men det får inte ske på ett sätt som gör anspråk på att denna föreställning skulle vara ett vetenskapligt alternativ till teorin om evolutionen. Detsamma gäller när en konfessionell skola behandlar den egna tron om skapelsen. I skolan skall inte den vetenskapliga grunden ifrågasättas av trosföreställningar. Eleverna har rätt till en saklig och allsidig undervisning.” ( Hur bör vi tolka detta? Mycket hänger på vad skolverket menar med ”evolutionsläran”!

13 Två tolkningar av skolverkets skrivelse
Skolverket säger alltså: ID får ”behandlas” men inte som ett vetenskapligt alternativ Den vetenskapliga grunden (evolutionsläran) får inte ifrågasättas av trosföreställningar (t.ex. när en konfessionell skola behandlar den egna tron) Två tolkningar: (1) En naturalistisk tolkning (2) En tolerant tolkning

14 En naturalistisk tolkning:
ID får ”behandlas” men bara som religiös tro ID-anhängarnas påstående att ID är vetenskap (i bred mening) måste tydligt motsägas av läraren Gemensamt ursprung, naturalistiska processer och en naturalistisk förståelse av livets uppkomst (inte bara utveckling) måste slås fast som vetenskapligt säkerställda teorier En konfessionell skola får inte uttrycka en religiös tro på skapelsen på ett epistemiskt auktoritativt sätt. Konfessionell tro måste uttryckas som ett icke-vetande – en tro i kontrast/motsats till vetenskapligt vetande.

15 Kritik av den naturalistiska tolkningen:
(1) Bygger på en naivt positivistisk vetenskapssyn - demarkationsproblemet: det går inte att enkelt och entydigt skilja vetenskap från icke-vetenskap - vetenskaper som arkeologi, SETI och kriminologi bygger på ”ID-tänkande” (2) Enligt ID-förespråkarna själva är ID kanske inte naturvetenskap, men bör klassas som vetenskap i bred mening. Är det ”respekt” och ”saklighet” att tvinga varje lärare att undervisa som ett faktum att detta anspråk är falsk?

16 (3) Är det rimligt att varje lärare påläggs att undervisa som faktum att evolutionen på intet sätt var styrd av någon intelligens och att livet uppstod på rent naturalistisk väg? I så fall påläggs varje lärare att såsom faktum lära ut ateism (eller en långtgående deism). Är det rimligt? (4) Är det rimligt att pålägga en konfessionell skola att undervisa ateism/deism som vetande och den egna konfessionen som icke-vetande? Vad är då poängen med att ha konfessionella skolor?

17 En tolerant tolkning: ID får behandlas som en minoritetsposition som gör anspråk på vetenskaplighet (i bred mening) Läraren måste inte proklamera någon teori som ”sann” men måste presentera evolutionsläran som den gängse teori som majoriteten av forskare accepterar ID får inte behandlas som vore det en allmänt accepterad teori

18 En tolerant tolkning forts.
Mikroevolution vetenskapligt säkerställt Det som uppfattas som starka skäl för makroevolution och gemensamt ursprung måste presenteras Vetenskapliga problem och utmaningar för makroevolution får presenteras Rent naturalistiska (evolutions-) processer får presenteras som en öppen fråga Rent naturalistisk förståelse av livets uppkomst får presenteras som en öppen fråga

19 En tolerant tolkning forts.
En konfessionell skola får presentera sin egen integration av tro och vetenskap på ett övertygande sätt men måste relatera detta till vetenskapsvärldens majoritetsuppfattning En sådan presentation ska sträva efter en integration av den egna tron med en respekt för vetenskaplighet

20 Praktiska tips för biologilektionen:
Undervisa mer evolutionslära – inte mindre Undervisa styrkorna med evolutionsläran Undervisa om utmaningarna (t.ex. kambriska explosionen, icke-reducerbar komplexitet, problemet med DNA-information, och hur lite vi vet om livets ursprung) Undervisa om evolutionsläran som den majoritetsposition det är

21 Praktiska tips för religionslektionen:
Ta upp olika synsätt på hur religion och vetenskap relaterar till varandra Behandla naturalismen som en världsbild ekvivalent med religiös tro Ta upp religionsfilosofiska argument för och emot naturalism och teism Diskutera de olika alternativa sätt Gud kan relatera till evolutionen

22 Praktiska tips för filosofilektionen
Ta upp vetenskapsfilosofi – vad som räknas som vetenskap och svårigheten att definiera vetenskap Ta upp den underliggande filosofiska diskussionen mellan naturalistisk evolutionism och ID Visa hur världsbild (och metafysiska övertygelser) påverkar vår tolkning av vetenskapliga fakta


Ladda ner ppt "Intelligent Design i skolan"

Liknande presentationer


Google-annonser