Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samband mellan stress och kommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samband mellan stress och kommunikation"— Presentationens avskrift:

1 Samband mellan stress och kommunikation
   Gunnar Lager – VisVires Coaching AB Annika Lindau – BraVal Coaching Bert Skagerberg – VisVires Coaching AB Gunnars slide (totalt 3-3,5 min) Välkomna Hoppas att vi får en intressant & tankeväckande stund tillsammans där vi ska prata om hur Stress & Kommunikation hänger ihop Vi vill börja med att presentera vilka är; Annika presenterar Gunnar - Gunnar = NLP Coach - Lång erfarenhet som chef, coach och mentor för människor med olika kulturell backgrund i multinationella företag - ”Vi har alla de resurser vi behöver för att lyckas, det gäller att komma åt dem” Bert presenterar Annika Annika = Beteendevetare och NLP coach 25 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och projektledning inom IT både privat och offentlig sektor Brinner för coaching, trivsel på jobbet och lyckade projektleverenser. Gunnar presenterar Bert - Bert = NLP Coach - Lång internationell akademisk bakgrund, docent i kemometri och process-analytisk teknologi år i privat industri som expert, chef och ledare i mångkulturell miljö - Brinner för coaching och modern hälsopromotion (kommer i detta föredrag) Vi kommer redogöra för några principer i kommunikation som efter övning leder till ökad förmåga att: förebygga eller minska din egen stress förhindra eller lindra stressen i din omgivning Hoppas ni efteråt delar vår passion att lära mera om kommunikation 1

2 Föredragets struktur Inledande reflektioner över begreppet stress
Vårt koncept – Stress och kommunikation Kommunikation – Några viktiga aspekter Kommunikation inte bara ord Rapport, 1:a ögonblicket av kommunikation Representationssystem – Hur tar vi in information Ögonrörelser – den moderna lögndetektorn NVC – Ett språk för livet Sammanfattning Gunnars slide max 2 minuter

3 Vad är stress ? Berts Slide (3-3,5 min)
Be publiken fundera några sekunder (max 30) över vad stress är för dig Inledande reflektioner över stress - Ingen enhetlig definition på begreppet stress - Vanligtvis talar vi om stress som något som uppstår i samspelet mellan oss och vår omgivning. - Vi har modifierat Den svenske stressforskaren Aleksander Perski definierar stress till: En upplevd obalans mellan omgivningens krav och den enskildes resurser. Nyckelordet är upplevd Exempel: rollen som förälder, arbete …

4 Hälsokorset – Modern hälsopromotion
Frisk Sjuk Mår bra Mår dåligt Berts slide (4-4,5min) Stress i ett hälsoperspektiv 2 dimensioner av hälsa - Den patogenetiska, dikotomiska (digitala) sjuk-frisk skalan - Den salutogenetiska skalan som är min självupplevda hälsa (meningsfullhet, hanterbarhet …) 4 Kvadranter i hälsokorset A. Du är medicinskt frisk och mår bra B. Du är medicinskt frisk men mår dåligt (stora problem med sjukskrivningar idag) C. Du är medicinskt sjuk och mår dåligt D. Du är medicinskt sjuk men mår bra Stress hänger ihop med salutogenes – långvarig stress kan ge sjukdom (-> patogenes) Patogenes – Diagnostisera och bota sjukdomstillstånd Salutogenes – konsten att hitta faktorer som ger hälsa.

5 Stress och Kommunikation, ett samspel!
Stressorer såsom sömnbrist, arbetsbelastning Gunnars slide (4-5 min) Stort antal stressorer – som ger ökad stressnivå - Kommunikation kan vara en stressor i sig och ökad stress ger i sin tur sämre kommunikation Vår modell bygger på att om vi lär oss mer om kommunikation kan vi vända spiralen till att vara positiv Kommunikationen kan vi alla påverka – ingen gillar dålig kommunikation Håller ni med att stress och kommunikation hänger ihop?

6 Vad är kommunikation? Annikas slide 4 min Behåll Gunnars bild
Återkoppling till vad vi menar med stress och hur kommunikation kan förebygga och lindra stress Förutom att kommunicera mera, vill vi visa hur man kan öva sig i att kommunicera på ett mer medvetet sätt Kommunikation handlar om: Att förstå och bli förstådd Denna bild Mänsklig kommunikation är så mycket mer än ord och ordval. Tills stora delar handlar det om vårt kroppsspråk och om rösten. Med kroppsspråket uttrycker vi oss ofta omedvetet om vad vi vill förmedla genom hållning och gester. Rösten är också avslöjande och satsmelodin gör att man på avstånd kan avgöra vad en diskussion handlar om. Viktigt med överensstämmelse mellan de 3 delarna för att uppnå trovärdighet  Övning Åhörarna ska gissa vilken avvikelse Bert försöker åstadkomma Bert , nedanstående meningar ska sägas med: Avvikande kroppsspråk ”Jag är inte alls stressad” Avvikande röst ” Sundsvall är verkligen fantastiskt” Avvikande ord ”Jag är jätteledsen” Hel i överensstämmelse ” Välkomna! att kontakta oss efteråt!” Nästa bild ..Vad som händer vid en dialog mellan människor

7 Vi upplever andras beteende, inte deras upplevelser!
Min bild av verkligheten Andras Beteende Mitt Beteende Andras bild av verkligheten Annikas slide 2,5 - 3 min Kommunikation är svårt och det är lika viktigt att lyssna som att tala Vi skapar alla vår egen bild av verkligheten utifrån våra erfarenheter och sätt att tänka. Ordet beteende på den här bilden omfattar både verbal och icke verbal kommunikation. När vi kommunicerar försöker vi förmedla ett budskap, som utgår ifrån vår egen bild av verkligheten och det kan därför vara svårt att entydigt förmedla det vi vill säga eftersom det tas emot av någon som har andra erfarenheter och tänker annorlunda. Vi kan bara uppleva andra människors beteende eftersom vi aldrig kan uppleva hur andra tänker och känner. Alla lyssnare gör alltid sin egen tolkning av vad de hör och ser. Detta är anledningen till att vi drar olika slutsats av det som sägs. Alla dessa missförstånd och misstolkningar kan skapa stress. Därför är det viktigt att vi ger oss själva och vår omgivning tid att verifiera att vi är överens om budskapet. Ett exempel kan vara när ett par har stämt träff på stan. Hur dags var det och var någonstans. Det kan då vara värt att stämma av det flera gånger genom att omformulera sig och genom att ställa klargörande frågor Generellt skapas trygghet och förtroende när båda känner sig säkra på budskapets innebörd. Och nu ska Gunnar visa hur vi skapar samförstånd som också det bidrar till att vi förstår varandra bättre.

8 Rapport - Samspel Gunnars slide
Rapport är nyckeln till att få kontakt och kunna kommunicera med andra människor på ett meningsfullt sätt. Ett bra exempel på hög rapport är ett förälskat par. De använder spegling och matchning mer eller mindre fulländat för att skapa fullständig kontakt mellan varandra på alla plan. Man kan jämföra dans och rapport. För att få flyt i dansen måste de dansande matcha och spegla varandras rörelser i en rytm som passar till musiken. Det gäller att både följa och leda. Om du ser dig omkring är det ganska lätt att notera vilka som har hög eller låg nivå av rapport emellan varandra.

9 Gunnars slide Skapa rapport, innebär förmågan att bygga en bro av harmoni och förtroende mellan människor. När vi skapar rapport speglar vi varandras känslor, röster, kroppsspråk, hur vi upplever världen med våra sinnen och även hur vi använder språket. Matchning och spegling är inte lika med imitation utan är mer subtilt än så. Rapport är näst intill en medfödd förmåga vi alla har som vi använder – eller blir påverkade av mer eller mindre medvetet Det är ganska lätt att träna upp sin förmåga att medvetet skapa rapport med andra människor. Man behöver inte tycka om varandra för att skapa rapport men det underlättar. Utan respekt för den man vill tala med blir kommunikationen urusel. Fråga har ni någon situation där det är lättare med rapport, svårare?

10 Våra sinnen Annikas slide 2 min
Vi kan bara uppleva vår omvärld genom våra sinnen. Våra sinnen är VAKOG (Olfaktoriskt Gustatoriskt) VAK dominerande… Vi har våra favoriter som vi använder mer frekvent än andra Det ganska stabilt, men kan förändras över tiden. Vi kan använda olika beroende på om vi är hemma eller på jobbet. Varje människa tolkar sina intryck på ett unikt sätt. Vi drar våra slutsatser utifrån vårt eget sätt att tolka det som händer. Representation är det som finns kvar i hjärnan när vi tagit emot en impuls utifrån och gjort vår egen tolkning av den…

11 Latenta Ögonrörelser (LEM)
Visuella konstruerade bilder Visuella minnesbilder Konstruerade ljud Minnesljud Kinestetiskt (känslor och kroppssensationer) Inre dialog (Auditivt digitalt) Visualisering Annikas slide 10 min En hjälp på vägen mot rapport NLP’s grundare modellerade… Ögonrörelser Andning och rösttempo Minnen och konstruktioner Användningsområde Tips om en övning i pausen A Berättar något för B B under tiden försöker tolka A´s ögonrörelser Diskutera vilket sinne ni upplevde var dominerande favoritfilm intensiv ishockeymatch när du började förstaklass semesterminne NVC

12 Non-Violent Communication (NVC) Marshall Rosenberg
Berts slide 2,5 min Marshall Rosenberg – en av världens bästa konflikt medlare Han har utvecklat ett koncept Non-Violent communication NVC (Giraffspråket) NVC – ett språk för livet - NVC är ett sätt att kommunicera som leder oss till att ge från hjärtat - empati Vi ser relationer i ett nytt perspektiv när vi använder NVC för att ta kontakt med våra egna och andras behov NVC handlar mycket om ordval men integrerar även rapport representatinssystem etc Bra verktyg vid stress … tex konflikter

13 NVC-processens fyra komponenter
Observa-tioner Känslor Behov Önske-mål Berts slide 5 min Observationer De konkreta handlingar vi observerar som påverkar vårt välbefinnande Känslor Hur vi känner i relation till det vi observerar Behov Behoven, värderingarna, önskningarna etc som framkallar våra känslor Önskemål De önskemål vi har som kan berika våra liv NVC = Ärligt uttrycka de fyra NVC-komponenterna Lyssna empatiskt genom de fyra NVC komponenterna Generande enkelt som koncept men inte helt lätt att leva efter

14 Identifiera de fraser som uttrycker ren observation
Annika var arg på mig utan anledning igår Sara stod längst fram i kön varje dag den här veckan Galina sa att jag inte klär i gult Berts 4 övningsslides (totalt max 5min) Innehåller minst två tolkningar , ”var arg” respektive ”utan anledning” Ren Observation utan tolkning

15 Identifiera de fraser som uttrycker känsla
Jag känner att du inte älskar mig Jag är ledsen att du åker din väg Du är verkligen motbjudande Berts 4 övningsslides (totalt max 5min) Ingen ren känsla eftersom sista delen projicerar någon annans känsla En ren känsla, dvs jag är ledsen … Uttrycker min åsikt om en annan person snarare än min känsla

16 Identifiera de fraser som uttrycker behov
Jag känner mig besviken när du kommer för sent Jag känner mig lycklig över att du fick det där stipendiet Jag är tacksam för att du gav mig skjuts för jag behöver komma hem före barnen Berts 4 övningslides (totalt max 5min) Uttrycker inget behov bakom känslan av besvikenhet En känsla men inget behov bakom Här finns ett klart och tydligt behov av att komma hem före barnen

17 Identifiera de fraser som uttrycker tydliga önskemål
Jag vill att du slutar dricka. Jag vill att du håller hastighetsbegränsningen när du kör Jag vill att du skall förstå mig Berts 4 övningslides (totalt max 5min) Oklart om jag uttrycker min egen önskan eller projicerar den andres önskemål (inte helt lätt här) Tydligt önskemål Helt ospecifik önskan (Jag vill att sammanfattar vad jag just sagt till dig … är en tydligare önskan)

18 Förbättrad kommunikation ger en positiv spiral, dvs. lägre stressnivå
Sammanfattning Förbättrad kommunikation ger en positiv spiral, dvs. lägre stressnivå Stress Kommunikation Gunnars Slide 2 min Vi hoppas att ni fått en ökad förståelse hur vi kommunicerar med varandra Några tips på övningar för att ökad förmåga din egen förmåga att kommunicera för att: förebygga eller minska din egen stress förhindra eller lindra stressen i din omgivning. Grundläggande begrepp: Rapport Representationssystem Non Violent Communication. Bygger på skapa rapport Lyssna och använda den andres representation system Speciellt värdefullt när vi är stressade/är på väg in i konflikt OBS! NVC är ej undvikande Vi hoppas att du efter vår presentation du delar vår passion att ytterligare förbättra vår kommunikationsförmåga


Ladda ner ppt "Samband mellan stress och kommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser