Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svensk Ventilation Allas rätt till ren luft inomhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svensk Ventilation Allas rätt till ren luft inomhus."— Presentationens avskrift:

1 1 Svensk Ventilation Allas rätt till ren luft inomhus

2 Om denna presentation  Följande presentation är en del av kampanjen ”Bra Ventilation”. Dess syfte är att visa varför det är viktigt med ren luft inomhus, och på en övergripande nivå hur man kan skapa sådan luft.  Presentationen innehåller många bilder – drygt 30 – och tar närmare två timmar att gå igenom om man vill använda allihop.  Vi tror dock att de flesta kommer att göra ett urval av dessa bilder beroende på syftet med presentationen som ska hållas, med några få undantag kan man välja bild för bild. Man plockar ut bilder genom att kopiera dem och lägga in dem i sin egen presentation.  Samtliga bilder kan användas både i presentationer som görs genom dator, och på presentationer som görs genom OH-bilder.  En särskild instruktionsbild om talmanusen (som är mycket omfattande) följer på denna bild  Ytterligare en instruktionsbild om animeringar och illustrationer följer också.

3 Om talmanusen  Talmanusen är långa. De är inte avsedda att läsas upp ordagrant – de är avsedda att hämta information ur. Välj alltså den del av talmanuset du tycker passar bäst i det sammanhang du håller presentationen.  Viss information återkommer på flera ställen, ibland är det exakt samma formuleringar. Detta beror på att man antingen kan ta bara en bild ur en sekvens och göra en översiktlig genomgång (exempelvis av olika ventilationslösningar), eller först visa översiktsbilden och sedan gå igenom de olika lösningarna en och en. Gör man det senare ska man givetvis vara kortfattad när man berättar om den första bilden, den fördjupade informationen kommer ju senare.  I talmanusen finns för vissa bilder också en instruktionsdel. Där kan det stå hur animeringarna är tänkta att fungera med talmanuset, eller hur bilden kan användas tillsammans med andra bilder.  Talmanusens information (och ofta formuleringar) är hämtade ur boken ”Luften Inne Dödar”.

4 Om ppt-tekniken  Denna presentation innehåller många animeringar. Vill du ta bort dem helt, och alltså visa hela bilderna på en gång, gör du enligt nedan. Denna procedur måste utföras för varje bild i presentationen som har animeringar i sig (de allra flesta). Gör så här :  Ta fram bilden som du vill ta bort animeringen från, klicka på menyn ”Bildspel”- ”Anpassa animering”  I rutan uppe till vänster ska alla bockar i rutorna tas bort genom att klicka på dem. Klicka därefter på OK.  Både huvudet på varje bild och punktlistorna har svensk ventilations logga. Vill du göra om dem till vanliga svarta punkter gör du enligt nedan. Punkterna nedan genomför ändringen för samtliga bilder i presentationen. Gör så här:  Gå in i bakgrundsbilden genom att hålla ner Shift-tangenten samtidigt som du klickar på ikonen ”Bildvisning” i nedre vänstra hörnet. Texten bildvisning kommer fram om man ställer musmarkören stilla över ikonen. Shift-tangenten är den tangent du håller ner när du vill ha stor bokstav.  För att ta bort loggan i huvudet, markera denna genom att klicka på den och tryck sedan på raderingsknappen på tangentbordet  För att ändra punktlistorna, markera rutan med punktlistan genom att klicka på ramen. Klicka på menyn ”Format”-”Punkter och numrering” och välj den punkttyp du vill ha av de som visas på skärmen. Klicka OK.  Samtliga bilder kan användas som OH-bilder, alltså tryckas ut på plastfilm.

5 Om du har frågor Vänd dig till: Magnus Everitt, Svensk Ventilation magnus.everitt@svenskventilation.se Tel: 0708 – 34 39 89 Paula Hammerskog, Paulas Byrå paula@paulasbyra.se Tel: 0733 – 34 87 50

6 6 Brist på ren innemiljö ger: 500 Lungcancerfall årligen Explosion av allergi/astma Försämrat välbefinnande Försämrad prestationsförmåga Ökade kostnader för företagen Ökade kostnader för samhället Helt i onödan!

7 7 Miljöhälsoutredningen SOU 1996:124 Ingen ska bli sjuk eller få symptom till följd av brister i inomhusmiljön Bristfällig ventilation i bostäder, skolor och förskolor ska åtgärdas Alla bostäder, skolor och förskolor som har radonhalter i inomhusluften som ligger över riktvärdet för sanitär olägenhet ska vara åtgärdade senast år 2010

8 8 Vi äter 1 kg om dagen Vi dricker 3 kg om dagen Vi andas 30 kg om dagen, det motsvarar cirka 25000 liter luft Livsvillkor Vi vistas 90% av vår tid inomhus 90% av den luft vi andas är därför inomhusluft

9 9 Varför händer inget?

10 10 Varför händer inget? Dålig information Krav på sänkta kostnader Passiv bransch

11 11 Mål Minskning av astma/allergi Radonsanering Ren luft överallt

12 12 Forskningen i dag ”Luften ute spelar relativt liten roll för folkhälsan, vi är inte ute särskilt mycket. Uteluften här i Norden är dessutom inte särskilt förorenad. Hos oss är det inneluften som är det största problemet” Professor Jan Sundell

13 13 Forskningsresultat Värmlandsstudien (Sverige) Bamsestudien (Sverige) Massachusettsstudien (USA) IEA (Europa) NatVent-projektet (Europa)

14 14 Värmlandsstudien* 11 000 barn i enkät 400 i fördjupad studie Omfattande läkarundersökning Hemmiljön undersökt i detalj Kondens varningssignal * ”Dampness in Buildings and Health” God ventilation ger friskare barn

15 15 Bamsestudien 4000 barn har följts Varför blir barn allergiska? 40% av 4-åringarna har någon allergi Riskfaktorer: Dåligt inomhusklimat Rökning Kort amningsperiod Flera riskfaktorer ger stor ökning

16 16 Massachusetts-studien Påverkas arbetsförmågan av luftflödet? Minimikrav = 50% högre sjukfrånvaro Årlig förlust = 400 dollar per person Stort luftflöde ger friskare människor

17 17 IEA Fungerar hybridventilation? Sparas energi? Håller luftkvaliteten? Ökar investeringskostnaden? Högre LCC? Hybridventilation kan fungera – men drar betydligt mer energi än FTX

18 18 NatVent-projektet Mål: Minska energianvändning Använda självdrag och lågenergikyla Rekommendationer Utnyttja nattkyla Förbättra solavskärmning Lågenergibelysning Ingen värme på sommaren Stängda fönster på natten

19 19 Myter om luft 1 (2) Städmyten Vi har inte för rent inne Pälsdjursmyten Man blir inte mindre allergisk för att man har pälsdjur hemma

20 20 Myter om luft 2 (2) Luftfuktighetsmyten Torr luft är mycket ovanligt Ventilationsmyten En fläkt är inte ett ventilationsystem

21 21 Källbrinksskolan 1 (2) 550 personerr Luft för hälften Frånluft, ingen rening, ingen styrning Byggd 1963, ombyggd under oljekrisen Stora hälsoproblem för elever och personal

22 22 Källbrinksskolan 2 (2) Helt ny anläggning Fläktstyrt till- och frånluftssystem med återvinning Behovsstyrt Överträffar kraven rejält Kostnad: drygt 22 miljoner

23 23 Ventilationens uppgift Föra bort oren luft och ersätta den med ren luft Skapa rätt temperatur Ventilationen skall:

24 24 Krav på ventilationen Ändamålsenlig Driftsäker Resurssnål

25 25 Föroreningskällor inne Människor Material Maskiner

26 26 Påverkansfaktorer Lufthastighet Temperatur Luftfuktighet Luftföroreningar

27 27 Tekniska lösningar Självdragsventilation (S) Fläktstyrda frånluftssystem (F) Balanserade ventilationssystem (FT)

28 28 Självdragsventilation Utsugning via kanaler Friskluft via ventiler, fönster, otätheter Stora rum, varm skorstensstock, otäta hus Dagens hus byggs inte på detta sätt Bra i gamla otäta hus, men svårt rena luften, komplicerat bygga

29 29 Fläktstyrd frånluft Utsug med hjälp av fläktar Friskluft via ventiler, fönster, otätheter Endast begränsad rening möjlig Vanligt system – billigt att installera, dock ej energieffektivt

30 30 Balanserade system Många varianter Låg energianvändning Värmeåtervinning (FTX) Behovsstyrt Luftrening Enkelt, stabilt, energisnålt och flexibelt system som skapar bra inomhusklimat

31 31 Luftrening Filter enda möjligheten Bör bytas minst 1 gång/år Lägst filterklass F7 på tilluften P-märkta Håll torrt

32 32 Gekås i Ullared Sveriges största varuhus Luftburet kylsystem med värmeåtervinning Högt luftflöde, 30 m 3 /h/m 2 Behovsstyrt Webbstyrt

33 33 Lagar och regler 1 (4) Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Luftkvaliteten ska vara tillfredsställande Uteluft ska tillföras i tillräcklig mängd Tilluften ska vara så ren det överhuvudtaget går

34 34 Lagar och regler 2 (4) Gränsvärden lågt satta Funktionskrav, ej tekniska krav Arbetsmiljöverket bidrar till osäkerhet

35 35 Lagar och regler Oklarheter 3 (4) En vanlig missuppfattning är att de hygieniska gränsvärden…kan användas som kriterier på acceptabel tilluftkvalitet. Styrelsens gränsvärden är ett mått på den högsta godtagbara halten luftföroreningar i inandningsluften på en arbetsplats. Som mått på acceptabel föroreningsnivå är de inte tillämpliga. Tillägg till paragraf 22 i föreskrifterna

36 36 Lagar och regler OVK 4 (4) Obligatorisk ventilationskontroll Uppfylla krav som ställdes vid byggnation – ej dagens krav Alla byggnader utom: En- och tvåbostadshus med självdrag En- och tvåbostadshus med enbart fläktstyrd frånluft Ekonomibyggnader inom jord- och skogsbruk Industribyggnader Totalförsvarets hemliga byggnader

37 37 Tredje Mosebok, Kapitel 14


Ladda ner ppt "1 Svensk Ventilation Allas rätt till ren luft inomhus."

Liknande presentationer


Google-annonser