Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allas rätt till ren luft inomhus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allas rätt till ren luft inomhus"— Presentationens avskrift:

1 Allas rätt till ren luft inomhus
Svensk Ventilation Allas rätt till ren luft inomhus

2 Om du har frågor Vänd dig till: Magnus Everitt, Svensk Ventilation
Tel: 0708 – Paula Hammerskog, Paulas Byrå Tel: 0733 –

3 Brist på ren innemiljö ger:
500 Lungcancerfall årligen Explosion av allergi/astma Försämrat välbefinnande Försämrad prestationsförmåga Ökade kostnader för företagen Ökade kostnader för samhället Helt i onödan!

4 Miljöhälsoutredningen SOU 1996:124
Ingen ska bli sjuk eller få symptom till följd av brister i inomhusmiljön Bristfällig ventilation i bostäder, skolor och förskolor ska åtgärdas Alla bostäder, skolor och förskolor som har radonhalter i inomhusluften som ligger över riktvärdet för sanitär olägenhet ska vara åtgärdade senast år 2010

5 Vi vistas 90% av vår tid inomhus
Livsvillkor Vi äter 1 kg om dagen Vi dricker 3 kg om dagen Vi andas 30 kg om dagen, det motsvarar cirka liter luft Vi vistas 90% av vår tid inomhus 90% av den luft vi andas är därför inomhusluft

6 Varför händer inget?

7 Varför händer inget? Dålig information Krav på sänkta kostnader
Passiv bransch

8 Mål Minskning av astma/allergi Radonsanering Ren luft överallt

9 Forskningen i dag ”Luften ute spelar relativt liten roll för folkhälsan, vi är inte ute särskilt mycket. Uteluften här i Norden är dessutom inte särskilt förorenad. Hos oss är det inneluften som är det största problemet” Professor Jan Sundell

10 Forskningsresultat Värmlandsstudien (Sverige) Bamsestudien (Sverige)
Massachusettsstudien (USA) IEA (Europa) NatVent-projektet (Europa)

11 Värmlandsstudien* 11 000 barn i enkät 400 i fördjupad studie
Omfattande läkarundersökning Hemmiljön undersökt i detalj Kondens varningssignal God ventilation ger friskare barn * ”Dampness in Buildings and Health”

12 Bamsestudien 4000 barn har följts Varför blir barn allergiska?
40% av 4-åringarna har någon allergi Riskfaktorer: Dåligt inomhusklimat Rökning Kort amningsperiod Flera riskfaktorer ger stor ökning

13 Massachusetts-studien
Påverkas arbetsförmågan av luftflödet? Minimikrav = 50% högre sjukfrånvaro Årlig förlust = 400 dollar per person Stort luftflöde ger friskare människor

14 Hybridventilation kan fungera – men drar betydligt mer energi än FTX
IEA Fungerar hybridventilation? Sparas energi? Håller luftkvaliteten? Ökar investeringskostnaden? Högre LCC? Hybridventilation kan fungera – men drar betydligt mer energi än FTX

15 NatVent-projektet Mål: Minska energianvändning Rekommendationer
Använda självdrag och lågenergikyla Rekommendationer Utnyttja nattkyla Förbättra solavskärmning Lågenergibelysning Ingen värme på sommaren Stängda fönster på natten

16 Myter om luft 1 (2) Städmyten Pälsdjursmyten Vi har inte för rent inne
Man blir inte mindre allergisk för att man har pälsdjur hemma

17 Myter om luft 2 (2) Luftfuktighetsmyten Ventilationsmyten
Torr luft är mycket ovanligt Ventilationsmyten En fläkt är inte ett ventilationsystem

18 Källbrinksskolan 1 (2) 550 personerr Luft för hälften
Frånluft, ingen rening, ingen styrning Byggd 1963, ombyggd under oljekrisen Stora hälsoproblem för elever och personal

19 Källbrinksskolan 2 (2) Helt ny anläggning
Fläktstyrt till- och frånluftssystem med återvinning Behovsstyrt Överträffar kraven rejält Kostnad: drygt 22 miljoner

20 Ventilationens uppgift
Ventilationen skall: Föra bort oren luft och ersätta den med ren luft Skapa rätt temperatur

21 Krav på ventilationen Ändamålsenlig Driftsäker Resurssnål

22 Föroreningskällor inne
Människor Maskiner Material

23 Påverkansfaktorer Lufthastighet Temperatur Luftfuktighet
Luftföroreningar

24 Tekniska lösningar Självdragsventilation (S)
Fläktstyrda frånluftssystem (F) Balanserade ventilationssystem (FT)

25 Självdragsventilation
Utsugning via kanaler Friskluft via ventiler, fönster, otätheter Stora rum, varm skorstensstock, otäta hus Dagens hus byggs inte på detta sätt Bra i gamla otäta hus, men svårt rena luften, komplicerat bygga

26 Vanligt system – billigt att installera, dock ej energieffektivt
Fläktstyrd frånluft Utsug med hjälp av fläktar Friskluft via ventiler, fönster, otätheter Endast begränsad rening möjlig Vanligt system – billigt att installera, dock ej energieffektivt

27 Balanserade system Många varianter Låg energianvändning
Värmeåtervinning (FTX) Behovsstyrt Luftrening Enkelt, stabilt, energisnålt och flexibelt system som skapar bra inomhusklimat

28 Luftrening Filter enda möjligheten Bör bytas minst 1 gång/år
Lägst filterklass F7 på tilluften P-märkta Håll torrt

29 Gekås i Ullared Sveriges största varuhus
Luftburet kylsystem med värmeåtervinning Högt luftflöde, 30 m3/h/m2 Behovsstyrt Webbstyrt

30 Lagar och regler 1 (4) Arbetsmiljöverkets föreskrifter:
Luftkvaliteten ska vara tillfredsställande Uteluft ska tillföras i tillräcklig mängd Tilluften ska vara så ren det överhuvudtaget går

31 Lagar och regler 2 (4) Gränsvärden lågt satta
Funktionskrav, ej tekniska krav Arbetsmiljöverket bidrar till osäkerhet

32 Lagar och regler Oklarheter 3 (4)
En vanlig missuppfattning är att de hygieniska gränsvärden…kan användas som kriterier på acceptabel tilluftkvalitet. Styrelsens gränsvärden är ett mått på den högsta godtagbara halten luftföroreningar i inandningsluften på en arbetsplats. Som mått på acceptabel föroreningsnivå är de inte tillämpliga. Tillägg till paragraf 22 i föreskrifterna

33 Lagar och regler OVK 4 (4) Obligatorisk ventilationskontroll
Uppfylla krav som ställdes vid byggnation – ej dagens krav Alla byggnader utom: En- och tvåbostadshus med självdrag En- och tvåbostadshus med enbart fläktstyrd frånluft Ekonomibyggnader inom jord- och skogsbruk Industribyggnader Totalförsvarets hemliga byggnader

34 Tredje Mosebok, Kapitel 14


Ladda ner ppt "Allas rätt till ren luft inomhus"

Liknande presentationer


Google-annonser