Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden … SMK SB MK Det vi är gemensamt Det vi kan bli tillsammans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden … SMK SB MK Det vi är gemensamt Det vi kan bli tillsammans."— Presentationens avskrift:

1

2 TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

3 På resa mot framtiden … SMK SB MK Det vi är gemensamt Det vi kan bli tillsammans

4 Vi bär med oss… Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet och det egna valet Helhet och helgelse Varje läsare sin egen teolog Metodistkyrkan kommer med en god teori Missionskyrkan kommer med god praktik

5 En kyrka utmanad av Jesus och samtiden  med djup och identitet i Jesus Kristus  öppen och varm  i gemenskap och mångfald  genom bön och tjänst för världen

6 Processen 2006 – januari 2012  Konferens 2010 (Utmanad)  Remisstid 15 maj – 15 oktober 2010  Beslut formuleras och förbereds  2011 års konferens – slutgiltigt beslut, val av kyrkoledare mm  2012: Ny kyrka!  Metodistkyrkan kommer med senare

7 5 arbetsgrupper  Församlings- och kyrkoordning  Stadgar/struktur  Relationer/nätverk  Ägandefrågor  Ekonomi (fastigheter, stiftelser, kapital) samt  RUT – teologverkstad – reflektion, utmaning, teologi

8  Trons grund  Uppdraget  Ordet  Sakrament  Församlingen  Medlemskap och tillhörighet  Församlingsmöte  Församlingsföreståndare  GF-kyrkan ; kyrkokonferens, ledning, kyrkoföreståndare  Tjänst  Förändring av kyrkoordningen 1: Församlings- och kyrkoordning

9 Kyrkan är gemenskapen av människor där Jesus Kristus är Herre. Denna gemenskap tar sig konkreta uttryck i den värld som Gud skapat, älskar och räddar. Under den heliga Andens ledning formas kyrkan, genom Ordets förkunnelse och sakramentens förvaltning, och inbjuder alla människor att bli Jesu lärjungar.

10 1: Församlings- och kyrkoordning  Vår tro har sin grund i Bibeln och uttrycks i de apostoliska och nicenska trosbekännelserna.  Barn och unga har i GF-kyrkan en särskild plats.  Bibeln är Guds ord  Dopet är en helig handling, ett till sitt innehåll men kan ske på olika sätt.  Församlingen är självständig och samtidigt insatt i ett ömsesidigt beroende med ömsesidig tillsyn.

11 1: Församlings- och kyrkoordning  Församlingen välkomnar som medlem var och en som är döpt och bekänner sin tro på Jesus Kristus.  Församlingen välkomnar som tillhörig den som döps som barn, barnvälsignas, eller på egen önskan vill finnas med i församlingens gemenskap och omsorg.  Kyrkokonferensen är kyrkans högsta beslutande organ.  Kyrkans leds av kyrkostyrelsen och kyrkoföreståndaren samt ett antal biträdande kyrkoföreståndare.

12 2: Stadgar/struktur  Församlingar i GF-kyrkan  Internationella och ekumeniska relationer  Frågor kring kyrkokonferensen och kyrkostyrelsen  Kyrkoföreståndaren  Regional närvaro  Ansvarsnämnd  Valberedning, revision

13 2: Stadgar/struktur Strukturgruppen har: Lämnat förslag till stadgar för GF-kyrkan Lämnat förslag till normalstadgar för församling inom GF-kyrkan Utvecklat förslaget om GF-kyrkans regionala närvaro Gett allmänna synpunkter på kanslilokalisering och kansliorganisation Ansvarat för att namnfrågan bereds

14 2: Stadgar/struktur  Kyrkokonferens är högsta beslutande organ Kyrkokonferensen hålls årligen  Kyrkostyrelsen väljs av kyrkokonferensen 10 ledamöter, som väljs för 2 år  Kyrkan leds av en kyrkoföreståndare Väljs vid kyrkokonferensen för fyra år Kan omväljas för ytterligare två perioder  Ett antal biträdande kyrkoföreståndare Förestår kyrkans närvaro i 8-10 regioner

15 2: Stadgar/struktur  Ett nationellt kansli leder det löpande arbetet Kansliet placeras i Stockholm  Ansvarsnämnd Behandlar ärenden av disciplinär art gällande person i ordinerad tjänst  Ledamöter i valberedning väljs på tre år  GF-kyrkans barn- och ungdomsarbete är anförtrott equmenia

16 2: Stadgar/struktur  Inträde i GF-kyrkan kan beviljas församling efter ansökan. Beslut (på förslag av KS) fattas av kyrkokonferensen, som också kan besluta om att skilja församling från GF-kyrkan.  Medlemskap i GF-församling baseras på dop och personlig tro på Jesus som Herre och Frälsare.  Tillhörig församling, är personer som vill uttrycka sin samhörighet med församlingen och är föremål för församlingens omsorg. Även barn som döps eller välsignas blir tillhöriga. Tillhörig ska senast vid 18 års ålder erbjudas medlemskap.

17 3: Relationer och nätverk Metodistkyrkan i Sverige - internationella relationer

18 3: Relationer och nätverk Svenska Baptistsamfundet - relationer SB Världsbaptismen Samarbetsländer Lokal nivå Samarbetsländer Riks Programländer Litauen Vitryssland Japan Burma Kongo Thailand Azerbajdzjan Turkmenistan Ljus i Öster Folk och språk EBF EBWU IBTS BWA CEC OSSE equmenia SBKF SEK LM GFL Diakonia SMR SKR Sida EFK Forum Syd FSR SST Hela Människan Arbetsgivaralliansen SKY Sv. Bibelsällskapet RPG Predikantkören Personalvårdsgruppen SBP SAM SBS NFU MK SKTF SMK

19 3: Relationer och nätverk Svenska Missionskyrkan - internationellt missionssamarbete Japan Indien Ecuador Litauen Kongo Kinshasa Kongo Brazzaville Nicaragua Estland USA FACE Asudh Palestina Syrien/ Libanon Spanien Ryssland Pakistan Kina Svenska Pakistankommittén Svenska Missionskyrkan Conference on European Churches World Alliance of Reformed Churches Kyrkornas Världsråd SIRA, Betlehem/ Jeriko European Christian Mission International Federation of Free Evangelical Churches Svenska Missionsrådet & SIM Equmenia Folkhögskolorna - Lidingö (MUL och praktikanter) -Karlskoga (Våga Tro och Apg29) - Jönköping (praktikanter) Folkhögskolorna - Lidingö (MUL och praktikanter) -Karlskoga (Våga Tro och Apg29) - Jönköping (praktikanter) THS Diakonia

20 3: Relationer och nätverk Gemensam Framtid - nätverk och relationer GF EBF BWA OSSE KV KEKSKR FSR Azerbajdzjan, Burma, Ecuador, Estland, Indien, Japan, Kina, Kongo Brazzaville, Kongo Kinshasa, Libanon, Liberia, Litauen, Moçambique, Nicaragua, Pakistan, Palestina, Ryssland, Spanien, Syrien, Thailand, Turkmenistan, USA SMR Kvinnoförbundet equmenia SEK UMC WMC ECOM IFFEC WCRC NFU Diakonia GFL Hela Människan Sv. Bibelsällskapet Sångar-och musikförbund Personalförbundet THS Folkhögskolorna Bilda

21 3: Relationer och nätverk  SKR, FSR och SMR  Diakonia  Samfundsrelationer – med särskild betydelse:  Svenska kyrkan Samarbetsavtal finns med MK o SMK – SB på väg mot avtal  EFK SB har drygt 30 samarbetsförsamlingar med EFK EFK är huvudman i Diakonia och ”Ge för livet”  Svenska Alliansmissionen Har ett 25-tal gemensamma församlingar med SMK

22 3: Relationer och nätverk  Kvinnoförbund  Nytt kvinnoförbund bildas i GF-kyrkan  Genderkommitté föreslås bildas i GF-kyrkan  Diakonia  Huvudmannaskapet behöver utredas vidare Diakonia är viktigt och gör en stor insats  Insamlingarna i GF-kyrkan behöver en tydlig strategi Individualisering i givandet är en tydlig trend idag

23 4: Ägande och delaktighet De frågor gruppen behandlat rör verksamheter och ägande som innebär betydande investeringar, resurser och tunga historiska traditioner. Gruppen har ringat in tre huvudområden: utbildning, mötesplatser och kommunikation. Hur ska dessa verksamheter, detta ägande, kunna integreras, utvecklas, avvecklas, göras relevant för en ny kyrka? utbildning, mötesplatser och kommunikation

24 4: Ägande och delaktighet Utbildning

25 4: Ägande och delaktighet  Skolorna ska driva ett arbete inåt samt svara mot ett behov i samhället  Fem folkhögskolor, Överås samt Teologiska Högskolan är resurser i den nya kyrkan. Samverkan för att uppnå nationell täckning.  Kan skolorna bli stödpunkter i den nya kyrkans regionala organisation?  Tillsättande av ett utbildningsråd bör vara klart hösten 2011 Utbildning

26 4: Ägande och delaktighet Mötesplatser  Den nya kyrkan kommer att äga fastigheter och gårdar - möjliga bildnings- och utvecklingsmiljöer.  Kyrkan ska säkerställa att samhällspåverkande möten sker och att det finns platser med utbud för andlig tillväxt.  Kyrkan ska också möjliggöra kommunitetsliv.

27 4: Ägande och delaktighet  Strategi för intern och extern kommunikation  Betydande resurser anslås till identitetsskapande och opinionsbildande arbete  Tillsätt snarast en kommunikationsstrategigrupp av befintliga och eventuellt externa kommunikatörer.  Prioritera ett identitetsskapande arbete på bred front  Sändaren/Sändebudet blir medlemstidning? Kommunikation

28 5: Fastigheter och förvaltning Tillgångar  GF-kyrkan kommer att få en mycket stor tillgångsmassa att förvalta  Fastigheter Lidingö, Överås, THS, Tegnérgatan mm  Stiftelser flyttas över till GF  Eget kapital idag sammanlagt 180 miljoner

29 5: Fastigheter och förvaltning Äga och förvalta  Äga fastigheter som garanti för pensioner?  Äga fastigheter kräver kunskap och aktivt underhåll.  Vi skall äga och förvalta utifrån vår etik.

30 5: Fastigheter och förvaltning Möjliga vägar  Alla tillgångar går upp i den nya kyrkan.  GF-kyrkan säljer vissa fastigheter och placerar i fonder/aktier etc.  GF-kyrkan säljer alla fastigheter och satsar enbart på kapitalförvaltning.

31 5: Fastigheter och förvaltning Riktlinjer för kapitalförvaltning  Etiskt försvarbara placeringar  Jämn avkastning  Tydliga riktlinjer

32 5: Fastigheter och förvaltning Slutsatser  Fokusera på kärnverksamheten  Verksamheten skall ha kontroll över kapitalets utnyttjande.  Demokratiskt beslutsfattande samt affärsmässigt och ideologiskt handlande skall alla inrymmas  Fortsatt utredning är nödvändigt!

33

34


Ladda ner ppt "TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden … SMK SB MK Det vi är gemensamt Det vi kan bli tillsammans."

Liknande presentationer


Google-annonser